Beslutningsprotokol

onsdag den 18. juni 2014 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Bent Sørensen, Rasmus Lyngbak Bøgen, Jens Wistoft, Christian Gramstrup Lauridsen, Helga Nørgaard, Christian Panbo, Kurt Andresen
Bemærkninger: Rasmus Lyngbak Bøgen forlod mødet kl. 11:00 og deltog ikke i punkt 95 - 97.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/31, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget

  Temamøde 

  onsdag den 18. juni 2014

  kl. 9.00

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 18-06-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/8718, Sagsinitialer: nlh

  Sagsfremstilling

  På mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 4. juni 2014 blev punktet udsat, således at udvalgets medlemmer havde mulighed for at sætte sig nærmere ind i sagen.  

  Den 18. december 2013 godkendte Teknik- og Miljøudvalget at sende forslag til ”Stiplan for Aabenraa Kommune” i offentlig høring.

  ”Stiplan for Aabenraa Kommune” er en del af forslaget til den kommende kommuneplan.

  De grundlæggende principper i planen er følgende:

  - I åbne land: Etablering af hovedstinet, der så direkte som muligt sammenbinder kommunens større bysamfund og oplandsbyerne

  - I byer: Etablering af sikre stiforbindelser mellem boligområder og områder, der rummer funktioner såsom arbejdspladser, skoler, børneinstitutioner, fritidsfaciliteter

  - At der tages hensyn til skolebørns sikkerhed, ved at skoleruterne understøttes i stiplanen

  Forvaltningen foreslår, at den offentliggjorte forslag til ”Stiplan for Aabenraa Kommune” godkendes med de ændringer, der er beskrevet i notatet til indstillingen.

  Forslag til stiplan har været i høring fra 18. december 2013 og blev afsluttet den 17. marts 2014. Der er indkommet 70 høringssvar.

  Efterfølgende har forvaltningen vurderet hvert høringssvar og udarbejdet bemærkninger. Høringssvar og bemærkninger er beskrevet i indstillingsnotatet.

  Stiplanen danner grundlag for de kommende års sti projekter.

  Det vil i den forbindelse være hensigtsmæssigt med en økonomisk oversigt over de forskellige projekter når stiplanen er godkendt.

  Forvaltningen foreslår at stiplanen suppleres med et katalog, der giver en oversigt over samtlige sti projekter med en økonomisk vurdering.

  Det bliver et katalog, der danner baggrund for den politiske prioritering af projekter.

  På Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 18. december 2013 blev yderligere forslag til tilføjelse og forbedring forelagt:

  - Forslag til forbedring af henvisningsskilte til stiruter

  - Indtænkning af kommende busruter med udgangspunkt i stiplanens ruter

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at den offentliggjorte stiplan for Aabenraa Kommune godkendes med de ændringer, der fremgår af indstillingsnotat af 22. maj 2014,

  at der efterfølgende udarbejdes et katalog, med oversigt over kommende projekter og økonomisk vurdering,

  at forslaget til forbedring af henvisningsskilte medtages i kataloget, og

  at skiltning til de eksisterende cykelruter forbedres.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 18-06-2014

  1. at godkendt med følgende ændringer:

  - Strækningen mellem Rens og Saksborg indføjes i planen som strækning med cykelsti og –bane, mens strækningen mellem Rens og Stadevej ad Flensborgvej udgår. Herved prioriteres den nord-sydgående stistruktur lokalt.

  - Indstillingsnotatets indstilling på side 23 udgår.

  2. at godkendt med følgende tilføjelse:

  - Løsningen mellem Genner og Løjt vurderes i kataloget i sammenhæng med forbindelsen mellem Genner og Aabenraa.

  - At løsninger i det åbne land koordineres tæt med den kommende hastighedsplan.

  3. at godkendt.

  4. at godkendt.

  Det fremhæves at Teknik- og Miljøudvalget fremadrettet godkender en kommunikationsplan i forbindelse med godkendelser af sager til høring, således alle interessenter har mulighed for at udarbejde kvalificerede høringssvar.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/15416, Sagsinitialer: jpet

  Sagsfremstilling

  Temamøde i Teknik- og Miljøudvalget.

  Kommunen er fra 1. januar 2015 ved lov forpligtet til, at opkræve byggesagsgebyrer i forhold til den faktiske anvendte tid til byggesagsbehandling. Der er mulighed for at opkræve fast gebyr for mindre byggeri (udhuse, carporte, garager, overdækninger o.l.).

  Følgende principper/emner drøftes på temamødet – gebyrmodeller, timepris, undtagelser og opkrævning.

  På baggrund af drøftelserne på temamødet forventes der fremsat et beslutningspunkt til Teknik- og Miljøudvalgets møde i august, med efterfølgende godkendelse i økonomiudvalget. 

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 18-06-2014

  Udsat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/2561, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Temamøde i Teknik- og Miljøudvalget.

  Orientering om kommunens administration og vedligeholdelse af vandløb.

  Følgende principper/emner drøftes på temamødet – regulativer, metoder, tilsyn/kontrol, udbud og økonomi m.m.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 18-06-2014

  Taget til efterretning.

  Rasmus Lyngbak Bøgen deltog ikke i punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/33, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -/-

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 18-06-2014

  Der er udsendt invitation til Dansk Byplanmøde i Herning, den 25. og 26. september 2014.

  HUSK tilmelding til forvaltningssekretariatet.  

  Rasmus Lyngbak Bøgen deltog ikke i punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/68, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -/-

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 18-06-2014

  Intet.

  Rasmus Lyngbak Bøgen deltog ikke i punktet.