Beslutningsprotokol

onsdag den 22. april 2015 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Bent Sørensen, Jens Wistoft, Christian Gramstrup Lauridsen, Helga Nørgaard, Christian Panbo, Kurt Andresen, Thomas Juhl
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/240, Sagsinitialer: llj

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget
  Onsdag den 22. april 2015
  Kl. 09.00

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 22-04-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/5574, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  På mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 1. april 2015, blev behandlingen af sagen udsat til kommende møde.

  Udskiftningen af kommunal vejbelysning er i gang, og Kultur, Miljø & Erhverv er klar med sager for mulig nedlæggelse af vejbelysning. Nedlæggelse af belysning kræver beslutning i henhold til belysningspolitikken.

  Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 6. juni 2012 et forslag til belysningspolitik, der betyder, at der som hovedprincip kun etableres gadelys indenfor byzone (afgrænset af oplysningstavlerne E55 ”Tættere bebygget område”) og at belysningsniveauet på vejklasse 1, 2 og 3 skal være som forudsat i vejreglerne.

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede også, at eksisterende belysning bevares og at sager om eventuel fjernelse skal forelægges Teknik- og Miljøudvalget til beslutning.

  Til denne sagsfremstilling er tilknyttet 20 vejbelysnings-anlæg udenfor byzonen. Derudover foreslår forvaltningen en opsigelse af tilslutningen af det private lys på Flagalléen i Padborg. Denne er tilsluttet kommunens belysningsanlæg.

  Der ligger fortsat en række anlæg, som vil blive behandlet i bundter i takt med, at belysningsprojekter rulles videre ud over kommunen, og anlæggene erkendes.

  Der skal tages stilling til om:

  1. Der fremover ikke skal være gadelys på strækningerne, og at belysningsanlæggene sløjfes i overensstemmelse med principperne i den vedtagne belysningspolitik.
  2. Der etableres ny vejbelysning på strækningerne til erstatning for den nuværende vejbelysning.

  Ifølge belysningspolitikken skal der som hovedregel ikke være vejbelysning på vejstrækninger udenfor den færdselsmæssige byzone, med undtagelse af:

  • ved fodgængerfelter og signalregulerede kryds,
  • ved rundkørsler, hvor der er vejbelysning på en af vejgrenene eller hvor der er cykelsti,
  • på vejstrækninger med en særlig trafikal betydning eller hvor der er etableret særlige trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger,
  • på skoleveje, cykelstier og ved busskure efter en konkret trafiksikkerheds- og tryghedsmæssig vurdering,
  • vejstrækninger, der ud fra en konkret trafiksikkerhedsmæssig vurdering bør belyses,
  • antallet af overkørsler (mindst 35 pr. km).

  Forvaltningen mener ikke, at ovennævnte undtagelser er til stede eller repræsenterer en sådan vægt, at de 20 belysningsanlæg bør opretholdes eller udskiftes.

  Der er bilagt kortudsnit for alle anlæg omfattet af sagsfremstillingen.

  Sagen afgøres i Teknik og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  Lov om offentlige veje.

  Økonomi og afledt drift

  Anlæggene sløjfes

  Hvis det besluttes at sløjfe anlæggene helt, forventes udgiften hertil, at bliver på ca. 0,15 mio. kr.

  Den årlige besparelse til el og service på anlæggene er anslået til ca. 0,06 mio. kr.

  Udgiften ved nedlæggelsen af anlæggene er tjent ind på omkring ca. 2½ år, og det foreslås, at driftsbesparelsen fra budgetåret 2019 kan bruges til effektiviseringer af øvrig vejbelysning eller være en del af beredskabskataloget for budget 2016 -2019.

  Besparelsen ved frakoblingen af det private lys på Flagalléen forventes, at bliver på ca. 0,034 mio. kr. årlig. Selve omkoblingen af anlægget fra det kommunale anlæg betales af erhvervsforeningen, som ejer Flagalléen.

  Besparelsen ved frakoblingen kan anvendes til

  effektiviseringer af øvrig vejbelysning eller

  være en del af beredskabskataloget for budget 2016 - 2019.

  Alternativ - nyanlæg

  Hvis der skal etableres nyt gadelys forventes udgiften samlet, at blive ca. 5,2 mio. kr.

  Den årlige strømbesparelse ved at udskifte til LED forventes, at blive ca. 0,03 mio. kr. årligt, og lamperne har en forventet levetid på ca. 25 - 30 år, svarende til en besparelse i lampernes levetid på ca. 0,9 mio. kr.

  Anlægsudgiften vil ikke kunne indeholdes indenfor servicerammen for ”Drift af Veje og Parker”, hvilket vil betyde mindre service indenfor politikområdet medmindre, der gives en tillægsbevilling til anlæg.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at de 20 belysningsanlæg sløjfes i overensstemmelse med principperne i den vedtagne belysningspolitik,

  at driftsbesparelsen på 0,06 mio. kr. årligt fra budgetår 2019 anvendes til løbende tekniske driftsforbedringer på belysningsområdet eller som en del af Teknik- og Miljøudvalgets beredskabskatalog for budget 2016 – 2019,

  at den private tilslutning af lys til den kommunale installation på Flagalléen sløjfes, og

  at driftsbesparelsen på 0,034 mio. kr. årligt ved frakobling af Flagalléen - fra budgetåret 2016, anvendes til løbende tekniske driftsforbedringer på belysningsområdet eller som en del af Teknik- og Miljøudvalgets beredskabskatalog for budget 2016 - 2019.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-04-2015

  Sagen udsat til mødet den 22. april 2015.

