Beslutningsprotokol

onsdag den 4. marts 2015 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Bent Sørensen, Jens Wistoft, Christian Gramstrup Lauridsen, Helga Nørgaard, Christian Panbo, Kurt Andresen, Thomas Juhl
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/240, Sagsinitialer: jne

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget

  Onsdag den 4. marts 2015

  Kl. 9.00

  Lokale 412

  Skelbækvej 2

  6200 Aabenraa

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-03-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/3279, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Den Økonomiske procedure i 2015 for regnskab, bevillingskontroller og budgetproces er godkendt i Økonomiudvalget 20. januar 2015. I budgetprocessen inddrages de stående udvalg og der gives derfor en orientering om budgetprocessen for Teknik og Miljøudvalget, tidsplan og basisbudgettet for budgetlægningen 2016-2019.  Desuden ønskes en drøftelse af fokusområder og eventuelle omprioriteringer.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at tidsplan, procedurer og retning drøftes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-03-2015

  Drøftet.

  Besluttet, at der tilføjes et fast punkt relateret til budgettet på dagsordenen for de kommende møder.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/34895, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Til orientering forelægges regnskabsresultat 2014 for Teknik- og Miljøudvalgets budgetområde.

  Regnskab 2014 er opdelt på Sektorbeskrivelser for hhv. drift og anlæg, overførsel af driftsbevillinger fra 2014 til 2015, overførsel af igangværende anlægsarbejder fra 2014 til 2015 samt anlægsregnskab for afsluttede anlæg.

  Anlægsregnskab for afsluttede anlæg over 2 mio. kr. blev behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den 4. februar 2015 i særskilt sag.

  Sektorbeskrivelsen vil blive indarbejdet i Aabenraa Kommunes årsberetning for 2014.

  Økonomi og afledt drift

  Driftsregnskab 2014

  Det samlede regnskabsresultat for driften udviser et mindreforbrug på 9,133 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Tages der højde for overførslerne fra 2014 til 2015 udviser regnskabsresultatet et netto merforbrug på 0,154 mio. kr. 

  Der er overført 3,174 mio. kr. i garantioverførsler, hvoraf 3,029 mio. kr. vedrører institutionen Entreprenørgården og 0,145 mio. kr. vedrører Barsøfærgen.

  Der er for pulje og projekter søgt overført et mindreforbrug på 6,110 mio. kr., hvilket primært skyldes et mindreforbrug på drift af veje og parker. Der er primært tale om en betalingsforskydning, idet elregning 4. kvartal 2014 ikke er nået rettidigt frem. 

  Der er for øvrige overførsler ikke ansøgt overførsler. Der har været et merforbrug på 0,762 mio. kr., som primært vedrører sikring af alsidig natur og miljø. Dette kan primært forklares med ekstraudgifter på 0,325 mio. kr. til konsulentudgifter vedr. miljøbelastning af Sønderstrand og uventede regninger som følge af bl.a. pumpe ved Dr. Margrethes Vej på ca. 0,334 mio. kr.

  Anlægsregnskab 2014

  Det samlede regnskabsresultat for anlæg udviser et mindreforbrug på 4,328 mio. kr.

  For igangværende anlæg er det uforbrugte rådighedsbeløb opgjort til 4,177 mio. kr. som søges overført til 2015.

  For afsluttede anlæg er det uforbrugte rådighedsbeløb opgjort til 0,152 mio. kr., som tilføres kassen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at regnskab 2014 for Teknik- og Miljøudvalgets budgetområde tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-03-2015

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/35859, Sagsinitialer: ABEC

  Sagsfremstilling

  På investeringsplanen for 2015 – 2018 er der i 2015 og 2016 afsat midler til projektet ”Byggemodning Sejsbjerg ændring af storparcel”. Der er afsat midler til henholdsvis idéoplæg/program og projektering og udførelse.

  På møde i Byrådet den 25. februar 2015, blev der truffet afgørelse om, at der gives en anlægsbevilling til idéoplæg/program.

  Der er i Stubbæk pt. 3 ledige kommunale byggegrunde, grundene er beliggende på Sejsbjerg.

  Rådgiver har i vedlagte notat udarbejdet en projektbeskrivelse inklusiv økonomi for projektudførelse.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Planmæssige forhold

  Lokalplan

  Området er omfattet af Lokalplan nr. 23. Boliger ved Sejsbjerg, Stubbæk.

  Kommuneplanen

  Arealet er i Kommuneplanen udlagt til boligområde og er angivet som en 1. prioritet i rækkefølgen for boligområder i Stubbæk.

