Beslutningsprotokol

onsdag den 13. august 2014 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Bent Sørensen, Rasmus Lyngbak Bøgen, Jens Wistoft, Christian Gramstrup Lauridsen, Helga Nørgaard, Christian Panbo, Kurt Andresen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/31, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget

  onsdag den 13. august 2014

  kl. 9.00

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 13-08-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/16491, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Byrådsmedlem Christian Panbo har den 4. juni 2014 fremsat ­forslag om sammenlægning af Sydtrafik og Fynbus, for derved at opnå synergieffekter.

  Et forslag fra Aabenraa Kommune om sammenlægning af de to trafikselskaber bør sendes til Regionsrådet, som i medfør af §1 i Lov om trafikselskaber er den der ”etablerer et eller flere trafikselskaber…”.

  Det har for nyligt været undersøgt om de to trafikselskaber skal sammenlægges. Resultatet blev at de fortsætter hver for sig, men at der indledes et tættere samarbejde.

  I 2013 fik Region Syddanmark udarbejdet en analyse af perspektiverne i en sammenlægning af de to trafikselskaber, og konklusionen blev at den mest fremtidssikre løsning vil være en samling af trafikselskabernes funktioner.

  Regionsrådet har ikke truffet beslutning om en fremtidig løsning. Analysen har alene været til orientering i regionens forretningsudvalg.

  Der har ikke været enighed om at fortsætte arbejdet med en sammenlægning. Fynbus’ bestyrelse støtter ikke analysens anbefaling, men det gjorde Sydtrafiks bestyrelse.

  Der vedlægges referat fra møde d. 14. august 2013 i Region Syddanmarks forretningsudvalg. Deri beskrives processen omkring analyse og de efterfølgende indstillinger fra trafikselskaberne.

  I Aabenraa Kommunes høringssvar til Sydtrafik om en fælles vision for de to syddanske trafikselskaber blev det anbefalet at der arbejdes for en sammenlægning af de to trafikselskaber. Enkelte andre kommuner samt Region Syddanmark benyttede også denne lejlighed til at signalere et ønske om fremtidig sammenlægning.

  På baggrund af det hidtidige arbejde med sammenlægning er det Kultur, Miljø & Erhvervs vurdering, at en særlig udtalelse fra Aabenraa Kommune til Regionsrådet ikke vil bidrage med nyt indhold til fremme af processen om sammenlægning af trafikselskaberne.

  Sagen afgøres i byrådet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der ikke rettes særlig henvendelse til Region Syddanmark om sammenlægning af trafikselskaberne.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 13-08-2014

  Anbefales til Økonomiudvalget,

  at Aabenraa Kommune aktivt politisk arbejder for en sammenlægning af Sydtrafik og Fynbus og i den forbindelse retter henvendelse herom til regionsrådet for Region Syddanmark.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/15978, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Sydtrafik har sendt budgetforslag 2015 i høring, med høringsfrist den 7. august 2014. Forslaget vedlægges.

  Kultur, Miljø & Erhverv har skrevet vedlagte forslag til høringssvar.

  Da høringsperioden har ligget hen over sommeren og derfor ikke har passet med Teknik- og Miljøudvalgets møder, er der efter aftale med Sydtrafik fremsendt nogle foreløbige, administrative bemærkninger, med forbehold for den efterfølgende behandling af høringssvaret i udvalget.

  For Aabenraa Kommunes vedkommende stiger nettobidraget til busdrift fra 21,7 mio. kr. i budget 2014 til 24,3 mio. kr. i budget 2015. En stigning på 2,6 mio. kr.

  Baggrunden for den store stigning i tilskudsbehovet fra Aabenraa er hovedsageligt et forventet fald på 1,6 mio. kr. i indtægterne fra billetsalg. Indtægterne fordeles nu i højere grad end tidligere efter rejsekortdata, og i mindre grad efter beregnede fordelingsnøgler, hvilket rammer Aabenraa Kommune. Endelig forventes det at 25% af kontantsalget i bussen flyttes til det billigere Rejsekort. En rejse på Rejsekort er gennemsnitligt 43% billigere end en kontantbillet.

  Til trods for at antallet af køreplantimer for skolebusserne er faldet med ca. 3000 som følge af rutetilpasningerne til skolereformen, er udgifterne ved busdrift ikke faldet fra budget 2014 til budget 2015. Dette skyldes blandt andet udgifterne til den kommunale erstatningskørsel der måtte etableres efter nedlæggelse af regionens rute 126 og omlægning af rute 116 i december 2013. Disse udgifter var ikke med i Sydtrafiks budget for Aabenraa Kommune i 2014.

  Forvaltningen har dog bedt Sydtrafik om at redegøre yderligere for udgiftssiden, da et fald i antal køreplantimer på 3000 burde opveje de ekstra omkostninger ved ovennævnte erstatningskørsel. Ønsket om yderligere redegørelse fremgår også af forslaget til høringssvar.

  De fælles driftsudgifter stiger med 0,4 mio. kr., og dækker blandt andet over investeringer i realtidsinformation og korrespondancesikring.

  Taksterne for billetter sættes til at stige med 1,4%, hvilket er det maksimalt mulige. Kontantbilletterne belastes mest, for derved at anspore kunderne til at køre på Rejsekort. Rejsekortet giver de bedste data til indtægtsfordeling og passagertællinger.

  I budgettet forventes en 2% stigning i passagertallet på bybusserne i Aabenraa, som en virkning af ruteomlægningen i 2013. Lokalruternes passagertal forventes ikke at stige.

  Forslaget til høringssvar indeholder endeligt en bemærkning fra Sundhed og Forebyggelse om de stigende administrations­­­gebyrer for kommunal flextrafik.

  Sagen afgøres i Teknik og Miljøudvalget.

  Høring/udtalelse

  §17 stk. 4-udvalget om kollektiv trafik er på sit møde d. 18. juni 2014 blevet orienteret om budgetforslaget, og ønsker at modtage det endelige høringssvar i kopi.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslaget til høringssvar godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 13-08-2014

  Godkendt med følgende ændringer i svarbrevet:

  Afsnittet ”Teknik- og Miljøudvalget støtter den foreslåede stigning i taksterne, og at kontantbilletten belastes mest” slettes.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/20242, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget har den 5. marts 2014 besluttet ikke at imødekomme en ansøgning om nedlæggelse af en del af Åvejen i Rødekro.

  Den tilhørende afgørelse fra Kultur, Miljø & Erhverv er blevet påklaget til Vejdirektoratet, og i forbindelse med klagesagen anmoder Vejdirektoratet nu Aabenraa Kommune om at kommentere forskellige bemærkninger fra klager og klagers advokat. Henvendelsen fra Vejdirektoratet inkl. klagers bemærkninger vedlægges.

  Da der er behov for at præcisere de begrundelser der ligger bag udvalgets beslutning, forelægges sagen nu for udvalget igen. For at gøre udvalgets stillingtagen klar, og for at svare på de forskellige bemærkninger fra klager, har forvaltningen  lavet vedlagte svarbrev til Vejdirektoratet.

  Det er aftalt med Vejdirektoratet, at besvarelsen af direktoratets henvendelse kan afvente en behandling i Teknik- og Miljøudvalget.

  I sagsfremstillingen til udvalgsmødet den 5. marts 2014 afvejes de forskellige hensyn til ansøgernes interesser mod interesserne hos de ejendomme der gjorde indsigelse mod nedlæggelsen. Beslutningsprotokollen fra mødet den 5. marts indeholder imidlertid ikke en fremstilling af hvordan udvalget har vægtet de forskellige hensyn.

  Når forvaltningen alligevel kunne skrive en afgørelse på baggrund af udvalgets beslutning, skyldes det forvaltningens overværelse af mødet, og de bemærkninger der faldt på mødet.

