Beslutningsprotokol

onsdag den 12. august 2015 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækve
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Bent Sørensen, Jens Wistoft, Christian Gramstrup Lauridsen, Helga Nørgaard, Christian Panbo, Kurt Andresen, Thomas Juhl
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/240, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget

  onsdag den 12. august 2015

  Kl. 9.00

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 12-08-2015

  Godkendt.

  Fraværende: Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/36982, Sagsinitialer: akpe

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 4. december 2013, at der udarbejdes et nyt fællesregulativ for de offentlige vandløb i Aabenraa Kommune. Et forslag er nu klar til at blive sendt i høring.

  Baggrunden for udarbejdelsen af et nyt fællesregulativ er, at Aabenraa Kommune ved kommunalreformen i 2007 overtog 4 fællesregulativer fra henholdsvis Lundtoft, Rødekro, Bov og Tinglev kommuner. Gl. Aabenraa Kommune og Sønderjyllands Amt havde intet fællesregulativ.  Bestemmelserne i regulativerne er ikke enslydende.

  Det nye fællesregulativ samskriver de generelle bestemmelser for vandløbenes vedligeholdelse til ét fællesregulativ for alle offentlige vandløb i Aabenraa kommune. Bestemmelserne er moderniseret i forhold til lovgivningen og gjort lettere forståelige.

  Det nye fællesregulativ har bl.a. følgende fordele:

  • Borgerne i hele kommunen vil opleve et ensartet serviceniveau, herunder rettigheder og pligter som bredejer, i forhold til vandløbsvedligeholdelsen.
  • Fællesregulativet letter borgernes og bredejernes mulighed for at læse og forstå de generelle bestemmelser.
  • Ensartede og moderniserede bestemmelser letter den daglige sagsbehandling.
  • Risiko for fejl ved vandløbsvedligeholdelsen, og deraf følgende klager, reduceres.
  • Udarbejdelse af udbudsmateriale til vandløbsvedligeholdelse lettes.

  Det nye fællesregulativ harmoniserer og ensretter således de generelle bestemmelser for vandløbenes vedligeholdelse. Fællesregulativet indeholder udelukkende generelle bestemmelser, der ikke påvirker afvandingsforholdene, f.eks. bestemmelser om arbejdsbælter, hegning, beplantning og tilsyn. I ”Forslag Bilag 4 - Grundlag og Konsekvens” er givet en redegørelse for regulativets konsekvenser.

  Bestemmelser, der kan have betydning for afvandingsforholdene, såsom skikkelse (fx bundbredde og bundkoter) og antal grødeskæringer, kan udelukkende ændres gennem reguleringsprojekter og en revision af de specifikke regulativer.

  Der er forskel på behov for tilsyn og opmålinger af forskellige vandløbsstrækninger. Kultur, Miljø & Erhverv foreslår derfor, at der sideløbene med godkendelsen af fællesregulativet udarbejdes en administrationspraksis, som mere detaljeret beskriver frekvens og metode for kontrol af og tilsyn med forskellige typer vandløb.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  Vandløbsloven

  Bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb

  Økonomi og afledt drift

  Økonomiske konsekvenser af fællesregulativet vil primært udspringe af frekvensen og metoden ved kontrolopmålinger. Hovedparten af gældende regulativer har ingen bestemmelse om hyppighed for kontrolopmåling. I det nye fællesregulativ er en bestemmelse om kontrolopmåling minimum hvert 10. år, hvilket kan øge udgiften til opmålinger. Udgiftsniveauet vil i høj grad afhænge af, hvor mange vandløb det besluttes at totalopmåle, og hvor mange vandløb det besluttes at pejle. Dette beskrives ikke i fællesregulativet, men vil indgå i den ovenfor nævnte administrationspraksis, som vil kunne reguleres ved behov.

  Høring/udtalelse

  Vedtagelsen af et nyt fællesregulativ skal koordineres med nabokommunerne for så vidt angår vandløb i kommunegrænsen. Der er opnået enighed om indholdet i forslaget samt de omfattede vandløbsstrækninger med forvaltningerne hos de 3 nabokommuner.

  Forslaget til nyt fællesregulativ sendes i 8 ugers offentlig høring, startende med et offentligt møde.

