Beslutningsprotokol

onsdag den 5. november 2014 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Bent Sørensen, Rasmus Lyngbak Bøgen, Jens Wistoft, Christian Gramstrup Lauridsen, Helga Nørgaard, Christian Panbo, Kurt Andresen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/31, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget

  onsdag den 5. november 2014

  kl. 9.00

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-11-2014

  Godkendt.

  Afbud: Jens Wistoft

  Deltog ikke i sagens beslutning: Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/26317, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul, udarbejdes den anden detaljeret bevillingskontrol i 2014 pr. 30. september.

  Kultur, Miljø & Erhverv har, i samarbejde med budgetafdelingen, foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2014 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

  Bevillingskontrolsagerne opdeles i 4 sager:

  • 1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  • 2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  • 3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
  • 4. Tillægsbevillinger anlæg

  Nærværende sag vedrører omplaceringer indenfor eget udvalg, hvilket udvalget selv er bemyndiget til at foretage.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget

  Økonomi og afledt drift

  Budgetomplaceringer indenfor eget udvalg/bevillingsområde, netto 0

  På politikområdet Miljøbeskyttelse forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. som konsekvens af overførsel af merforbrug på 0,5 mio. kr. fra 2013. Det er ikke muligt at nedbringe merforbruget yderligere indenfor politikområdets normale budget på ca. 1 mio. kr. til trods for der ikke igangsættes aktiviteter udover de bundne udgifter til særlig analyser af drikke- og badevand, IT licenser, miljøvagt og GroNet.

  På politikområdet Gis og Kort forventes et mindre forbrug på 0,275 mio. kr. Det skyldes bl.a. at produktionen af fællesoffentlige grundkort (FOT-data) og betalingen herfor er ændret samt at der har været færre udgifter til drift og data-indkøb end ventet. Et udviklingsprojekt forventes desuden udskudt til 2015.

  Der overføres 0,275 mio. kr. fra Gis og Kort til Miljøbeskyttelse

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at omplacering fra Gis og Kort til Miljøbeskyttelse på 0,275 mio. kr. godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-11-2014

  Godkendt.

  Afbud: Jens Wistoft

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/26317, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul, udarbejdes den anden detaljeret bevillingskontrol i 2014 pr. 30. september.

  Kultur, Miljø & Erhverv har, i samarbejde med budgetafdelingen, foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2014 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

  Bevillingskontrolsagerne opdeles i 4 sager:

  • 1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  • 2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  • 3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
  • 4. Tillægsbevillinger anlæg

  Nærværende sag vedrører tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering.

  Sagen afgøres i byrådet

  Økonomi og afledt drift

  Der søges en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. til dækning af forventet merforbrug i 2014 på politikområdet kollektiv trafik, bustrafik.

  I 2014 har Sydtrafik foretaget en efterregulering som følge af et merforbrug i 2013 i forhold til kommunens aconto indbetalinger til Sydtrafik i 2013. Reguleringen var på 1,27 mio. kr.

  Udgifterne til drift og leje af Aabenraa Busstation er ikke indbygget i budget 2014, hvilket også bidrager til et merforbrug i 2014.

  Vi har pt. betalt alle aconto rater for Sydtrafik for 2014, samt leje og drift af busstationen til arealets ejer. Der forventes samlet et merforbrug på 1,1 mio. kr. i 2014.

  Jf. Sydtrafiks egen budgetopfølgning pr. 12. september 2014 er det særligt ny opgørelsesform på indtægterne, som nu i højere grad fordeles efter brugen af rejsekort, og ikke så meget på baggrund af de tidligere fordelingsnøgler, der slår igennem som manglende indtægter. På udgiftssiden mangler Aabenraa Kommune stadig en redegørelse for, hvorfor omkostningsniveauet er stigende trods færre køreplanstimer. Sydtrafiks bestyrelse og repræsentantskab godkender alle ændringer i finansieringsmodeller.

  Kollektiv trafiks udfordringer, herunder konkretisering af omkostningsniveau og eventuelle besparelsesmuligheder vil senere blive drøftet i Teknik- og Miljøudvalget og i §17, stk. 4-udvaglet.

  Indstilling

  at der gives en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. til politikområdet kollektiv trafik, finansieret af kassebeholdningen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-11-2014

  Anbefales godkendt.