  Afbud: Christian Panbo

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 22-04-2015

  Bent Sørensen, Jens Vistoft, Thomas Juhl, Kurt Andresen og Christian G. Lauridsen stemte for:

  at følge indstillingsteksten for lokaliteterne Bredevad Byvej, Sdr. Hostrup, Lundtoft vest, Styrtom Bygade og Plantagevej. Ved øvrige lokaliteter opretholdes belysningen, dog med bortfald på vestlige del af Kassø/Klintvej og østlige del af Løjt Kloster. De resterende med få konkrete tilretninger kommunikeret til administrationen på mødet.

  at driftsbesparelsen for nedtagne belysningsanlæg kan anvendes til løbende tekniske driftsforbedringer på belysningsområdet.

  at den private tilslutning af belysning ved Flagalléen kan administreres efter samme principper som julebelysning. Dette medfører ingen driftsbesparelse.

  Christian Panbo og Helga Nørgaard stemte imod alle indstillede punkter, idet begge stemmer for, at alle 20 lokaliteter skal beholde gadelys i det nuværende omfang, fordi et fravær af belysning kan opfattes som diskriminerende eller være en forskelsbehandling. Belysningen øger tryghed og trafiksikkerheden – også uden for bymæssig bebyggelse. Christian Panbo mener, at Teknik- og Miljøudvalget skal på en besigtigelsestur, så udvalget kan se sagen på nærmeste hold. 

  Dagsordenspunktet begæres i Byrådet af udvalgsmedlemmerne Christian Panbo og Helga Nørgaard.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/10743, Sagsinitialer: LNY

  Sagsfremstilling

  DRIFT

  Driftsramme

  Økonomiudvalget har på sit møde den 17. marts 2015 udmeldt foreløbige driftsrammer for budget 2016 og overslagsårene 2017-2019.

  For Teknik- og Miljøudvalgets (TMU) vedkommende indeholder rammeudmeldingen følgende:

  Teknik og Miljøudvalg

  2016

  2017

  2018

  2019

  Oprindelig basisramme*

  149.639

  149.224

  149.043

  149.043

  regulering udbud

  -2

  -2

  -2

  -2

  udmøntning energipulje

  50

  50

  50

  50

  afledt drift anlæg

  100

  100

  100

  100

  Kollektiv trafik - rammeudvidelse

  2.000

  700

  700

  300

  Pris og lønændringer

  2.159

  2.156

  2.154

  2.154

  Basisbudget rammeudmelding

  153.946

  152.228

  152.045

  151.645

  * Vedtaget budget 2015 overslagsår 2016-2018

  Budgetbidrag

  TMU skal den 9. juni 2015 aflevere et budgetbidrag med et basisbudget i balance, samt forslag til beredskabskatalog og udvidelsesønsker.

  Beredskabskatalog

  Der skal samlet for Aabenraa Kommune udarbejdes et beredskabskatalog på 41 mio. kr., hvoraf Teknik og Miljøudvalgets andel udgør 2 mio. kr.

  Driftsudvidelsesønsker

  Der er mulighed for, at udvalgene kan udarbejde forslag til driftsudvidelsesønsker på op til 1 % af budgetrammen til servicedrift, som primært bør være begrundet i vækstplanen.

  For Teknik og Miljøudvalget kan der afleveres ønsker for i alt 1,539 mio. kr.

  Den endelige prioritering af forslagene til beredskabskataloget samt driftsudvidelsesforslagene vil ske efter budgetseminaret i september 2015 i forbindelse med Økonomiudvalgets fremsendelse af forslag til budget 2016-2019 til byrådet.

  ANLÆG

  Processen for udarbejdelse af anlægsbudgettet udgør følgende:

  1. De stående udvalg kvalificerer udgiftsfordelingen mellem årene 2016-2019 på de enkelte anlægsprojekter, der er prioriteret i den nuværende investeringsplan, og ændringerne indarbejdes i det budgetbidrag, som TMU fremsender til Økonomiudvalget.

  2. De stående udvalg udarbejder en prioriteret liste over nye akutte investeringsforslag som f.eks. arbejdstilsynspåbud, nedbrud af tekniske installationer/klimaskærm kategoriseret som bygningsvedligeholdelseskategori 3. Forslagene fremsendes som ønsker til budget 2016-2019.

  3. De stående udvalg udarbejder forslag til nye projekter, der primært har til formål at opfylde de målsætninger, der indgår i vækstplanen samt forslag, der har et effektiviseringspotentiale. Forslagene fremsendes som ønsker til budget 2016-2019.

  TMU drøfter på et fællesmøde, med Vækst- og Udviklingsudvalget (VUU) emner til anlæg for budget 2016-2019, som afholdes i forlængelse af dette møde.

  PROCES

  Teknik- og Miljøudvalget drøftede på mødet den 4. marts 2015 tidsplan og procedure for budgetprocessen, en opsummering af tidsplanen er følgende:

  22. april

  TMU afholder fællesmøde med VUU om forslag til anlægsemner

  April-
  medio maj

  Forvaltningen gennemregner basisbudgettet,identificerer eventuelle budgetudfordringer i udvalgets budget,  samt udarbejder emner til beredskabskatalog og driftsudvidelsesønsker, samt kvalificerer forslag til anlægsønsker

  20. maj

  TMU 1. behandler forslag til budgetbidrag samt beredskabskatalog og driftsudvidelsesønsker samt anlægsønsker

  3. juni

  TMU 2. behandler forslag til budgetbidrag samt beredskabskatalog og driftsudvidelsesønsker samt anlægsønsker

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at sagen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 22-04-2015

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/241, Sagsinitialer: llj

  Sagsfremstilling

  Formanden orienterede om møde med Dansk Naturfredingsforening.  

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 22-04-2015

  Orientering taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/242, Sagsinitialer: llj

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 22-04-2015

  Intet.