Beslutningsprotokol

onsdag den 6. maj 2015 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækve
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Bent Sørensen, Jens Wistoft, Christian Gramstrup Lauridsen, Helga Nørgaard, Christian Panbo, Kurt Andresen, Thomas Juhl
Bemærkninger: Der var afbud fra Christian Gramstrup Lauridsen
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/240, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget

  Onsdag 6. maj 2015

  Kl. 9.00

  Lokale 412

  Skelbækvej 2

  6200 Aabenraa

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-05-2015

  Godkendt.

  Afbud: Christian G. Lauridsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/6915, Sagsinitialer: LNY

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul udarbejdes den første detaljerede bevillingskontrol i 2015 pr. 31. marts 2015.

  Forvaltningen har, i samarbejde med budgetafdelingen, foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2015 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

  På udvalgets område kan bevillingskontrollen opdeles i følgende:

  1. Omplaceringer indenfor udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  3. Tillægsbevillinger drift finansieret af andre udvalg (netto 0)
  4. Tillægsbevillinger anlæg

  En samlet oversigt over forslag til bevillingsændringer fremgår af bilag I3.

  Økonomi og afledt drift

  Bilag I4 viser en økonomisk oversigt over det forventede regnskab på udvalgets område fordelt på serviceudgifter, anlæg og jordforsyning.

  Opsummeret søges følgende bevillingsændringer:

  Oprindeligt budget

  Korrigeret budget

  Forbrug 31/3

  Forventet regnskab 2015

  Ændring

  Serviceudgifter

  156.836

  175.268

  37.302

  174.760

  505

  Anlæg

  55.080

  63.154

  1.084

  63.141

  -13

  Ændring af serviceudgifterne indeholder:

  1. en omplacering indenfor udvalgets ramme i alle årene på 0,150 mio. kr. fra politikområdet Sikring af alsidig natur til området miljøbeskyttelse m.v. jf. beskrivelse i bilag I2
  2. en tillægsbevilling på 1,085 mio. kr. i 2015 finansieret ved en årlig reduktion på 0,050 mio. kr. i overslagsårene vedr. overført besparelsespulje vedr. energibesparende foranstaltninger, jf. beskrivelse i bilag T2.
  3. en negativ tillægsbevilling på 0,508 mio. kr. i 2015 samt negativ rammekorrektion i 2016 og frem på 0,266 mio. kr. finansieret mellem udvalg vedr. primært flytning af forpagtningsindtægter fra Vækst- og Udviklingsudvalget, nedjustering af lønfremskrivningen, jf. specifik beskrivelse i bilag B2.

  Der gøres endvidere opmærkning på, at der forventes en udfordring på bevillingen til Kollektiv Trafik. Der søges på nuværende tidspunkt ikke om en bevillingsændring, idet forvaltningen mangler at få den endelige afregning for 2014.  En evt. bevillingsændring vil blive rejst i bevillingskontrollen pr. 30/9.

  Ændring af anlæg vedrører:

  1. en tillægsbevilling på 0,151 mio. kr. til anlægsprojektet sorte pletter finansieret af et mindreforbrug på projektet Cykelsti langs Kresten Philipsens Vej
  2. en tilførsel af restrådighedsbeløbet på 0,013 mio. kr. på projektet cykelsti langs Kresten Philipsens Vej til kassen

  En status på de enkelte anlægsprojekter fremgår af bilag A2.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der omplaceres 0,150 mio. kr. fra politikområdet sikring af alsidig natur til politikområdet Miljøbeskyttelse m.v., jf. bilag I2,

  at der meddeles en tillægsbevilling på 1,085 mio. kr. i 2015 samt negativ rammekorrektion fra 2016 og frem på årligt 0,050 mio. kr. jf. bilag T2

  at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,508 mio. kr. i 2015 og en negativ rammekorrektion på 0,266 mio. kr. fra 2016 og frem jf. bilag B2 finansieret mellem udvalg, og

  at der meddeles bevillingsændringer til anlægsprojekterne jf. bilag A2.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-05-2015

  1. at godkendt.

  2. 3. og 4. at anbefales godkendt.

