Beslutningsprotokol

onsdag den 18. februar 2015 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Bent Sørensen, Rasmus Lyngbak Bøgen, Jens Wistoft, Christian Gramstrup Lauridsen, Helga Nørgaard, Christian Panbo, Kurt Andresen
Bemærkninger: Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/240, Sagsinitialer: jne

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget

  Onsdag den 18. februar 2015

  Kl. 9.00

  Lokale 412, Stuen

  Skelbækvej 2

  6200 Aabenraa

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 18-02-2015

  Godkendt.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/24940, Sagsinitialer: ash

  Sagsfremstilling

  Green Cities er et miljøsamarbejde mellem kommunerne Albertslund, Allerød, Herning, Kolding og København.

  Samarbejdet bygger på seks fælles temaer med en række ambitiøse mål, som medlemmerne har forpligtet sig til, at arbejde hen imod.

  De seks temaer er klima, grundvand, økologi, natur, trafik og affald.

  Samarbejdet har fungeret siden 2000 og i 2012 blev den seneste samarbejdsaftale godkendt.

  Aabenraa Kommune har været observatør-kommune siden slutningen af 2010.

  Som observatør har kommunen deltaget i møder og konferencer. Aalborg Kommune er desuden observatør siden 2013.

  Byrådet skal nu beslutte, om man vil søge optagelse om medlemskab i samarbejdet.

  Fordele ved Green Cities-samarbejdet

  Der ses en række fordele ved, at indgå i samarbejdet. Det fælles arbejde giver Aabenraa Kommune mulighed for, at løfte igangværende arbejde og projekter inden for miljø-, natur- og klimaområdet.

  Argumenterne for at deltage i samarbejdet er til dels tilvejebragt ved interview med medlemskommunerne og er uddybet i bilag.

  • Samarbejdet kvalificerer miljøarbejdet – løftestang og netværk.
  • Sammen står vi stærkere – fælles ansøgninger til puljer.
  • Politisk indflydelse og påvirkning – af såvel lovgivning som rammebetingelser.
  • Profilering og styrket tiltrækning – af både erhverv, borgere og medarbejdere.

  Samarbejdets form og organisering i praksis

  Green Cities samarbejdet består af en politisk styregruppe, med repræsentanter fra alle fem kommuner, samt en embedsmandsgruppe bestående af chefer og embedsmænd typisk fra kommunernes Teknik- og Miljøforvaltning eller lignende.

  Der afholdes som minimum fire årlige møder i hver gruppe.

  Samarbejdet udgøres desuden af faglige medarbejdere fra alle kommunerne, som indgår i projekt- og årsrapportgrupper samt i et ressourceberedskab.

  Der er etableret et fælles sekretariat, som varetager en samlet kommunikationsindsats både internt og eksternt.

  Mål og status

  Inden for de seks fælles temaer er der en række mål.

  Status for Aabenraa Kommune er uddybet i bilag.

  Generelt er der stor forskel på hvor tæt hver af Green Cities kommunerne er på de enkelte mål. Det samme gør sig gældende for Aabenraa Kommune.

  Det er i Green Cities anerkendt, at alle arbejder ambitiøst med de fælles mål, men også at der er forskel på indsatserne fra kommune til kommune.

  Aabenraa Kommune vil inden for hovedparten af målene kunne gøre en aktiv indsats, der er med til at understøtte det nuværende arbejde inden for klima, miljø, natur, og trafik.

  Muligheder for Aabenraa Kommune

  I forhold til Aabenraa Kommunes øvrige arbejde er det særligt relevant, at se på nogle temaer frem for andre.

  Det vurderes, at Aabenraa Kommune vil have mulighed for at gøre en indsats inden for:

  • Klima (og vedvarende energi)
  • Beskyttelse af grundvand
  • Øget tilgængelighed til anvendelse af bynær natur
  • Mere cykeltrafik og omstilling af transport (tung transport)
  • Øget genanvendelse

  Løsningsforslag

  Der er to mulige løsningsforslag:

  Løsningsforslag 1

  Aabenraa Kommune søger medlemskab af Green Cities.

  Kultur, Miljø & Erhverv vurderer, at et medlemskab af Green Cities vil kvalificere det grønne miljøarbejde, men at det samtidig er en forudsætning, at kommunen med en målrettet indsats skærper den grønne profil generelt.

  Dette betyder, at kommunen skal arbejde ambitiøst for at fremme samtlige af de fælles mål inden for de seks temaer.

  Løsningsforslag 2

  Aabenraa Kommune søger ikke medlemskab af Green Cities.

  Kultur, Miljø & Erhverv vurderer, at det pågående arbejde i Aabenraa Kommune med miljø, natur, trafik og klima vil fortsætte, uanset medlemskab af Green Cities.

  Aabenraa Kommune kan dermed arbejde ambitiøst med temaerne, hvor det giver mest mening og værdi for kommunen.

