Tillægsdagsorden

onsdag den 6. maj 2015 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækve
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Bent Sørensen, Jens Wistoft, Christian Gramstrup Lauridsen, Helga Nørgaard, Christian Panbo, Kurt Andresen, Thomas Juhl
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: , Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Tillægsdagsorden til Teknik- og Miljøudvalget

  onsdag 6. maj 2015

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/30289, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen Kultur, Miljø & Erhverv arbejder sammen med bygherre- og totalrådgiver i øjeblikket med at færdiggøre projekt og udbudsmateriale vedrørende multiarena, foyer og nyt idrætscenter ved Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. Projektet forventes udbudt i EU-licitation i løbet af sommeren og byggeriet påbegyndes i september i år.

  Ved Bedømmelsesudvalgets valg af projekt blev der gjort opmærksom på, at Hjelmallé skulle omlægges på en del af strækningen, herunder de mange forsyninger, m.v., idet multiarenaens nordlige del inddrager en del af Hjelmallé.

  Den samlede anlægsøkonomi til etablering af multiarena og ombygning af eksisterende bygning udgør 76,4 mio. kr.

  At fritlægge areal til byggefelt samt omlægge vejføringen medfører omkostninger til bl.a. ledningsomlægning og tilslutninger, nedbrydning af enkelte bygninger, eventuelt blødbundsudskiftninger.

  Der er placeret en del ledninger på arealet, som alle har tinglyst deklarationer som medfører, at Aabenraa Kommune ved flytning af ledningerne skal bekoste udgifterne. Ledningerne flyttes som udgangspunkt til vejareal, hvor de som andre ledninger kan underlægges ”gæsteprincippet”. Gæsteprincippet er betegnelsen for det regelgrundlag under hvilke ledninger – uden betaling – kan placeres i vejareal.

  Ifølge rådgivers foreløbige beregninger forventes udgiften til omlægning af Hjelmallé at udgøre ca. 4,5 mio. kr., som der ikke er taget højde for i det afsatte anlægsbeløb til multiarena og nyt idrætscenter. Det forventes, at 2/3 af bevillingen afholdes i 2015.

  Overslag på omlægning af Hjelmallé

  i hele tusinder

  Anlægsudgift

  3.200

  Rådgivning

  500

  Fjernelse af bygninger

  200

  Omlægninger af ledninger

  200

  Uforudsete udgifter

  400

  I alt

  4.500

  For at kunne påbegynde selve byggeriet af multiarena umiddelbart efter sommeren er det nødvendigt at flytte en del af Hjelmallé allerede nu. Derfor har projektet behov for, at der bevilliges en anlægsbevilling samt frigives et rådighedsbeløb allerede nu for at kunne påbegynde vejarbejdet.

  Det endelige projekt vedrørende omlægning af Hjelmallé færdiggøres efter godkendelse af lokalplan.

  Sagen afgøres i byrådet.

  Planmæssige forhold

  Lokalplan nr. 80, Sports- og eventområde mellem Vestvejen og Dronning Margrethes Vej i Aabenraa, har været i høring i perioden 4. februar til 1. april 2015 og forventes godkendt i byrådet i maj.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i investeringsoversigten for 2015-2018 ikke afsat et rådighedsbeløb til anlæggelse af en ny vej i forbindelse med udbygning af Multiarenaen.

  Det anbefales, at der i 2015 afsættes en rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. Der foreslås følgende finansieringsmodeller:

  1. at rådighedsbeløbet finansieres af de driftspuljemidler, der er afsat under Økonomiudvalget, med 1 mio. kr. i 2015 og ved en overførsel af 3,5 mio. kr. fra puljen i 2016 til budget 2015. Der resterer således en restpulje i 2016 på 0,5 mio. kr.

  2. at rådighedsbeløbet finansieres af den ekstraordinære anlægspulje på 25 mio. kr. i budget 2016, som byrådet besluttede på mødet den 29. april, ved en fremrykning af 4,5 mio. kr. til 2015, hvorefter der vil resterer 20,5 mio. kr. til byrådet prioritering til budgetseminaret.

  3. at rådighedsbeløbet finansieres af en tillægsbevilling på 4,5 mio. kr., som finansieres af en tilsvarende negativ tillægsbevilling under Økonomiudvalget, der skal udmøntes ved 2. bevillingskontrol, herunder indtægter fra grundsalg.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. til anlæg af ny vej ved Multiarena i 2015,

  at finansiering af rådighedsbeløbet sker ved en tilsvarende negativ tillægsbevilling under økonomiudvalget, der skal udmøntes ved 2. bevillingskontrol, herunder bl.a. fra indtægter fra grundsalg (forslag 3), og

  at der gives en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. i 2015 til projekt ny vej ved Multiarena Aabenraa.