Beslutningsprotokol

onsdag den 21. januar 2015 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Bent Sørensen, Rasmus Lyngbak Bøgen, Jens Wistoft, Christian Gramstrup Lauridsen, Helga Nørgaard, Christian Panbo, Kurt Andresen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/240, Sagsinitialer: jne

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget

  Onsdag den 21. januar 2015

  Kl. 9.00

  Lokale 412, Stuen

  Skelbækvej 2

  6200 Aabenraa

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 21-01-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/31721, Sagsinitialer: bbk

  Sagsfremstilling

  Padborg Fjernvarme A.m.b.A har d. 28. oktober 2014 fremsendt ansøgning om myndighedsgodkendelse af Projekt solvarme.

  Projektet omfatter etablering af 15.000 m2 solvarmeanlæg, teknisk anlæg samt varmelager til udpumpning af varme direkte på fjernvarmenettet.

  Det nuværende varmebehov er vurderet til at være 44.272 MWh. Solvarmeanlægget vil have en samlet ydelse på 7.500 MWh. Den samlede effektmængde der skal importeres fra Stadtwerke i Flensborg, vil dermed kunne nedsættes med ca. 17% på årsbasis.

  Den importerede effektmængde fra Stadtwerke i Flensborg, er produceret på kul, affald og træ. Fra 2016 vil Stadtwerke i Flensborg omlægge en del af produktionen til gas.

  Ved projektets gennemførelse, vil det være muligt at producere CO2-neutral energi til fjernvarmenettet.  Omregnet til CO2-ækvivalenter vil anlægget kunne skabe en reduktion på ca. 19% over en periode på 20 år.

  Miljømæssigt er teknologien vurderet til, at være sikker og gennemtestet. Produktionsformen har desuden en væsentligt mindre potentiel negativ indflydelse på miljøet.

  Fjernvarmeselskabet drives efter ”hvile i sig selv” princippet, og projektet giver dermed mulighed for reduktion af fjernvarmeprisen for forbrugeren.

  Samfundsøkonomisk er projektet ligeledes positivt.

  Projektet er i overensstemmelse med Varmeplan 2009 for Aabenraa Kommune.

  Etableringen af anlægget vil ikke ændre på fjernvarmenettet, og forsyningsområdet for Padborg Fjernvarme A.m.b.A.

  Projektforslaget har ikke været i høring, idet der ikke er berørte høringsparter inden for landets grænser.

  Stadtwerke i Flensborg er orienteret om projektet, idet det allerede indgår i det eksisterende kontraktgrundlag.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 1307 af 24.11.2014 – bekendtgørelse af lov om varmeforsyning.

  Bekendtgørelse nr. 566 af 02.06.2014 – bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

  Planmæssige forhold

  Projektet er i overensstemmelse med den eksisterende kommuneplan.

  Opførelse af solvarmeanlægget er i overensstemmelse med lokalplan for området, Plan nr. 1/14-1 ”Erhvervsområde ved Østre Viaduktvej i Padborg”.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der meddeles godkendelse af projektforslaget Solvarme Padborg Fjernvarme A.m.b.A.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 21-01-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/13668, Sagsinitialer: nlh

  Sagsfremstilling

  §17, stk. 4 udvalget om kollektiv trafik, har på en række møder i 2014 drøftet nye servicekriterier for kollektiv bustrafik, og ønsker nu at Teknik- og Miljøudvalget godkender kriterierne.

  Der er et behov for udarbejdelse af nye servicekriterier med de tre hovedformål at:

  · Signalere det politiske ønske om kollektiv bustrafik

  · Lave administrative retningslinjer

  · Justere kriterierne til et realistisk niveau

  Forslaget til servicekriterierne blev drøftet på §17, stk. 4 udvalgsmødet den 18. november 2014, og med de foreslåede ændringer accepteret til en stillingtagen i Teknik- og Miljøudvalget.

  Følgende hovedpunkter skiller sig markant ud fra de tidligere kriterier:

  • Bustrafik skal markedsføres
  • Tværgående samarbejde om transport til ungdomsuddannelser
  • Busafgange fra Aabenraa efter kl. 22.00
  • Harmonisering af stoppesteder
  • Direkte busforbindelse til Aabenraa fra byer med mere end 1000 indbyggere
  • Skoleruterne kører inden for skoledistriktet, og mellem de skoler der hænger sammen i forhold til placering af overbygningselever.