  Afbud: Christian G. Lauridsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/1679, Sagsinitialer: kkf

  Sagsfremstilling

  Økonomi- og Indenrigsministeriet har udsendt høringsmateriale vedr. en ny bekendtgørelse om nedsættelse af færgetaksterne for godstransport til og fra øer. Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft med virkning fra 1. juni 2015.

  Der er afsat en pulje til økonomisk kompensation til de kommuner, der har udgifter til færgefart, og i det modtagne materiale fremgår, at puljen er fordelt, således at Aabenraa Kommune modtager 0,096 mio. kr. i 2015 og 0,168 mio. kr. i 2016.

  Det er op til kommunerne at vedtage takstreduktioner, således at bekendtgørelsen udmøntes med virkning fra 1. juni 2015. Reduktionerne skal foretages forholdsmæssigt på alle de relevante godsbefordringstakster.

  Beregningsgrundlag er baseret på overfartslederens manuelt udarbejdede statistik over omsætning 2014, fordelt på de forskellige kategorier. Der er ifm. udarbejdelsen af kalkulen foretaget en fordeling af hhv. personbiler under 3.500 kg samt anhængere, idet godstransport-andelen heraf alene vedrører køretøjer og anhængere, der er registreret til erhvervsmæssig anvendelse.

  I forbindelse med omlægningen ændres vilkårene for godstransport, således at chauffører i erhvervskøretøjer (i praksis kun lastbiler) ikke skal købe en persontransportbillet.

  De økonomiske konsekvenser af takstændringerne har ikke kun konsekvenser for indtægtssiden. Takstændringer kan medføre en ændret adfærd, hvilket kan påvirke udgiftssiden.

  Der er en forventning om, at en nedsættelse af taksten for godstransport kan øge efterspørgslen efter ”oprydningssejladser”, hvilket er betegnelsen for ekstrasejladser, uden beregning, for at øboerne ikke skal vente på transport. Sejladserne gennemføres, hvis den ordinære afgang er overbooket, og der betales ikke andet end den ordinære færgetakst, for at komme med på oprydningssejladsen.

  Det anbefales, at der samtidig med takstreduktionen, indføres et serviceniveau der fastlægges til, at overfarten har ret til at foretage ”oprydningssejlads” på en af de næstfølgende to ordinære sejladser.

  Dermed minimeres sandsynligheden for, at overfarten påføres ekstraomkostninger. Skulle der i enkelte tilfælde være behov for en akut overførsel, løses dette ved at der købes en ekstratur, som i dagtimerne koster 171 kr. (taksten er ikke momsbelagt).

  Færgeoverfarten er momsregistreret og der hjemtages moms af driftsudgifterne til den erhvervsmæssige andel. Når taksterne for erhvervsmæssig befordring nedsættes, reduceres grundlaget for momsfradrag på driftsudgifterne. Det indebærer, at en større andel af udgifterne fremover afholdes inkl. moms, hvorfor driftsudgifterne øges ift. det nuværende niveau.

  Derudover betales der i dag lønsumsafgift af den ikke-erhvervsmæssige andel. Idet den erhvervsmæssige andel reduceres pga. takstændringen, øges grundlaget for at beregne lønsumsafgift.

  Sammenfattende:

  · Takstændringen medfører faldende omsætning

  · Størrelsen af den moms, der kan hjemtages, bliver reduceret

  · Grundlaget for beregning af lønsumsafgift øges, hvorved udgiften til lønsumsafgiften øges.

  På baggrund af aktivitetstallene fra 2014, er der foretaget en beregning af en forholdsmæssig udmøntning af reduktionen på godsbefordringstaksterne. I beregningen indgår de afledte økonomiske konsekvenser for momsrefusion og lønsumsafgift. 

  Taksterne vedr. godsbefordring er i beregningen reduceret med 60%. Der skal hertil bemærkes, at der indføres en takst for erhvervskøretøjer under 3.500 kg samt en takst for erhvervsanhængere.

  Forslag til nye takster fremgår af konklusionen i vedhæftede notat.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Takstændringen finansieres via et øget tilskud til kommunerne.