  Følgende tilføjet:

  At det på baggrund af det konstaterede merforbrug og for at realisere et rationaliseringspotentiale kræves, at borgmesteren og byrådets repræsentant i Sydtrafiks bestyrelse intensivt arbejder for en sammenlægning af Sydtrafik og Fynbus.

  At der bevilliges en rammekorrektion fra 2015 og frem, indtil rationalet ved sammenlægningen er opnået.

  Afbud: Jens Wistoft

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/26317, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul, udarbejdes den anden detaljeret bevillingskontrol i 2014 pr. 30. september.

  Kultur, Miljø & Erhverv har, i samarbejde med budgetafdelingen, foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2014 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

  Bevillingskontrolsagerne opdeles i 4 sager:

  • 1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  • 2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  • 3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
  • 4. Tillægsbevillinger anlæg

  Nærværende sag vedrører tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0).

  Sagen afgøres i byrådet

  Økonomi og afledt drift

  Følgende tillægsbevillingsansøgninger, drift, finansieret af andre udvalg/bevillingsområder, netto 0:

  (1.000 kr.)

  Anbefalinger/ finansierende udvalg

  2014 Budget-omplacering

  2015

  Budget-omplacering

  2016

  Ramme

  Korr.

  2017

  Ramme

  Korr.

  2018

  Ramme

  Korr.

  TMU

  Fordeling af overskud barselspulje

  122

  Natbelysning Bolderslev

  36

  Besparelse ifm. udbud alarmsystemer

  -2

  -2

  -2

  -2

  I ALT

  158

  -2

  -2

  -2

  -2

  Finansierende udvalg:

  ØU: Fordeling af overskud barselspulje

  -122

  ØU: Natbelysning Bolderslev

  -36

  ØU: Besparelse ifm. udbud alarmsystemer

  2

  2

  2

  2

  Balance

  0

  0

  0

  0

  0

  Der forventes en mindreudgift på 7 mio. kr. på barselspuljen i 2014. Heraf søges 5 mio. kr. tilbageført til de lønområder der i sin tid har betalt til ordningen. For Teknik- og Miljøudvalgets vedkommende betyder det en tilbageførsel på 0,122 mio. kr.

  Udgifterne til gadebelysning hele natten ved Gl. Søndergade 20 skal finansieres af de dertilhørende huslejeindtægter under Økonomiudvalget, hvorfor der søges omplaceret 0,036 til Teknik- og Miljøudvalget.

  Der er indgået nye indkøbsaftaler på alarmsystemer, som giver en besparelse på 0,002 mio. kr. i 2015-2018 på Teknik og Miljøudvalgets budget. Besparelsen modsvares på puljen for udbud under Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at ansøgning om tillægsbevilling i 2014 og 2015 (netto 0), finansieret af andre udvalg, jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes, og

  at ansøgningen om rammekorrektion i 2016-2018 (netto 0) finansieret af andre udvalg jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-11-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jens Wistoft

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/26317, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul, udarbejdes den anden detaljeret bevillingskontrol i 2014 pr. 30. september.

  Kultur, Miljø & Erhverv har, i samarbejde med budgetafdelingen, foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2014 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

  Bevillingskontrolsagerne opdeles i 4 sager:

  • 1. Omplaceringer indenfor eget udvalg (netto 0)
  • 2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  • 3. Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
  • 4. Tillægsbevillinger anlæg

  Nærværende sag vedrører tillægsbevillinger, anlæg.

  Samlet søges der om en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 2,904 mio. kr., og en overførsel af rådighedsbeløb på 3,622 mio. kr. fra 2014 til 2015.

  Sagen afgøres i byrådet

  Økonomi og afledt drift

  Bevillingskontrollen pr. 30. september 2014 udviser følgende ønsker om tillægsbevillinger i 2014 og 2015 vedrørende anlæg (beløb i 1.000 kr.):

  Anlægsprojekt

   2014 *)

  2015

  Igangsatte anlæg:

  18 projekter der forventes afsluttet i 2014

  -2.904

  14 projekter der forventes afsluttet senere

  -3.622

   3.622

  ALT I ALT - Skattefinansierede anlæg

  - 6.526

   3.622

  -= negativ TB ansøgning.