  Med samling af udvalgets begrundelser samt bemærkningerne til klagen i ét brev, mindskes sandsynligheden for at behandlingen af klagesagen forlænges yderligere.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  Nedlæggelsesproceduren følger privatvejslovens kap. 11.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at vedlagte svarbrev til Vejdirektoratet godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 13-08-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/17183, Sagsinitialer: bfr

  Sagsfremstilling

  Kommunens forsyningsselskab – Arwos - har anmodet om ekstraordinære takstændringer for 2014. Arwos har indgået nye aftaler med samarbejdspartnere, som endnu ikke var kendte ved fastsættelsen af taksten for 2014 i efteråret, og som har væsentlig indvirkning på Arwos’ budget.

  Der er tale om tre reguleringsønsker, der er forårsaget af to aftaler.

  Forgæves kørsel ved tømning af bundfældningstanke

  Taksten ønskes nedsat fra de vedtagne 1.000 kr. til 585 kr. ekskl. moms.
  Arwos har indgået aftale med et nyt slamsugerfirma, og den nye pris afspejler den nye aftale med tilbagevirkende kraft for hele 2014, hvilket er til gavn for de berørte borgere.

  Aftale mellem Arwos og de private vandværker i Aabenraa Kommune om fælles måleraflæsning og anvendelse af målerdata
  Arwos og Vandrådet i Aabenraa Kommune har indgået aftale om fælles brug af målerdata, hvilket betyder, at borgerne nu igen kun skal aflæse deres vandmåler én gang årligt. Målerdata udveksles og lagres hos Arwos og står til rådighed for vandværkerne.

  Omkostningerne for drift af målerne deles ligeligt mellem Arwos Spildevand og vandværkerne, dvs. Arwos Spildevand betaler nu et årligt bidrag per måler til vandværket.

  Aftalen er trådt i kraft i 2014 og giver anledning til to ønsker om taksændring fra Arwos.

  · Det faste bidrag for spildevandsforsyningen per tilslutning til Arwos’ spildevandsledning (såkaldt spildevandsstik) ønskes øget fra 500 kr. til 540 kr. ekskl. moms, svarende til udgiften til ordningen, som samlet udgør 1,3 mio. kr. Ændringen vil berøre alle borgere i kommunen, der er tilsluttet offentlig kloak.

  · Det faste bidrag for vandmåler ønskes tilsvarende nedsat med 40 kr. ekskl. moms uanset målerstørrelse. Denne ændring vil kun berører de borgere, der modtager drikkevand fra Arwos Vand. Andre vandværker skal selv tage stilling til, hvordan den nye indtægt indgår i deres budgetter, som altid skal følge ”hvile-i-sig-selv”-princippet. Ændringen betyder en samlet mindreindtægt i størrelsesorden 0,25 mio. kr.

  Sagen afgøres i byrådet.

  Lovgrundlag

  Det faste spildevandsbidrag samt det faste bidrag for vandmålere er underlagt prisloftet fastsat af konkurrence myndig­hederne samt hvile-i-sig-selv princippet. Efter de ønskede ændringer vil bidragene ikke overskride prisloftet.

  Tømningsordningen er en kommunal ordning, som Arwos administrerer for kommunen.  Ordningen er ikke undergivet et prisloft, men den skal hvile i sig selv.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at taksten for forgæves kørsel i 2014 nedsættes fra 1.000 kr. til 585 kr. ekskl. Moms, 

  at Arwos´ Spildevandstakst for det faste spildevandsbidrag i 2014 øges fra 500 kr. til 540 kr. ekskl. moms per spildevandsstik, og

  at Arwos´ Vandtakst for det faste bidrag per vandmåler sænkes med 40 kr. ekskl. moms uanset målerstørrelse.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 13-08-2014

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/9018, Sagsinitialer: pmu

  Sagsfremstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv har den 17. marts 2014 modtaget ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af et nyt enfamiliehus og en udhusbygning på ejendommen matr. nr. 98 Løjt Kirkeby, Løjt.

  Ejendommen matr. nr. 98 Løjt Kirkeby, Løjt er primært beliggende i landzone og er på i alt 10720 m² hvoraf ca. 490 m² er beliggende i byzone ud til Nørbyvej.

  Ejendommen matr. nr. 98 Løjt Kirkeby, Løjt er noteret uden landbrugspligt, altså frijord.