  De bevillingsmæssige korrektioner indarbejdes i bevillingskontrollen pr. 30. september 2015.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at takstændringen med virkning fra 1. juni 2015 godkendes,

  at serviceniveauet vedr. ”oprydningssejlads” fastsættes som beskrevet i notatet, og

  at de bevillingsmæssige korrektioner indarbejdes i bevillingskontrollen pr. 30. september 2015. 

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-05-2015

  1.og 3. at anbefales godkendt.

  2. at – besluttet at serviceniveauet for ”oprydningssejlads” bibeholdes og der foretages en evaluering af de økonomiske konsekvenser i december 2015.

  Afbud: Christian G. Lauridsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/10662, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget opfordres til, at træffe beslutning om udbudstidspunkt for de busruter der via Sydtrafik er i kontrakt for Aabenraa Kommune.

  De eksisterende kontrakter om buskørsel udløber medio 2016. For Aabenraa Kommunes vedkommende er der tale om to kontrakter – en stor (33 busser) der dækker næsten al kørsel, og en lille (5 busser) der dækker skoleruterne omkring Rødekro.

  Begge kontrakter kan forlænges med 2 x 1 år.

  Kultur, Miljø & Erhverv samt Sydtrafik anbefaler at kontrakterne for Aabenraa, Tønder og Sønderborg kommuner udbydes samtidigt i 2017. Det vil gøre det attraktivt for flere tilbudsgivere, at få mulighed for at byde på mere end 100 busser samtidigt. Der vil fortsat blive tale om at busruterne udbydes i separate, mindre pakker.

  Sønderborg Kommune har allerede besluttet, at få sine kontrakter udbudt i 2017.

  De eksisterende kontrakter har en god pris for Aabenraa Kommunes vedkommende, og det kan på den baggrund synes interessant, at forlænge dem mest muligt. Dog mener forvaltningen samt Sydtrafik, at fordelen ved at kunne udbyde en ny kontraktperiode (formentligt 8 år) i et stort samlet udbud, opvejer fordelen ved et ekstra års kørsel til den eksisterende pris.

  Sydtrafik skal senest den 27. juni 2015 oplyse de eksisterende vognmænd om deres kontrakter ønskes forlænget. Forvaltningen har lovet Sydtrafik en tilbagemelding i maj 2015, med oplysning om ønsket forlængelse og dermed udbudstidspunkt.

  Hvis kontraktstart bliver i 2017, skal kontrakterne udbydes i foråret 2016. Inden da vil kommunerne og Sydtrafik skulle tage stilling til de nærmere betingelser for udbuddet, til eventuelle særlige krav til busmateriel m.m.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  Sydtrafik udbyder kørslen med hjemmel i Lov om trafikselskaber.

  Høring/udtalelse

  Forvaltningen mødtes den 8. april 2015 med Sydtrafik og Tønder Kommune, for at drøfte et kommende, fælles udbud.

  Som opfølgning på dette administrative møde, vil de to kommuners forvaltninger sørge for en tilbagemelding med ønskerne til forlængelse af de eksisterende kontrakter, og dermed udbudstidspunktet for de nye kontrakter.

  Tønder Kommune har efterfølgende meddelt, at de ønsker kontrakterne forlænget med et år, og at udbud sker i 2017.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Kollektiv Trafik, § 17, stk. 4,

  at de eksisterende kontrakter for Aabenraa Kommunes buskørsel forlænges med et år, og

  at kontrakterne om buskørsel for Aabenraa Kommune udbydes med kontraktstart medio 2017.

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

  at de eksisterende kontrakter for Aabenraa Kommunes buskørsel forlænges med et år, og

  at kontrakterne om buskørsel for Aabenraa Kommune udbydes med kontraktstart medio 2017.

  Beslutning Kollektiv Trafik - § 17, stk. 4 den 28-04-2015

  Anbefales godkendt.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-05-2015

  Godkendt.

  Afbud: Christian G. Lauridsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/2064, Sagsinitialer: nlh
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/10619, Sagsinitialer: ABEC

  Sagsfremstilling

  Der anmodes om godkendelse af et projektforslag til færdiggørelse af Margrethegårdsvej, Løjt Kirkeby.