  Se yderligere beskrivelse i notebilag A1 og A3.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at ansøgningen om negative tillægsbevillinger til rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2014 på i alt 2.904 mio. kr., jf. foranstående og vedhæftede bilag, der tilføres de likvide midler godkendes, og

  at ansøgningen om overførsel af rådighedsbeløb på i alt 3.622 mio. kr. fra 2014-2015, jf. foranstående og vedhæftede bilag, godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-11-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jens Wistoft

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/13907, Sagsinitialer: ABEC

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 3. september 2014, at igangsætte skitseringen, projektering og beregning af overslag på projekterne ”bystrækninger foran skoler” ud for Lyreskovskolen, Deutsche Schule Tingleff og Deutsche Schule Rapstedt.

  Kommunens rådgiver har udarbejdet skitser og overslag for projekterne foran skolerne, se vedlagte notat.

  Med baggrund i økonomien, er det nødvendigt at udskyde et af projekterne til 2016. Forvaltningen peger på, at det er projektet ved Lyreskovskolen der udsættes, fordi skolen først åbner efter sommeren i 2015 og fordi man gerne vil høste erfaringer om de traikale adfærdsmønstre ved skolen inden en egentlig løsning gennemføres.

  Principperne for ”bystrækninger foran skoler” blev udarbejdet under ”Hastighedsplan for bystrækninger foran skoler”, som blev godkendt af byrådet den 22. november 2010. Der er i den mellemliggende periode blevet udarbejdet 9 projekter, hvor projektet foran Kongehøjskolen er det seneste. Der er ved ankomstpladsen til Tinglev Skole udført et projekt, hvor elementerne er striber (termoplast) og steler. Dette projekt har til hensigt at regulere bilerne, når de ankommer med skoleelever om morgenen. Denne type projekter vil der fra 2015 blive arbejdet videre med, på udvalgte skoler i kommunen.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Lovgrundlag

  Vejlovens §10. Færdselslovens §42 og §92 samt Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning.

  Økonomi og afledt drift

  På investeringsplanen for 2014-2017 er der i 2014 afsat et rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til at trafiksikre bystrækninger foran skoler.

  På investeringsplanen for 2015-2018 er der i 2015 afsat et rådighedsbeløb på 1,4 mio. kr. – dette tillige på at trafiksikre bystrækninger foran skoler.

  Beløbene i hhv. 2014 og 2015 søges i denne sag frigivet med henblik på at realisere projekterne foran de udpegede skoler, Deutsche Schule Rapstedt  og Deutsche Schule Tingleff.

  Overslaget for projektet ud for Deutsche Schule Rapstedt er på 0,914 mio. kr. og for Deutsche Schule Tingleff er overslaget på 0,986 mio. kr.

  Høring/udtalelse

  Forvaltningen har drøftet processen med de udvalgte skolers ledelse. Skolernes ledelse har beskrevet udfordringerne ved ankomsten til ”deres” skoler for Kultur, Miljø og Erhverv.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at skitseprojekterne og overslag for projekterne bystrækninger foran skoler ud foran Deutsche Schule Rapstedt og Deutsche Schule Tingleff godkendes,

  at der frigives anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. til projekterne ”bystrækninger foran skoler” ud for skolerne Deutsche Schule Rapstedt og Deutsche Schule Tingleff. Projekterne finansieres af rådighedsbeløbene på 0,5 mio. kr. i 2014 og 1,5 mio. kr. i 2015, og

  at projekterne igangsættes og forvaltningen bemyndiges til at gennemføre udbud og kontrahere med entreprenør med henblik på at gennemføre anlæggene i 2015.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-11-2014

  2. at anbefales godkendt.

  1. og 3. at godkendt.

  Afbud: Jens Wistoft

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/14673, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  På mødet den 24. september 2014 i §17 stk. 4 udvalget for kollektiv trafik drøftede udvalget forskellige muligheder og behov for ændringer af køreplaner på udvalgte ruter fra og med sommeren 2015.

  Dette dagsordenspunkt orienterer kort om de ændringer der blev drøftet.

  §17 stk. 4 udvalget har møde igen den 19. november, og kan dermed nå at give yderligere bidrag til den endelige bestilling af køreplanændringer 2015, som skal afleveres senest den 1. december til Sydtrafik.

  Kultur, Miljø & Erhverv har ifølge bemyndigelsesplanen kompetence til at bestille mindre ændringer på lokalruter, og inden for en udgiftsramme på maks. 75.000 kr. pr. ændring.

  Da ændringerne nævnt herunder alle forventes at være udgiftsneutrale eller give besparelser kræves ikke godkendelse fra Teknik- og Miljøudvalget.