  Der er ingen officiel definition på udtrykket frijord, men i almindelighed forstås frijord som et areal i det åbne land uden landbrugspligt som enten benyttes til landbrug, er skovbevokset men uden fredskovspligt eller ligger ubenyttet hen. Arealer der anvendes lovligt til andre formål, f.eks. med bebyggelse betragtes ikke som frijord.

  Matr. nr. 98 Løjt Kirkeby, Løjt er i dag at betegne som værende en græsmark.

  Ansøger ønsker at opføre et nyt enfamiliehus på 300 m² med en tilhørende udhusbygning på 350 m². Hele byggeriet er ansøgt placeret i landzone i den nordlige ende af matr. nr. 98 Løjt Kirkeby, Løjt.

  Det er ud fra en faglig betragtning Kultur, Miljø & Erhvervs vurdering, at det vil være i strid med formålet med landzonebestemmelserne i planloven at meddele tilladelse til det ansøgte byggeprojekt, idet der som altovervejende hovedregel ikke meddeles landzonetilladelse til opførelse af nye fritliggende boliger tæt på byzone for at sikre en klar grænse mellem by og land.

  Det er samtidigt forvaltningens vurdering, at det vil kunne medvirke til præcedensdannelse i strid med planlovens intention om, at friholde det åbne land for bebyggelse, hvis der meddeles tilladelse til det ansøgte.

  Der er i dag både ledige byggegrunde og uudnyttede rammeområder til boligbyggeri i byzone i umiddelbar nærhed af matr. nr. 98 Løjt Kirkeby, Løjt.

  I forbindelse med den kommende kommuneplanrevision forventes der ikke at blive foretaget ændringer i de eksisterende rammer vedrørende Løjt Kirkeby.

  Lovgrundlag

  Landzonetilladelse efter §35 i Lov om planlægning. Formålet med landzonebestemmelserne er, at friholde det åbne land for anden bebyggelse m.v. end den, der er nødvendig for driften af landbrugs- eller skovbrugsejendom eller for udøvelse af fiskerierhvervet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der meddeles afslag på ansøgningen om landzonetilladelse.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 13-08-2014

  Godkendt.

  I svarbrevet forklares den påtænkte planlægning og indflydelsesmuligheden.

  Imod stemte:

  Rasmus Lyngbak Bøgen og Jens Wistoft, med følgende bemærkning: Der mangler bedre oplysninger om sagen fra køber, idet byudvikling for Løjt principielt ønskes fremmet.

  For stemte:

  Bent Sørensen, Helga Nørgaard, Kurt Andresen, Christian G. Lauridsen og Christian Panbo.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41621, Sagsinitialer: SKLU

  Sagsfremstilling

  Til igangværende udstykning af 25 nye sommerhusgrunde, skal der fastlægges adresse til de enkelte grunde.

  Som løsningsforslag opstilles tre alternativer:

  A. Fra ejeren af området er modtaget anmodning om, at det nye område navngives Flinteperlen.

  B. Alternativ med baggrund i historik i området: Vikingebo
  I perioden ca. 1960 – 1980 var der på områdets sydlige ende en lille privat campingplads med vel en 30 campingvogne. Daværende ejer Johannes Rasmussen ville gerne gøre noget for byboerne i Aabenraa, og havde fået kommunens tilladelse til at indrette den sydlige del af marken til campingplads for fastliggere. Pladsen var særdeles attraktiv, og der var mange års ventetid for at få en plads. Pladsens navn var Vikingebo.

  C. Tilkobling til eksisterende vejnavn Skarkær.

  Forslag A og B er ikke i konflikt med eksisterende vejnavne. Husnumrene vil blive 1-23 og 2-26 til i alt 25 sommerhusgrunde.

  Forslag C vil betyde, at der kun kan tildeles ulige husnumre, da der tale om en stikvej på vejens venstre side. I husnummerrækken for Skarkær er der ledige ulige numre fra 1-29 til rådighed, hvilket ikke er nok til 25 grunde. Der vil således skulle kobles bogstaver på, for at nå op på det nødvendige antal.

