Beslutningsprotokol

onsdag den 4. november 2015 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækve
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Bent Sørensen, Jens Wistoft, Christian Gramstrup Lauridsen, Helga Nørgaard, Christian Panbo, Kurt Andresen, Thomas Juhl
Bemærkninger: Der var afbud fra Jens Wistoft
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/240, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  Teknik- og Miljøudvalget

  Onsdag den 4. november 2015

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-11-2015

  Godkendt.

  Afbud: Jens Wistoft

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/24456, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul udarbejdes den anden detaljerede bevillingskontrol i 2015 pr. 30. september 2015.

  Forvaltningen har, i samarbejde med budgetafdelingen, foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2015 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne. Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

  På udvalgets område kan bevillingskontrollen opdeles i følgende:

  1. Omplaceringer indenfor udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  3. Tillægsbevillinger drift finansieret af andre udvalg (netto 0)
  4. Tillægsbevillinger anlæg

  En samlet oversigt over forslag til bevillingsændringer fremgår af bilag I3. Der foreligger ingen tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering.

  Omplaceringer indenfor udvalget godkendes af udvalget.

  Tillægsbevillinger godkendes af byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Bilag I4 viser en økonomisk oversigt over det forventede regnskab på udvalgets område fordelt på serviceudgifter, anlæg. Endvidere ses forventet regnskab for Entreprenørgården og Barsøfærgen i bilag I6.

  Opsummeret søges følgende bevillingsændringer:

  Oprindeligt budget

  Korrigeret budget

  Forbrug 30/9

  Forventet regnskab 2015

  Ændring

  Serviceudgifter

  156.836

  175.843

  119.723

  176.201

  358

  Anlæg

  55.080

  67.641

  34.059

  66.641

  -1.000

  Ændring af serviceudgifterne indeholder:

  1. en omplacering indenfor udvalgets ramme i 2015 fra hhv. politikområderne ”Drift af veje og parker” -0,500 mio. kr. ”Vejtrafik” -0,200 mio. kr. og ”Gis og kort” -0,470 mio. kr. tilført politikområdet ”Kollektiv trafik” i alt 1.170 mio. kr. jf. beskrivelse i bilag I2
  2. en tillægsbevilling på 0,358 mio. kr. i 2015 og 0,639 i 2016 samt  rammekorrektion i 2017 og frem på 0,639 mio. kr. finansieret mellem udvalg jf. bilag B2.

  Ændring af anlæg vedrører:

  1. Overførsel af rådighedsbeløb på 1 mio. kr. fra 2015 til 2016 på anlægsprojektet Tilslutningsanlæg motorvejen, Bodum vej.

  2. En tillægsbevilling til anlægsprojektet udskiftning af motorer Barsøfærgen på 0,612 mio. kr. finansieret af negativ tillægsbevilling på Sti til Akutsygehus og Vej til Rise Plejehjem.

  3. Mindreforbruget på projekt Bystrækninger foran skoler (Trafiksikre) på 0,373 mio. kr. overføres til projekt Bystrækninger foran skoler (2015)

  Bevillingskontrollen forventer at 14 projekter afsluttes i 2015 og 12 projekter afsluttes senere.

  Et samlet økonomisk overblik over anlæg fremgår af bilag A1 og status på de enkelte anlægsprojekter fremgår af bilag A2.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der omplaceres 1,170 mio. kr. i 2015 jf. bilag I2,

  at der givestillægsbevilling i 2015 og 2016 (netto 0), finansieret af andre udvalg, jf. bilag B2,

  at der gives rammekorrektion i 2017-2019 (netto 0) finansieret af andre udvalg jf. bilag B2, og

  at der meddeles bevillingsændringer til anlægsprojekterne jf. bilag A1

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-11-2015

  I stedet for første ”at”

  Godkendes

  at der omplaceres 0,470 mio. kr. fra politikområdet ”GIS og Kort” til politikområdet ”Kollektiv trafik”.

  Anbefales godkendt,

  at der gives en tillægsbevilling på 0,338 mio. kr. til politikområdet ”Kollektiv trafik” til efterbetaling Sydtrafik, finansieret af Økonomiudvalgets vækst- og efterslæbspulje, og

  at der gives en tillægsbevilling på 0,362 mio. kr. til politikområdet Kollektiv trafik til efterbetaling Sydtrafik, finansieret af kassen.

  Andet, tredje og fjerde ”at” Anbefales godkendt.

  Derudover anbefales godkendt,

  at der gives en tillægsbevilling i 2015 til Barsøfærgen på 0,96 mio. kr. finansieret af Økonomiudvalget jf. Byrådsbeslutning den 27. maj 2015.

  Afbud: Jens Wistoft

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/30145, Sagsinitialer: lthee

  Sagsfremstilling

  Byrådet og Økonomiudvalget har fastsat egne møder for 2016, hvorefter fagudvalgene fastsætter sine møder.

  Teknik- og Miljøudvalgets møder holdes onsdage kl. 9.00.

  Uge 7, påskeugen, juli måned og uge 42 friholdes for møder.

  Mødekalender 2016:

  Onsdag den 6. januar 2016

  Onsdag den 3. februar 2016

  Onsdag den 2. marts 2016

  Onsdag den 6. april 2016

  Onsdag den 4. maj 2016 (bevillingskontrol)

  Onsdag den 1. juni 2016

  Onsdag den 10. august 2016

  Onsdag den 7. september 2016

  Onsdag den 5. oktober 2016

  Onsdag den 2. november 2016 (bevillingskontrol)

  Onsdag den 7. december 2016

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 20.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & erhverv indstiller,

  at Teknik- og Miljøudvalgets mødekalender godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-11-2015

  Godkendt.

  Afbud: Jens Wistoft

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/4610, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Kollektiv Trafik § 17 stk. 4 udvalget er midlertidigt, og skal evalueres efter to år. Funktionsperioden går fra 1. april 2014 til 1. april 2016. Kommissoriet er vedlagt.

  Byrådet skal beslutte om § 17 stk. 4 udvalget om kollektiv trafik skal have forlænget sin funktionsperiode, og om der i øvrigt skal ændres i kommissoriet for udvalget.

  På et fælles temamøde den 21. oktober 2015 mellem Teknik- og Miljøudvalget og § 17 stk. 4 udvalget, blev der taget hul på den første diskussion om opfyldelsen af udvalgets formål og opgaver samt samspillet med Teknik- og Miljøudvalget.

  Den formelle proces med evaluering af § 17 stk. 4 udvalget foreslås igangsat nu, ved at Teknik- og Miljøudvalget anmoder § 17 stk. 4 udvalget om en evaluering af egen funktion og resultater i forhold til kommissoriet, samt om der er grundlag for at forlænge funktionsperioden.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Teknik- og Miljøudvalget anmoder Kollektiv Trafik § 17 stk. 4 udvalget om,

  - at evaluere sin egen funktion og resultater i forhold til kommissoriet,

  - at tage stilling til om der er grundlag for at forlænge funktionsperioden, og

  - at tage stilling til om der er grundlag for at ændre kommissoriet i øvrigt.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-11-2015

  Punktet blev udsat.

  Afbud: Jens Wistoft

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/29748, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  På byrådets møde den 17. december 2014 blev det vedtaget at den gamle Toiletbygning på Toldbehandlingsområdet i Padborg skulle renoveres så toiletforholdene på pladsen højnes.

  Anlægsprojektet er blevet finansieret ud fra et mindre forbrug på projektet ”Toldbygning og udekøkken i Padborg” som blev afsluttet i 2014, med et mindre forbrug på 0,435 mio. kr.

  Arkitektarbejdet er nu færdigt og der er valgt entreprenør til opgaven.

  Arbejdet på bygningen vil blive igangsat ultimo oktober 2015 og forventes færdigt inden nytår i 2015.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Udgifterne til renovering af den eksisterede toiletbygning, gennemføres i 2015 og forventes at blive på 0,375 mio. kr.

