Beslutningsprotokol

onsdag den 30. september 2015 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækve
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Bent Sørensen, Jens Wistoft, Christian Gramstrup Lauridsen, Helga Nørgaard, Christian Panbo, Kurt Andresen, Thomas Juhl
Bemærkninger: Afbud fra: Christian Panbo
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/240, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget

  Onsdag den 30. september 2015

  Kl. 9.00

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 30-09-2015

  Godkendt.

  Afbud: Christian Panbo

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/18775, Sagsinitialer: HSO

  Sagsfremstilling

  Risikostyringsplanen udarbejdes i henhold til EU’s oversvømmelsesdirektiv og den heraf afledte danske lovgivning. Risikostyringsplanen udarbejdes for risikoområdet ved Aabenraa by, som af staten er udpeget som et af 10 risikoområder i Danmark.

  Byrådet besluttede den 17. december 2014 at sende forslaget i høring i 6 måneder. Det skete fra den 19. december 2014 til og med den 6. juli 2015.

  Kystdirektoratet har udarbejdet en risikoanalyse for området, som kommunen skal benytte til risikostyringsplanen.

  Kystdirektoratet vurderer, at den største trussel mod Aabenraa by er oversvømmelser fra Aabenraa Fjord.

  I høringsperioden er der indkommet bemærkninger fra Naturstyrelsen, Kystdirektoratet og kommunens beredskab.

  Der vedlægges ændringsnotat, der gennemgår de indkomne bemærkninger.

  Forslag til risikostyringsplanen er vedlagt som bilag. Planen skal revideres efter 6 år.

  Sagen afgøres i byrådet.

  Lovgrundlag

  EU’s oversvømmelsesdirektiv (Directive 2007/60/EC).

  Lov nr. 1505 af 27. december 2009 om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer.

  Bekendtgørelse nr. 121 af 2. februar 2010 om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet.

  Vejledning til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelser, 2014.

  Planmæssige forhold

  Risikostyringsplanen er styrende for kommuneplanen og dermed også lokalplaner og sektorplaner.

  Risikostyringsplanen vil udgøre rammer og bindinger for den øvrige kommunale planlægning, herunder den tidligere vedtagne klimatilpasningsplan.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at risikostyringsplanen vedtages endeligt med de ændringer, som er foreslået i ændringsnotatet.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 30-09-2015

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Christian Panbo

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/13945, Sagsinitialer: HHH

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har den 6. maj 2015 modtaget anmodning om et reguleringsprojekt for den øvre del af Bønderkobbel Bæk, vandløb nr. 02 Ensted Sogn, for at bringe regulativet i overensstemmelse med virkeligheden og genskabe den tidligere afvanding i Bønderkobbel Bæk.

  Regulativet for Bønderkobbel Bæk er principielt overholdt på strækningen, idet den faktiske bund ligger op til 1½ meter under regulativbunden. Årsagen hertil er efter forvaltningens vurdering ikke fysiske terrænændringer, men snarere en fejl, som har eksisteret i regulativet siden dets vedtagelse i 1977.

  Vandløbet har da også været vedligeholdt i en væsentlig større dybde (op til 1½ meter) end regulativet foreskriver.

  Med udgangspunkt i denne hidtidige vedligeholdelsesdybde har kommunen modtaget en henvendelse fra en forpagter af tilstødende arealer, som oplever dårlig afvanding. Årsagen er, at der inde i Årup Skov er en del udskridninger og aflejringer, som skaber lokale op stuvninger af vandstanden.

  Et reguleringsprojekt for de første 1650 meter af Bønderkobbel Bæk med sænkning af regulativbundkoten med op til 1½ meter vil betyde en lovliggørelse af den faktiske tilstand. Herefter vil en tidligere afvandingstilstand i det bestående vandløb kunne genskabes. Den nødvendige graveindsats vil være relativ beskeden, idet der maksimalt skal graves 25-30 cm i dybden. Opgravningen vil have karakter af oprensning og vil alene komme til at omfatte bløde aflejringer. Det vil ikke være nødvendigt at ændre på rørbroer.

  Vandløbet er allerede før kommunalreformen blevet manuelt vedligeholdt. Større træer og opvækst inde i skoven vidner om, at der ikke har været maskiner igennem i adskillige år.

  Opgaven med at sikre afstrømningen vil ikke kunne løses manuelt. Derfor har der været afholdt en besigtigelse sammen med Naturstyrelsen, der som lodsejer har stillet sig positivt over for at fjerne de træer, der stiller sig i vejen for en maskinel vedligeholdelse.