  Bilaget viser kort over området.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om vejnavne og adresser.

  Planmæssige forhold

  Lokalplan nr. 70.

  Økonomi og afledt drift

  Området er en privat udstykning og ejer skal selv bekoste skiltning mv., som skal ske i samarbejde med Drift & Anlæg.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at  området tildeles vejnavn Flinteperlen (forslag A) eller Vikingebo (forslag B).

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 13-08-2014

  Forvaltningen fastlægger et vejnavn med henvisning til nærliggende kaptajnsgård.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/41037, Sagsinitialer: SBN

  Sagsfremstilling

  Kommunerne skal senest den 7. oktober 2014 udarbejde forslag til indsatsprogram vedr. den supplerende vandløbsindsats som del af statens kommende vandområdeplaner for perioden 2015-2021. Indsatserne har til formål at forbedre de fysiske forhold i vandløb, som Naturstyrelsen ikke forventer, vil have den ønskede miljøtilstand i 2021. Naturstyrelsen har den 7. april 2014 udmeldt rammerne for dette arbejde. 

  Aabenraa Kommune indgår geografisk i hovedvand oplandene: Kruså/Vidå, Lillebælt/Jylland og Vadehavet.

  For hvert vandopland er der nedsat et Vandråd bestående af organisationer og lokale interessenter med interesse for vandløb. Vandrådet skal inddrages og rådgive de involverede kommuner i arbejdet med indsatsprogrammet.

  Teknik & Miljøudvalget vedtog den 7. maj 2014 en rækker principper for udvælgelse af de vandløb, hvor kommunen vil foreslå en indsats. Principperne handler grundlæggende om at prioritere en fysisk indsats i vandløb med det største naturmæssige potentiale og samtidig nedprioritere indsats i vandløb, hvor effekten af en indsats synes tvivlsom.

  Med udgangspunkt i disse principper og statens økonomiske rammer er der i samarbejde med de øvrige kommuner foreslået følgende indsatser i Aabenraa Kommune (se kortbilag for placering af indsatser)

  • 69 km vandløb med fysiske forbedringer
  • Fjernelse af 6 spærringer
  • Etablering af 1 sandfang
  • Etablering af 1 okkerrensningsanlæg

  Ved udarbejdelsen af forslaget er det tilstræbt at begrænse udgiften til fremtidige afledte driftsomkostninger for kommunen.

  Vandrådene i de 3 vandoplande har gennem dialogmøder været i inddraget både i principperne for placering af indsatser, valg af virkemidler samt forslag til konkrete indsatser i enkeltvandløb. Inddragelse af vandråd er et nyt element i den statslige vandplanlægning, og rådene har bidraget konstruktivt og positivt til nærværende forslag.

  Sagen afgøres i byrådet.

  Lovgrundlag

  Lov om vandplanlægning.

  Bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammers supplerende vandløbsforanstaltninger.

  Økonomi og afledt drift

  Staten har på landsplan afsat 11 mio. kr. til kommunernes indsatsplanlægning og vandrådsarbejde. Disse midler fordeles til kommunerne via DUT-princippet.

  Staten har samlet afsat 21,8 mio. kr. til forundersøgelser og gennemførelse af indsatser i Kruså/Vidå oplandet; 27,3 mio. kr. i Lillebælt/Jylland oplandet og 82,1 mio. kr. i oplandet til Vadehavet.

  Den anslåede anlægsøkonomi på baggrund af statens udgiftssatser er på 14,2 mio. kr. i Aabenraa Kommune.

  Disse midler bliver stillet kommunen til rådighed via statslige tilskudsordninger.

  Kommunerne tildeles ikke yderligere midler til fremtidig afledt drift. I det forelagte udkast til indsatsprogram vil der kun være en begrænset afledt udgift til drift af 1 nyt sandfang samt 1 nyt okkerrensningsanlæg.

  Høring/udtalelse

  Kommunens forslag til indsatsprogram er udarbejdet ved løbende inddragelse af vandrådene i de 3 vandoplande gennem 4 afholdte dialogmøder siden slutningen af marts 2014.