  Baggrund og status

  I 2007 blev første del, 40 meter, af Margrethegårdsvej udbygget. Formålet med udbygningen var på det tidspunkt, at sikre en god vejforbindelse til den kommende byggemodning øst for vejen.

  Boligområdet er nu udbygget. Den resterende del af stamvejen Margrethegårdsvej henligger som en ældre vej med et vejprofil på 3,5 meter uden kantsten og vejafvanding.

  Byggemodningsaktivitet

  Vej

  Hele vejstrækningen, på den resterende del af stamvejen på Margrethegårdsvej, er 110 meter. Det foreslåede anlægsarbejde beror på, at vejen anlægges med 6 meter kørebane, vejafvanding, kantsten og fortov i den vestlige side, det vil sige 10 meter udlæg.

  Sti

  Mellem Margrethegårdsvej og plejehjemmet i Løjt er der en trampesti, som er knap 100 meter lang. Denne trampesti benyttes bl.a. af skolebørn til og fra skole. Trampestien står under vand i årets våde perioder. Der etableres dræn langs stien samt denne hæves en smule i grus, for at minimere vandgenerne.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Planmæssige forhold

  Lokalplan

  Området er omfattet af Lokalplan N25. Boligområde ved Margrethegårdsvej, Løjt Kirkeby.

  I medfør af lokalplanen forudsættes den aktuelle vejstrækning udlægges i en bredde på 10 meter med en kørebanebredde på 6 meter og fortov.

  Kommuneplanen

  Arealet er i Kommuneplanen udlagt til boligområde samt jordbrugsområde, og er angivet som en 1. prioritet i rækkefølgen for boligområdernes udbygning i Løjt Kirkeby.

  Økonomi og afledt drift

  I henhold til lokalplanen skal kommunen forestå vedligeholdelsen af den foreslåede udbyggede vej.

  Øvrige veje, stier og græsarealer i lokalplanområdet overdrages til grundejerforeningen i området, som forestår al drift af udstyr, herunder ren- og vedligeholdelse af udstyret.

  Anlægsudgiften til færdiggørelsen af 110 meter vej, anslås til 0,92 mio. kr.

  Anlægsudgiften til dræning og påfyldning af grus på trampestien, anslås til 0,007 mio. kr.

  Der er i investeringsplanen for 2015 - 2018 ikke afsat særskilte midler til færdiggørelse af Margrethegårdsvej.

  Der er på investeringsplanen afsat 1,75 mio. kr. i 2015 til Langhus (tidligere vest for Lergård).

  Det foreslås, at disse midler anvendes til færdiggørelse af Margrethegårdsvej med den begrundelse, at beholdningen af parcelhusgrunde på Langhus, for nuværende, vurderes at være tilstrækkelig for 2015.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

  at Teknik- og Miljøudvalget drift af Vej og Park årligt tilføres 0,014 mio. kr. til den afledte drift, når projektet er afsluttet, finansieret af puljen vedr. afledt drift under Økonomiudvalget.

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Vækst- og Udviklingsudvalget,

  at projektering og overslag godkendes,

  at stamvejen udbygges og der etableres fortov og gadebelysning, og

  at der gives en anlægsbevilling på 0,927 mio. kr. til ”Færdiggørelse af Margrethegårdsvej, Løjt Kirkeby” og dræning og påfyldning af grus på trampesti fra Margrethegårdsvej til plejehjemmet i Løjt Kirkeby. Bevillingen finansieres med 0,927 mio. kr., afsat på investeringsplanen i 2015 til projektet ”Langhus (tidligere Vest for Lergård).

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-05-2015

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Christian G. Lauridsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/7641, Sagsinitialer: AFLA

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget skal i denne sag tage stilling til, om der skal startes en nedlæggelsessag for en privat fællesvej, eller om vejen skal opretholdes.

  Advokatfirmaet Advodan i Tønder, har på vegne af ejeren af Engvej 10, 6372 Bylderup-Bov, søgt om nedlæggelse af den private fællesvej på Engvej. Vejen fører til Engvej 8 og fremgår af Aabenraa Kommunes vejregister, som privat fællesvej.