  Økonomi og afledt drift

  I henhold til lokalplanen for området, skal ejere af ejendomme inden for lokalplanens område være medlemmer af grundejerforeningen i området for Lokalplan S12. Denne grundejerforening er pt. ikke oprettet. Indtil den er oprettet, er det Aabenraa Kommunes forpligtigelse, at vedligeholde vejen.

  Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af private fællesveje og stier samt de offentlige grønne områder. Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, der efter lovgivningen henlægges til foreningen.

  Anlægsudgiften til 1. etape, som indeholder boligvej 1, 15 meter af boligvej 2 og stier anslås til 1,926 mio. kr.

  Der er på investeringsplanen for 2015 - 2018 afsat 0,15 mio. kr. til ”Byggemodning Sejsbjerg ændring af storparcel” til fasen idéoplæg/program. Disse midler blev på møde i Byrådet den 25. februar 2015 frigivet.

  Der er tillige i 2015 afsat 1,35 mio. kr. til projektering og udførelse, disse midler søges frigivet i denne sag.

  Der er tillige på samme investeringsplan i 2015 afsat 0,800 mio. kr. som rammebeløb boligformål.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

  at Teknik- og Miljøudvalget drift af Vej og Park de næste 3 år tilføres en rammekorrektion til afledt drift på 0,029 kr./år, finansieret af puljen vedr. afledt drift under Økonomiudvalget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-03-2015

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/35862, Sagsinitialer: nlh

  Sagsfremstilling

  Projektet cykelsti mellem Genner og Løjt er delt op i to etaper, der i investeringsoversigten finansieres i årene 2015 og 2016 med henholdsvis 4,100 mio. kr. og 3,250 mio.kr.

  For at kunne igangsætte arbejdet med første etape ønskes frigivelse af anlægsbevilling til projektering, ekspropriationer, udbudsrunde og gennemførelse af cykelstien langs Haderslevvej mellem Genner (Øster Løgumvej) og Løjt (v. Nørbyvej).

  Samtidig ønskes der en bemyndigelse til at optage forhandlinger med de berørte lodsejere med henblik på frivillige aftaler og om nødvendigt, at der foretages ekspropriationer af markarealerne.

  Gennemførelse af første etape forudsætter, at der erhverves jord fra 11 lodsejere.

  Der er udarbejdet skitseprojekt og overslag over de forventede anlægsudgifter til cykelstiens etablering.

  Projektering og ekspropriation forventes gennemført i foråret 2015, således anlægsarbejder og udbud kan gennemføres fra sommer/efterår 2015 med de sidste færdiggørelser i 2016.

  Projektet har til formål at forbedre sikkerheden for cyklister, som benytter strækningen mellem Genner og Løjt Kirkeby.

  Det gøres ved at etablere en 1,2 km. lang dobbeltrettet cykelsti langs den østlige side af Haderslevvej suppleret med to krydsningsheller ved henholdsvis Øster Løgumvej og Nørbyvej.

  Disse placeres, så der sikres god adgang til de tilsluttende veje.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Lovgrundlag

  Vejlovens §10. Det påhviler vejbestyrelsen at holde deres offentlige veje i den stand som trafikkens art og størrelse kræver.

  Stk. 2. Vejbestyrelsen bestemmer, hvilke arbejder der skal udføres på deres veje, og afholder de udgifter, der er forbundet med sikring og andre forbedrende foranstaltninger, anlæg, drift og vedligeholdelse af disse veje, medmindre andet er bestemt.

  §43. Når almenvellet kræver det, kan vedkommende vejbestyrelse iværksætte ekspropriation til offentlig vej- og stianlæg.

  Økonomi og afledt drift

  Omkostninger til gennemførelse af ekspropriation, projektering og etablering af cykelsti projektet er skønsmæssigt beregnet til 4,1 mio. kr.

  Udgiften til ekspropriation og projektering foreslås finansieret af rådighedsbeløbet til ”Cykelsti Genner-Løjt”.

  Der er på investeringsoversigten for 2015 afsat 4,1 mio. kr. i 2015 til projekt cykelsti Genner-Løjt.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Kultur, Miljø & Erhverv bemyndiges til at optage forhandlinger med de 11 lodsejere med henblik på at opnå forlig via frivillige aftaler,

  at der foretages ekspropriation af de nødvendige arealer, hvis der ikke kan opnås forlig via frivillige aftaler, og

  at der meddeles en anlægsbevilling til ”Cykelsti Genner-Løjt” på 4,1 mio. kr. til gennemførelse af ekspropriation, projektering, udbudsrunde udførelse af cykelsti projektet, herunder at indgå kontakt med entreprenør.

  Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på investeringsoversigten 2015, under Teknik- og Miljøudvalget.   

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-03-2015

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/2088, Sagsinitialer: NOJ

  Sagsfremstilling

  I henhold til Miljømålsloven skal der udarbejdes natur- og vandhandleplaner, som ved implementering medfører god natur- og miljøtilstand i vandløb, søer, fjorde, grundvand og Natura 2000 områder.

  Kultur, Miljø & Erhverv arbejder med at skabe gode natur- og miljøforhold jævnfør natur- og vandplanerne ved at planlægge og gennemføre projekter vedrørende hævning af vandstanden i afvandede moser, rydning og græsning i tilgroede moser, enge og overdrev, udgravning af vandhuller, fjernelse af spærringer i vandløb, mere miljøvenligt vedligehold af vandløb, etablering af vådområder, forbedret spildevandsrensning m.m.

  I 2015 er der planlagt en række projekter – bl.a. biomanipulation samt etablering af naturareal ved Hostrup Sø, etablering af vandhuller til Sortternen i Sønderådalen samt restaurering af Bøgelunds Bæk o. a. vandløb.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Planmæssige forhold

  Natur- og vandplanerne har afløst de tidligere landsplandirektiver (regionplaner) m. h. t. målsætninger for recipienter m. m. Planerne er bindende for den kommunale planlægning.

  Økonomi og afledt drift

  Jf. Investeringsoversigten for 2015 er der afsat rådighedsbeløb til implementering af natur- og vandplanerne på 0,75 mio. kr., som søges frigivet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der meddeles en anlægsbevilling på 0,75 mio. kr. til implementering af natur- og vandplanerne. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på investeringsoversigten for 2015 under Teknik- og Miljøudvalget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-03-2015

  Anbefales godkendt.

  Projektet vedrørende etablering af overdrev ved Hostrup Sø forelægges til beslutning i Teknik- og Miljøudvalget på et kommende møde.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/2088, Sagsinitialer: NOJ

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune udarbejder både en klimatilpasningsplan og en risikostyringsplan for at imødegå oversvømmelser, som skyldes klimaændringer.

  Planerne indebærer udarbejdelse og brug af komplicerede modeller og analyser, hvorfor forvaltningen har gjort brug af konsulenthjælp.

  Planerne foreslår nye veje for håndtering af overflade- og grundvand, bl.a. at oversvømmelser styres på overfladen og hen, hvor vandet skader mindst eller slet ikke, og ikke i rør under jorden, som har en begrænset kapacitet. Det foreslås endvidere, at vand indgår som et positivt, rekreativt og naturforbedrende element både i byer og på landet. Bebyggelse, arealer m. m. beskyttes mod oversvømmelse via diger, pumper, byggekoter o. a.

  Klimatilpasningsplanen er politisk godkendt. Byrådet vil få forelagt risikostyringsplanen til beslutning efter offentlig høring i 2015.

  Jf. Investeringsoversigten for 2015 er der afsat rådighedsbeløb til klimatilpasningsprojekter på

  · 0,3 mio. kr. i 2015

  · 1,4 mio. kr. i 2016

  I 2015 skal risikostyringsplanen færdiggøres og projekter til gennemførelse i 2016 planlægges.

  Et projekt kan bl.a. omhandle etablering af diger, etablering af pumpestationer og planlagte oversvømmelser.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Jf. investeringsoversigten er der afsat 0,3 mio. kr. i 2015 til færdiggørelse af risikostyringsplanen samt planlægning af projekter, som søges frigivet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der meddeles en anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. til klimatilpasningsprojekter. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på investeringsoversigten for 2015 under Teknik- og Miljøudvalget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-03-2015

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/35799, Sagsinitialer: SBN

  Sagsfremstilling

  Tanganyka A/S har den 10. december 2014 fremsendt anmeldelse af 5,45 ha skovrejsning på del af matr. 1048 Felsted Ejerlav, Felsted.

  Aabenraa Kommune har den 17. december 2014 afvist anmeldelsen, idet arealet ligger i område, hvor skovrejsning er uønsket i henhold til Kommuneplan 2009 (negativområder).

  Baggrunden for at skovrejsning er uønsket er, at arealet ligger i et område af ”værdifulde landskaber”, hvor de geologiske interesser er af særlig værdi.

  Kommunen kan herefter vælge, at behandle anmeldelsen som en ansøgning om tilladelse/dispensation til skovrejsning i negativområder, hvis særlige forhold taler for det.