  I henhold til bekendtgørelsen om vandrådsarbejdet skal vandrådene forelægges det politisk vedtagne forslag til kommentering inden fremsendelse til Naturstyrelsen. De sidste møder i vandrådene er derfor planlagt til afholdelse i september 2014.

  Kommunens forslag til indsatsprogram udsendes ikke i en separat høring. Den del af programmet, som kommer til at indgå i statens udkast til vandområdeplaner, sendes i 6 måneders offentlig høring senest den 22. december 2014. 

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at kommunens forslag til indsatsprogram godkendes og sendes til Naturstyrelsen inden den 7. oktober 2014 efter forudgående forelæggelse for vandrådene.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 13-08-2014

  Anbefales godkendt med følgende bemærkning:

  I svarbrevet til Naturstyrelsen udtrykkes behov for, at programmet i implementeringsfasen bliver så fleksibelt, at virkemidler kan ændres, såfremt det efter forundersøgelsen viser sig nødvendigt for målopfyldelsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/5906, Sagsinitialer: bvn

  Sagsfremstilling

  Rambøll har for Aabenraa Kommune fremsendt projektforslag for tilslutning af Bov gamle Skole til fjernvarme.

  Bov gamle Skole, der er beliggende i naturgasområde, vil da blive fjernvarmeforsynet fra varmecentralen på den nye Lyreskovskole via en intern centralvarmeforbindelse mellem skolens 2 afdelinger.

  En direkte fjernvarmeforsyning fra Padborg Fjernvarme til Bov gamle Skole er ikke muligt, da skolen er beliggende i naturgasområde.

  Projektforslaget har været i høring hos DONG Gas Distribution A/S, der er gasleverandør i området.

  DONG Gas Distribution A/S har ingen bemærkninger til projektforslaget men ønsker at modtage kompensationsbetaling ved kundens overgang til fjernvarme efter Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg § 8, stk.1, der siger: Kommunalbestyrelsen kan godkende projekter, der ændrer et områdes forsyningsform fra individuel naturgasforsyning til fjernvarme, under forudsætning af, at varmedistributionsvirksomheden yder økonomisk kompensation til naturgasdistributionsselskabet.

  Kompensationsbeløbet vil i 2014 med skolens årlige naturgasforbrug på ca. 33.000 m3 naturgas udgøre et éngangsbeløb på ca. 120.000 kr.

  Samfundsøkonomisk vurderes konverteringen fra naturgas til fjernvarme over en 20-årig perioden at give en samlet besparelse på 265.800 kr.

  Brugerøkonomisk vurderes konverteringen at give skolen en årlig besparelse på 99.746 kr.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  LBK nr. 1184 af 14. december 2011 – Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning.

  BEK nr. 566 af 2. juni 2014 – Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

  Økonomi og afledt drift

  Den samlede investering til varmekonverteringen vil for kommunen ifølge projektforslaget udgøre 687.421 kr.

  Beløbet er indeholdt i bevillingen til Lyreskovskolen og overholder projekteret udgift.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at projektforslaget godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 13-08-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/47398, Sagsinitialer: JNP

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med udarbejdelse af ”Lokalplan nr. 78-Område til erhvervsformål m.v. ved Askelund, Aabenraa” har kommunen den 29. april 2014 modtaget en ansøgning om dispensation fra ”Regulativ for fjerkræhold” fra Meldgaard Holding A/S til hold af 1600 duer i 4 måneder pr. år.

  Dispensationsansøgningen skal ses i sammenhæng med lokalplanen og kan først træde i kraft, når denne er vedtaget af byrådet. Dispensationen er nødvendig, da størrelsen af dueholdet er større end regulativets bestemmelser.

  Regulativets bestemmelser siger, at der maksimalt må være 30 stk. voksenfugle i et hønsehold eller fjerkræhold med fugle af samme størrelse som høns. Dette svarer til 0,18 dyreenheder pr. år. I dispensationsansøgningen søges der om 1600 duer i 4 måneder pr. år. Dette svarer til 0,45 dyreenheder pr. år.

  Dermed søges der om dispensation fra 0,18 dyreenheder og op til 0,45 dyreenheder. 