  Der er ingen forøget afledt drift på toiletbygningen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at renoveringen af den eksisterende Toiletbygning tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-11-2015

  Taget til efterretning.

  Afbud: Jens Wistoft

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/24137, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  I perioden foråret 2015 til efteråret 2015 har Kultur, Miljø & Erhverv udarbejdet et udbudsmateriale for delområde 1. Udbudsgrundlaget er udarbejdet i forhold til det serviceniveau, der hidtil er leveret med kun få mindre korrektioner afledt af driftserfaring fra perioden.

  Udbuddet har været afholdt med prækvalifikationsrunde.

  Den 13. oktober 2015 blev der afholdt licitation på udbuddet af driften.

  Ved licitationen var Entreprenørgårdens kontrolbud det laveste bud, med en bud sum på 5.330.569,64 kr. ex. moms.

  Da licitationen blev afholdt ud fra tildelingskriteriet om laveste pris, og fordi kontrolbuddet bl.a. ikke ligger langt fra øvrige bydendes generelle tilbudsniveau, er det forvaltningens skøn, at Entreprenørgårdens bud er realistisk og i øvrigt konditionsmæssigt  i orden.

  Entreprenørgårdens kontrolbud er udarbejdet i henhold til indenrigsministeriets ”Vejledning om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud”.

  Af vejledningen fremgår, at kommunen såfremt kontrolbuddet er billigst, kan vælge at annullere udbudsforretningen.  Derved kan opgaven overgives til Entreprenørgården i henhold til udbudsmaterialet.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  Regler om EU- udbud.

  Indenrigsministeriets ”Vejledning om kommuners og regioners beregning om afgivelse af kontrolbud”.

  Økonomi og afledt drift

  Licitationsresultatet ligger lidt højere end bygherreoverslaget, men indenfor budgettet.

  Høring/udtalelse

  Diverse lokalråd i det udbudte geografiske område er opfordret til at komme med input til udbuddet. Et mindre antal bemærkninger er modtaget som følge heraf og disse er vurderet i forhold til udarbejdelsen af det endelige materiale.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at licitationen annulleres og kontrakten overgår til Entreprenørgården.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-11-2015

  Godkendt.

  Afbud: Jens Wistoft

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/29680, Sagsinitialer: mer

  Sagsfremstilling

  Der er foretaget en opdatering af kommunens gældende regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser.

  Kultur, Miljø & Erhverv har foretaget en mindre justering af kommunens gældende vinterregulativ.

  Justeringen skyldes, at der siden sidste justering af regulativet er vedtaget en ny vejlov, Lov om offentlige veje nr. 1520 af 27/12/2014 er trådt i kraft i sin helhed den 1. juli 2015.

  Den har enkelte konsekvenser i henhold til forholdet, mellem hvad den enkelte grundejer skal, og hvad kommunen kan pålægge grundejeren, hvilket vil fremgå af det reviderede regulativ.

  I vinteren 2012/2013 og vinteren 2013/2014 har der været en forsøgsordning med A+ cykelstier mellem Aabenraa og de tilstødende byer.  Denne ordning foreslås gjort permanent.

  Regulativet er forelagt politiet til godkendelse.

  Det nye vinterregulativ er vedlagt som bilag.  Kortbilag kan ses på kommunens hjemmeside.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  Lovbekendtgørelse om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, lbk. 1103 af 16/9 – 2010.

  Aabenraa Kommunes vinterregulativ.

  Lov om offentlige veje. LOV nr. 1520 af 27/12/2014.

  Økonomi og afledt drift

  De ændrede vilkår for grundejernes forpligtigelser kan have økonomiske konsekvenser for politikområdet som forvaltningen p.t. ikke har et overblik over. Begrundelsen herfor er, at forvaltningen p.t. ikke har et overblik over hvor mange m2 fortove, som kommunen ikke længere kan pålægge den enkelte grundejer at vinter vedligeholde.

  Indtil videre vil en evt. ekstraudgift derfor blive finansieret af politikområdet ”Vintertjenesten”.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forsøgsordningen med A+ cykelstier i vinterperioden gøres permanent, og

  at regulativ for Vintervedligeholdelse og Renholdelse af Veje, Stier og Pladser godkendes og er gældende fra den 5. november 2015.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-11-2015

  Godkendt.

  Afbud: Jens Wistoft

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/23292, Sagsinitialer: SKLU

  Sagsfremstilling

  Drift & Anlæg har haft mange henvendelser fra lodsejerne på Bjerndrupvej 42-46 / 43-45, Almstrupmark i Tinglev.

  Vejstykket er en blind vej uden vendemuligheder, og lodsejerne er meget generet af lastbiler der dagligt skal til virksomhederne på den vestlige del af vejen, og kører forkert pga. GPS.

  Der står skilte forinden indkørsel til vejstykket med tekst

  Bjerndrupvej 42-46 / 43-45 samt Blind Vej, men det har ingen effekt.

  Lodsejerne har foreslået problemet løst ved, at nynavngive vejstykket og har foreslået  Olmersvej,  som refererer til fortidsmindet Olmersvolden beliggende for enden af vejen.

  Forvaltningen har foretaget partshøring af de berørte lodsejere, og der er ikke indgået indsigelser.

  Oversigtskort over området er vedlagt som bilag.

  Forvaltningen foreslår, at anmodningen imødekommes, og at vejstykket nynavngives  Olmersvej.

  Sagen afgøres i Teknik- & Miljøudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Skiltning finansieres af Drift & Anlæg.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at vejstykket nynavngives  Olmersvej.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-11-2015

  Godkendt.

  Afbud: Jens Wistoft

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/27334, Sagsinitialer: LMTH

  Sagsfremstilling

  Ændring af vandforsyningsområde mellem Tinglev, Bylderup-Lendemark og Terkelsbøl Vandværker.

  I Aabenraa Kommunes Vandforsyningsplan 2010-2018 er det fastlagt, hvilke områder de forskellige vandværker skal forsyne med drikkevand.

  Bylderup-Lendemark, Terkelsbøl og Tinglev Vandværker ønsker at ændre deres forsyningsområder omkring Frestrup.

  Frestrup nord for Saksborgvej hører i dag til Terkelsbøl Vandværks forsyningsområde og området syd for Saksborgvej hører til Bylderup Lendemark Vandværks forsyningsområde.

  Der er i dag ikke lagt vandforsyningsledninger fra vandværkerne til Frestrup af økonomiske grunde.

  Der har været flere forespørgsler fra beboere i Frestrup området om at få indlagt vandværksvand, men det har hidtil været for dyrt.

  Tinglev Vandværk har derfor foreslået at de kan lægge en forsyningsledning langs Saksborgvej til Frestrup og dermed vil Frestrup området i fremtiden tilhøre Tinglev Vandværks forsyningsområde.

  Dette vil fremtidssikre forsyningssikkerheden for 11 ejendomme i Frestrup.

  En ændring af forsyningsområderne gennemføres som et tillæg til den eksisterende Vandforsyningsplan.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  Lov om vandforsyning m.v., jf. bekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013.

  Bekendtgørelse nr. 1318 af 21. december 2011 om vandforsyningsplanlægning.

  Planmæssige forhold

  Aabenraa Kommunes Vandforsyningsplan 2010-2018.

  Økonomi og afledt drift

  Vandværkerne har hver deres godkendte takstblad. De har derfor også forskellige takster for tilslutning til vandværket.

  Tinglev Vandværk har faste takster for tilslutning i hele deres forsyningsområde.

  Bylderup-Lendemark Vandværk og Terkelsbøl Vandværk har kun faste takster i vandværkets etablerede område.

  Det vil derfor betyde en økonomisk gevinst for borgerne i Frestrup at blive tilsluttet Tinglev Vandværk frem for Bylderup-Lendemark Vandværk eller Terkelsbøl Vandværk.