  Forvaltningens forslag til den nærmere proces omkring høringen og vedtagelsen fremgår af bilag ”Vedtagelsesproces for Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune”.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune med bilag 1-5 vedtages og fremlægges i offentlig høring, og

  at vedtagelses- og høringsprocessen følger forslaget i notatet ”Vedtagelsesproces for Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune”

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 12-08-2015

  Udsat til mødet den 19. august 2015.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/48730, Sagsinitialer: SBN

  Sagsfremstilling

  I henhold til Miljømålsloven skal kommunen udarbejde en vandhandleplan på baggrund af de statslige vandplaner, som blev vedtaget den 30. oktober 2014. Handleplanen skal godkendes endeligt senest 1 år efter vandplanernes vedtagelse.

  Staten har med vedtagelsen af vandplanerne udmeldt et indsatsprogram for 1. planperiode 2009 - 2015. Indsatsprogrammet skal ved implementering medføre god miljøtilstand i overfladevand og grundvand.

  På baggrund af vandhandleplanen skal kommunen iværksætte projekter inden planperiodens udløb den 22. december 2015 – f. eks. fjernelse af spærringer i vandløb, åbning af rørlagte vandløb, vandløbsrestaurering, etablering af vådområder, forbedret spildevandsrensning mm.

  Byrådet har tidligere den 28. november 2012 vedtaget en vandhandleplan for kommunen. Denne plan var imidlertid kun kortvarig gyldig indtil Natur- og Miljøklagenævnet underkendte de statslige vandplaner i december 2012.

  I forhold til statens tidligere vandplaner, er indsatsprogrammet væsentlig reduceret, idet ”Ændret vandløbsvedligeholdelse” ikke længere anvendes som et virkemiddel. Som følge heraf er en række andre indsatser også taget ud af vandplanerne.

  Vandhandleplanen er tilpasset de nye vandplaner og foreligger nu til fornyet politisk godkendelse.

  Sagen afgøres i Byrådet

  Lovgrundlag

  Miljømålsloven, Lovbekendtgørelse nr. 932 af den 24. september 2009.

  Planmæssige forhold

  Vandplanerne afløser de tidligere landsplandirektiver (regionplaner) i forhold til målsætninger for recipienter mm.

  Planerne er bindende for den kommunale planlægning og administration.

  Økonomi og afledt drift

  Kommunen har i årene 2013 - 2015 modtaget 1,085 mio. kr./år i DUT-midler fra staten til implementering af natur- og vandplanerne (2013 priser).

  Projektudgifter til implementering af vandplanernes indsatser, dækkes primært gennem statslige tilskudsordninger, som kommunerne kan søge til de enkelte projekter. Det er således muligt, at søge tilskud til forundersøgelser, erstatninger og anlægsarbejde i forbindelse med vandløbsindsatser samt etablering af vådområder og fosforådale.

  Midler til restaurering af søer tildeles dog kommunerne via DUT-princippet.

  Kommunen har afsat anlægsmidler på 0,75 mio. kr./år i perioden 2013 - 2016 til implementering af natur- og vandplaner. Pengene anvendes til konsulentydelser samt gennemførelse af projekter mm.

  På grund af de meget forsinkede vandplaner for 1. planperiode, har kommunen en stor administrativ og ressourcemæssig udfordring i, at vandplanernes indsatser skal være iværksat inden den 22. december 2015.

  Høring/udtalelse

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 4. februar 2015 at sende forslag til vandhandleplan i 8 ugers offentlig høring.

  Kommunen har modtaget 3 høringssvar fra henholdsvis LandboSyd, Zunamigruppen Ravsted og Naturstyrelsen.

  Naturstyrelsen har i deres høringssvar fremsat indsigelse mod forslaget, idet det ikke fremgik tydeligt af forslaget, hvornår spildvandsindsatsen i det åbne land forventes gennemført. Planens godkendelse er derfor betinget af, at der opnås enighed mellem Naturstyrelsen og kommunen om de nødvendige ændringer.

  Det er derfor præciseret i vandhandleplanen, at spildevandsindsatsen i det åbne land forventes iværksat senest den 30. oktober 2016 i henhold til den fastsatte frist i statens vandplaner. Naturstyrelsen har på den baggrund ophævet indsigelsen.

  De to øvrige høringssvar har begge givet anledning til mindre tilføjelser og præciseringer i vandhandleplanen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at vandhandleplanen godkendes endeligt med de ændringer, som er foreslået i høringsnotatet.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 12-08-2015

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/20909, Sagsinitialer: nlh

  Sagsfremstilling

  Formålet med denne sag er at få frigivet anlægsmidler fra stipuljen for 2015 og 2016 til cykelforbedrende tiltag i Padborg-området.

