Beslutningsprotokol

onsdag den 27. august 2014 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Bent Sørensen, Rasmus Lyngbak Bøgen, Jens Wistoft, Christian Gramstrup Lauridsen, Helga Nørgaard, Christian Panbo, Kurt Andresen
Bemærkninger: Der var afbud fra Christian Panbo
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/31, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget

  Temamøde

  onsdag den 27. august 2014

  kl. 9.00

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 27-08-2014

  Godkendt.

  Afbud: Chr. Panbo

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/21929, Sagsinitialer: AJJ

  Sagsfremstilling

  Forslag til kommuneplantillæg nr. 49 og Forslag til Lokalplan nr. 77 – Område til centerformål ved H P Hanssens Gade og Kilen, Aabenraa, fremlægges med henblik på offentlig høring i 8 uger.

  Vækst- & Udviklingsudvalget besluttede på mødet den 12. juni 2014, punkt 74, at godkende igangsættelse af en lokalplan for området.

  I forhold til lokalplangrundlaget er der sket følgende ændringer i lokalplanforslaget:

  - Den maksimale størrelse for dagligvarebutik i delområde B er ændret fra 3.500 m2 til 2.000 m2.

  - Det samlede bruttoetageareal for butikker er ændret fra 4.000 m2 til 2.750 m2.

  - Maks. 1000 m2 til undervisningsformål ændres til maks. 2 undervisningsenheder af hver maks. 1.000 m2.

  Ændringer for detailhandel har til formål, at begrænse muligheden for en større dagligvarebutik, da der i forvejen er 2 større dagligvarebutikker i nærområdet. Ligeledes er det vurderet, at der i forhold til den eksisterende rummelighed i midtbyen ikke er behov for 4.000 m2 inden for lokalplanområdet.

  Den sidste ændring er indført for at undgå en eventuel konkurrence mellem lodsejerne om, hvem der først får etableret undervisningslokaler. Ved at fastholde et maks. på 1.000 m2 per undervisningsenhed sikres det, at lokalplanområdet ikke konkurrerer med det kommende Campus-område. 

  Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra en af områdets lodsejere. Ejeren ønsker mulighed for anvendelse til undervisningsformål.

  Baggrunden for lokalplanen er ikke et konkret projekt, men skal åbne op for en ændret fremtidig anvendelse af området.

  Sagen afgøres i byrådet.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 – Lov om planlægning.

  Lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013 – Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Planmæssige forhold

  Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune.

  Området er beliggende i 1.1.002.C

  Området er udlagt til dagligvare- og udvalgsvarebutikker. Offentlige formål, kulturelle formål, boliger, erhverv og anlæg, der ikke giver anledning til nævneværdig eller kun ganske ubetydelig påvirkning af de nærmeste omgivelser.

  Jf. Planlovens §11 b, stk. 1 nr. 7, skal en kommuneplanramme for butikker indeholde rammer for det maksimale bruttoetageareal til butiksformål. Da dette ikke er tilfældet for 1.1.002.C, er der udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 49. Dette sikrer, at der er overensstemmelse mellem lokalplanens anvendelsesbestemmelser og kommuneplanens rammebestemmelser.

  En del af området er omfattet af Lokalplan M20, som begrænser anvendelse til kontor- og serviceformål og således ikke gav mulighed for undervisningsformål.

  Lokalplan M20 ophæves i sin helhed ved endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 77.

  Zoneforholdene ændres ikke med lokalplanen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

  at forslag til Lokalplan nr. 77 – Område til centerformål ved H P Hanssens Gade og Kilen – og kommuneplantillæg nr. 49, tages til efterretning.

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Vækst- og Udviklingsudvalget,

  at forslag til kommuneplantillæg nr. 49 vedtages og fremlægges til offentlig høring i 8 uger,

  at forslag til Lokalplan nr. 77 – Område til centerformål ved H P Hanssens Gade og Kilen - vedtages og fremlægges til offentlig høring i 8 uger, og

  at der ikke foretages miljøvurdering af lokalplanforslaget, idet det er vurderet, at planen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 27-08-2014

  Taget til efterretning.

  Afbud: Chr. Panbo

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/46021, Sagsinitialer: AMOE

  Sagsfremstilling

  Temadrøftelse i Teknik- og Miljøudvalget:

  • Orientering om Miljøgodkendelser for husdyrbrug

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orientering tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 27-08-2014

  Orientering taget til efterretning.

  Afbud: Chr. Panbo

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/23188, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  Temadrøftelse i Teknik- og Miljøudvalget:

  • Orientering om kommunens skiltepolitik

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.  

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 27-08-2014

  Orientering taget til efterretning.

  Afbud: Chr. Panbo

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/33, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 27-08-2014

  Ingen punkter.

  Afbud: Chr. Panbo

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/68, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 27-08-2014

  Ingen punkter.

  Afbud: Chr. Panbo