Beslutningsprotokol

onsdag den 19. november 2014 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Bent Sørensen, Rasmus Lyngbak Bøgen, Jens Wistoft, Christian Gramstrup Lauridsen, Helga Nørgaard, Christian Panbo, Kurt Andresen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/31, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget
  Temamøde

  Onsdag den 19. november 2014

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 19-11-2014

  Godkendt.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/32549, Sagsinitialer: kdl

  Sagsfremstilling

  Byrådet og Økonomiudvalget har fastsat egne møder for 2015, hvorefter fagudvalgene fastsætter sine møder-

  Teknik- og Miljøudvalgets møder afholdes onsdage kl. 9.00.

  Uge 7, Påskeugen, juli måned og uge 42 friholdes for møder.

  Mødekalender 2015:

  Onsdag den 7. januar 2015

  Onsdag den 4. februar 2015

  Onsdag den 4. marts 2015

  Onsdag den 1. april 2015

  Onsdag den 6 maj 2015

  Onsdag den 3. juni 2015

  Onsdag den 12. august 2015

  Onsdag den 2. september 2015

  Onsdag den 30. september 2015

  Onsdag den 4 november 2015

  Onsdag den 2. december 2015

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 20.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Teknik- og Miljøudvalgets mødekalender godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 19-11-2014

  Godkendt. Der bookes ”reservedatoer” imellem de faste datoer.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/17196, Sagsinitialer: SKLU

  Sagsfremstilling

  Ifølge en ny bekendtgørelse nr. 436 af 02.maj 2014 skal der i kolonihaveområder fastsættes særskilt adresse for hvert enkelt havelod.

  Formålet er bla. hvis der opstår akut behov for ambulance, brandvæsen eller politi, skal de kunne finde vej til det helt rigtige sted i haveforeningen.

  I Aabenraa Kommune er der 11 kolonihaveområder, hvoraf det er nødvendigt at tildele nyt vejnavn til 10 områder. I alt er der ca. 420 havelodder.

  Forvaltningen har bedt de enkelte haveforeninger om at fremkomme med forslag til vejnavne og husnumre, og efter dialog med foreningerne, lægges der op til nye vejnavne jvf. oversigt i bilag nr. 1.

  Kortmateriale over de enkelte områder er i bilag nr. 2.

  Beslutningen træffes i Teknik- og Miljøudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Drift og Vedligehold finansierer skiltning for de haveforeninger, der er beliggende på kommunale arealer. En enkelt forening, Strandvej/Lindsnakkevej, er på arealer tilhørende Aabenraa Havn, og skal selv bekoste skiltning.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at  der oprettes nye vejnavne som foreslået i bilag 1.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 19-11-2014

  Godkendt.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/31919, Sagsinitialer: NOJ

  Sagsfremstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv vil præsentere forskellige principielle forhold for vandløb og vandløbsadministration.

  Følgende emner vil indgå i præsentationen med mulighed for drøftelse: fysiske forhold, regulativer, afgørelser og klager, ressourcer mv.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 19-11-2014

  Taget til efterretning.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/31919, Sagsinitialer: pbe

  Sagsfremstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv vil orientere om de aktuelle fakta og problemstillinger for Søderup Å-systemet, i fortsættelse af de generelle temadrøftelser om vandløb.

  I orienteringen indgår

  • Vedligeholdelsespraksis, der følger de regulativmæssige bestemmelser, jf. bilag 1
  • Ulovlig opgravning og efterfølgende opmåling, jf. bilag 2, 3, 4 og 5
  • Klager over vedligehold
  • Vandmængder, herunder beregninger jf. bilag 6
  • Forventet lokalplan i oplandet

  Det er fra lodsejerside fremsat ønske om en kommunal reguleringssag med det formål, at øge afvandingen.

  I forbindelse med udarbejdelsen af den nye lokalplan har forvaltningen igangsat en ny beregning af den hydrauliske kapacitet i hele systemet. Heri indgår netop betydningen af de befæstede arealer og de derfra udledte vandmængder. Når resultaterne af denne beregning foreligger, kan det på et objektivt grundlag vurderes, om en reguleringssag er aktuel.

  Kommunen er derudover forpligtet til at sikre, at de ulovligt opgravede vandløb (den vestlige gren) tilbageføres til en lovlig regulativmæssig skikkelse. Ansvar for finansieringen er endnu ikke endelig afklaret.

  Beslutningen træffes i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen om forholdene i Søderup Å tages til efterretning

  at en stillingtagen til en evt. reguleringssag for Søderup Å-systemet afventer den udvidede  beregning af den hydrauliske kapacitet, og

  at forvaltningen igangsætter et samlet retableringsprojekt for de ulovligt opgravede strækninger, så snart de ansvarsmæssige og økonomiske forhold er afklaret

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 19-11-2014

  Genoptages den 3. december 2014

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/25541, Sagsinitialer: pbe
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/33, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  · Taksationskommissionens afgørelse i erstatningssag om energipil

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 19-11-2014

  Taget til efterretning.

  Deltog ikke i sagens behandling: Helga Nørgaard.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/68, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 19-11-2014

  Intet.

  Deltog ikke i sagens behandling: Helga Nørgaard

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen