Beslutningsprotokol

onsdag den 1. oktober 2014 kl. 09:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Bent Sørensen, Rasmus Lyngbak Bøgen, Jens Wistoft, Christian Gramstrup Lauridsen, Helga Nørgaard, Christian Panbo, Kurt Andresen
Bemærkninger: Afbud fra Christian Panbo
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/31, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget

  onsdag den 1. oktober 2014

  kl. 9.30

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-10-2014

  Godkendt.

  Afbud: Christian Panbo

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/21787, Sagsinitialer: hbhas

  Sagsfremstilling

  Ifølge trafiksikkerhedsplanen for Aabenraa Kommune laves der årligt en sortpletudpegning med henblik på at forbedre ulykkesbelastede lokaliteter på kommunens vejnet.

  I sortpletudpegningen for 2014, som er baseret på ulykkesdata fra 2009 til 2013, er der fundet 16 lokaliteter med en overrepræsentation af ulykker. Af de 16 lokaliteter er der allerede gennemført ændringer i 8 af krydsene, til forbedring af ulykkesbilledet.

  Som sortpletindsats i 2014 foreslås her at lave tiltag ved Ringvej/Østergade i Rødekro. De resterende lokaliteter har ikke et klart ulykkesbillede til afgrænsning af en indsats.

  På denne baggrund foreslås følgende:

  1. Ringvej/Østergade i Rødekro

  Der er tre muligheder for forbedringer:

   1. Rundkørsel – er dyr men vil fjerne 80 % af personskader og ulykker. Prisoverslag: 2,8 mio. kr.
   2. Signalanlæg - vil fjerne 60 % (evt. mere) af personskader og ulykker. Et signalanlæg vil have konsekvenser for trafikafviklingen fra Ribevej, og anbefales derfor ikke. Prisoverslag: 2,3 mio. kr.
   3. Opstramning af krydset med midterheller og svingbane - vil fjerne 40 % af personskader og ulykker. Prisoverslag: 0,5 mio. kr.

  a. og c. vil kræve arealerhvervelse.

  Forvaltningen anbefaler at etablere en rundkørsel, da den har størst effekt på ulykkerne, men også fordi den forbedrer trafikkapaciteten, som for Østergades vedkommende er ved at nå sin grænse. Der er således jævnligt kø i morgen- og eftermiddagsspidstimen.

  Projektet med rundkørslen forudsætter ekstra undersøgelser, skitse- og detailprojektering, udbud og forhandling med lodsejere i 2014. Anlæggelsen af rundkørslen vil ske i 2015.

  Nærmere beskrivelse af lokaliteten og de forskellige tiltag kan ses i bilaget.

  Sagen afgøres i byrådet.

  Lovgrundlag

  Vejlovens § 10. Det påhviler vejbestyrelsen at holde deres offentlige veje i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver. Vejbestyrelsen bestemmer hvilke arbejder, der skal udføres på deres veje og afholder de udgifter, der er forbundet med sikring og forbedrende foranstaltninger, anlæg, drift og vedligeholdelse af disse veje, med mindre andet er bestemt.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på det skattefinansierede område for Teknik- og Miljøudvalgets investeringsplan for 2014-2017 afsat en pulje på 1,8 mio. kr. i 2014 til at forbedre ulykkesbelastede lokaliteter på Aabenraa Kommunes vejnet.

  Tilsvarende er der afsat 2,5 mio. kr. i 2015.

  Rundkørslen vil give en udgift på 0,060 mio. kr. årligt til afledt drift. For de øvrige projekter forventes der ikke øgede udgifter til afledt drift.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der frigives en anlægsbevilling til rundkørsel ved Østergade/Ringvej i Rødekro på 2,8 mio. kr. til forundersøgelser, projektering, arealerhvervelse og anlæg. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet ”sorte pletter, pulje”, på 1,8 mio. kr. i 2014 og 1,0 i 2015, på investeringsplan 2014-2017,

  at forvaltningen bemyndiges til at optage forhandlinger med lodsejerne med henblik på at opnå forlig via frivillige aftaler, og

  at Teknik- & Miljøudvalget, ”Drift af veje og parker” tilføjes 0,06 mio. kr. til den afledte drift, når projektet er afsluttet, finansieret af puljen vedr. afledt drift under Økonomiudvalget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-10-2014

  1. og 3. at anbefales godkendt.
  2. at godkendt.

  Afbud: Christian Panbo

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/26890, Sagsinitialer: ABEC

  Sagsfremstilling

  Etablering af sports-parkering ved Skolevænget.

  I 2012 blev der for Parkeringsfondsmidler anlagt yderligere parkeringspladser på grøn parkering ved Skolevænget.

  Der er i den efterfølgende periode indbetalt 0,375 mio. kr.