  I begyndelsen af juni 2015 fik Aabenraa Kommune foreløbigt tilsagn fra Vejdirektoratet om puljemidler på 2,597 mio. kr. svarende til 40 % af det samlede budget på 6,492 mio. kr. for projektet Padborg Skolecykelby. Egenfinansieringen er på 3,895 mio. kr. Det var muligt at få op til 40% tilskud.

  Vejdirektoratet oplyser, at endeligt tilsagn forventes udsendt i løbet af en måneds tid.

  Tilskudsmidlerne stammer fra Cykelpuljen 2015, der er et led i statens puljer til fremme af cykeltrafik.

  Kultur, Miljø & Erhverv har søgt puljemidler til Padborg på baggrund af to ting:

  1. Opførelsen af den kommende nye Lyreskovskole til ca. 800 elever og 90 ansatte og de nye cykelstrømme det medfører.
  2. Flere af de udpegede delprojekter i ansøgningen er i forvejen en del af Aabenraa Kommunes stiplan.

  I ansøgningsmaterialet er der udpeget i alt 9 delprojekter. Se tabel nedenfor. De første 7 delprojekter er fysiske tiltag og er udpeget på baggrund af en overordnet analyse af de cykelruter der vurderes at blive anvendt.

  Til de to sidste delprojekter er der søgt midler til et mere inddragende arbejde af elever, lærere og forældre og til træning af cykelfærdigheder hos elever.

  Delprojekt 1

  Sikring af Vestergade og Frøslevvej

  Delprojekt 2

  Sikring af Industrivej og Nørregade

  Delprojekt 3

  Sikring af Hærvejen

  Delprojekt 4

  Cykelshunt og krydsningspunkt i rundkørsel ved Omfartsvejen

  Delprojekt 5

  Sikring af Padborgvej

  Delprojekt 6

  Sikker krydsning af Østre Viaduktvej

  Delprojekt 7

  Opgradering af Kejsergade

  Delprojekt 8

  Inddragelse af elever, lærere og forældre

  Delprojekt 9

  Træning af cykelfærdigheder

  Flere af eleverne, forældrene og de ansattes transportvaner og adfærdsmønstre omkring skolen er endnu ikke fastlagte og indgroede, og derfor kan man ved at få i gangsat projektet i efteråret 2015 forventeligt påvirke og understøtte gode transportvaner og adfærd, samtidig med at forholdene for cyklister gøres bedre i en ønsket retning.

  Projektet forventes udarbejdet i samarbejde med skolen.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Det samlede budget for projektet Padborg Skolecykelby er på 6,492 mio. kr., hvoraf tilskud udgør 2,597 mio. kr., og egenfinansieringen 3,895 mio. kr.

  Der er på investeringsoversigten for 2015-2018 afsat et rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. årligt i 2015 til 2018 i cykelsti puljen.

  Tilskudsmidlerne udbetales efter aflevering af status­rapporter undervejs i projektperioden.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Teknik- og Miljøudvalget godkender projektet ”Padborg Skolecykelby” samt tilsagnet om tilskud,og

  at der meddeles en anlægsbevilling til ”Padborg Cykelskoleby” på 6,492 mio. kr. til planlægning og udførelse af projekterne i ansøgningen, finansieret med 2,5 mio. kr. i 2015 og 1,395 mio.kr. i 2016 af de afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten, samt 2,597 mio.kr. i statstilskud.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 12-08-2015

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/20944, Sagsinitialer: ABEC

  Sagsfremstilling

  Trafiksikkerhedsinspektion

  Som opfølgning på Trafiksikkerhedsplan 2013-2020, har Kultur, Miljø & Erhverv ladet udarbejde trafiksikkerhedsinspektion på udvalgte veje i kommunen. Trafiksikkerhedsinspektion er en metode til systematisk og periodisk tilbagevendende vurdering af sikkerhedsforholdene på veje og stier. Ved denne inspektion har Kultur, Miljø & Erhverv valgt at fokusere på vejens sidearealer.

  Inspektionen er blevet gennemført med henblik på at registrere forhold, der udgør eller kunne udgøre et sikkerhedsmæssigt problem med øget risiko for personskade. Trafiksikkerhedsinspektionen indgår som en vigtig del af arbejdet med at begrænse antallet af alvorlige ulykker på overordnede veje i det åbne land, og er i tråd med Trafiksikkerhedsplanens indsatsområder.

  Der er for de registrerede problemer udarbejdet forslag til løsning samt økonomi.

  Vejene der er udvalgt til trafiksikkerhedsinspektion, er et udpluk af uheldsbelastede større veje, vejklasse 1 og 2. På de udvalgte veje er uheldsbilledet ikke entydigt og derfor kræver det en inspektion og faglig vurdering af en trafiksikkerhedsrevisor. Via inspektionen er disse vejes problemer, for så vidt angår sidearealer, registreret, analyseret og løsningsforslaget kapitaliseret. På baggrund af den fremkomne analyse anbefaler forvaltningen, at fortsætte med at udføre trafiksikkerhedsinspektion på de resterende klasse 1 og 2 veje samt udvalgte klasse 3 veje. Formålet hermed er, at forbedre sikkerheden på kommunens veje og derigennem bidrage til målsætningen i Trafiksikkerhedsplanen, der siger at antallet af dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne skal halveres ved udgangen af 2020 set i forhold til 2010.

  ”Trafiksikkerhedsplan 2013-2020” er vedlagt som bilag.

  Udbedringen af de registrerede problemer foreslås udført prioriteret efter ”farligste” problem på ”farligste” vej først.

  Sorte pletter

  Ved sortpletudpegningen i 2015, for årene 2010-2014, er der registreret 12 sorte pletter i kryds og 7 på strækninger. Uheldsbillede på pletterne og strækningerne er ikke entydige, hvorfor forvaltningen har fravalgt at foreslå, at foretage nye ombygninger i 2015.

  Byrådet besluttede på mødet den 29. oktober 2014, at en del af sort plet puljen 2015 skal anvendes til at etablere en rundkørsel i krydset Ringvej/Østergade. Krydset Ringvej/Østergade er allerede registreret som sort plet.

  Sagen afgøres i byrådet.

  Lovgrundlag

  Vejloven §10.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i investeringsoversigten for 2015-2018 afsat en pulje på 2,5 mio. kr. i 2015 til at forbedre ulykkesbelastede lokaliteter på Aabenraa Kommunes vejnet.

  Byrådet besluttede på deres møde den 29. oktober 2014, at projektet ”sortpletprojekter 2014” skulle udmøntes i projektet ”rundkørsel ved Østergade / Ringvej i Rødekro”. Projektet blev financieret  af ”sort plet puljen 2014” og delvis  af ”sort plet puljen 2015”. Restrådighedsbeløbet på ”sorte pletter, pulje” for 2015 er på 1,5 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der frigives en anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. til trafiksikkerhedsfremmende tiltag fremkommet ved analysen ”Trafiksikkerhedsinspektion af udvalgte veje i Aabenraa Kommune”. Bevillingen finansieres af restrådighedsbeløbet ”sorte pletter, pulje” på 1,5 mio. kr. i 2015,

  at der frigives en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til gennemførelse af trafiksikkerhedsinspektion på det resterende overordnede vejnet, vejklasse 1 og 2 samt dele af vejklasse 3. Bevillingen finansieres af restrådighedsbeløbet ”Sorte pletter, pulje” på 0,2 mio. kr., og

  at forvaltningen bemyndiges til ud fra den udarbejdede rapport ”Trafiksikkerhedsinspektion af udvalgte veje i Aabenraa Kommune”, at udvælge hvilke trafiksikkerhedsprojekter der skal udføres.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 12-08-2015

  Udsat til mødet den 19. august 2015.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/13922, Sagsinitialer: nlh
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/15942, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Sydtrafik har d. 26. maj 2015 sendt budget- og takstforslag for 2016 i høring. Høringsfristen er 7. august 2015. Budgetforslaget og Sydtrafiks høringsbrev vedlægges.

  Sydtrafik har accepteret, at det endelige høringssvar fra Teknik- og Miljøudvalget først kan være fremme hos Sydtrafik efter høringsfristen.

  Billetpriserne fastholdes i 2016. Der er mulighed for at forhøje dem lidt, men denne mulighed ønsker Sydtrafik at gemme til senere, for at forbedre mulighederne for en senere harmonisering af takster mellem trafikselskaberne.