  Kultur, Miljø & Erhverv har været i dialog med borgeren om afvandingsproblemerne siden sidste års vedligeholdelsessæson. Dialogen har ført til, at der nu skæres grøde med maskine på de øverste 300 meter. Desuden er der udført en total opmåling af Bønderkobbel Bæk i januar 2015. Resultatet af opmålingerne på den omhandlede strækning er vist som længdeprofiler, jf. de to bilag. Denne nye opmåling viser samstemmende med en opmåling, som den tidligere Aabenraa Kommune lod udføre i 1995, at vandløbet til dels ligger dybere, er meget mere slynget og 560 meter længere end det vandløb, som regulativet beskriver. Dermed stemmer stationeringen i regulativet ikke overens med de faktiske forhold.

  Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes et reguleringsprojekt for de første 1650 meter og senere de resterende 2750 meter, så vandløbets stationering og skikkelse bringes i overensstemmelse med de faktiske forhold. På de nederste 2750 meter er der nærmere tale om en ajourføring af stationeringen, da bundlinjen her er i bedre overensstemmelse med den regulativmæssige bund. Projekterne udarbejdes derfor under hensyntagen til de eksisterende faste punkter i vandløbet som broer, stryg og rørudløb og i kontakt med ejerne af de tilstødende ejendomme. Projekterne behandles hver for sig for at sikre en hurtig gennemførsel.

  Forvaltningen foreslår følgende tidsplan for de øverste 1650 meter af vandløbet:

  September/oktober 2015:
  Udarbejdelse af udkast til reguleringsprojekt i samarbejde med lodsejere og relevante myndigheder

  Oktober/november 2015:
  Projektforslaget sendes i offentlig høring i 4 uger

  November/december 2015:
  Behandling af eventuelle høringssvar

  Januar 2016:
  Godkendelse og 4 ugers klageperiode

  Forår 2016:
  Projektet gennemføres rent fysisk

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  Regulativ for kommunevandløb Bønderkobbelbæk, vandløb nr. 2 og 2a Ensted, Aabenraa Kommune, Sønderjyllands Amtskommune. 23. februar 1977.

  Vandplan 2009-2015

  Bønderkobbel Bæk er på to delstrækninger i den gældende vandplan målsat til henholdsvis faunaklasse 7 og 6.

  Målsætningerne for den økologiske tilstand er ”Høj” henholdsvis ”God”.

  Målsætningerne er opfyldt.

  Projektet forventes ikke at forringe forholdene i strid med målsætningerne i vandplanen.

  Naturbeskyttelsesloven

  Bønderkobbel Bæk og nogle tilgrænsende engarealer, især langs bækkens øverste del, er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3.

  Projektet vil medføre ændring af vedligeholdelsespraksis og ændring af en tilstand opstået i løbet af de sidste 20 år efter adskillige års manuel vedligeholdelse.

  Projektet vil desuden sænke vandspejlet med ca. 30 cm på engene langs bækkens øverste godt 300 meter.

  Derfor skal der indhentes en dispensation efter § 3 i Naturbeskyttelsesloven.

  Økonomi og afledt drift

  I henhold til vandløbsloven skal udgifterne til reguleringsprojekter afholdes af de grundejere, der skønnes at have nytte af foranstaltningerne. Vandløbsmyndigheden kan for offentlige vandløb helt eller delvis afholde udgifterne.

  I den aktuelle sag er der tale om rettelse af en åbenlys fejl i vandløbsregulativet, og selve indsatsen i vandløbet svarer til en grundig oprensning af bunden. Kultur, Miljø & Erhverv vurderer derfor, at kommunen skal afholde udgifterne til projektet.

  Med fjernelse af eventuelle mindre træer på selve vandløbsarealet og kørsel i vanskeligt terræn forventes udgiften at blive ca. 12.500 kr., som afholdes indenfor budgetrammen.

  Det forventes, at Naturstyrelsen selv afholder udgifterne til rydning af træer uden for vandløbsprofilet, idet der i regulativet er fastsat et arbejdsbælte på mindst 5 meter til færdsel langs med vandløbet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forvaltningen bemyndiges til at udarbejde og udsende forslag til reguleringsprojekt for de øverste 1650 meter i offentlig høring under forudsætning af, at der er opnået enighed med lodsejerne,

  at projektet for nederste 2750 meter kører efter samme procesplan efterfølgende, og

  at kommunen gennemfører og afholder udgifterne vedrørende udførelsen af vandløbets regulering efter projektets endelige vedtagelse.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 30-09-2015

  Godkendt.