  Det er Kultur, Miljø & Erhvervs vurdering, at der foreligger særlige forhold med hensyn til beskyttelse af grundvand og overfladevand, som kan begrunde en tilladelse.

  Skovrejsningsprojektet vil være en effektiv beskyttelse af grundvandsressourcen, idet den almindelige landbrugsdrift ophører på i alt ca. 5,45 ha. Overfladevandet fra arealerne strømmer til Rudebæk, der har udløb i Aabenraa Fjord. Omlægningen af arealanvendelsen vil således også betyde en reduceret tilledning af næringsstoffer til fjorden. Endelig vil skovrejsningsprojektet være en naturmæssig gevinst for området og en understøtning af den biologiske korridor i ådalen omkring Rudebæk.

  Udpegningen af værdifulde landskaber i kommuneplanen dækker store områder, og det er nødvendigt at foretage konkrete skøn i forbindelse med ansøgning om skovrejsning indenfor områderne.

  Det er forvaltningens vurdering, at skovrejsningen ikke vil få væsentlig indvirkning på de landskabelige forhold, idet skovrejsningsarealet støder op til eksisterende skov.

  Skovrejsningsarealet støder op til matr. 19b Felsted Ejerlav, Felsted, hvor Teknik- og Miljøudvalget i 2011 tillod skovrejsning på 28 ha i negativområde.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  I henhold til Bekendtgørelse nr. 637 af 10. juni 2010, om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur, kan kommunen tillade skovrejsning i områder, hvor skovrejsning er uønsket, hvis særlige forhold taler for det.

  Planmæssige forhold

  Arealet ligger i områder, hvor skovrejsning er uønsket jf. Kommuneplan 2009.

  Området er endvidere udpeget som:

  • Særlige drikkevandsområder
  • Nitratfølsomme indvindingsområder

  Økonomi og afledt drift

  Ejer forestår tilplantningen. Der er ingen økonomi eller afledt drift af projektet i forhold til kommunen.

  Høring/udtalelse

  Udkast til tilladelse til skovrejsningen har været i 2 ugers høring hos nærmeste nabo.

  Der er ikke indkommet bemærkninger til udkastet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives tilladelse til skovrejsning på de 5,45 ha, som ligger i et område, hvor skovrejsninger ellers er uønsket.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-03-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/2580, Sagsinitialer: tlh

  Sagsfremstilling

  Kulturstyrelsen har i efteråret 2014 startet nogle sager om lovliggørelse af fjernelse af beskyttede sten- og jorddiger (overtrædelse af Museumslovens §26a). Disse sager har ligget ubehandlet i en årrække.

  Kompetencefordelingen i dige sagerne er, at Kulturstyrelsen skal sikre lovliggørelse, mens kommunerne kan dispensere.

  Kulturstyrelsen har sendt orientering til Aabenraa Kommune om 14 sager om fjernede dige strækninger, hvori lodsejerne er blevet oplyst om, at de kan søge en lovliggørende dispensation ved kommunen. Hvis ikke lodejer søger en lovliggørende dispensation, må det forventes, at Kulturstyrelsen vil give dem et påbud om retablering af dige strækningerne.

  Kultur, Miljø & Erhverv forventer, at der indenfor fristen (marts - april 2015) sat af Kulturstyrelsen, vil komme en del dispensationsansøgninger til behandling hos kommunen.

  Derfor orienteres Teknik- og Miljøudvalget om lovgrundlag, praksis og sagsgang i disse sager.

  Forvaltningen har ifølge bemyndigelsesplanen kompetence til, at træffe afgørelse i alle sager om sten- og jorddiger.

  Museumslovens §29a er en forbudsbestemmelse, hvis formål er at sikre sten- og jorddiger som kulturhistoriske spor, og sikre de biologiske og landskabelige interesser, der knytter sig til digerne.

  Ifølge vejledningen om beskyttede sten- og jorddiger, er der tre kriterier, som er væsentlige at se på i vurderingen af, om et beskyttet dige konkret er beskyttelsesværdigt. Det er digets landskabelige betydning, digets kulturhistoriske betydning og digets biologiske betydning.

  Efter Natur- og Miljøklagenævnets praksis skal et dige for at være beskyttelsesværdigt ikke nødvendigvis være såvel landskabeligt som kulturhistorisk eller biologisk værdifuldt. Det er i princippet nok, at diget vurderes værdifuldt i én henseende.