  Skoleruterne (661, 662 og 665) omkring Lyreskovskolen skal nødvendigvis laves om, da skolen flyttes. Ændringerne vil medføre en forenkling af ruterne, som i dag også kører internt mellem de to afdelinger af skolen, og som derfor kræver et større forbrug af dubleringskørsel og tid. Der forventes en mindre besparelse som følge af ændringen.

  Rute 227 Aabenraa-Tinglev/Kliplev kører i dag skiftevis til Tinglev og Kliplev fra Aabenraa. Ruten foreslås ændret så der køres til Tinglev og Kliplev på hver afgang. Dette vil forbedre betjeningen af Kliplev, hvorfra der i dag ikke er særligt gode busforbindelser. Ændringsforslaget skal kvalificeres yderligere. Antallet af køreplantimer samt udgiftsniveauet for ruten forventes at forblive uændret.

  Bybus Linje 1 blev i forbindelse med indførelse af det nye bybusnet i 2013 forudsat at skulle køre ud til Riseparken. Det har været en tidsmæssig forudsætning for kørslen at den nye vej mellem Rise Bygade og Hærvejen står færdig, og det gør den snart. Den tid der ikke blev benyttet til kørsel til Riseparken blev i 2013 placeret som pause på Rødekro Station, men efter indkørsel af det nye bybusnet har det vist sig at pausetiden er brugt, idet køreplanen er for stram. Det kræver derfor en omlægning af Linje 1 for at kunne betjene Riseparken.

  Kultur, Miljø & Erhverv forudsætter at der stadig er et politisk ønske om at Linje 1 skal køre til Riseparken, og forventer at ændringen skal holdes omkostningsneutral. Hvis omkostningsneutralitet ikke kan opnås uden at ændre for meget i ruten, vil Teknik- og Miljøudvalget blive inddraget i spørgsmålet igen.

  Ønsket om direkte buskørsel mellem Flensborg (ZOB) og Aabenraa med rute 220 Aabenraa-Kruså-Padborg blev også drøftet, og det var generelt opfattelsen at sådan en rute vil være attraktiv. Imidlertid kræver ændringen at der findes en erstatning for rute 220’s nuværende kørsel fra Kruså til Padborg.

  Direkte kørsel med Sydtrafik-ruter til Flensborg støder på det problem, at der ifølge en aftale mellem det tidligere Sydbus og Flensborgske busvirksomheder skal betales en ”afgift” til sidstnævnte på 5 euro pr. afstigende passager i Flensborg. Denne aftale underminerer ifølge Sydtrafik økonomien i den rute 110, som i dag kører mellem Sønderborg og Flensborg ZOB.

  Kultur, Miljø & Erhverv regner med at anmode Sydtrafik om en samlet redegørelse om mulighederne for at oprette direkte busdrift mellem Aabenraa og Flensborg.

  Skolerute 682 Rødekro-Hovslund-Genner (Kalvø) har sin oprindelse i en tidligere folkeskolestruktur, hvor Genner Skoles overbygningselever skulle til Rødekro. I forbindelse med skolereformen og de tilhørende busændringer blev det overvejet at indskrænke kørslen til Rødekro-Hovslund, og undlade betjening af Genner. Men der var ikke tilstrækkeligt overblik til at kunne se konsekvenserne af ændringen.

  Kultur, Miljø & Erhverv forventer i dag at en forkortelse af ruten til alene at dække Rødekro-Hovslund vil ramme meget få passagerer, og at ingen af disse vil have befordringsret til skole. Det skal dog undersøges om der er mange privatskoleelever med bussen. Ruten forventes indstillet til en forkortelse.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-11-2014

  Orienteringen taget til efterretning.

  §17 stk. 4-udvalget opfordres til at arbejde for, at den grænseoverskridende bustrafik uden økonomiske hindringer kan under-støtte det grænseoverskridende samarbejde.

  Afbud: Jens Wistoft

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/26129, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med godkendelse af Stiplan for Aabenraa Kommune i juni 2014 godkendte udvalget et forslag til udarbejdelse af et prioriteringskatalog for de i stiplanen udpegede stier og stiruter. Et katalog der kan understøtte det fremtidige arbejde med anlæg, budgetlægning og politisk prioriteringer af stier.

  Den godkendte stiplan for Aabenraa Kommune er tilrettet med de forskellige beslutningspunkter, og kan ses på kommunens hjemmeside.