  Tillægget til vandforsyningsplanen er udgiftsneutralt for kommunen.

  Høring/udtalelse

  Alle 3 vandværker har skriftligt tilkendegivet, at de ønsker den foreslåede ændring af forsyningsområderne.

  Tillægget skal sendes i høring i 4 uger hos de berørte parter.

  Herefter skal eventuelle høringssvar indarbejdes i tillægget til Vandforsyningsplanen og efterfølgende godkendes af byrådet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslaget til Tillæg til Aabenraa Kommunes vandforsyningsplan 2010-2018 sendes i 4 ugers høring hos de berørte parter.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-11-2015

  Godkendt.

  Afbud: Jens Wistoft

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/13904, Sagsinitialer: HHH

  Sagsfremstilling

  Det meste af Danmarks grænse og dermed også Aabenraa Kommunes grænse mod Tyskland er markeret af grænsevandløbene.

  I forbindelse med kommunalreformen overtog Aabenraa Kommune og Tønder Kommune som vandløbsmyndigheder i grænseegnen forpligtelsen fra amtet til at varetage den danske administration af grænsevandløbene i et samarbejde med de tilsvarende instanser i Tyskland.

  I Danmark er kommunerne på én og samme tid vandløbsmyndigheder og ansvarlige for vedligeholdelsen af de offentlige vandløb.

  I Tyskland er Kreis Nordfriesland og Kreis Schleswig-Flensburg vandløbsmyndigheder, mens de lokale dige- og landvindingslag er ansvarlige for grænsevandløbenes vedligeholdelse.

  Overordnet disse vandløbsmyndigheder er Den dansk-tyske Grænsevandløbskommission og Den dansk-tyske Overgrænsevandløbskommission. Myndighedsstrukturen med mere er beskrevet i ”Overenskomst vedrørende Ordningen af Vandløbs- og Digeforhold ved den dansk-tyske grænse”, som indgår i traktaten mellem Danmark og Tyskland af 10. april 1922.

  Den dansk-tyske grænsevandløbskommission har på sit møde den 7. november 2012 bedt vandløbsmyndighederne på begge sider af grænsen om, at de fem efterhånden over 30 år gamle grænsevandløbsregulativer bliver revideret og tilpasset nutidens krav og de aktuelle forventninger til vandløbs- og naturbeskyttelse.

  I Aabenraa Kommune er beskrivelsen og administrationen af grænsevandløbene fastlagt i fire af de fem regulativer, som er udarbejdet på både dansk og tysk.

  Revisionen vil foregå efter følgende fremgangsmåde:

  1. Forud for revisionsarbejdet skal der laves en offentlig annoncering i Danmark og Tyskland med en tre ugers varsling, hvor alle indkaldes, ”der måtte ønske at gøre deres særlige rettigheder gældende”.
  2. Dernæst udarbejder de to danske kommuner og de to tyske Kreise i fællesskab et forslag til regulativ, som fremlægges i fire ugers offentlig høring efter en forudgående offentlig annoncering.
  3. På baggrund af de fremkomne indsigelser udarbejdes et regulativ i enighed mellem de involverede vandløbsmyndigheder på begge sider af grænsen.
  4. Kommunalbestyrelsen skal med sin underskrift endeligt stadfæste regulativet sammen med de tre andre myndigheder.

  Hvis der under høringen indkommer indsigelser, der ikke har kunnet imødekommes, kan regulativet påklages til Grænsevandløbskommissionen.

  Hvis der ikke kan opnås enighed mellem de udarbejdende vandløbsmyndigheder, skal regulativet forelægges Grænsevandløbskommissionen, som træffer den endelige afgørelse.

  I henhold til overenskomstens artikel 6 skal regulativerne blandt andet indeholde en betegnelse af vandløbene samt nøjagtige bestemmelser om deres profiler, retninger og fald, om gennemløb, stemmeværker, sluser og broer samt om vedligeholdelsen.