  Aabenraa Kommune skal arbejde for, at synliggøre den kollektive trafik i form af markedsføring.

  For at understøtte uddannelsespendling og for så vidt også erhvervspendling, vil Aabenraa Kommune i samarbejde med nabokommuner og Sydtrafik arbejde for, at optimere og forankre betjeningen med regionale ruter mellem kommunerne.

  De spændende kulturelle arrangementer eller lignende i Aabenraa by, der oftest foregår i aftentimerne, skaber et behov for senere afgange.

  Servicekriterierne lægger op til en harmonisering af busstoppestederne. Det er både i form af indretningen af busstoppestederne og i forhold til den strategiske placering af stoppestederne.

  Målsætningen i de tidligere servicekriterier, omkring busforbindelser mellem de tidligere kommunecentre og de omkringliggende landsbyer, f.eks. mellem Rødekro og Hovslund, var for ambitiøse. I de nye kriterier ønskes direkte forbindelse til Aabenraa fra byer med mere end 1000 indbyggere.

  De nye kriterier medfører ikke oprettelse af nye ruter. Derimod kan de medføre, at der nedlægges en del af rute 682 mellem Genner og Rødekro, som ikke har folkeskolemæssig betydning, eller dækker andre væsentlige transportbehov.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Den samlede virkning af de reviderede servicekriterier forventes at være neutral.

  Nedlæggelse af en del af rute 682 Rødekro-Genner vil give en besparelse, mens oprettelse af en sen afgang på rute 220 Aabenraa-Kruså/Padborg vil koste ekstra.

  Hvis det viser sig at en ændring som følge af servicekriterierne bliver dyr, og overstiger de disponeringsrammer der ligger i bemyndigelsesplanen, vil Kultur, Miljø & Erhverv forinden forelægge ændringen for Teknik- og Miljøudvalget.

  Høring/udtalelse

  §17, stk. 4 udvalget om kollektiv trafik, har senest drøftet og behandlet punktet på mødet den 18. november 2014.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslaget til servicekriterier for kollektiv bustrafik i Aabenraa Kommune godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 21-01-2015

  Godkendt.

  Kultur, Miljø & Erhverv udarbejder et notat på baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets bemærkninger, som videresendes til § 17, stk. 4-udvalget til det videre arbejde.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/899, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv har også i år modtaget en henvendelse fra WWF om deltagelse i klimakampagnen Earth Hour.

  Earth Hour 2015 indebærer, at lyset slukkes den 28. marts 2015, kl. 20.30 – 21.30 som en symbolsk handling mod klimaforandringerne. En mere uddybende beskrivelse fremgår af hjemmesiden: www.sluklyset.dk.

  Aabenraa Kommune har bl.a. sidste år deltaget med slukning af vejbelysningen.

  Forskellige valgmuligheder for kommunal deltagelse:

  1. Kommunen slukker vejbelysningen i hele kommunen bortset fra fodgængerfelter, signalanlæg og belysning styret af censorer.
  2. Kommunen slukker vejbelysningen i Aabenraa by bortset fra fodgængerfelter, signalanlæg og belysning styret af censorer.
  3. Kommunen deltager ikke.

  Eventuelle udgifter afholdes indenfor servicerammen for ”Drift af veje og parker”.

  Forvaltningen foreslår, at Aabenraa Kommune af hensyn til signalværdien fortsat deltager i klimakampagnen, men ikke slukker vejbelysningen i kommunens landsbyer, bl.a. fordi der i landsbyerne ikke alle steder er fortove.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Eventuelle udgifter afholdes indenfor servicerammen for ”Drift af veje og parker”.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Aabenraa Kommune deltager i Earth Hour 2015 ved at slukke vejbelysningen i Aabenraa by bortset fra fodgængerfelter, signalanlæg og belysning styret af censorer (forslag 2).

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 21-01-2015

  Godkendt, med opfordring om en meget synlig kommunikationsindsats.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/241, Sagsinitialer: jne

  Sagsfremstilling

  • Politisk Forum 2015 - den 27.-28. april 2015 på Hotel Nyborg Strand.

  • Anlægsaktiviteter

  • Rundkørsel Løgumklostervej ved motorvejen

  • Skiltning

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 21-01-2015

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/242, Sagsinitialer: jne

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 21-01-2015

  Intet.