  Afbud: Christian Panbo

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/21479, Sagsinitialer: NOJ

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har modtaget en henvendelse fra Danmarks Naturfredningsforening om at ændre Aabenraa Kommunes ”ansvarsart” fra Hasselmus til Bjergsalamander.

  I forbindelse med kommunesammenlægningen modtog Aabenraa Kommune et nytårskort fra daværende miljøminister Connie Hedegaard med opfordring om at tage sig godt af kommunens nye opgave med at forvalte naturen. På kortet blev hver enkelt kommune gjort opmærksom på én dyre- eller planteart, som var særlig for den enkelte kommune, med opfordring om, at gøre en særlig indsats for bevarelse af denne art. Arten blev kaldt en ”ansvarsart”.

  Aabenraa Kommune fik ansvarsarten Hasselmus, som er meget sjælden i Danmark og i Aabenraa Kommune kun forekommende i Søgård Skov.

  En ”ansvarsart” har ingen ophæng i lovgivningen og kommunen har derfor ingen formel forpligtigelse i forhold til ansvarsarten.

  Aabenraa Kommune har ikke brugt ressourcer på at gøre en særlig indsats for Hasselmusen, bl.a. fordi det er kompliceret at lave deciderede projekter for arten.

  Bjergsalamanderen er unik for Aabenraa Kommune, og kommunen er landskendt for at rumme de eneste levesteder for Bjergsalamanderen i Danmark. Bjergsalamanderen forekommer i Aabenraa skovene og Kollund skov.

  I Røllum og Årslev skovene er der en fredning med formålet om blandt andet at beskytte Bjergsalamanderen, og Aabenraa Kommune er forpligtiget til at pleje de vandhuller, som er omfattet af fredningen.

  Salamandergruppen, som er en gruppe af frivillige borgere, står for den årlige planlægning og gennemførelse af plejen. Kommunen bidrager med et årligt beløb på 30.000 kr. til opgaven.

  Det er forvaltningens vurdering, at der ikke er noget til hinder for, at Hasselmusen kan udskiftes med Bjergsalamanderen som ansvarsart.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  ”Ansvarsarten” er ikke pålagt kommunen via lovgivning.

  Hasselmus er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 29a, samt Habitatdirektivets bilag 4, og skal ydes en særlig beskyttelse hvor den forekommer.

  Bjergsalamanderen er fredet via Bekendtgørelse om fredning af krybdyr, padder, fisk, hvirvelløse dyr og planter m.m.

  Økonomi og afledt drift

  Det forventes, at eventuelle projekter relateret til Bjergsalamander kan ske indenfor eksisterende budgetramme.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at ændre ansvarsarten fra Hasselmus til Bjergsalamander, idet eventuelle projekter for Bjergsalamander gennemføres indenfor eksisterende budgetramme.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 30-09-2015

  Godkendt, idet

  Bent Sørensen, Kurt Andresen og Thomas Juhl stemmer for,

  Jens Wistoft stemmer imod.

  Helga Nørgaard og Christian Gramstrup Lauridsen undlader at stemme.

  Afbud: Christian Panbo

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/26058, Sagsinitialer: pbe

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget blev på mødet den 3. december 2014 orienteret om afløbsforholdene i Hjordkær-Søderup området.

  Der blev henvist til en kommende rapport med udvidet fokus på vandløbets hydrauliske kapacitet. Rapportens udarbejdelse var igangsat på baggrund af konkakt med virksomheden Valmont SM A/S og lodsejere i området.

  Udvalget bad om at rapporten også belyser den afstrømningsmæssige betydning af byudviklingen i Hjordkær siden det gældende regulativ for vandløbssystemet blev lavet. Rapporten skal kunne bidrage til en eventuel kommende beslutning om en mulig vandløbsregulering.

  Rapporten foreligger nu. Der vil blive orienteret om rapportens indhold og konklusioner.

  Forvaltningen vil på et senere udvalgsmøde forelægge en sag til beslutning for den videre handling i forhold til vandløbet.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 30-09-2015

  Udsat til næste møde.

  Afbud: Christian Panbo

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/241, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Orientering om:

  • Overdækning gylletank
  • Husdyrgodkendelse Varnæs Vestermark
  • Anden erstatningssag Tinglev Mose
  • Afsluttede retssager   

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 30-09-2015

  Orientering taget til efterretning.

  Afbud: Christian Panbo

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/242, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 30-09-2015

  Intet.

  Afbud: Christian Panbo

 • Udskriv
  Sagsid.: , Sagsinitialer: TMP
 • Udskriv
  Sagsid.: 12/4146, Sagsinitialer: SBN