  Udgangspunktet er, at afvandingsforholdene i forhold til det nuværende regulativ ikke i væsentlig grad hverken vil blive forringet eller forbedret ved regulativrevisionen, som bl.a. har som mål

  • At alle med interesser i grænsevandløbene får mulighed for at forstå de ensartede bestemmelser, uanset om sproget er dansk eller tysk.
  • At formuleringerne om grænsevandløbenes administration og vedligeholdelse bringes i overensstemmelse med de overenskomster, som er indgået gennem årene mellem parterne på begge sider af grænsen.
  • At der sker en modernisering af bestemmelserne, herunder at skabe mere fleksibilitet omkring vedligeholdelsesterminerne.

  I første omgang er det aftalt, at der arbejdes hen imod en revision af regulativet for strækningen fra grænsesten 124 til 192a. Den del af strækningen, der er beliggende i Aabenraa Kommune, fremgår af bilag 1 og 2, hvor alle grænsestenene er markeret. Når der så er fastlagt en struktur m.m., fortsættes der med de øvrige regulativer for de strækninger, der fremgår af bilag 3 og 4.

  Afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  Grænsevandløbene og deres fem regulativer er fastlagt i

  ”Overenskomst vedrørende Ordningen af Vandløbs- og Digeforhold ved den dansk-tyske grænse” i henhold til en traktat mellem Danmark og Tyskland af 10. april 1922.

  Den danske vandløbslov er gældende på den danske side af grænsen på alle de områder, hvor overnævnte overenskomst ikke har andre bestemmelser, der i så fald træder i stedet for den danske vandløbslov.

  Regulativudarbejdelse og regulativrevision er beskrevet i overenskomstens artikel 6 og 7, og dermed sættes den danske vandløbslov ud af kraft.

  Økonomi og afledt drift

  Omkostningerne ved regulativernes revision, primært i form af almindelig sagsbehandling, deles ligeligt mellem de fire involverede parter.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forvaltningen bemyndiges til at udarbejde et forslag til nyt regulativ for grænsevandløbsstrækningen mellem grænsesten 124 og 192a i samarbejde med de øvrige vandløbsmyndigheder med relation til grænsevandløbene. Forslaget forelægges udvalget, før det sendes i høring.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-11-2015

  Godkendt.

  Afbud: Jens Wistoft

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/26058, Sagsinitialer: pbe

  Sagsfremstilling

  På mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 30. september 2015, blev punktet udsat til et kommende møde.

  Teknik- og Miljøudvalget blev på mødet den 3. december 2014 orienteret om afløbsforholdene i Hjordkær-Søderup området.

  Der blev henvist til en kommende rapport med udvidet fokus på vandløbets hydrauliske kapacitet. Rapportens udarbejdelse var igangsat på baggrund af kontakt med virksomheden Valmont SM A/S og lodsejere i området.

  Udvalget bad om at rapporten også belyser den afstrømningsmæssige betydning af byudviklingen i Hjordkær siden det gældende regulativ for vandløbssystemet blev lavet. Rapporten skal kunne bidrage til en eventuel kommende beslutning om en mulig vandløbsregulering.

  Rapporten foreligger nu. Der vil blive orienteret om rapportens indhold og konklusioner.

  Forvaltningen vil på et senere udvalgsmøde forelægge en sag til beslutning for den videre handling i forhold til vandløbet.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Bilag: Der henvises til tidligere omdelte kopimappe.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 30-09-2015

  Udsat til næste møde.

  Afbud: Christian Panbo

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-11-2015

  Orientering taget til efterretning.

  Afbud: Jens Wistoft

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/29389, Sagsinitialer: lpa

  Sagsfremstilling

  Der orienteres om en ansøgning om tillæg til en eksisterende miljøgodkendelse af et husdyrbrug i en sag i Jammerbugt Kommune, hvor ansøger ønsker at anvende et eksisterende og konstrueret minivådområde som virkemiddel til at reducere udledningen af kvælstof i overfladevandet. Minivådområdet er beskrevet af Aarhus Universitet for NaturErhvervstyrelsen i en rapport fra 2014 om ”Konstruerede vådområder til målrettet reduktion af næringsstoffer i drænvand”.

