Beslutningsprotokol

onsdag den 3. juni 2015 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækve
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Bent Sørensen, Jens Wistoft, Christian Gramstrup Lauridsen, Helga Nørgaard, Christian Panbo, Kurt Andresen, Thomas Juhl
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/240, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget

  Onsdag den 3. juni 2015

  Kl. 9.00

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-06-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/13922, Sagsinitialer: nlh
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/11048, Sagsinitialer: kelu

  Sagsfremstilling

  I kommunens spildevandsplan er det planlagt, at Genner renseanlæg skal nedlægges, og at den ældre del af kloaksystemet i byen skal omdannes til et 2-strengssystem, dvs. separatkloakering.

  Arwos har igangsat projektet og har udarbejdet et projektforslag for separering af spildevandet.

  Den 23. april 2015 har Arwos anmodet kommunen om at træffe ekspropriationsbeslutning for 4 matrikler langs Haderslevvej, som vil blive berørt af nye ledninger. 

  For at arbejdet kan gennemføres, er det nødvendigt at placere ledninger i privat jord. Der er ikke behov for at erhverve jorden, men der vil blive behov for rådighedsindskrænkninger. 

  Der er således behov for, at byrådet tager stilling til projektet og beslutter, at projektet kan gennemføres og om nødvendigt via ekspropriation. Med en sådan beslutning udtrykker byrådet ekspropriationsvillighed, hvilket også betyder, at det er byrådet, der skal forestå og gennemføre alle aftaler om erstatninger og om evt. ekspropriationer til fordel for Arwos.

  Sagen afgøres i byrådet.

  Lovgrundlag

  Miljøbeskyttelsesloven kapitel 8 om ekspropriation.

  Spildevandsbekendtgørelsen

  Planmæssige forhold

  Projektet er omfattet af spildevandsplanen.

  Økonomi og afledt drift

  Arwos afholder samtlige udgifter til anlæg og drift, der er forbundet med projektet. Der foreligger ikke et skøn over omkostningerne, der er forbundet med aftaler og evt. ekspropriationer.

  Høring/udtalelse

  Der har været holdt borgermøde om det generelle projekt den 12. maj 2015 i Genner Forsamlingshus.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at nødvendige rådighedsindskrænkninger til ledningsanlægget gennemføres om nødvendigt ved ekspropriation.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-06-2015

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/11769, Sagsinitialer: SBN

  Sagsfremstilling

  HedeDanmark A/S har den 13. april 2015 fremsendt anmeldelse af 4,56 ha skovrejsning på del af matr. 1 Underlev, Holbøl.

  Aabenraa Kommune har den 23. april 2015 afvist anmeldelsen, idet arealet ligger i område, hvor skovrejsning er uønsket i henhold til Kommuneplan 2009 (negativområder).

  Baggrunden for at skovrejsning er uønsket er, at arealet ligger i et område med ”værdifulde landskaber”, hvor de geologiske interesser er af særlig værdi.

  Kommunen kan herefter vælge, at behandle anmeldelsen som en ansøgning om tilladelse/dispensation til skovrejsning i negativområder, hvis særlige forhold taler for det.

  Det er Kultur, Miljø & Erhvervs vurdering, at der foreligger særlige forhold med hensyn til beskyttelse af grundvand, som kan begrunde en tilladelse.

  Skovrejsningsprojektet vil være en effektiv beskyttelse af grundvandsressourcen, idet den almindelige landbrugsdrift ophører på i alt ca. 4,56 ha. Samtidig vil skovrejsningen forøge områdets naturværdi.

  Udpegningen af værdifulde landskaber i kommuneplanen dækker store områder, og det er nødvendigt at foretage konkrete skøn i forbindelse med ansøgning om skovrejsning indenfor områderne.

  Det er forvaltningens vurdering, at skovrejsningen ikke vil få væsentlig indvirkning på de landskabelige forhold, idet skovrejsningsarealet støder op til eksisterende skov, og der i forvejen er begrænset indblik til istidslandskabet fra Hokkerupvej.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  I henhold til Bekendtgørelse nr. 637 af 10. juni 2010, om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur, kan kommunen tillade skovrejsning i områder, hvor skovrejsning er uønsket, hvis særlige forhold taler for det.

  Planmæssige forhold

  Arealet ligger i områder, hvor skovrejsning er uønsket jf. Kommuneplan 2009.

  Området er endvidere udpeget som værdifulde landskaber og område med drikkevandsinteresser.

  Økonomi og afledt drift

  Ejer forestår tilplantningen. Der er ingen økonomi eller afledt drift af projektet i forhold til kommunen.

  Høring/udtalelse

  Udkast til tilladelse til skovrejsningen har været i 2 ugers høring hos de nærmeste naboer.

  Der er ikke indkommet bemærkninger til udkastet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives tilladelse til skovrejsning på de 4,56 ha, som ligger i et område, hvor skovrejsninger ellers er uønsket.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-06-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/759, Sagsinitialer: SBN

  Sagsfremstilling

  Naturstyrelsen har sendt forslag til vandområdeplaner i seks måneders offentlig høring fra den 22. december 2014 til den 23. juni 2015.

  Vandområdeplanerne er 2. generation af de danske vandplaner, som dækker perioden 2015 - 2021.

  Planforslagene er dels præsenteret i tekstdokumenter (plandokumenter) og dels i udkast til bekendtgørelser med miljømål og indsatser vedr. overfladevand, kystvand og grundvand.

  Byrådet vedtog den 27. august 2014 efter anmodning fra Naturstyrelsen et forslag til indsatser i vandløb på baggrund af anbefaling fra de nedsatte vandråd. Naturstyrelsen har indarbejdet kommunens forslag til vandløbsindsatser i udkastet til vandområdeplaner.

  I forhold til kystvande er der en række konkrete forslag til indsatser vedr. reduktion af kvælstofudledningen. Det drejer sig om etablering af vådområder, udtagning af kulstofrige lavbundsjorde, stenrev, reduceret gødskning af beskyttet natur, spildevandsindsats og opkøbsordning for dambrug. Dertil kommer en endnu ikke afklaret kvælstofindsats, hvortil der citat: ”igangsættes et tværministerielt udvalgsarbejde, der i 2015 skal beskæftige sig med udvikling af konkrete modeller for målrettet regulering, der kan bidrage til at reducere kvælstoftilførslen yderligere”.

  På spildevandsområdet er der i Aabenraa Kommune alene lagt op til en indsats i forhold til 7 regnvandsbetingede udløb.

  Der er ikke foreslået indsatser i forhold til søer og grundvand i planperioden.

  Kultur, Miljø & Erhverv´s høringssvar omhandler fagligt konkrete bemærkninger og forslag til høringsmaterialet.

  Sagen afgøres i Teknik- & Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  Lov om vandplanlægning, nr. 1606 af 26. december 2013.

  Økonomi og afledt drift

  Kommunernes Landsforening og Staten indgår økonomiaftaler vedrørende de dele af indsatsprogrammet, som kommunerne skal gennemføre. Det handler både om DUT-midler og tilskudsordninger til særlige områder f.eks. vådområde- og vandløbsindsatsen.

  Der er endnu ikke indgået en aftale om kommunernes rolle og økonomi i forhold til indsatsprogrammet for den kommende planperiode.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at høringssvar indsendes til Naturstyrelsen inden fristen den 23. juni 2015.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-06-2015

  Godkendt med supplerende tekst fra udvalgsformanden Bent U. Sørensen, som forelagt på mødet, samt med de faldne bemærkninger.  

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/35090, Sagsinitialer: SKLU

  Sagsfremstilling

  Der er i november 2014 åbnet en ny vej mellem Rise Bygade (ved plejehjemmet) og Hærvejen. På vedlagte kortbilag fremgår det hvor vejen er placeret.

  Vejen skal have et selvstændigt vejnavn, og efter dialog med blandt andre Lokalhistorisk Forening i Rødekro foreslås følgende vejnavne:

  1. Risegårdvej
  2. Rise Tværvej
  3. Rise Parkvej

  Der vil ikke blive oprettet egentlige adresser, da ingen ejendomme har direkte adgang til vejen.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om vejnavne og adresser nr. 436 af 2. maj 2014.

  Økonomi og afledt drift

  Opsætning og vedligeholdelse  af vejnavneskilte afholdes af Drift & Anlæg.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at Teknik- og Miljøudvalget  fastlægger vejnavnet til Rise Parkvej.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-06-2015

  Godkendt vejnavnet Rise Parkvej.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/3279, Sagsinitialer: LNY

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget drøftede på mødet den 20. maj 2015 forslag til udvalgets budgetbidrag for 2016-2019.

  I forhold til de faldne bemærkninger på mødet er følgende materiale justeret.

  Specielle bemærkninger

  Målsætninger og indsatser er justeret for politikområderne Sikring af alsidig natur, Miljøbeskyttelse samt byggesags gebyrer.

  Budgettet er tilrettet ændringer vedrørende bevillingskontrollen 31/3-2015.

  Budgettet på politikområdet Sikring af alsidig natur er justeret til i forhold til gældende konteringsregler.

  Driftsudvidelsesønsker

  Der er udarbejdet tre nye forslag til driftsudvidelsesønsker, vedrørende belægninger og bygværker og sikring af alsidig natur.  Der er i alt forslag for ca. 2 mio. kr.

  Udvalget kan i alt prioritere ønsker for 1,539 mio. kr. årligt.

  Beredskabskatalog

  Der er udarbejdet justerede forslag vedrørende:

  • Serviceændring på græsområdet
  • Serviceændring på skraldespandsområdet
  • Offentlige toiletter

  Udvalget skal i alt fremsende forslag for 2 mio. kr. årligt.

  Nye akutte anlæg (påbud, klimaskærm)

  Forslag 2, vedr. Fladstendalens fredning er tekstmæssigt justeret.

  Anlægsønsker – vækstplan

  Der er til sagen tilføjet et bilag vedr. projekt nr. 31 Strandareal Loddenhøj.

  Takster

  Takstbilaget er justeret med byrådets beslutning om ændrede takster for erhvervstransport vedr. Barsøfærgen.

  Udvalget skal i denne sag tage stilling til det budgetbidrag som skal fremsendes til økonomiudvalget senest den 9. juni.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at ønsker til driftsudvidelser på max. 1,539 mio. kr. prioriteres,

  at forslag på i alt 2 mio. kr. til beredskabskatalog prioriteres,

  at akutte anlægsinvesteringer prioriteres,

  at nye anlæg (vækstplan) prioriteres,

  at forslag til takster godkendes, og

  at budgetmateriale tilrettes i forhold til de trufne beslutninger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-06-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/14626, Sagsinitialer: jpet
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/13878, Sagsinitialer: ahan

  Sagsfremstilling

  Påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne land

  I 2015 skal Aabenraa kommune udstede påbud om forbedret spildevandsrensning til husstande, der udleder urenset spildevand til særligt forureningsfølsomme vandløb og søer. Med urenset spildevand forstås spildevand, der ledes igennem en septiktank, og derfra ned til det nærliggende vandløb eller sø.

  Vandløbene og søerne er udpeget i Statens vandplaner, vedtaget den 30. oktober 2014 og den kommunale vandhandleplan, der blev sendt i høring i februar 2015. Aabenraa Kommune har udpeget de husstande, der skal have påbud ud fra Bygnings- og Boligregistret (BBR). I alt 140 husstande står til at skulle have et påbud.

