Beslutningsprotokol

onsdag den 19. august 2015 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Bent Sørensen, Jens Wistoft, Christian Gramstrup Lauridsen, Helga Nørgaard, Christian Panbo, Kurt Andresen, Thomas Juhl
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/240, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Ekstraordinært Teknik- og Miljøudvalgsmøde

  Onsdag den 19. august 2015

  Kl. 9.00

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 19-08-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/20944, Sagsinitialer: ABEC

  Sagsfremstilling

  På Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 12. august 2015 blev punktet udsat til det ekstraordinære møde den 19. august 2015.  

  Trafiksikkerhedsinspektion

  Som opfølgning på Trafiksikkerhedsplan 2013-2020, har Kultur, Miljø & Erhverv ladet udarbejde trafiksikkerhedsinspektion på udvalgte veje i kommunen. Trafiksikkerhedsinspektion er en metode til systematisk og periodisk tilbagevendende vurdering af sikkerhedsforholdene på veje og stier. Ved denne inspektion har Kultur, Miljø & Erhverv valgt at fokusere på vejens sidearealer.

  Inspektionen er blevet gennemført med henblik på at registrere forhold, der udgør eller kunne udgøre et sikkerhedsmæssigt problem med øget risiko for personskade. Trafiksikkerhedsinspektionen indgår som en vigtig del af arbejdet med at begrænse antallet af alvorlige ulykker på overordnede veje i det åbne land, og er i tråd med Trafiksikkerhedsplanens indsatsområder.

  Der er for de registrerede problemer udarbejdet forslag til løsning samt økonomi.

  Vejene der er udvalgt til trafiksikkerhedsinspektion, er et udpluk af uheldsbelastede større veje, vejklasse 1 og 2. På de udvalgte veje er uheldsbilledet ikke entydigt og derfor kræver det en inspektion og faglig vurdering af en trafiksikkerhedsrevisor. Via inspektionen er disse vejes problemer, for så vidt angår sidearealer, registreret, analyseret og løsningsforslaget kapitaliseret. På baggrund af den fremkomne analyse anbefaler forvaltningen, at fortsætte med at udføre trafiksikkerhedsinspektion på de resterende klasse 1 og 2 veje samt udvalgte klasse 3 veje. Formålet hermed er, at forbedre sikkerheden på kommunens veje og derigennem bidrage til målsætningen i Trafiksikkerhedsplanen, der siger at antallet af dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne skal halveres ved udgangen af 2020 set i forhold til 2010.

  ”Trafiksikkerhedsplan 2013-2020” er vedlagt som bilag.

  Udbedringen af de registrerede problemer foreslås udført prioriteret efter ”farligste” problem på ”farligste” vej først.

  Sorte pletter

  Ved sortpletudpegningen i 2015, for årene 2010-2014, er der registreret 12 sorte pletter i kryds og 7 på strækninger. Uheldsbillede på pletterne og strækningerne er ikke entydige, hvorfor forvaltningen har fravalgt at foreslå, at foretage nye ombygninger i 2015.

  Byrådet besluttede på mødet den 29. oktober 2014, at en del af sort plet puljen 2015 skal anvendes til at etablere en rundkørsel i krydset Ringvej/Østergade. Krydset Ringvej/Østergade er allerede registreret som sort plet.

  Sagen afgøres i byrådet.

  Lovgrundlag

  Vejloven §10.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i investeringsoversigten for 2015-2018 afsat en pulje på 2,5 mio. kr. i 2015 til at forbedre ulykkesbelastede lokaliteter på Aabenraa Kommunes vejnet.

  Byrådet besluttede på deres møde den 29. oktober 2014, at projektet ”sortpletprojekter 2014” skulle udmøntes i projektet ”rundkørsel ved Østergade / Ringvej i Rødekro”. Projektet blev financieret  af ”sort plet puljen 2014” og delvis  af ”sort plet puljen 2015”. Restrådighedsbeløbet på ”sorte pletter, pulje” for 2015 er på 1,5 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der frigives en anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. til trafiksikkerhedsfremmende tiltag fremkommet ved analysen ”Trafiksikkerhedsinspektion af udvalgte veje i Aabenraa Kommune”. Bevillingen finansieres af restrådighedsbeløbet ”sorte pletter, pulje” på 1,5 mio. kr. i 2015,

  at der frigives en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til gennemførelse af trafiksikkerhedsinspektion på det resterende overordnede vejnet, vejklasse 1 og 2 samt dele af vejklasse 3. Bevillingen finansieres af restrådighedsbeløbet ”Sorte pletter, pulje” på 0,2 mio. kr., og

  at forvaltningen bemyndiges til ud fra den udarbejdede rapport ”Trafiksikkerhedsinspektion af udvalgte veje i Aabenraa Kommune”, at udvælge hvilke trafiksikkerhedsprojekter der skal udføres.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 12-08-2015

  Udsat til mødet den 19. august 2015.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 19-08-2015

  1. og 2. at Anbefales godkendt.

  3. at godkendt med følgende tilføjelse:

  Idet der lægges vægt på at få mest mulig sikkerhed for pengene.

 • Udskriv
  Sagsid.: 08/3129, Sagsinitialer: HSO
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/510, Sagsinitialer: ash

  Sagsfremstilling

  På Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 17. juni 2015 blev punktet udsat til augustmødet, og på mødet den 12. august 2015 blev punktet udsat til det ekstraordinære møde den 19. august 2015.  

  Byrådet besluttede den 25. februar 2015, at sende Forslag til klimapolitik 2015 og Forslag til klimaplan 2015-17 i høring. Forslagene var i høring fra den 11. marts til den 6. maj 2015.

  Klimapolitik og klimaplan har fokus på energiforbrug fra el, opvarmning og transport.

  Formålet med klimapolitikken er, at styrke den grønne vækst og bæredygtige udvikling og samtidigt begrænse klimaforandringerne ved en reduktion i CO2-udledningen.

  Den politiske vision samt konkrete pejlemærker for reduktion af CO2 og en øget mængde vedvarende energi, skal give Aabenraa Kommune bedre mulighed for, at sikre en lokal forankring af nationale tiltag (eks. BedreBolig) og for i højere grad, at kunne udnytte puljer, samarbejdsmuligheder og vækstpotentiale i grøn omstilling, bæredygtighed m.m.

  I forbindelse med den offentlige høring kom der to høringssvar, fra Danmarks Naturfredningsforening Aabenraa og SF Aabenraa.

  Høringssvarene rummer forslag til mere konkrete planer, ændring af målsætninger og nye initiativer. Høringssvarene er resumeret i bilaget.

  Høringssvarene giver anledning til mindre ændringer i klimaplanen. Kultur, Miljø & Erhverv foreslår desuden, at enkelte forslag medtages i det videre arbejde frem mod næste revision af klimaplanen.

  Forvaltningen har forslag til tilretning af både plan og politik.

  Forvaltningen indstiller, at Klimapolitik 2015 og Klimaplan 2015-17 vedtages med de mindre ændringer som er foreslået i notat af 3. juni 2015.

  Sagen afgøres i byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Klimaplanen rummer både igangværende og nye initiativer.

  De nye tiltag kan medføre behov for finansiering, som vil blive ansøgt særskilt.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

  at Klimapolitik 2015 og medfølgende Klimaplan 2015-2017 vedtages endeligt med ændringsforslag som foreslået i notat af 3. juni 2015.

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Vækst- og Udviklingsudvalget,

  at Klimapolitik 2015 og medfølgende Klimaplan 2015-2017 tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 17-06-2015

  Udsat til mødet i august.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 12-08-2015

  Udsat til mødet den 19. august 2015.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 13-08-2015

  Taget til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 19-08-2015

  Anbefales godkendt med følgende ændringer:

  Samarbejdet med Projekt Zero omformuleres, således at der udtrykkes vilje til samarbejde om initiativer i lokalområdet, eksempelvis Projekt Zero.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/14473, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  På Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 12. august 2015 blev punktet udsat til det ekstraordinære møde den 19. august 2015. 