  I nævnets praksis er der især lagt stor vægt på digernes kulturhistoriske værdi som udtryk for ældre tiders ejendomsstruktur og udskiftningsmønster m.v.

  Det fremgår af lovens forarbejder og fast praksis, at driftsmæssige eller økonomiske interesser i, at fjerne diget ikke er tilstrækkeligt til at meddele dispensation.

  Med formuleringen, at der kun i "særlige tilfælde" kan dispenseres fra forbuddet mod tilstandsændringer, er det angivet, at der kun sjældent kan gøres egentlige undtagelser, i hvert fald for så vidt angår så væsentlige indgreb som nedlæggelse af et dige.

  Kommunen kan sædvanligvis meddele dispensation til et dige gennembrud på ca. 8 - 10 meter, som skal benyttes til kørsel fra en mark til en anden, så kørsel med landbrugsmaskiner på almindelig vej minimeres.

  De fleste af de sager kommunen har modtaget fra Kulturstyrelsen, er sager hvor hele dige strækninger er fjernet.

  Kommunen har senest den 27. januar 2015 fået stadfæstet en afgørelse, hvor forvaltningen har givet afslag på dispensation til fjernelse af dige.

  Med udgangspunkt i forvaltningens nuværende kendskab til sagerne, er det sandsynligt, at lodsejer i mange af dispensationssagerne vil modtage et afslag på sin ansøgning. Dette afslag kan lodsejeren og de klageberettigede organisationer klage over til Natur- og Miljøklagenævnet.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  Museumsloven: Efter Museumslovens §29a, stk. 1 må der ikke foretages ændring i tilstanden af beskyttede sten- og jorddiger eller lignende. Efter Museumslovens §29j, stk. 2, kan kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde gøre undtagelse fra bestemmelsen i Museumslovens §29a, stk. 1.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-03-2015

  Orientering taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/38641, Sagsinitialer: tha
 • Udskriv
  Sagsid.: 10/3741, Sagsinitialer: HSO

  Sagsfremstilling

  Pumpestationen Ved Dronning Margrethes Vej er fra 1967/1968 og afvander, via kunstigt anlagte afvandingskanaler, arealer i den vestlige og sydlige del af Aabenraa by (naturområder, dyrskuepladsen, skoler, institutioner, boldbaner, veje, industri, renseanlæg mv.). Der er tre pumper i pumpehuset – de to meget store pumper yder ca. 2.000 liter pr. sek. Der pumpes fra afvandingskanalerne op i mølledammen ved Slotsmøllen, som har forbindelse til Mølleåen.

  Pumpestationen blev anlagt af Aabenraa Kommune. Igennem nogen tid har ejerskabet været drøftet mellem Arwos og Kultur, Miljø & Erhverv. En advokat har vurderet ejerskabet og finder nu, at det er kommunen som vandløbsmyndighed, der har ejerskabet til pumpestationen.

  Forvaltningen er enig i vurderingen.

  Pumpestationen er nedslidt og kræver en omkostningstung renovering eller fornyelse.

  Kultur, Miljø & Erhverv agter at hyre en rådgiver til at hjælpe med at styre processen med overtagelse, fornyelse m. m. af pumpestationen.

  Bl.a. følgende forhold er relevante:

  • Projektering m. m. af ny/opdateret pumpestation.

  • Afvandingskanalerne skal gøres til offentlige vandløb.

  • Afklaring vedr. partsfordeling af drifts- og anlægsudgifterne efter vandløbslovgivningens regler.

  • Et administrationsgrundlag.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  Vandløbslovgivning.

  Miljøbeskyttelseslovningen.

  Bekendtgørelser og vejledning omkring klimatilpasning.

  Økonomi og afledt drift

  Et groft overslag over omkostninger til en ny pumpestation er i størrelsesordenen ca. 8 mio. kr. En levetidsforlængelse kan sandsynligvis laves for et mindre beløb.

  De årlige driftsudgifter anslås til at være i størrelsesordenen 100.000 kr.

  Pumpestationen indgår som et forslag i Aabenraa kommunes Klimatilpasningsplan. I forbindelse med ændret lovgivning omkring klimatilpasningen er der opstået nye muligheder for finansiering. Dette kan evt. blive aktuelt.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-03-2015

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/13854, Sagsinitialer: PNICO

  Sagsfremstilling

  Der gives en orientering om mulighederne for, at se kort over kommunen og kommunens faglige kort på hjemmesiden.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-03-2015

  Orientering taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/241, Sagsinitialer: jne

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-03-2015

  Orientering taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/242, Sagsinitialer: jne

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-03-2015

  Intet.