Beslutningsprotokol

onsdag den 2. september 2015 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækve
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Bent Sørensen, Jens Wistoft, Christian Gramstrup Lauridsen, Helga Nørgaard, Christian Panbo, Kurt Andresen, Thomas Juhl
Bemærkninger: Der er afbud fra Christian G. Lauridsen
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/240, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget

  onsdag den 2. september 2015

  kl. 9.00

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-09-2015

  Godkendt.

  Afbud: Christian G. Lauridsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/4146, Sagsinitialer: SBN
 • Udskriv
  Sagsid.: 13/36982, Sagsinitialer: akpe

  Sagsfremstilling

  På Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 12. august 2015 blev punktet udsat til det ekstraordinære møde den 19. august 2015, på mødet den 19. august blev punktet udsat til mødet den 2. september 2015.  

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 4. december 2013, at der udarbejdes et nyt fællesregulativ for de offentlige vandløb i Aabenraa Kommune. Et forslag er nu klar til at blive sendt i høring.

  Baggrunden for udarbejdelsen af et nyt fællesregulativ er, at Aabenraa Kommune ved kommunalreformen i 2007 overtog 4 fællesregulativer fra henholdsvis Lundtoft, Rødekro, Bov og Tinglev kommuner. Gl. Aabenraa Kommune og Sønderjyllands Amt havde intet fællesregulativ. Bestemmelserne i regulativerne er ikke enslydende.

  Det nye fællesregulativ samskriver de generelle bestemmelser for vandløbenes vedligeholdelse til ét fællesregulativ for alle offentlige vandløb i Aabenraa kommune. Bestemmelserne er moderniseret i forhold til lovgivningen og gjort lettere forståelige.

  Det nye fællesregulativ har bl.a. følgende fordele:

  • Borgerne i hele kommunen vil opleve et ensartet serviceniveau, herunder rettigheder og pligter som bredejer, i forhold til vandløbsvedligeholdelsen.
  • Fællesregulativet letter borgernes og bredejernes mulighed for at læse og forstå de generelle bestemmelser.
  • Ensartede og moderniserede bestemmelser letter den daglige sagsbehandling.
  • Risiko for fejl ved vandløbsvedligeholdelsen, og deraf følgende klager, reduceres.
  • Udarbejdelse af udbudsmateriale til vandløbsvedligeholdelse lettes.

  Det nye fællesregulativ harmoniserer og ensretter således de generelle bestemmelser for vandløbenes vedligeholdelse. Fællesregulativet indeholder udelukkende generelle bestemmelser, der ikke påvirker afvandingsforholdene, f.eks. bestemmelser om arbejdsbælter, hegning, beplantning og tilsyn. I ”Forslag Bilag 4 - Grundlag og Konsekvens” er givet en redegørelse for regulativets konsekvenser.

  Bestemmelser, der kan have betydning for afvandingsforholdene, såsom skikkelse (fx bundbredde og bundkoter) og antal grødeskæringer, kan udelukkende ændres gennem reguleringsprojekter og en revision af de specifikke regulativer.

  Der er forskel på behov for tilsyn og opmålinger af forskellige vandløbsstrækninger. Kultur, Miljø & Erhverv foreslår derfor, at der sideløbene med godkendelsen af fællesregulativet udarbejdes en administrationspraksis, som mere detaljeret beskriver frekvens og metode for kontrol af og tilsyn med forskellige typer vandløb.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  Vandløbsloven

  Bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb

  Økonomi og afledt drift

  Økonomiske konsekvenser af fællesregulativet vil primært udspringe af frekvensen og metoden ved kontrolopmålinger. Hovedparten af gældende regulativer har ingen bestemmelse om hyppighed for kontrolopmåling. I det nye fællesregulativ er en bestemmelse om kontrolopmåling minimum hvert 10. år, hvilket kan øge udgiften til opmålinger. Udgiftsniveauet vil i høj grad afhænge af, hvor mange vandløb det besluttes at totalopmåle, og hvor mange vandløb det besluttes at pejle. Dette beskrives ikke i fællesregulativet, men vil indgå i den ovenfor nævnte administrationspraksis, som vil kunne reguleres ved behov.

  Høring/udtalelse

  Vedtagelsen af et nyt fællesregulativ skal koordineres med nabokommunerne for så vidt angår vandløb i kommunegrænsen. Der er opnået enighed om indholdet i forslaget samt de omfattede vandløbsstrækninger med forvaltningerne hos de 3 nabokommuner.

  Forslaget til nyt fællesregulativ sendes i 8 ugers offentlig høring, startende med et offentligt møde.

  Forvaltningens forslag til den nærmere proces omkring høringen og vedtagelsen fremgår af bilag ”Vedtagelsesproces for Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune”.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune med bilag 1-5 vedtages og fremlægges i offentlig høring, og

  at vedtagelses- og høringsprocessen følger forslaget i notatet ”Vedtagelsesproces for Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune”

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 12-08-2015

  Udsat til mødet den 19. august 2015.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 19-08-2015

  Udsat til mødet den 2. september 2015.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-09-2015

  1. at besluttet med ændringer, som fremgår af notat, udarbejdet af forvaltningen.
  2. at godkendt.

  Afbud fra: Christian G. Lauridsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/2088, Sagsinitialer: NOJ

  Sagsfremstilling

  Der gives en udførlig orientering om anvendelse af budgettet for politikområdet Sikring af alsidig natur.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-09-2015

  Orienteringen taget til efterretning.

  Afbud: Christian G. Lauridsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/241, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  • Dyrbæk

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-09-2015

  Orienteringen taget til efterretning.

  Afbud: Christian G. Lauridsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/242, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-09-2015

  Intet.

  Afbud: Christian G. Lauridsen