  På baggrund af lokalplanens screeningsrapport – ”Miljøvurdering af lokalplan nr. 78 – område til erhvervsformål mv. ved Askelund, Aabenraa” vurderer Kultur, Miljø & Erhverv, at en dispensation ikke vil ændre på konklusionen af miljøvurderingen.  

  Sagen afgøres i Teknik– og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  Aabenraa Kommunes ”Regulativ for fjerkræhold”

  Bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2014 om miljøregulering af visse aktiviteter.

  Planmæssige forhold

  Lokalplan nr. 78 – område til erhvervsformål m.v. ved Askelund, Aabenraa (under udarbejdelse).  

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der meddeles dispensation til 1600 duer i 4 måneder pr. år, og

  at dispensationen kun kan træde i kraft, når lokalplan nr. 78 er vedtaget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 13-08-2014

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/39783, Sagsinitialer: AJJ

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

  at forslag til Lokalplan nr. 78 – Område til erhvervsformål mv. ved Askelund, Aabenraa – og kommuneplantillæg nr. 46, tages til efterretning.

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Vækst- og Udviklingsudvalget,

  at forslag til Lokalplan nr. 78 – Område til erhvervsformål mv. ved Askelund, Aabenraa – og forslag til kommuneplantillæg nr. 46 vedtages og fremlægges til offentlig høring i 8 uger, og

  at der ikke foretages miljøvurdering af lokalplanforslaget, idet det er vurderet, at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 13-08-2014

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Forslag til Lokalplan nr. 78 – Område til erhvervsformål mv. ved Askelund, Aabenraa fremlægges med henblik på offentlig høring i 8 uger.

  Plan- & Trafikudvalget besluttede den 7. november 2013, at der skal udarbejdes en ny lokalplan for området med det formål at lovliggøre et eksisterende dueslag, som strider imod anvendelsesbestemmelserne i den gældende lokalplan.

  Lokalplan nr. 78 udlægger området til erhvervsformål, samt anlæg til fritidsformål i form af dueslag.

  I forbindelse med lovliggørelsen køres der sideløbende med lokalplanen en sag i Teknik- & Miljøudvalget med dispensation fra Aabenraa Kommunes Regulativ for fjerkræhold, da antallet af fjerkræ i dueslaget overskrider det tilladte i regulativet.

  Sagen afgøres i byrådet.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 – Lov om planlægning.

  Lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013 – lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Planmæssige forhold

  Lokalplanområdet er omfattet af rammeområde 1.1.127.E og 1.1.128.E i Kommuneplan 2009. Begge rammeområder er udlagt til erhverv.

  Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammernes anvendelsesbestemmelser, da lokalplanen giver mulighed for fritidsanlæg.

  Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 46 til Kommuneplan 2009. Lokalplanområdet samles i et rammeområde benævnt 1.1.138.E.

  Området er omfattet af Lokalplan M55. Denne ophæves  inden for afgrænsningen af Lokalplan nr. 78 i forbindelse med dennes endelige vedtagelse og offentliggørelse.

  Lokalplan nr. 78 er screenet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at lokalplanen ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/15416, Sagsinitialer: jpet

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 18. juni 2014 at udsætte sagen.

  Kommunen er fra 1. januar 2015 ved lov forpligtet til, at opkræve byggesagsgebyrer er i forhold til den faktiske anvendte tid til byggesagsbehandling. Der er mulighed for at opkræve fast gebyr for mindre byggeri (udhuse, carporte, garager, overdækninger o.l.).

  Følgende principper/emner drøftes: gebyrmodeller, timepris, undtagelser og opkrævning.

  På baggrund af drøftelserne forventes der fremsat et beslutningspunkt til kommende møde i Teknik- og Miljøudvalget, med efterfølgende godkendelse i økonomiudvalget.  

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 13-08-2014

  Orientering taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/33, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  • Orientering om BedreBolig ordningen
  • Orientering om supplerende høring vedr. Vandplan 1

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 13-08-2014

  Orientering taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/68, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -/-

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 13-08-2014

  Ingen punkter.