  Anbefaling

  Byrådet har med vedtagelse af Vækstplan 2018 prioriteret ressourcer til, at udbygge Aabenraa Kommunes styrkeposition og profilering inden for to udpegede områder – ’Vi skaber sundhed og læring’ og ’Vi har vilje til virksomhed’. Formålet er, at styrke evnen til at tiltrække flere borgere, virksomheder og investeringer.

  Green Cities medlemskab vil medføre et behov for, at skærpe Aabenraa Kommunes grønne miljøprofil. Kultur, Miljø & Erhverv vurderer, at en skærpelse af kommunens grønne miljøprofil kan være en udfordring i forhold til det profileringsarbejde, der ligger i Vækstplan 2018, da der er tale om to forskelligartede profiler under overskrifterne ’Green Cities’ og ’Vækstplan 2018’.

  Forvaltningen vurderer derfor, at Aabenraa Kommune ikke kan arbejde målrettet og ambitiøst for begge profiler samtidig. 

  For at imødekomme byrådets prioritering, vil Kultur, Miljø & Erhverv anbefale, at der ikke søges medlemskab af Green Cities jf. løsningsforslag 2.

  Økonomi og afledt drift

  Hver deltagende kommune bidrager med et kontingent som fastsættes efter kommunestørrelse.

  Aabenraa Kommunes kontingent vil udgøre 140.000 kr. årligt. Der vil desuden være transportudgifter mm. til mødedeltagelse.

  Der skal afsættes såvel personaleressourcer som tid til politisk deltagelse.

  Som minimum kræver medlemskab deltagelse i:

  • 4 styregruppemøder (politisk repræsentant samt embedsmand (chef))
  • 4 embedsmandsgruppemøder (chef samt udpeget medarbejder)

  Desuden vil der være behov for embedsmandsdeltagelse i projekter, årsrapportudarbejdelse samt ressourceberedskab og ekstern kommunikation.

  Kultur, Miljø & Erhverv vurderer, at der samlet skal afsættes ca. 0,5 årsværk til embedsmandsdeltagelse for en tovholder.

  Det vurderes samtidig, at det primært vil være i Natur & Miljø, at der yderligere er behov for embedsmandsdeltagelse, og at der skal afsættes ca. 0,25 årsværk hertil som udgangspunkt.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Aabenraa Kommune ikke søger medlemskab af Green Cities jf. løsningsforslag 2.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 18-02-2015

  Beslutning om ændringsforslag fra Kurt Andresen:

  Beslutning omkring Green City samarbejdet udsættes til efter budgetseminaret/vedtagelsen. Der forsøges at opnå en rammeudvidelse på 0,75 årsværk til TMU og øremærket Green City samarbejde.

  Herfor stemte Kurt Andresen. Øvrige udvalgsmedlemmer stemte imod.

  Indstillingen godkendes med flertal. Imod stemte Kurt Andresen.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/26129, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Hastighedsplanen for åbent land er en udmøntning af trafiksikkerhedsplanens fokus på hastighed.

  Hastighedsplanen for åbent land vil være med til, at danne grundlag for de kommende års trafiksikkerhedsarbejde på kommunens veje. Gennem realisering af planen, iværksættes en række initiativer, der skal øge trafiksikkerheden og give færre trafikulykker.

  Koblingen mellem hastighedsplanen og kommunens stiplan er vigtig, da stiønsker ofte udspringer af et trafiksikkerhedsmæssigt problem eller utryghed grundet høje hastigheder på den pågældende lokalitet. En reduktion af hastighedsniveauet, som følge af et hastighedsprojekt, kan være medvirkende til at skabe så gode forhold for bløde trafikanter, at et stiprojekt kan betragtes som gennemført.

  De stiruter der i stiplanen er udpeget ad hastighedsdæmpede veje er på nuværende tidspunkt ikke endeligt defineret, med hensyn til hvordan de tænkes udført.

  Hastighedsplanen, suppleret med egne trafikmålinger, skal anvendes i forbindelse med planlægningen af hvilke tiltag stiruten kræver.

  Hastighedsplanen benytter princippet om ”selvforklarende” veje. Det betyder, at det ud fra vejens udformning og udstyr skal være muligt, at genkende hvilken hastighed der bør køres med.

  For at opfylde de konkrete mål for trafiksikkerheden og målsætningen om hastighedsreduktion, har der i forbindelse med udarbejdelsen af hastighedsplanen for åbent land været særlig fokus på følgende:

  · Hastighedsgrænser/skiltning i de ”Blå byer”

  · Strækninger hvor enten gennemsnitshastigheden eller  

           85 %-fraktilhastigheden ikke opfylder kommunens mål

  · Potentielle motortrafikveje

  · Lokaliteter hvor borgerhenvendelsernes fokus har  

           været problemer med høj hastighed

  · Krydsningssteder i åbent land, hvor der er registreret    

           høj hastighed

  · Strækninger der er udpeget til stiruter ad mindre veje

  Fokusområderne er udvalgt for, at stabe en større respekt for hastighedsgrænserne bl.a. ved relevant skiltning samt genkendelighed af vejens udstyr og udformning. Et eksempel på dette kan være, at en ”blå by” skal skiltes ved den tætliggende bebyggelse og ikke ved enkeltliggende bygninger i nærheden af den tætliggende bebyggelse.