  Vejen blev i 1980’erne anlagt som asfalteret, privat fællesvej til fordel for Sydbank, som havde etableret sig i nabo­ejendommen Engvej 8. Vejen skulle fungere som adgang for Sydbanks kunder og ansatte, til en asfalteret p-plads, der samtidig blev anlagt bag Engvej 8.

  Advodan oplyser, at i følge en tidligere ejer af Engvej 10, blev der ved anlæggelsen af vejen også lavet en aftale om, at ejer af Engvej 10 kunne benytte p-pladsen bag Engvej 8.

  Der er ikke tinglyst nogen vej- eller færdselsret til fordel for nogen af parterne.

  Det er muligt at parkere med en bil ved Engvej 8, mellem Engvej 6 og 8. Det er ligeledes muligt at parkere langs kantsten foran Engvej 8. Det er ikke muligt at køre ind til p-pladsen mellem ejendommene 6 og 8 eller 8 og 10.

  I Bygnings- og boligregisteret (BBR) er Engvej 8s stueetage og 1. sal registreret som erhverv med kontor, handel og lager, herunder offentlig administration. 2. sal er godkendt som etagebolig.

  I afsnittet høring/udtalelse gengives de hensyn som hver af parterne ønsker tilgodeset i kommunens afgørelse.

  Det er Teknik- og Miljøudvalgets opgave, at vurdere hvilken parts interesser der skal veje tungest. Kultur, Miljø & Erhverv skønner, at vejens vigtighed for erhvervsbrug eller udlejning af ejendommen Engvej 8 er så stor, at vejen bør opretholdes. Nedlæggelse af vejen vil efterlade Engvej 8 med en asfalteret have uden køreadgang.

  Forvaltningen har i sit skøn også lagt vægt på, at ejeren af Engvej 10 har erhvervet sin ejendom i 2003, hvor vejen var anlagt, og i hele perioden indtil 2014 ikke har henvendt sig til kommunen, med ønske om nedlæggelse af vejen. Dermed har ejeren altså siden 2003 accepteret, at der er en privat fællesvej på ejendommen.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  Nedlæggelse af en privat fællesvej i byzone skal behandles efter Privatvejslovens kap. 11. Kommunen skal tage stilling til nedlæggelse, når en grundejer med fornøden interesse i dette anmoder om det.

  Vejen skal opretholdes som privat fællesvej, hvis den er eneste eller vigtigste adgang til en ejendom, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang, eller hvis vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen.

  Høring/udtalelse

  Advodan i Tønder, som repræsenterer ejeren af Engvej 10, angiver følgende hensyn, der bør vægtes til fordel for Engvej 10:

  - at ejendommen er delt i to stykker,

  - at der ikke kan etableres en ordentlig have til ejendommen,

  - at der ønskes en ugeneret lukket have uden generende trafik,

  - at der er støjgener fra personer der kører på vejen dag og nat,

  - at vejen kan besværliggøre opførelse af garage eller carport ved ejendommen, og

  - at vejen kan besværliggøre et eventuelt salg af ejendommen.

  I øvrigt nævnes det i ansøgningen, at hvis vejen opretholdes, så fastholder ejeren af Engvej 10 sig retten til, at benytte p-pladsen på Engvej 8.

  Advokatfirmaet Karen Marie & Anders C. Hansen i Tønder repræsenterer ejeren af Engvej 8, og protesterer på sin klients vegne mod en eventuel nedlæggelse af vejen.

  Der angives følgende hensyn som bør vægtes til fordel for Engvej 8:

  - at ejendommen Engvej 8 for tiden ikke er udlejet på grund af manglende adgang til ejendommen (vejen er spærret),

  - at vejen er væsentlig for at ejendommen kan udlejes eller sælges,

  - at vejen var en væsentlig forudsætning for erhvervelsen af ejendommen, og

  - at vejen er vigtig for den fortsatte benyttelse af ejendommen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at vejen ikke nedlægges, da den er af vigtighed for ejendommen Engvej 8, og at der træffes endelig afgørelse herom, på baggrund af det skøn forvaltningen har angivet i sagsfremstillingen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-05-2015

  Godkendt.