  Antallet af køreplantimer fastholdes i forhold til 2015, bortset fra et lille fald på skoleruter (lokalruter) som følge af en ændring af rute 682 og ruterne omkring Lyreskovskolen.

  Nettobidraget til Sydtrafik for busdrift i 2014 angives til 24,0 mio. kr., hvortil der kommer et finansieringsbidrag til Rejsekortet på 0,57 mio. kr., i alt 24,57 mio. kr.

  Efter udsendelse af høringsbudgettet har Aabenraa Kommune og Sydtrafik lavet en nærmere undersøgelse af, hvor meget ekstra buskørsel, der kræves ved den nye Lyreskovskole. Den ekstra buskørsel vil koste yderligere 0,36 mio. kr., hvilket vil blive indbygget i Sydtrafiks budget 2016 for Aabenraa Kommune.

  Den samlede betaling til Sydtrafik i 2016 vil derfor blive 24,93 mio. kr.

  Sydtrafiks tilsvarende budget 2015 for Aabenraa Kommune er på 23,34 mio. kr.

  I forhold til budget 2015 sættes indtægterne i høringsbudget 2016 0,7 mio. kr. lavere, hvilket skyldes et let indtægtsfald for flere salgsområder, samt en lidt lavere kompensation fra Staten og fra andre trafikoperatører. Der regnes dog med en passagerfremgang på 2% for bybusserne i Aabenraa.

  Udgifterne i høringsbudget 2016 sættes 0,5 mio. kr. højere end i 2015, hvilket hovedsageligt skyldes stigninger på en række fælles driftsområder, herunder en ny finansierings­form på Rejsekortet. Der regnes samtidig med en øget udgift til drift af Flextur, som følge af den ændrede visitationspraksis til borgerbefordring med Flextur hos andre forvaltninger. Udgiftsstigningen for Flextur vil blive omposteret til de forvaltninger, der er årsag til stigningen.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Aabenraa Kommune skal i 2016 betale 24,93 mio. kr. i aconto bidrag til Sydtrafik.

  I 2016 skal kommunen desuden betale ca. 0,46 mio. kr. for leje og drift af Aabenraa Busstation.

  Endelig vil renholdelse af busstationen koste ca. 0,2 mio. kr., mens der bør reserveres 0,05 mio. kr. til de reparationer på busstationen, som der erfaringsmæssigt bliver behov for, samt til mindre justeringer af stoppestedsforhold m.m.

  Alt i alt forventes Teknik- og Miljøudvalgets samlede budgetbehov til kollektiv bustrafik i 2016 at blive 25,64 mio. kr.

  I det nuværende forslag til Teknik- og Miljøudvalgets driftsbudget for 2016-2019 er der afsat 26,234 mio. kr. i 2016.

  I årene 2017-2018 er der afsat 24,934 mio. kr. årligt, samt 24,534 mio. kr. i 2019.

  Kultur, Miljø & Erhvervs egen budgetopfølgning for kollektiv bustrafik i 2015 viser en manglende budgetmæssig dækning på ca. 0,96 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt en efterbetaling til Sydtrafik vedrørende 2014 på 1,88 mio. kr.

  Med Sydtrafiks budgetopfølgning nr. 1 for 2015 for Aabenraa Kommune er der ikke noget, der tyder på, at kommunen skal efterbetale noget i 2016, eller have noget tilbage i forhold til aconto 2015.

  I 2017 vil der sandsynligvis skulle reguleres i budgettet til kollektiv trafik, da Sydtrafik i 2016 udbyder kontrakterne om buskørsel i Aabenraa Kommune, med start medio 2017.

  Høring/udtalelse

  §17 stk. 4 udvalget for kollektiv trafik har den 25. juni 2015 drøftet Sydtrafiks budgetforslag for 2016, og givet følgende tilbagemelding:

  - Kultur, Miljø & Erhverv forbereder et høringssvar, hvor der stilles kritisk spørgsmål ved ansættelsen af to medarbejdere til datahåndtering i Sydtrafik. Inden høringsfristen d. 7. august gives der et administrativt høringssvar til Sydtrafik, med baggrund i kollektiv trafikudvalgets beslutning.

  - Høringssvaret forelægges med sagen til Teknik- og Miljøudvalgets møde d. 12. august 2015.

  På denne baggrund har Kultur, Miljø & Erhverv sendt et foreløbigt, administrativt høringssvar til Sydtrafik.