  Der er samtidig udarbejdet en handlingsplan, indeholdende en liste over de tiltag, der ønskes gennemført som en del af kommunens hastighedsplan for åbent land. Gennemførelsen af de opstillede tiltag er i overensstemmelse med fokusområderne.

  Når alle tiltag er gennemført, vil der være opnået en ensartethed og genkendelighed af hastighedsskiltningen samt et overblik over det ønskede hastighedsbillede på kommunens vejnet.

  Herefter udgør trafiksikkerhedsplanen og hastighedsplanerne et sammenhængende administrativt værktøj.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslaget til hastighedsplan for åbent land godkendes til udsendelse i offentlig høring, med høringsfrist 18. april 2015.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 18-02-2015

  Godkendt, idet høringsperioden starter 2. marts 2015.

  Christian Lauridsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/26129, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Stiprioriteringskatalog:

  For de udpegede projekter i Stiplanen for Aabenraa Kommune, er der udarbejdet et stiprioriteringskatalog.

  Kataloget er et administrativt og dynamisk værktøj, som sikrer at beslutninger om fremtidige stiprojekter sker på en ensartet og velovervejet grundlag. 

  På baggrund af prioriteringskataloget og de afsatte midler foreslår Kultur, Miljø & Erhverv projekter til udførelse.

  Prioriteringen af stiprojekter foretages på baggrund af en model der er tilpasset Aabenraa Kommune.

  I modellen indgår trafiksikkerhed og tryghed, som vægtes efter Aabenraa Kommunes nærmere vurdering.

  Ydermere lægges færdselsbehovet og de eksisterende faciliteter for lette trafikanter samt sammenhæng med eksisterende stinet til grund for prioriteringen.

  Både strækninger og kryds prioriteres samlet i modellen.

  Beregningsmodellen udregner for hvert stiprojekt et pointtal. Jo højere point des højere prioritet.

  Modellen sikrer, at lokaliteter hvor der er indtruffet relativt mange ulykker, set i forhold til trafikmængden, vægtes højt.

  Dette gælder tillige lokaliteter, hvor:

  · Der sker overskridelse af hastighedsgrænsen.

  · Der er et stort færdselsbehov for lette trafikanter.

  · Eksisterende faciliteter for lette trafikanter er begrænsede.

  · Stiprojektet forbinder eksisterende stinet.

  Til hvert projekt i kataloget, er der udarbejdet et stamblad, der beskriver projektets detaljer, såsom færdselsbehovet, om der er stifaciliteter, om det er et led i en længere sti-sammenhæng, årsdøgnstrafikken, hastighedsgrænser, om der har været registrerede uheld, den målte hastighed, en overslagspris med mere. 

  Kobling mellem stiplan og hastighedsplan for åbent land:

  Hastighedsplanen for åbent land, der ligeledes er under udarbejdelse, beskriver det hastighedsbillede Aabenraa Kommune ønsker på vejnettet og hvilke tiltag der kræves for at opnå dette billede.

  Flere af projekterne i sti-kataloget er ruter ad mindre veje samt kryds.

  Hastighedsplanens tiltag skal være medhjælpende til, at opnå den nødvendige hastighedsnedsættelse på de mindre veje, så vejene kan anvendes som sikre cykelruter.

  Andre kriterier for indstilling af projekter til udførelse:

  Når forvaltningen fremover indstiller projekter til udførelse, kan andre kriterier være bestemmende for indstillingen.

  Det kan for eksempel være tilskudsmuligheder fra statslige puljer eller muligheden for tidsmæssig koordinering med andre anlægsprojekter. Herunder samspillet med andre aktører, eller at øvrige projekter er hensigtsmæssigt at medtage på grund af geografisk placering.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 18-02-2015

  Taget til efterretning.

  Christian Lauridsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/2232, Sagsinitialer: ABEC

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med Trafikaftalen af 21. marts 2013, blev der reserveret 112 mio. kr. til initiativer, der skal forbedre adgangen til havnene fra såvel land- som søsiden. Puljen kaldes Havnepakke 3.

  Danske Havne har søgt om midler fra Havnepakke 3, herunder til et projekt om en transportkorridor til Aabenraa Havn, fra motorvejen ved Rødekro via Løgumklostervej og Cimbria-grunden til Gasværksvej.

  Vejdirektoratet har den 17. december 2014, anmodet Aabenraa Kommune om bemærkninger til projektet også for at sikre, at den kommunale medfinansiering er på plads.

  Aabenraa Kommune og Aabenraa Havn har svaret Vejdirektoratet med vedlagte brev og tilkendegivet, at egenfinansieringen på 30 mio. kr. ud af projektets forventede totaludgift på 50 mio. kr. er på plads.

  Sagen sendes videre til orientering i Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 18-02-2015

  Taget til efterretning.

  Christian Lauridsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/241, Sagsinitialer: jne

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 18-02-2015

  Godkendt.

  Christian Lauridsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/242, Sagsinitialer: jne

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 18-02-2015

  Intet.

  Christian Lauridsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen.