Beslutningsprotokol

onsdag den 17. juni 2015 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Bent Sørensen, Jens Wistoft, Christian Gramstrup Lauridsen, Helga Nørgaard, Christian Panbo, Kurt Andresen, Thomas Juhl
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/240, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget

  Onsdag 17. juni 2015

  Kl. 9.00

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 17-06-2015

  Punkt 95 udsat til august mødet.

  Øvrig dagsorden godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/26129, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 18. februar 2015, at sende forslaget til hastighedsplan for åbent land i høring fra den 2. marts til den 18. april 2015.

  Der er indkommet 22 høringssvar, som er sammenfattet i vedlagte notat. Notatet indeholder desuden Kultur, Miljø & Erhvervs forslag til reaktion på hvert høringssvar.

  Høringssvarene relaterer sig hovedsageligt til sænkning af hastighedsgrænserne, til faciliteter for bløde trafikanter og til flytning af byzonetavler. En del af høringssvarene drejer sig ikke om hastighedsplanen, og behandles derfor som øvrige borgerhenvendelser.

  Forvaltningen foreslår, at hastighedsplanen godkendes, med de ændringer der følger af høringsnotatet.

  De projekter der er følger af hastighedsplanen kan igangsættes fra august 2015.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Finansieringen af de tiltag som følger af hastighedsplanen for åbent land sker via anlægsprojektet ”Hastighedsplan åbent land”, hvortil der er afsat 1 mio. kr på investerings­planen for 2015.

  Høring/udtalelse

  Indhentningen af høringssvar har taget udgangspunkt i en liste, med de interessenter som skønnedes at have en særlig interesse i hastighedsplanens konsekvenser.

  Landsbyrådet fik tilbudt et møde på rådhuset og mødet blev afholdt den 8. april kl. 17.00.

  Det er forvaltningens opfattelse, at høringen har givet mange gode og konstruktive høringssvar.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at hastighedsplanen for åbent land godkendes med de ændringer der fremgår af notatet.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 17-06-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/26129, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Til udarbejdelse af hastighedsplanen for åbent land, og til gennemførelse af de projekter der følger heraf, er der på investeringsplanen for 2015 afsat 1 mio. kr., som nu ønskes frigivet.

  Hastighedsplanen for åbent land identificerer 65 forskellige tiltag, fra ændring af skiltning til ny afmærkning på kørebanen og etablering af 2-1 vejstrækninger. Dertil kommer de ændringsforslag der følger af høringsfasen.

  Udarbejdelsen af hastighedsplanen er midlertidigt finansieret via driftsmidler på politikområdet Vejtrafik under Teknik- og Miljøudvalget.

  Sagen afgøres i byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Der er ikke lavet nøjagtige anlægsoverslag for de projekter der følger af hastighedsplanen. Forvaltningen vil prioritere udførelsen af projekterne inden for bevillingen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der til udarbejdelse og gennemførelse af hastigheds­planen for åbent land gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr., finansieret af rådighedsbeløbet på investeringsplan 2015 for projektet ”Hastighedsplan i åbent land”.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 17-06-2015

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/510, Sagsinitialer: ash

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 25. februar 2015, at sende Forslag til klimapolitik 2015 og Forslag til klimaplan 2015-17 i høring. Forslagene var i høring fra den 11. marts til den 6. maj 2015.

  Klimapolitik og klimaplan har fokus på energiforbrug fra el, opvarmning og transport.

  Formålet med klimapolitikken er, at styrke den grønne vækst og bæredygtige udvikling og samtidigt begrænse klimaforandringerne ved en reduktion i CO2-udledningen.

  Den politiske vision samt konkrete pejlemærker for reduktion af CO2 og en øget mængde vedvarende energi, skal give Aabenraa Kommune bedre mulighed for, at sikre en lokal forankring af nationale tiltag (eks. BedreBolig) og for i højere grad, at kunne udnytte puljer, samarbejdsmuligheder og vækstpotentiale i grøn omstilling, bæredygtighed m.m.

  I forbindelse med den offentlige høring kom der to høringssvar, fra Danmarks Naturfredningsforening Aabenraa og SF Aabenraa.

  Høringssvarene rummer forslag til mere konkrete planer, ændring af målsætninger og nye initiativer. Høringssvarene er resumeret i bilaget.

  Høringssvarene giver anledning til mindre ændringer i klimaplanen. Kultur, Miljø & Erhverv foreslår desuden, at enkelte forslag medtages i det videre arbejde frem mod næste revision af klimaplanen.

  Forvaltningen har forslag til tilretning af både plan og politik.

  Forvaltningen indstiller, at Klimapolitik 2015 og Klimaplan 2015-17 vedtages med de mindre ændringer som er foreslået i notat af 3. juni 2015.

  Sagen afgøres i byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Klimaplanen rummer både igangværende og nye initiativer.

  De nye tiltag kan medføre behov for finansiering, som vil blive ansøgt særskilt.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

  at Klimapolitik 2015 og medfølgende Klimaplan 2015-2017 vedtages endeligt med ændringsforslag som foreslået i notat af 3. juni 2015.

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Vækst- og Udviklingsudvalget,

  at Klimapolitik 2015 og medfølgende Klimaplan 2015-2017 tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 17-06-2015

  Udsat til mødet i august.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/14626, Sagsinitialer: jpet
 • Udskriv
  Sagsid.: 11/49010, Sagsinitialer: HHH
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/13878, Sagsinitialer: ahan

  Sagsfremstilling

  På mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 3. juni 2015 blev punktet udsat.

  Påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne land

  I 2015 skal Aabenraa Kommune udstede påbud om forbedret spildevandsrensning til husstande, der udleder mekanisk renset spildevand til særligt forureningsfølsomme vandløb og søer. Med mekanisk renset spildevand forstås spildevand, der ledes igennem en septiktank, og derfra ned til det nærliggende vandløb eller sø.

  Vandløbene og søerne er udpeget i Statens vandplaner, vedtaget den 30. oktober 2014 og den kommunale vandhandleplan, der blev sendt i høring i februar 2015. Aabenraa Kommune har udpeget de husstande, der skal have påbud ud fra Bygnings- og Boligregistret (BBR). I alt 140 husstande står til at skulle have et påbud.

  De vandløb og søer, som er udpeget i den seneste udgave af Statens vandplaner stemmer ikke fuldt overens med de vandløb og søer, der er medtaget i Spildevandsplan 2014-17. Derfor skal der laves et tillæg til spildevandsplanen, der betyder, at 20 ejendomme tages ud af spildevandsplanen, mens 50 ejendomme skal medtages. På den måde vil Aabenraa Kommune have både det retlige og planmæssige grundlag for at udstede påbud til samtlige 140 husstande.

  Påbud til husstande, der er omfattet af både Spildevandsplan 2014-17 og Statens vandplaner varsles medio august 2015 og udstedes medio september 2015. Det drejer sig om 64 ejendomme.

  Påbud, hvor der kræves tillæg til Spildevandsplan 2014-17, udstedes, når tillægget er endelig godkendt, forventeligt ultimo 2015. Det drejer sig om 76 husstande.

  Håndtering af bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering m.m.

  Borgere, der modtager påbud om tilslutning til kloak eller forbedret spildevandsrensning i det åbne land, har nu mulighed for at søge om en afdragsordning på spildevandsudgifter samt en forlængelse af påbudsfristen til mindst 3 år. Ved spildevandsudgifter forstås udgifter til tilslutningsbidrag til Arwos og udgifter til spildevandsanlæg inde på egen grund. Påbud om at separere regn- og husspildevand er ikke omfattet.

  Kultur, Miljø & Erhverv, åbner for ansøgninger ifølge denne bekendtgørelse i juni 2015. Ansøgninger håndteres i samarbejde med kommunens Borgerservice og Arwos.

  Kun borgere, der har en samlet husstandsindkomst på under 300.000 kr./år har adgang til fristforlængelse og afdragsordning. Fristforlængelsen giver mulighed for at spare op til selv at betale for spildevandsudgifterne. Afdragsordningen giver adgang til at få det nødvendige splidevandsanlæg etableret af kommunens spildevandsselskab, Arwos, der står i forskud på spildevandsudgifterne. Borgeren afdrager efterfølgende til Arwos over 20 år.

  Borgere, der ønsker afdragsordning og/eller fristforlængelse, skal hente et ansøgningsskema på Aabenraa Kommunes hjemmeside. Ansøgningen indleveres til kommunen sammen med seneste års årsopgørelse fra Skat. Afgørelsen på ansøgningen skrives ind i det endelige påbud.

  Borgeren kan herefter anmode Arwos om tilbud på en afdragsordning og etablering af det nødvendige spildevandsanlæg. Arwos fremsender tilbud til borgeren og etablerer spildevandsanlægget efter kontrakten er underskrevet af borgeren, og kommunen har givet de nødvendige tilladelser.

  Lån til betaling af kloakudgifter ved påbud

  Kommunalbestyrelsen kan vælge at yde lån til pensionister, efterlønsmodtagere og førtidspensionister, der får påbud om forbedret spildevandsrensning udenfor kloakområder – det åbne land. Dette lån ydes i henhold til ejendomsskatteloven.

  Lånemuligheden vil også omfatte pensionister mfl., der modtager påbud om tilslutning til kloak. Her vil den dække kloakudgifter på grunden – fra husmuren frem til skel.

  Lovgrundlag

  Påbud om forbedret spildevandsrensning udstedes i henhold til Miljøbeskyttelsesloven, og Spildevandsbekendtgørelsen.

  Adgang til afdragsordning gives i henhold til Bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt.

  Lån til betaling af tilslutningsbidrag og kloakudgifter på egen grund, samt evt.

  Planmæssige forhold

  Påbud om forbedret spildevandsrensning udstedes i henhold til Spildevandsplan 2014-17, godkendt af byrådet den 26. marts 2014, og Statens Vandplaner, offentliggjort 30. oktober 2014, og kommunens vandhandleplan.

  Økonomi og afledt drift

  Udstedelse af påbud i det åbne land får ingen yderligere økonomisk betydning end den almindelige sagsbehandling.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-06-2015

  Udsat.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 17-06-2015

  Orientering taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/241, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Arwos ønsker, at etablere et sæt nedgravede affaldsbeholdere i Humlehaven i Aabenraa som erstatning for nuværende sækkeordning og beholdere på hjul.

  Det sker for at undgå dårligt arbejdsmiljø for skraldemændene og for at undgå kørsel i Fiskergade og Skibbrogade, hvor det ofte er umuligt for skraldebilerne at passere.

  Et sæt affaldsbeholdere består af 3 stk. – én til dagrenovation og to til genbrugsfraktioner.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 17-06-2015

  Orientering taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/242, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 17-06-2015

  Intet.