  Afbud: Christian G. Lauridsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/37159, Sagsinitialer: NOJ

  Sagsfremstilling

  Fredningsnævnet har den 15. april 2015 fredet Fladstendalen nord for Aabenraa by og truffet afgørelse om erstatnings størrelser.

  Teknik- og Miljøudvalget har en del gange forholdt sig til fredningssagen og formanden m. fl. har deltaget i møder med Fredningsnævnet.

  Fredningen gennemføres imod kommunens ønske.

  Den samlede erstatning til lodsejere beløber sig til 940.541 kr.

  Kommunen har krævet mere end 7,3 mio. kr. i erstatning, men tilkendes ingen.

  Kommunen skal afholde 25% af tilkendte erstatninger (ca. 235.000 kr.).

  Afgørelsen skal i sin helhed efterprøves i Natur- og Miljøklagenævnet, da den samlede erstatning beløber sig til mere end 500.000 kr. 

  Afgørelsen om fredning og erstatning kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet senest den 13. maj 2015.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  Fredningssager behandles efter kapitel 6 i Naturbeskyttelsesloven.

  Økonomi og afledt drift

  Fredningsnævnet fastsætter erstatning til ejere, brugere og andre indehavere af rettigheder over de fredede ejendomme, for det tab som fredningen påfører dem.

  Udgangspunktet er, at staten afholder 75% og kommunen 25% af udgifterne, og at der ikke tilkendes erstatning for fredning af offentligt ejede arealer.

  Jf. fredningen skal plejemyndigheden - som er kommunen for langt de fleste arealer - senest 2 år efter fredningens gennemførelse have udarbejdet forslag til en plejeplan, som beskriver arealdrift, adgangsforhold, stier m.m. Der skal forhandles med lodsejere derom. Planen skal løbende revideres og kommunen skal agere som plejemyndighed.

  Fredningens udmøntning er ved at blive indarbejdet i budgetprocessen for 2016 - 2019, således at økonomien er sikret i tilfælde af, at klagenævnet stadfæster Fredningsnævnets afgørelser.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Fredningsnævnets afgørelse om fredning og erstatning påklages, og

  at Kultur, Miljø & Erhverv bemyndiges til at udarbejde og sende klagebrevet.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-05-2015

  Godkendt.

  Afbud: Christian G. Lauridsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/48284, Sagsinitialer: NOJ

  Sagsfremstilling

  Der afholdes fællesmøde mellem Teknik- og Miljøudvalget og Sønderjyske Vandløb den 7. maj 2015, kl. 13.30 – 15.30.

  Mødets dagsorden er vedlagt som bilag.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-05-2015

  Orientering taget til efterretning.

  Afbud: Christian G. Lauridsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/4512, Sagsinitialer: LHA

  Sagsfremstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv har i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen udarbejdet en miljøtilsyns-beretning for 2014, for henholdsvis landbrug og industri.

  Beretningen indeholder en opgørelse over antallet af tilsynspligtige landbrug og virksomheder i kommunen, antallet af tilsynsbesøg, samt en opgørelse over de reaktioner kommunen har givet i forbindelse med overtrædelser af miljø – og husdyrbrugsloven m.v.

  Forvaltningen har igen i 2014 fulgt aftalen mellem KL og Miljøstyrelsen om minimumsfrekvenser på landbrugs- og industritilsyn og nået de mål, der blev sat ved tilsynsårets begyndelse. Dog har kommunen ført 14% flere tilsyn på kategori 1a og 1b virksomheder og landbrug end kravet, og 4% færre tilsyn på kategori 2 virksomheder og landbrug end kravet. Dette skyldes, at planlægningen af tilsyn er foretaget efter de gamle regler og lister.

  Antallet af aktive virksomheder i hele frekvensperioden, og antallet af udførte tilsyn i samme periode, vil ofte ikke være ens, idet der er en del virksomheder der lukker/etablerer sig indenfor perioden.

  Kategori 1a og 1b er de større virksomheder og landbrug.