  Aabenraa Kommune vedtog i 2009 en hastighedsplan for det kommunale vejnet. I 2010-2011 blev hastighedsplanen realiseret inden for byzonen.

  Da gennemførelse af hastighedsplanen for det åbne land og realisering af stiplanen i høj grad hænger sammen, er det vurderet, at det er en fordel at få løst begge opgaver i en samlet proces.

  Opgaven med udarbejdelse af en hastighedsplan for det åbne land, sammenkoblet med stiplanen og det dertil hørende katalog, har været udsendt i rådgiver konkurrence og forvaltningen har ud fra fastlagte kriterier valgt at tage udgangspunkt i tilbuddet/forslaget fra Rambøll (transport og planlægning).

  Resultatet, der forventes forelagt for udvalget den 3. december 2014, bliver en detaljeret plan for hvor og hvordan hastigheden reguleres i det åbne land, sammenkoblet til de foreslåede stiruter i stiplanen, samt en prioriteringsmodel for stier.

  Prioriteringsmodellen opbygges som en point-model, hvor forskellige forudbestemte parametre tildeles et pointtal.

  Parametrene og en evt. vægtning af dem fastlægges fra starten med udgangspunkt i en faglig vurdering og med baggrund i de målsætninger der er i stiplanen og hastighedsplanen. 

  Prioriteringsmodellen vil kunne omfatte følgende parametre:

  - uheldsforekomst

  - trafiktal

  - nuværende cykeltrafik

  - Potentiel cykeltrafik

  - Færdselsbehov (pendlerrute, skolevej, rekreativ sti osv.)

  - Sammenhæng i stinettet

  - Stifaciliteter på lokaliteten (stitype)

  - Tryghedsaspekt (vejens bredde, hastighed, eksisterende forhold)

  - Anlægsoverslag

  - Evt. subjektiv vurdering af stiprojektets betydning og vigtighed.

  På baggrund af prioriteringsmodellen udarbejdes der projektbeskrivelser, der danner grundlag for udvælgelse af projekterne til udførelse i marken.

  I forbindelsen med udarbejdelse af den samlede plan er forvaltningen involveret, dels mht. levering af nødvendige data (trafiktal, borgerhenvendelser osv.) og i forbindelse med en planlagt besigtigelsestur af faktiske forhold på strækninger. Det kan være strækninger, hvor den faktiske/målte hastighed adskiller sig væsentligt fra den fremtidige skiltede hastighed eller strækninger med konkrete borgerhenvendelser, der giver anledning til nærmere vurdering.

  Ved sidste nævnte deltager færdselspolitiet sammen med rådgiveren og repræsentanter fra forvaltningen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller

  at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-11-2014

  Orienteringen taget til efterretning.

  Afbud: Jens Wistoft

 • Udskriv
  Sagsid.: 10/41359, Sagsinitialer: bvn

  Sagsfremstilling

  Motas I/S har fremsendt budget og takster for 2015 til godkendelse.

  Motas I/S er modtagestation til farligt affald for kommunerne i Region Syddanmark og virksomheden er placeret i Fredericia.

  De fleste kommuner i regionen er interessenter i Motas, herunder også Aabenraa Kommune.

  Budget og takster skal i henhold til selskabets vedtægter godkendes af interessentkommunerne hvert år.

  Der budgetteres med samlede udgifter på 17.489.350 kr. og indtægter på 17.146.524 kr., hvilket giver et budgetteret underskud på 242.695 kr., der finansieres af den likvide formue.

  Næsten samtlige takster er uændrede som i 2013 og 2014.

  Der er indført en ny takst på leje af akkumulatorkasser og faste takster for klinisk risikoaffald.

  Sagen afgøres af Byrådet

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller

  at budget og takster godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-11-2014

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jens Wistoft

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/13519, Sagsinitialer: LNE

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med vedtagelsen af Planstrategien ”Sund Vækst” den 29.02.2012 besluttede Byrådet at der skulle foretages en fuld revision af kommuneplanen.

  Ved offentliggørelse af ”Sund Vækst”  indkaldte kommunen ideer og forslag til den kommende kommuneplanrevision. De indkomne ideer er vurderet i forbindelse med revisionen.

  Målsætninger fra ”Sund Vækst”, ”Vækstplan 2018” og ”Fremtidens Aabenraa” er indarbejdet i Forslag til Kommuneplan 2015 i det omfang, det har været relevant for planen.