  De vandløb og søer, som er udpeget i den seneste udgave af Statens vandplaner stemmer ikke fuldt overens med de vandløb og søer, der er medtaget i Spildevandsplan 2014-17. Derfor skal der laves et tillæg til spildevandsplanen, der betyder, at 20 ejendomme tages ud af spildevandsplanen, mens 50 ejendomme skal medtages. På den måde vil Aabenraa Kommune have både det retlige og planmæssige grundlag for at udstede påbud til samtlige 140 husstande.

  Påbud til husstande, der er omfattet af både Spildevandsplan 2014-17 og Statens vandplaner varsles medio august 2015 og udstedes medio september 2015. Det drejer sig om 64 ejendomme.

  Påbud, hvor der kræves tillæg til Spildevandsplan 2014-17, udstedes, når tillægget er endelig godkendt, forventeligt ultimo 2015. Det drejer sig om 76 husstande.

  Håndtering af bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering m.m.

  Borgere, der modtager påbud om tilslutning til kloak eller forbedret spildevandsrensning i det åbne land, har nu mulighed for at søge om en afdragsordning på spildevandsudgifter samt en forlængelse af påbudsfristen til mindst 3 år. Ved spildevandsudgifter forstås udgifter til tilslutningsbidrag til Arwos og udgifter til spildevandsanlæg inde på egen grund. Påbud om at separere regn- og husspildevand er ikke omfattet.

  Kultur, Miljø & Erhverv, åbner for ansøgninger ifølge denne bekendtgørelse i juni 2015. Ansøgninger håndteres i samarbejde med kommunens Borgerservice og Arwos.

  Kun borgere, der har en samlet husstandsindkomst på under 300.000 kr./år har adgang til fristforlængelse og afdragsordning. Fristforlængelsen giver mulighed for at spare op til selv at betale for spildevandsudgifterne. Afdragsordningen giver adgang til at få det nødvendige splidevandsanlæg etableret af kommunens spildevandsselskab, Arwos, der står i forskud på spildevandsudgifterne. Borgeren afdrager efterfølgende til Arwos over 20 år.

  Borgere, der ønsker afdragsordning og/eller fristforlængelse, skal hente et ansøgningsskema på Aabenraa Kommunes hjemmeside. Ansøgningen indleveres til kommunen sammen med seneste års årsopgørelse fra Skat. Afgørelsen på ansøgningen skrives ind i det endelige påbud.

  Borgeren kan herefter anmode Arwos om tilbud på en afdragsordning og etablering af det nødvendige spildevandsanlæg. Arwos fremsender tilbud til borgeren og etablerer spildevandsanlægget efter kontrakten er underskrevet af borgeren, og kommunen har givet de nødvendige tilladelser.

  Lovgrundlag

  Påbud om forbedret spildevandsrensning udstedes i henhold til Miljøbeskyttelsesloven, og Spildevandsbekendtgørelsen.

  Adgang til afdragsordning gives i henhold til Bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt.

  Planmæssige forhold

  Påbud om forbedret spildevandsrensning udstedes i henhold til Spildevandsplan 2014-17, godkendt af Byrådet d. 26. marts 2014, og Statens Vandplaner, offentliggjort 30. oktober 2014, og kommunens vandhandleplan.

  Økonomi og afledt drift

  Udstedelse af påbud i det åbne land får ingen yderligere økonomisk betydning end den almindelige sagsbehandling.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-06-2015

  Udsat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/49010, Sagsinitialer: HHH
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/241, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Arwos ønsker, at etablere et sæt nedgravede affaldsbeholdere i Humlehaven i Aabenraa som erstatning for nuværende sækkeordning og beholdere på hjul.

  Det sker for at undgå dårligt arbejdsmiljø for skraldemændene og for at undgå kørsel i Fiskergade og Skibbrogade, hvor det ofte er umuligt for skraldebilerne at passere.

  Et sæt affaldsbeholdere består af 3 stk. – én til dagrenovation og to til genbrugsfraktioner.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-06-2015

  Orientering taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/242, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -/-

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-06-2015

  Ingen punkter.