  Kategori 2 er de mindre virksomheder og landbrug, bl.a. autoværksteder, garageanlæg og landbrug med mellem 3 og 250 dyreenheder.

  Frekvensperioden er den periode, hvor der skal være ført tilsyn på alle de tilsynspligtige virksomheder/landbrug. Frekvensperioden er således 1 - 3 år for de store virksomheder og landbrug (kategori 1a og 1b, beregnes ud fra den score, som miljømyndigheden har givet), og mellem 1 og 6 år for de mindre virksomheder og landbrug (kategori 2).

  Som noget nyt har Aabenraa Kommune gennemført to tilsynskampagner i 2014, jf. miljøtilsynsbekendtgørelsen.

  På landbrugsområdet er der gennemført en kampagne, der omhandlede alarm på gyllebeholdere. På industriområdet er der gennemført en kampagne på benzin – og olieudskillere, hvor placering og tømning blev kontrolleret.

  Resultatet kan ses på kommunens hjemmeside.

  Som konklusion på indberetningen kan der tilknyttes følgende bemærkninger:

  Landbrug

  I 2014 blev der udført 221 tilsyn, og der blev foretaget håndhævelser på 57% af de besøgte landbrug. Herudover har forvaltningen udført 19 krydsoverensstemmelseskontroller sammen med NaturErhvervstyrelsen.

  Fra 1. januar 2015 skal kommunen ikke længere lave krydsoverensstemmelseskontroller, da hele opgaven går over til NaturErhvervstyrelsen. Dog er der kommet andre opgaver til, blandt andet de omtalte kampagnetilsyn.

  I 2014 er der truffet 38 afgørelser efter Husdyrbrugsloven (miljøgodkendelser og tilladelser). Derudover er der givet accept i 42 anmeldersager, hvor det (overvejende) har været skift i dyretypen.

  I 2015 arbejder forvaltningen desuden med revurderinger af miljøgodkendelser samt fortsætte tilsynsarbejdet.

  Tilsynskampagnen for 2015 er ”Virkemidler for ammoniakreducerende miljøteknologier”.

  Virksomheder

  Der er i 2014 foretaget 83 samlede tilsyn på virksomhederne. Der er ført ca. 20 tilsyn på baggrund af klager over røg, støj og affald.

  Der benyttes stadig en ekstern sagkyndig konsulent til, at foretage tilsyn på baggrund af klager over røggener fra brændeovne, og der er benyttet en rådgiver til, at foretage støjmålinger/afrapportering i sager vedrørende støjklager fra virksomheder/forretningssteder.

  Brugen af konsulent/rådgiver, har givet en smidig sagsgang og resulteret i en god faglig løsning af sagerne.

  På industriområdet fortsætter kampagnearbejdet med olie- og benzinudskillerne i 2015, eksempelvis de virksomheder, der står for tilsyn og tømning af udskillerne.

  De vedhæftede bilag er skemaer, som er udarbejdet af Miljøstyrelsen til brug for den årlige indberetning.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om miljøtilsyn.

  Aabenraa Kommunes ”Miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug 2013-2017”.

  Miljøstyrelsens ”Notat med forslag til minimumsfrekvenser for kommunernes virksomhedstilsyn” af 17. januar 2005.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at tilsynsberetningen for 2014 tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-05-2015

  Taget til efterretning.

  Afbud: Christian G. Lauridsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/241, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-05-2015

  Ingen emner.

  Afbud: Christian G. Lauridsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/242, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-05-2015

  Intet.

  Afbud: Christian G. Lauridsen

 • Udskriv
  Sagsid.: , Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Tillægsdagsorden til Teknik- og Miljøudvalget

  onsdag 6. maj 2015

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-05-2015

  Godkendt.

  Afbud: Christian G. Lauridsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/30289, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen Kultur, Miljø & Erhverv arbejder sammen med bygherre- og totalrådgiver i øjeblikket med at færdiggøre projekt og udbudsmateriale vedrørende multiarena, foyer og nyt idrætscenter ved Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. Projektet forventes udbudt i EU-licitation i løbet af sommeren og byggeriet påbegyndes i september i år.