  Kommuneplan 2015 erstatter Kommuneplan 2009. På en lang række områder er der ikke sket ændringer i plangrundlaget. I kommuneplanforslagets afsnit om ”Nyheder siden sidst” beskrives de væsentligste ændringer.

  I denne kommuneplanrevision er der særlig fokus på temaerne:

  • Byudvikling, herunder detailhandel
  • Vindmøller
  • Store biogasanlæg
  • Større husdyrbrug
  • Klima

  Undervejs i processen har der være afholdt temamøder med Vækst- og Udviklingsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Byrådet, senest den 17. september 2014. Her blev Byrådet præsenteret for hovedprincipperne i kommuneplanen og konkrete forslag til byudvikling, detailhandel og vindmølleplanlægning.

  Staten kræver, at kommuneplanens retningslinjer, kort og rammer for lokalplanlægningen indberettes digitalt til det centrale planregister.

  Derfor udgives Kommuneplan 2015 digitalt på en hjemmeside og udkommer ikke i en trykt udgave.

  http://aabenraa.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=398

  Kommuneplanens hjemmeside er opbygget i 5 hovedafsnit:

  • Kommuneplanen med underafsnit om bl.a. planens baggrund, planlægning siden sidst,  redegørelse for nye arealudlæg, miljøvurdering og nyheder siden sidst.
  • Afsnittene By, Bolig & Erhverv, Land, Vand & Friluftsliv og Trafik & Teknik. Underafsnittene beskriver målsætninger, retningslinjer og redegørelse for de forskellige emner. Til retningslinjerne er der tilknyttet kort.
  • Lokalområder og rammer beskriver de enkelte byer og områder med evt. nyanlæg, rammer for detailhandlen m.v. På kort er vist rammer for lokalplanlægningen.

  Se bilaget ”Læsevejledning til Kommuneplan 2015”, hvor opbygningen af den digitale plan er nærmere beskrevet.

  Forvaltningen gør opmærksom på, at der ind til Byrådets behandling af forslaget den 26. november 2014 kan blive foretaget tekniske og redaktionelle rettelser.

  Der gøres samtidig opmærksom på, at afsnittene om miljøvurdering af planen og den planmæssige begrundelse for arealudlæg og vurdering i forhold til grundvandsinteresser endnu ikke foreligger i den endelige udgave.

  Sagen afgøres i Byrådet

  Lovgrundlag

  Efter planloven skal hver kommune vedtage en kommuneplan, der omfatter en periode på 12 år.

  Planen skal indeholde de overordnede mål og retningslinjer for udvikling og arealanvendelse og rammer for lokalplaners indhold med udpegninger på kort.

  Loven fastlægger en række emner, der skal indgå i planen.

  Kommuneplanen må ikke stride mod statslige interesser og anden overordnet planlægning, bl.a. den regionale udviklingsplan, landsplandirektiver, statens vandplaner m.v.

  Planmæssige forhold

  Indtil Kommuneplan 2015 er endeligt godkendt af Byrådet gælder Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune med tillæg.

  Høring/udtalelse

  Forvaltningen har på et teknikermøde forelagt de nye arealudlæg for Naturstyrelsen. Naturstyrelsens bemærkninger er indarbejdet i ”Redegørelse for arealudlæg”. Arealudlæggene er begrundet planlægningsmæssigt og der er foretaget en vurdering i forhold til grundvandsinteresser.

  Indstilling

  Vækst- og Udviklingsudvalget,

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til Kommuneplan 2015 anbefales til Byrådets godkendelse, og

  at forslag til Kommuneplan 2015 offentliggøres i 8 uger.

  Teknik- og Miljøudvalget,

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til Kommuneplan 2015 tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-11-2014

  Taget til efterretning

  Afbud: Jens Wistoft

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 06-11-2014

  Anbefales godkendt med bemærkninger om, at område ved Kollund Østerskov udpeges som perspektivområde.

  At det skal præciseres, at det udpegede område til større husdyrbrug er et eksempel, og at andre områder kan udpeges, såfremt der er planlægningsmæssige argumenter derfor.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/33, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Orientering om fredningssagen vedrørende Fladstendalen.

  Orientering om Green Cities efterårskonference.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-11-2014

  Orienteringen taget til efterretning.

  Afbud: Jens Wistoft
  Deltog ikke i sagens behandling: Christian Panbo

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/68, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -/-

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-11-2014

  Intet.

  Afbud: Jens Wistoft
  Deltog ikke i sagens behandling: Christian Panbo