  §17 stk. 4 udvalget om kollektiv trafik drøftede på sit møde den 25. juni 2015 et oplæg til forsøg med flexkørsel/ telekørsel på tidspunkter, hvor der ikke kører bus.

  Kollektiv Trafikudvalgets drøftelse skete på baggrund af vedlagte notat ”Forsøg med FlexRute, som tilbringer til anden kollektiv trafik”. Ordningen omfatter flexkørsel mellem faste stop på udvalgte tidspunkter, og med det formål at skabe forbindelse til eksisterende busser.

  Kollektiv trafikudvalget foreslår

  - at Teknik- og Miljøudvalget finder finansiering til en forsøgsordning med flexkørslen. I første omgang afgrænses forsøget til at gælde Rens og Hellevad. Målgruppen for forsøget ændres fra ”unge under uddannelse” til ”borgere uden bil”. Om muligt søges der tilskud til forsøgsordningen via puljen om forbedring af kollektiv trafik i yderområder.

  Sydtrafik undersøger for tiden, hvordan en ordning med denne flexkørsel teknisk kan håndteres i sammenhæng med den øvrige flextrafik. Det er særligt vigtigt, at få afklaret om ventetiderne for en ny flexordning kan bringes tilstrækkeligt langt ned, så man ikke risikerer at blive sat af ved et stoppested 30 minutter inden bussen kommer.

  Oprettelse af en flexkørselsordning kan indebære høje udgifter, hvis blot en enkelt passager begynder at benytte ordningen regelmæssigt. Det kan derfor overvejes om prisen, for den beskrevne flexkørsel bør være højere end en busbillet, fx halvdelen af prisen på Flextur, og om eksisterende rejsehjemler til bus og tog skal kunne benyttes.

  Aabenraa Kommune tilbyder i dag Flextur til alle borgere. Denne kørselsordning kræver en egenbetaling på 35 kr. for 7 km’s kørsel, og derefter 5 kr./km. I modsætning til den beskrevne forsøgsordning kan Flextur afhente og afsætte passageren, hvor det ønskes og hvornår det ønskes.

  Kultur, Miljø & Erhverv skønner, at muligheden for at få puljemidler til det beskrevne forsøg er begrænsede, da lignende ordninger allerede er i drift i andre trafikselskaber.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Udgiften til en forsøgsordning kan kun vanskeligt anslås. Behandlingen i Kollektiv Trafikudvalget har ikke omfattet en økonomisk stillingtagen.

  Timeprisen for en flex-bil afhænger af det tilbud, som vedkommende vognmand har givet Sydtrafik/Flextrafik.

  Udgiften til en nærmere bestemt tur under forsøgsordningen afhænger af, hvor den vogn der skal køre turen befinder sig, når den bliver bestilt, og dermed af hvor lang fremkørselstid vognen har til startstedet.

  Da der er få flex-biler i Rens-området vil det være relativt dyrt at få udført ture derfra, da fremkørselstiden er lang.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forvaltningen på baggrund af Sydtrafiks undersøgelser igangsætter en analyse af finansieringsmulighederne inden for budgetrammen for kollektiv trafik i 2016-2019, med tilhørende beslutningsoplæg til udvalget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 12-08-2015

  Udsat til mødet den 19. august 2015.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 19-08-2015

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/36982, Sagsinitialer: akpe

  Sagsfremstilling

  På Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 12. august 2015 blev punktet udsat til det ekstraordinære møde den 19. august 2015.

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 4. december 2013, at der udarbejdes et nyt fællesregulativ for de offentlige vandløb i Aabenraa Kommune. Et forslag er nu klar til at blive sendt i høring.

  Baggrunden for udarbejdelsen af et nyt fællesregulativ er, at Aabenraa Kommune ved kommunalreformen i 2007 overtog 4 fællesregulativer fra henholdsvis Lundtoft, Rødekro, Bov og Tinglev kommuner. Gl. Aabenraa Kommune og Sønderjyllands Amt havde intet fællesregulativ.  Bestemmelserne i regulativerne er ikke enslydende.

  Det nye fællesregulativ samskriver de generelle bestemmelser for vandløbenes vedligeholdelse til ét fællesregulativ for alle offentlige vandløb i Aabenraa kommune. Bestemmelserne er moderniseret i forhold til lovgivningen og gjort lettere forståelige.

  Det nye fællesregulativ har bl.a. følgende fordele:

  • Borgerne i hele kommunen vil opleve et ensartet serviceniveau, herunder rettigheder og pligter som bredejer, i forhold til vandløbsvedligeholdelsen.
  • Fællesregulativet letter borgernes og bredejernes mulighed for at læse og forstå de generelle bestemmelser.
  • Ensartede og moderniserede bestemmelser letter den daglige sagsbehandling.
  • Risiko for fejl ved vandløbsvedligeholdelsen, og deraf følgende klager, reduceres.
  • Udarbejdelse af udbudsmateriale til vandløbsvedligeholdelse lettes.

  Det nye fællesregulativ harmoniserer og ensretter således de generelle bestemmelser for vandløbenes vedligeholdelse. Fællesregulativet indeholder udelukkende generelle bestemmelser, der ikke påvirker afvandingsforholdene, f.eks. bestemmelser om arbejdsbælter, hegning, beplantning og tilsyn. I ”Forslag Bilag 4 - Grundlag og Konsekvens” er givet en redegørelse for regulativets konsekvenser.

  Bestemmelser, der kan have betydning for afvandingsforholdene, såsom skikkelse (fx bundbredde og bundkoter) og antal grødeskæringer, kan udelukkende ændres gennem reguleringsprojekter og en revision af de specifikke regulativer.

  Der er forskel på behov for tilsyn og opmålinger af forskellige vandløbsstrækninger. Kultur, Miljø & Erhverv foreslår derfor, at der sideløbene med godkendelsen af fællesregulativet udarbejdes en administrationspraksis, som mere detaljeret beskriver frekvens og metode for kontrol af og tilsyn med forskellige typer vandløb.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  Vandløbsloven

  Bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb

  Økonomi og afledt drift

  Økonomiske konsekvenser af fællesregulativet vil primært udspringe af frekvensen og metoden ved kontrolopmålinger. Hovedparten af gældende regulativer har ingen bestemmelse om hyppighed for kontrolopmåling. I det nye fællesregulativ er en bestemmelse om kontrolopmåling minimum hvert 10. år, hvilket kan øge udgiften til opmålinger. Udgiftsniveauet vil i høj grad afhænge af, hvor mange vandløb det besluttes at totalopmåle, og hvor mange vandløb det besluttes at pejle. Dette beskrives ikke i fællesregulativet, men vil indgå i den ovenfor nævnte administrationspraksis, som vil kunne reguleres ved behov.

  Høring/udtalelse

  Vedtagelsen af et nyt fællesregulativ skal koordineres med nabokommunerne for så vidt angår vandløb i kommunegrænsen. Der er opnået enighed om indholdet i forslaget samt de omfattede vandløbsstrækninger med forvaltningerne hos de 3 nabokommuner.

  Forslaget til nyt fællesregulativ sendes i 8 ugers offentlig høring, startende med et offentligt møde.

  Forvaltningens forslag til den nærmere proces omkring høringen og vedtagelsen fremgår af bilag ”Vedtagelsesproces for Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune”.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune med bilag 1-5 vedtages og fremlægges i offentlig høring, og

  at vedtagelses- og høringsprocessen følger forslaget i notatet ”Vedtagelsesproces for Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune”

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 12-08-2015

  Udsat til mødet den 19. august 2015.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 19-08-2015

  Udsat til mødet den 2. september 2015.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/241, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  • Erstatningssag vedr. oversvømmelse i Aabenraa by
  • Kommende projekt om stoppesteder

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 19-08-2015

  Orientering taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/242, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -/-

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 19-08-2015

  Intet.