  Ved Bedømmelsesudvalgets valg af projekt blev der gjort opmærksom på, at Hjelmallé skulle omlægges på en del af strækningen, herunder de mange forsyninger, m.v., idet multiarenaens nordlige del inddrager en del af Hjelmallé.

  Den samlede anlægsøkonomi til etablering af multiarena og ombygning af eksisterende bygning udgør 76,4 mio. kr.

  At fritlægge areal til byggefelt samt omlægge vejføringen medfører omkostninger til bl.a. ledningsomlægning og tilslutninger, nedbrydning af enkelte bygninger, eventuelt blødbundsudskiftninger.

  Der er placeret en del ledninger på arealet, som alle har tinglyst deklarationer som medfører, at Aabenraa Kommune ved flytning af ledningerne skal bekoste udgifterne. Ledningerne flyttes som udgangspunkt til vejareal, hvor de som andre ledninger kan underlægges ”gæsteprincippet”. Gæsteprincippet er betegnelsen for det regelgrundlag under hvilke ledninger – uden betaling – kan placeres i vejareal.

  Ifølge rådgivers foreløbige beregninger forventes udgiften til omlægning af Hjelmallé at udgøre ca. 4,5 mio. kr., som der ikke er taget højde for i det afsatte anlægsbeløb til multiarena og nyt idrætscenter. Det forventes, at 2/3 af bevillingen afholdes i 2015.

  Overslag på omlægning af Hjelmallé

  i hele tusinder

  Anlægsudgift

  3.200

  Rådgivning

  500

  Fjernelse af bygninger

  200

  Omlægninger af ledninger

  200

  Uforudsete udgifter

  400

  I alt

  4.500

  For at kunne påbegynde selve byggeriet af multiarena umiddelbart efter sommeren er det nødvendigt at flytte en del af Hjelmallé allerede nu. Derfor har projektet behov for, at der bevilliges en anlægsbevilling samt frigives et rådighedsbeløb allerede nu for at kunne påbegynde vejarbejdet.

  Det endelige projekt vedrørende omlægning af Hjelmallé færdiggøres efter godkendelse af lokalplan.

  Sagen afgøres i byrådet.

  Planmæssige forhold

  Lokalplan nr. 80, Sports- og eventområde mellem Vestvejen og Dronning Margrethes Vej i Aabenraa, har været i høring i perioden 4. februar til 1. april 2015 og forventes godkendt i byrådet i maj.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i investeringsoversigten for 2015-2018 ikke afsat et rådighedsbeløb til anlæggelse af en ny vej i forbindelse med udbygning af Multiarenaen.

  Det anbefales, at der i 2015 afsættes en rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. Der foreslås følgende finansieringsmodeller:

  1. at rådighedsbeløbet finansieres af de driftspuljemidler, der er afsat under Økonomiudvalget, med 1 mio. kr. i 2015 og ved en overførsel af 3,5 mio. kr. fra puljen i 2016 til budget 2015. Der resterer således en restpulje i 2016 på 0,5 mio. kr.

  2. at rådighedsbeløbet finansieres af den ekstraordinære anlægspulje på 25 mio. kr. i budget 2016, som byrådet besluttede på mødet den 29. april, ved en fremrykning af 4,5 mio. kr. til 2015, hvorefter der vil resterer 20,5 mio. kr. til byrådet prioritering til budgetseminaret.

  3. at rådighedsbeløbet finansieres af en tillægsbevilling på 4,5 mio. kr., som finansieres af en tilsvarende negativ tillægsbevilling under Økonomiudvalget, der skal udmøntes ved 2. bevillingskontrol, herunder indtægter fra grundsalg.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. til anlæg af ny vej ved Multiarena i 2015,

  at finansiering af rådighedsbeløbet sker ved en tilsvarende negativ tillægsbevilling under økonomiudvalget, der skal udmøntes ved 2. bevillingskontrol, herunder bl.a. fra indtægter fra grundsalg (forslag 3), og

  at der gives en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. i 2015 til projekt ny vej ved Multiarena Aabenraa.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-05-2015

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Christian G. Lauridsen