  I Parkeringsregulativet står der under punktet ”Etablering af parkeringspladser for parkeringsfonds-midler” følgende: ”Parkeringspladserne vil blive etableret inden for en maksimal afstand på 1.000 meter fra den bidragydende ejendom regnet i fugleflugtslinje.”

  Kommunen skal have anlagt parkeringspladserne senest 5 år efter, at byrådet har fritaget den pågældende ejendom for at opfylde bygningsreglementets, henholdsvis lokalplanernes eller byplanvedtægternes bestemmelser om tilvejebringelse af parkeringsarealer på egen grund.

  Kultur, Miljø & Erhverv har rådgiver til at udarbejde projekt på etablering af grøn sports-parkering på Skolevænget. Notat med projektbeskrivelse er vedlagt.

  Projektet finansieres af puljen for parkeringsmidler.

  Parkeringspladsen ved Skolevænget er en meget benyttet parkeringsplads. Der er på parkeringspladsen ingen tidsrestriktioner, hvilket gør den meget attraktiv at benytte for de studerende i området samt for de personer, der arbejder i den sydlige del af centrum.

  Oversigtskort over området med markering af placering af de nye parkeringspladser, kan ses i bilaget.

  Sagen afgøres i byrådet.

  Lovgrundlag

  Vejloven § 10.

  Planmæssige forhold

  Lokalplan 76, For et område mellem Forstallé og Mølleåen.

  For at projektet kan realiseres skal der gives dispensation til for å-beskyttelseslinjen og lokalplanens bestemmelse om, at området oprindelig er udlagt til sportsplads.

  Ansøgningerne om dispensationerne er sendt til Byg, Natur & Miljø – begge dispensationer forventes imødekommet.

  Økonomi og afledt drift

  I henhold til Parkeringsregulativet kan byrådet fravige kravet om at anlægge alle parkeringspladser på egen grund, i forbindelse med nybyggeri, ændret byggeri m.v., mod at der indbetales til Parkeringsfonden.

  Parkeringsfondsbidrag kan således anvendes til anlæg af offentlige tilgængelige parkeringspladser underlagt bestemmelserne i lov om offentlige veje.

  I parkeringsfonden er der p.t. 376.805 kr. Til projektet søges der frigivet 0,375 mio. kr.

  De fremtidige driftsomkostninger for sports-parkeringspladsen er på 0,006 mio. kr.

  Der søges på den baggrund en årlig rammekorrektion af Teknik- og Miljøudvalget, drift af Vej og Park på 0,006 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at projekt og overslag godkendes,

  at der frigives en anlægsbevilling på 0,375 mio. kr. til projektet ”Etablering af sports-parkering, Skolevænget” som finansieres af ”Parkeringsfonden”,

  at Teknik- og Miljøudvalget, drift af Vej og Park årligt tilføres 0,006 mio. kr. til den afledte drift når projektet er afsluttet, finansieret af puljen vedr. afledt drift under økonomiudvalget, og

  at projektet igangsættes når dispensationen til lokalplanen foreligger samt dispensationen til å-beskyttelseslinjen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-10-2014

  2. og 3. at anbefales godkendt.

  1. og 4. at godkendt.

  Afbud: Christian Panbo

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/44484, Sagsinitialer: HMM

  Sagsfremstilling

  Der er foretaget en evaluering af Vintertjenesten 2013/2014,  samt opdatering af kommunens gældende regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser.

  Kultur, Miljø & Erhverv har i forbindelse med evaluering af vintertjenesten 2013/2014 foretaget en evalueret ændring  af kommunens gældende vinterregulativ.

  I hovedtræk er regulativet ikke ændret væsentligt, men midtbyordningen er gjort mere synlig i teksten.

  Den ved sidste evaluering vedtagne forsøgsordning med A+ cykelstier mellem Aabenraa og de tilstødende byer foreslås forlænget, da vinteren 2013/2014 ikke gav et retvisende billede af ordningen.

  Såfremt evalueringen af ordningen næste år, giver anledning til at gøre ordningen permanent, skal den indarbejdes i vinterregulativet.

  Regulativet er forelagt politiet for godkendelse.

  Både evaluering af vinteren og det nye vinterregulativ kan ses i bilag.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.   

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, lbk. 1103 af 16/9 – 2010.

  Aabenraa Kommunes vinterregulativ

  Økonomi og afledt drift

  Videreførelse af ordningen koster kommunen ca. 0,08 mio. kr. pr. år, som finansieres af politikområdet Vintertjenesten.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at evalueringen tages til efterretning,

  at forsøgsordningen med A+ cykelstier i vinterperioden 2014/2015 forlænges, og

  at regulativ for Vintervedligeholdelse og Renholdelse af Veje, Stier og Pladser godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-10-2014

  Godkendt.

  Afbud: Christian Panbo

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/37159, Sagsinitialer: NOJ

  Sagsfremstilling

  Fredningsnævnet har i brev af den 19. september 2014 oplyst, at nævnet har opnået enighed om at frede ca. 235 ha i Fladstendalen.

  Danmarks Naturfredningsforenings ønske om at frede Fladstendalen har været behandlet politisk flere gange, og der har været afholdt flere offentlige møder derom.

  Teknik- og Miljøudvalget har klart afvist at fredningen skulle gennemføres, idet bl.a. fredning er et uhensigtsmæssigt og omkostningstungt instrument i f. t. nytteværdien.

  Formålet med fredningen er bl.a. at beskytte og forbedre landskabelige værdier (åbent landskab med enkelte hegn og solitære træer), naturhistoriske, biologiske og rekreative værdier, samt at sikre offentlighedens færdselsmuligheder.

  Fredningsnævnet oplyser, at hvis fredningen medfører tab for ejere eller brugere skal erstatningskrav sendes til nævnet senest den 31. oktober 2014.

  Fredningsnævnet indbyder til offentligt møde fredag den 7. november 2014 kl. 14 på Folkehjem om fredningen, hvorefter  nævnet vil afsige afgørelser vedrørende erstatningskrav og fredning.

  Disse afgørelser kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  Fredningssager behandles efter kapitel 6 i Naturbeskyttelsesloven - lovbekendtgørelse nr. 951 af 3.07.13.

  Heraf fremgår bl.a. at Fredningsnævnets behandling af en fredningssag afsluttes med, at nævnet træffer afgørelse om, hvorvidt fredningen skal gennemføres, idet nævnet i så fald fastlægger fredningens geografiske udstrækning, fastsætter nærmere fredningsbestemmelser, afgør erstatningsspørgsmål m.v.

  Planmæssige forhold

  Langt hovedparten af området som fredes er landzone.

  Fladstendalen er i kommuneplan 2009 udpeget som Biologisk korridor, Naturområde og Værdifuldt landskab. Kommunen har derfor ønsker om at biologiske og landskabelige forhold tilgodeses.

  Når Fredningsnævnet har foretaget offentlig bekendtgørelse af fredningssagen, må der ikke foretages noget, som strider mod de foreslåede fredningsbestemmelser.

  Der forekommer en del arealer i Fladstendalen som er beskyttet mod tilstandsændringer jf. Naturbeskyttelseslovens § 3. Kultur, Miljø & Erhverv har, på nævnets anmodning, truffet en række afgørelser derom.

  Økonomi og afledt drift

  Fredningsnævnet fastsætter erstatning til ejere, brugere og andre indehavere af rettigheder over de fredede ejendomme, for det tab som fredningen påfører dem. Staten afholder 75 % og kommunen 25 % af udgifterne.

  Der tilkendes dog ikke erstatning for fredning af offentligt ejede arealer, medmindre den fredede ejendom er erhvervet med henblik på midlertidig besiddelse.

  I et tidligere budgetoverslag fra DN var den samlede erstatning til private ejere på mere end 2 mio. kr.

  Såfremt den samlede erstatning overstiger mere end 500.000 kr., skal Natur- og Miljøklagenævnet efterprøve Fredningsnævnets afgørelse i sin helhed.

  Jf. fredningsforslaget skal plejemyndigheden - som er kommunen for langt de fleste arealer - senest 2 år efter fredningens gennemførelse have udarbejdet forslag til en plejeplan, som beskriver arealdrift, adgangsforhold, stier m. m. Der skal forhandles med lodsejere derom. Planen skal løbende revideres, og kommunen skal agere som plejemyndighed. Dette forudsætter både mandskab og økonomi, som der ikke er budgetteret med i udvalgets driftsramme.

  Jf. fredningen skal der fortsat være adgang til offentligt ejede arealer, selvom disse sælges. Det vil forventeligt begrænse salgsprisen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget drøfter Fredningsnævnets oplysning om, at Fladstendalen fredes, herunder om kommunen skal påklage afgørelsen, og

  at udvalget repræsenteres af formanden og næstformanden ved offentligt møde den 7. november 2014.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-10-2014

  Godkendt,

  at kommunen påklager den kommende fredningskendelse, såfremt sagen ikke automatisk indbringes for Natur- og Miljøklagenævnet på grund af erstatningsstørrelsen,

  at forvaltningen bemyndiges til at indbringe krav om erstatning, såfremt der er grundlag for det, og

  at Teknik- og Miljøudvalget repræsenteres af formanden og næstformanden ved offentligt møde den 7. november 2014.

  Afbud: Christian Panbo

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/17190, Sagsinitialer: HSO

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 18. december 2013 at sende forslaget til klimatilpasningsplan i offentlig høring i 8 uger.

  Alle kommuner skal udarbejde en klimatilpasningsplan for at imødegå oversvømmelser i hele kommunen. Planen skal som minimum indeholde en risikokortlægning og en beskrivelse af kommunens indsats, herunder mål og retningslinjer samt prioritering af handlemuligheder.

  Planen foreslår nye veje for håndtering af overflade- og grundvand, bl.a. at oversvømmelser styres på overfladen og hen hvor vandet skader mindst eller slet ikke, og ikke i rør under jorden, som har en begrænset kapacitet. Det foreslås endvidere, at vand indgår som et positivt, rekreativt og naturforbedrende element både i byer og på landet.

  Bebyggelse, arealer mm. beskyttes mod oversvømmelse via diger, pumper, byggekoter o. a.

  Den største trussel mod Aabenraa by vurderes at være vand fra Aabenraa fjord.

  Klimatilpasningsplanen har været i høring fra den 21. januar til den 19. marts 2014.  Der indkom 2 høringssvar i alt fra Sønderjysk Landboforening og fra Arwos. Forvaltningen har vurderet hvert høringssvar og udarbejdet forslag til besvarelse, som er gengivet i vedlagte notat.

  Der er udarbejdet en tilrettet udgave af klimatilpasningsplanen, som tager højde for bemærkninger fra forvaltningerne, fra udvalgene, fra andre myndigheder samt fra den offentlige høring.

  Ud over klimatilpasningsplanen skal Aabenraa Kommune i 2014 og 2015 udarbejde en risikostyringsplan, da et område ved Aabenraa by af staten er udpeget som et af 10 risikoområder i Danmark. Byrådet vil senere få forelagt denne plan til beslutning.

  Byrådet træffer den endelige beslutning i sagen.

  Lovgrundlag

  EU’s oversvømmelsesdirektiv (Directive 2007/60/EC).

  Vejledning – Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner.

  Planloven.

  Planmæssige forhold

  Klimatilpasningsplanen udarbejdes som et tillæg til kommuneplan 2009.

  Høring/udtalelse

  Udarbejdelsen af planforslaget har været screenet i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009 af Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

  Der er fremsendt orientering til nabokommuner, offentlige myndigheder og organisationer ved brev af 1. november 2013.

  Samtidig med den offentlige høring af forslaget til klimatilpasningsplan, har den udarbejdede miljøvurdering været i høring.

  Det foreslås, at forvaltningen giver Arwos og Sønderjysk Landboforening en tilbagemelding i forhold til deres bemærkninger ved den offentlige høring, efter byrådets vedtagelse af planen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslaget godkendes endeligt og

  at forvaltningen afgiver høringssvar i overensstemmelse med notatet.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 11-09-2014

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-10-2014

  Anbefales godkendt,

  med følgende justering af besvarelse til høringspart:

  Punkt 14 i høringsnotatet, sætning ”Øvrige forringelser for landbruget …”, ændres til ”Der ydes ikke erstatning for forringelser, der er en direkte følge af klimaændringer.”

  Afbud: Christian Panbo

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/26708, Sagsinitialer: bvn

  Sagsfremstilling

  Aabenraa - Rødekro Fjernvarme A.m.b.a. har fremsendt forslag til projekt for fjernvarmeforsyning af Rise-Hjarup.

  Landsbyen Rise-Hjarup er p.t. individuel varmeforsynet, men i forbindelse med godkendelsen af kommunens varmeplan anmodede landsbyens beboere om etablering af fjernvarme til området.

  Rise-Hjarup har ca. 25 ejendomme, hvorfor projektet er planlagt til fjernvarmeforsyning af disse ejendomme,  samt en evt. mindre udvidelse af boligantallet i området.

  Forsyningsledningen dimensioneres tillige til at kunne forsyne et evt. kommende byggeri på arealet vest for Gammel Ribevej mellem Egelund og Rise-Hjarup.

  Den samlede investering i forsyningsledning, distributionsledninger og stikledninger vil udgøre 2.564.000 kr., og de samlede tilslutningsbidrag forventes at indbringe 639.000 kr.

  Begrundet i projektets lille størrelse, anses det ikke for relevant at foretage beregninger på projektets samfundsmæssige konsekvenser, men projektet er i tråd med varmeplanens retningslinjer.

  Der er for projektet ikke fastsat nogen detaljeret tidsplan, idet anlægsarbejdet vil blive udført i takt med behovet.

  Der vil dog blive fordret bindende tilsagn fra minimum 12 ejendomme, før projektet igangsættes.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  Varmeforsyningsloven og

  Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at projektforslaget godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-10-2014

  Godkendt.

  Afbud: Christian Panbo

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/33, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  • Overtaksationsafgørelse vedr. Vandløb
  • Erhvervspiloten

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-10-2014

  Orientering taget til efterretning.

  Afbud: Christian Panbo

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/68, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -/-

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-10-2014

  Intet.

  Afbud: Christian Panbo