  Det vedlagte forslag til høringssvar fra Teknik- og Miljøudvalget er enslydende med det administrative høringssvar, bortset fra enkelte konsekvensrettelser som følge af at høringssvaret nu afgives af Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at det vedlagte høringssvar godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 12-08-2015

  Godkendt med følgende tilføjelse:

  Sydtrafik opfordres til, at afsætte midler til at opnå det økonomiske rationale ved sammenlægning af Sydtrafik og Fynbus.

 • Udskriv
  Sagsid.: 08/3129, Sagsinitialer: HSO
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/510, Sagsinitialer: ash

  Sagsfremstilling

  På Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 17. juni 2015 blev punktet udsat til augustmødet.

  Byrådet besluttede den 25. februar 2015, at sende Forslag til klimapolitik 2015 og Forslag til klimaplan 2015-17 i høring. Forslagene var i høring fra den 11. marts til den 6. maj 2015.

  Klimapolitik og klimaplan har fokus på energiforbrug fra el, opvarmning og transport.

  Formålet med klimapolitikken er, at styrke den grønne vækst og bæredygtige udvikling og samtidigt begrænse klimaforandringerne ved en reduktion i CO2-udledningen.

  Den politiske vision samt konkrete pejlemærker for reduktion af CO2 og en øget mængde vedvarende energi, skal give Aabenraa Kommune bedre mulighed for, at sikre en lokal forankring af nationale tiltag (eks. BedreBolig) og for i højere grad, at kunne udnytte puljer, samarbejdsmuligheder og vækstpotentiale i grøn omstilling, bæredygtighed m.m.

  I forbindelse med den offentlige høring kom der to høringssvar, fra Danmarks Naturfredningsforening Aabenraa og SF Aabenraa.

  Høringssvarene rummer forslag til mere konkrete planer, ændring af målsætninger og nye initiativer. Høringssvarene er resumeret i bilaget.

  Høringssvarene giver anledning til mindre ændringer i klimaplanen. Kultur, Miljø & Erhverv foreslår desuden, at enkelte forslag medtages i det videre arbejde frem mod næste revision af klimaplanen.

  Forvaltningen har forslag til tilretning af både plan og politik.

  Forvaltningen indstiller, at Klimapolitik 2015 og Klimaplan 2015-17 vedtages med de mindre ændringer som er foreslået i notat af 3. juni 2015.

  Sagen afgøres i byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Klimaplanen rummer både igangværende og nye initiativer.

  De nye tiltag kan medføre behov for finansiering, som vil blive ansøgt særskilt.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

  at Klimapolitik 2015 og medfølgende Klimaplan 2015-2017 vedtages endeligt med ændringsforslag som foreslået i notat af 3. juni 2015.

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Vækst- og Udviklingsudvalget,

  at Klimapolitik 2015 og medfølgende Klimaplan 2015-2017 tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 17-06-2015

  Udsat til mødet i august.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 12-08-2015

  Udsat til mødet den 19. august 2015.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/14473, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  §17 stk. 4 udvalget om kollektiv trafik drøftede på sit møde den 25. juni 2015 et oplæg til forsøg med flexkørsel/ telekørsel på tidspunkter, hvor der ikke kører bus.

  Kollektiv Trafikudvalgets drøftelse skete på baggrund af vedlagte notat ”Forsøg med FlexRute, som tilbringer til anden kollektiv trafik”. Ordningen omfatter flexkørsel mellem faste stop på udvalgte tidspunkter, og med det formål at skabe forbindelse til eksisterende busser.

  Kollektiv trafikudvalget foreslår

  - at Teknik- og Miljøudvalget finder finansiering til en forsøgsordning med flexkørslen. I første omgang afgrænses forsøget til at gælde Rens og Hellevad. Målgruppen for forsøget ændres fra ”unge under uddannelse” til ”borgere uden bil”. Om muligt søges der tilskud til forsøgsordningen via puljen om forbedring af kollektiv trafik i yderområder.

  Sydtrafik undersøger for tiden, hvordan en ordning med denne flexkørsel teknisk kan håndteres i sammenhæng med den øvrige flextrafik. Det er særligt vigtigt, at få afklaret om ventetiderne for en ny flexordning kan bringes tilstrækkeligt langt ned, så man ikke risikerer at blive sat af ved et stoppested 30 minutter inden bussen kommer.