  30,47 ha af husdyrbrugets 381,23 ha afvander til minivådområdet, hvor drænvandets indhold af kvælstof er blevet målt før indløb til og efter udløb fra anlægget. Målingerne, der er foretaget i perioden 1. juli 2013 – 3. april 2014 (277 dage), viser, at der i perioden er blevet ledt 10,06 kg N/ha til minivådområdet, og at der er blevet udledt 7,86 kg N/ha fra minivådområdet. Ansøger og Jammerbugt Kommune forventer, at det vil svare til henholdsvis 13,25 og 10,36 kg N/ha pr. år.

  I Miljøstyrelsens IT-ansøgningssystem husdyrgodkendelse.dk anvendes modelberegninger. Modelberegningerne viser, at der udledes 63,3 kg N/ha pr. år, og at der maksimalt må udledes 58,5 kg N/ha pr. år.

  Ansøger ønsker at kunne anvende den mindre målte udledning som virkemiddel til at reducere den beregnede udledning fra de 350,76 ha. Den beregnede udledning kan ved anvendelsen af dette virkemiddel reduceres fra 63,3 til 59,1 kg N/ha pr. år. Ansøger oplyser, at den manglende reduktion fra 59,1 til 58,5 kg N/ha pr. år kan opnås ved at øge arealet med efterafgrøder.

  Det fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, at ansøgninger skal udarbejdes på det ansøgningssystem, der fremgår af www.husdyrgodkendelse.dk eller på et andet digitalt system, der opfylder de samme krav. Natur- og Miljøklagenævnet har i 19 afgørelser i perioden 7. december 2011 – 22. marts 2013 skrevet, at ”Nævnet skal hertil bemærke, at ansøgningens beregninger er foretaget i husdyrgodkendelse.dk, som krævet efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 5. Husdyrgodkendelse.dk er et digitalt ansøgningssystem, hvis miljøberegninger udføres i overensstemmelse med husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3. Systemet er datateknisk, indholds- og beregningsmæssigt dokumenteret, og er undergivet Miljøstyrelsens løbende tilsyn. Nævnet har ikke i den foreliggende sag fundet grundlag for at tilsidesætte ansøgningens beregninger.”

  Det er derfor forvaltningens vurdering, at der på nuværende tidspunkt ikke er lovhjemmel til at anvende et minivådområde som virkemiddel til at reducere den beregnede udledning af kvælstof i overfladevandet.

  Der er på nuværende tidspunkt ingen konstruerede minivådområder i Aabenraa Kommune, hvor drænvandets indhold af kvælstof måles før indløb til og efter udløb fra anlægget.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-11-2015

  Orientering taget til efterretning.

  Afbud: Jens Wistoft

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/28419, Sagsinitialer: JNP

  Sagsfremstilling

  På foranledning af en verserende sag har forvaltningen udarbejdet en orientering om miljøtilsyn på landbrug.  Der orienteres om: Antal landbrug i kommunen, tilsynspligt, udvælgelse, selve tilsynet, tilsyns emner, udvidet tilsyn samt eksempler.

  Orienteringen tager udgangspunkt i den lovgivning, der er på tilsynsområdet samt de metoder samt erfaringer, som vi har opbygget gennem flere års tilsynsarbejde.

  Lovgrundlag

  Husdyrbrugsloven.

  Husdyrgødningsbekendtgørelsen.

  Miljøtilsynsbekendtgørelsen.

  Brugerbetalingsbekendtgørelsen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-11-2015

  Orientering taget til efterretning.

  Afbud: Jens Wistoft

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/241, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  • Status for områdefornyelse i Aabenraa midtby
  • Status på arbejdet med tilslutningsanlæg til motorvejen ved Rødekro – Aabenraa 

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-11-2015

  Orientering taget til efterretning.

  Afbud: Jens Wistoft

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/242, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-11-2015

  Intet.

  Afbud: Jens Wistoft