  Oprettelse af en flexkørselsordning kan indebære høje udgifter, hvis blot en enkelt passager begynder at benytte ordningen regelmæssigt. Det kan derfor overvejes om prisen, for den beskrevne flexkørsel bør være højere end en busbillet, fx halvdelen af prisen på Flextur, og om eksisterende rejsehjemler til bus og tog skal kunne benyttes.

  Aabenraa Kommune tilbyder i dag Flextur til alle borgere. Denne kørselsordning kræver en egenbetaling på 35 kr. for 7 km’s kørsel, og derefter 5 kr./km. I modsætning til den beskrevne forsøgsordning kan Flextur afhente og afsætte passageren, hvor det ønskes og hvornår det ønskes.

  Kultur, Miljø & Erhverv skønner, at muligheden for at få puljemidler til det beskrevne forsøg er begrænsede, da lignende ordninger allerede er i drift i andre trafikselskaber.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Udgiften til en forsøgsordning kan kun vanskeligt anslås. Behandlingen i Kollektiv Trafikudvalget har ikke omfattet en økonomisk stillingtagen.

  Timeprisen for en flex-bil afhænger af det tilbud, som vedkommende vognmand har givet Sydtrafik/Flextrafik.

  Udgiften til en nærmere bestemt tur under forsøgsordningen afhænger af, hvor den vogn der skal køre turen befinder sig, når den bliver bestilt, og dermed af hvor lang fremkørselstid vognen har til startstedet.

  Da der er få flex-biler i Rens-området vil det være relativt dyrt at få udført ture derfra, da fremkørselstiden er lang.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forvaltningen på baggrund af Sydtrafiks undersøgelser igangsætter en analyse af finansieringsmulighederne inden for budgetrammen for kollektiv trafik i 2016-2019, med tilhørende beslutningsoplæg til udvalget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 12-08-2015

  Udsat til mødet den 19. august 2015.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/16623, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  §17 stk. 4 udvalget om kollektiv trafik ønsker at Teknik- og Miljøudvalget drøfter spørgsmålet om indførelse af en sen tur efter kl. 22 med rute 220 fra Aabenraa til Padborg-Frøslev.

  I medfør af servicekriterierne for kollektiv bustrafik skal der køre bus fra Aabenraa efter kl. 22. Begrundelsen for denne kørsel er ikke nærmere beskrevet i notatet om servicekriterier.

  Men på baggrund af drøftelser i Kollektiv Trafikudvalget er den sene kørsel beregnet til at skulle understøtte muligheden for at gå i byen i Aabenraa om aftenen, og vedrører ikke primært arbejds- eller uddannelsespendling.

  Det er ikke nærmere angivet, hvilke ruter der skal tilbyde denne service, men efter drøftelser på Kollektiv Trafikudvalgets møder den 28. april 2015 og den 25. juni 2015 foreslår udvalget:

  - at Teknik- og Miljøudvalget finder finansiering til udvidelse af driften på rute 220, så der køres fra Aabenraa til Frøslev kl. 23.08 alle dage, samt at den eksisterende, sene tur om søndagen forlænges fra Kruså til Frøslev. Bussens returkørsel til Aabenraa skal ikke med i køreplanen.

  Sydtrafik har i vedlagte ”Notat om aftenafgange fra Aabenraa” gjort rede for de forskellige muligheder for sene afgange fra Aabenraa, og beregnet udgifterne dertil.

  Det forslag til kørsel som Kollektiv Trafikudvalget ønsker drøftet i TMU vil koste i alt ca. 0,2 mio. kr. årligt.

  Det er Kultur, Miljø & Erhvervs vurdering, at mulighederne for at finansiere den udvidede drift inden for den eksisterende ramme til kollektiv trafik er begrænset.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Forslaget fra Kollektiv Trafikudvalget vil koste 0,19 mio. kr. for de nye, sene ture mandag til lørdag.

  Forlængelsen helt til Frøslev af den eksisterende, sene tur kl. 23.08 om søndagen fra Aabenraa til Kruså vil koste 0,01 mio. kr. årligt.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forvaltningen undersøger finansieringsmuligheder for udvidelse af busdriften inden for budgetrammen til kollektiv trafik i 2016-2019.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 12-08-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/241, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  • Erstatningssag vedr. oversvømmelse i Aabenraa by
  • Kommende projekt om stoppesteder

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 12-08-2015

  Udsat til mødet den 19. august 2015.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/242, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 12-08-2015

  Intet.