Beslutningsprotokol

onsdag den 20. januar 2016 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Bent Sørensen, Jens Wistoft, Christian Gramstrup Lauridsen, Helga Nørgaard, Christian Panbo, Kurt Andresen, Thomas Juhl
Bemærkninger: Der var afbud fra Christian Panbo og Kurt Andresen
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/13, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget

  Onsdag den 20. januar 2016

  Kl. 9.00 – 12.00

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 20-01-2016

  Godkendt.

  Afbud: Christian Panbo og Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/334, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Teknik – og Miljøudvalget har en forpligtigelse til løbende opfølgning af deres budget samt en initiativforpligtigelse overfor Økonomiudvalget og byrådet, når det gælder om at informerer om eventuelle merudgifter, og herunder at anvise finansieringsmuligheder.

  Af Aabenraa Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ(hovedregulativet) fremgår af punkt 4.4:

  ”Alle, som er tildelt budgetansvar og/eller økonomistyringsopgaver er forpligtet til løbende at overvåge forbrugsudviklingen og vurdere, om det forventede regnskabsresultat ved årets udgang vil være i overensstemmelse med budgettet”

  Endvidere er beskrevet:

  ”De stående udvalg foretager gennem økonomiudvalget indstilling til byrådet, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige jf. styrelseslovens § 21. stik 1. Ansøgningen skal indeholde oplysning om bevillingens finansiering, såfremt denne kan finansieres helt eller delvis ved besparelser på andre bevillinger. Hvis ikke dette er muligt, skal konsekvenser for serviceniveauet beskrives”

  Teknik og Miljøudvalget skal beslutte rapportering og hyppighed i forhold til at kunne opretholde ovenstående forpligtigelse.

  Rapportering i dag

  Teknik- og Miljøudvalgets budget og forbrug behandles i dag i udvalget som følgende:

  Februar

  Der gives en orientering om regnskabets resultat samt behandling af anlægsprojekter over 2 mio. kr.

  April

  Første bevillingskontrol sikrer, at der er bevillingsmæssig dækning for aktiviteterne og får de bevillingsmæssige beslutninger på plads. Teknik– og Miljøudvalget bruger i dag endvidere bevillingskontrollen til at få en status på de enkelte politikområder og anlæg.

  August/September

  Orientering om halvårsregnskab.

  November

  Anden bevillingskontrol sikrer som første bevillingskontrol, at der er bevillingsmæssig dækning for aktiviteterne og får de bevillingsmæssige beslutninger på plads.

  Teknik– og Miljøudvalget bruger i dag endvidere bevillingskontrollen til at få en status på de enkelte politikområder og anlæg.

  Løbende:

  Potentielle budgetoverskridelser, der ikke afklares i en bevillingskontrol, og som har en sådan karakter, at det kræver handling, forelægges af forvaltningen som enkeltsager i udvalget.

  Endvidere har udvalgets medlemmer mulighed for at følge koncernrapportering månedligt, hvor der via IPad er adgang til månedlig opfølgning på de enkelte politikområder samt anlæg. Rapportering er opdateret senest den 10. kalenderdag i den efterfølgende måned. Dog er data ikke 100 % valid i supplementsperioden (juni og december måned), hvor der udarbejdes halv- og helårsregnskab. 

  Der anbefales, at nuværende rapportering og budgetopfølgning for Teknik- og Miljøudvalget fortsætter.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at nuværende rapportering og budgetopfølgning for Teknik- og Miljøudvalget godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 20-01-2016

  Godkendt.

  Afbud: Christian Panbo og Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/32744, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  I budget 2015-2018 er der anvist budgetramme under Økonomiudvalget for at forøge vækstmuligheder og for at kunne reducere et vedligeholdelsesefterslæb på vejområdet og på kommunens bygningsmasse.

  Af hensyn til planlægning og udmøntning foreslår Kultur, Miljø & Erhverv at få budgetmidler for 2016 flyttet til henholdsvis Teknik- og Miljøudvalget og til lønbudget ved Kultur, Plan & Fritid. Desuden forelægger særskilt sag om yderligere udmøntning på 0,467 mio. kr. af puljen til tværkommunalt samarbejdsprojekt om strategisk energiplanlægning.

  Udgifter afledt af vækst

  For at understøtte vækstinitiativer foreslår forvaltningen, at en del af puljen afsættes til lønudgifter for ansættelse af to medarbejdere til planlægningsopgaver i Kultur, Plan & Fritid. For at holde momentum i diverse plangrundlag, lokalplanønsker mv. er der brug for ressourcetilførsel i denne afdeling. Da puljen til Vækst, Efterslæb og vedligeholdelse udløber i 2018 kan ansættelserne gøres tidsbegrænsede. Til dette formål afsættes henholdsvis 0,73 mio.kr i 2016 og 1,1 mio. kr. i hvert af årene 2017 og 2018.

  Den omfattende aktivitet på planlægningsområdet i 2015 har medført et efterslæb på løsningen af opgaver bl.a. udviklingsplaner for Tinglev, Rødekro og Bolderslev og kommuneplanrevision. Disse opgaver prioriteres højest i starten af 2016.

  I løbet af 2016 vil der ligeledes blive brugt ressourcer på de forskellige projekter i forbindelse med Fremtidens Aabenraa: Områdefornyelse Syd og Nord, Klimaboulevardforarbejder, Campuspark og Rambla og Planstrategien. Der forudses at skulle igangsætte et større planlægningsarbejde for nye vindmølleområder og det vurderes at være 10-15 lokalplaner, der afventer igangsætning, heraf 4 for nye boliger i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplanen. Byrådets beslutning om opførelse af Hærvejsskolen og nye daginstitutioner kræver ligeledes planlægningsressourcer i 2016 forud for lokalplanlægningen.

  Samlet vurderes det ikke at være muligt at løse alle planlægningsopgaver i 2016 med de nuværende personaleressourcer. Det vurderes, at der mangler ca. 2 medarbejdere til løsning af opgaverne. Tilføres ressourcerne ikke snarest, er det forventeligt, at sagsbehandlingstiden for lokalplaner vokser til mellem 15 og 18 måneder.

  Der forudses ligeledes udfordringer i 2018, hvor bevillingen på 1,440 mio. kr. svarende til 3 medarbejdere, der blev afsat i budget 2015, ophører.

  Efterslæb og vedligeholdelse

  Kultur, Miljø & Erhverv peger på følgende politikområder, som afsatte midler kan fordeles på.

  Tabel 1: Midler til efterslæb og vedligehold, Teknik og Miljøudvalget

  Politikområder

  Elementer

  Belægninger og bygværker

  Fortove 1 mio. kr.

  Drift og Vedligeholdelse

  Afvanding, 0,5 mio. kr.

  Kollektiv trafik (færgefart)

  Barsøfærgen, 0,3 mio. kr.

  Ejendomme

  Diverse myndighedskrav: 1 mio. kr.

  Fordelingen har til formål at tilføre midler til de områder, hvor det vurderes at give størst lønsomhed og kvalitet ud fra det nuværende driftsbillede i forvaltningen. Budgettet anbefales anvendt til udskiftning og opretninger i fortovsbelægninger og udbedring af afvandingsforhold, bl.a. fordi det er områder, med mange borgerhenvendelser om på det nuværende serviceniveau. Tilførslen af budgetmidler kan reducere i antallet af akutte reparationer ved at fremskynde planlagte indsatser. Forvaltningen peger særligt på fortovsarealer som indsatsområde i 2016.  Der forudses gode muligheder for synergi med øvrige graveaktørers arbejder i løbet af året.

  Barsøfærgen fik i 2015 udskiftet landanlæg og en række vedligeholdelsesarbejder blev gennemført på selve færgen under dokningsperioden. På baggrund af dokningsresultatet fra 2015 anbefales et mindre driftstilskud i 2016 til at fortsætte færgens generelle renoveringsarbejder. Det bemærkes, at færgen er fra 1980, og at behovet for reparation, udskiftning og renovering generelt hænger sammen med alder.  

  På ejendomsområdet anbefaler forvaltningen, at en andel af de afsatte midler tilgår Vedligeholdelseskonto 2 – planlagt vedligehold. Planlagte vedligeholdelsesarbejder prioriteres i dag målrettet for at holde klimaskærme hele og intakte og sikre at tekniske installationer fungerer på bedste vis. Den udvendige bygningsvedligeholdelse påvirkes af nye myndighedskrav opstået bl.a. som regelændringer i bygnings- og brandregulativer, ligesom enkeltsager om kloaksepareringer og vandafledningsproblemstillinger presser sig på. Det anbefales at bruge efterslæb- og vedligeholdelsespuljen som indsatsfinansiering i 2016 på bygningsforhold afledt af tilstødte myndighedskrav.

  Forvaltningen anbefaler prioritering med vægt på politikområdet Belægninger og bygværker, såfremt udmøntningen måtte blive omprioriteret.

  Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at der gives en tillægsbevilling til Teknik- og Miljøudvalget på 2,8 mio. kr. i 2016 fordelt på politikområderne jf. tabel 1. Tillægsbevillingen finansieres af Pulje til Vækst efterslæb/vedligeholdelse under Økonomiudvalget, og

  at der omplaceres 0,73 mio. kr. i 2016 og 1,1 mio. kr. i henholdsvis 2017 og 2018 fra Pulje til Vækst efterslæb/vedligeholdelse til Kultur, Plan og Fritid under Økonomiudvalget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 20-01-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Christian Panbo og Kurt Andresen

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 21-01-2016

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/34263, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  Borgmestrene for de 4 sønderjyske kommuner har på deres koordinationsmøde den 2. december 2015 tilsluttet sig et samarbejdsprojekt vedrørende strategisk energiplanlægning ”Fælles Strategisk Energiplan for de fire sønderjyske kommuner”, herunder at der udarbejdes et beslutningsoplæg til behandling i kommunerne.

  Samarbejdsprojektet bygger på erfaringer fra det i 2015 afsluttede projekt ”SEP – Strategisk Energiplanlægning i Syddanmark”, hvor formålet var at skabe en sammenhængende regional indsats, kortlægning af den aktuelle energiforsyning samt beskrive scenarier for fremtidens energiforsyning. Notat om dette projekt indgår som bilag.

  Både SEP projektet og det aktuelle samarbejdsprojekt mellem de sønderjyske kommuner udspringer af en erkendelse af, at hvis Sønderjylland skal nå de nationale målsætninger*, kræver det en koordineret indsats mellem både offentlige myndigheder, energiselskaber og private aktører. Hertil kommer at Sønderjylland, i forhold til andre dele af landet, har særlige udfordringer. A) Der mange landområder, hvor individuelle varmeløsninger er dominerende. B) Området har mange mindre fjernvarmeværker, der har begrænset kapacitet i forhold til store investeringer. Hertil kommer at naturgasfyrede varmeværker mister et statsligt tilskud i 2018, hvilket kan betyde en gennemsnitlig ekstraregning til forbrugerne på op mod 4.000 kr. årligt. Desuden er en del fjernvarmeværker er ved at omstille deres varmeproduktion til biomasse – en løsning som på sigt kan vise sig at bliver omkostningsfuld, da biomasse er en begrænset ressource.

  Energistyrelsen estimerer at det kræver investeringer i størrelsesordenen 17 mia. kr. frem til 2035 at omstille varmeforsyningen i det åbne land og investeringer på op til 30 mia. kr. for omstillingen af kollektive forsyningsanlæg i Region Syddanmark. 

  På den baggrund er der behov for at kommuner, energiselskaber og andre aktører arbejder sammen og i fælleskab finder optimale løsninger på de energimæssige udfordringer. Det sker ikke mindst ud fra en antagelse om at nogle af løsningsmodellerne kan være så omfattende at de ikke kan løses af den enkelte kommune eller den enkelte energileverandør.

  En fælles strategisk energiplan for de fire sønderjyske kommuner har til formål at sikre 

  · At der ikke sker en suboptimering af fremtidige investeringer i forbindelse med omstilling af energisystemet

  · At den fremtidige energiinfrastruktur og forsyningssikkerhed er attraktiv for energiforbrugende virksomheder og er en væsentlig faktor for at kunne generere lokale arbejdspladser

  Oplæg til en fælles strategisk energiplan forelægges koordinationsudvalget ultimo 2016. Projektet er planlagt til at starte i februar 2016 og forventes afrapporteret februar 2017.

  *Nationale målsætninger: 30 % af energiforbruget skal være baseret på vedvarende energi i 2020 og især varme og elforsyningen skal være omstillet til 100 % vedvarende energi i 2035. Danmark skal være fri af fossile brændsler i 2050

  Personalemæssige forhold

  Der afsættes 600 persontimer pr. kommune svarende til ca. 1/3 årsværk til understøttelse af projektet. Hovedparten heraf i 2016. Disse ressourcer kan frembringes enten gennem opgavemæssige omprioriteringer eller tilførsel af medarbejderressourcer. .

  Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Projektet er budgetteret til i alt 2 mio. kr. SE bidrager med 0,2 mio. kr. De 4 Sønderjyske kommuner bidrager i fælleskab med 1,8 mio. kr. til projektet. Beløbet dækker omkostninger til projektleder samt til tilkøb af konsulent timer – blandt andet i forbindelse med foretagelse af beregninger på energimæssige løsningsmodeller.

  Beløbet fordeles efter fordelingsnøgle baseret på indbygger tal.

  SE

  0,200 mio. kr.

  Aabenraa

  0,467 mio. kr.

  Haderslev

  0,443 mio. kr.

  Sønderborg

  0,590 mio. kr.

  Tønder

  0,300 mio. kr.

  I alt

  2,000 mio.kr.

  Aabenraa Kommunes bidrag på 0,467 mio. kr. foreslås finansieret af Vækst- og Efterslæbspuljen under Økonomiudvalget. 

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at projekt Fælles strategisk energiplan for de fire sønderjyske kommuner iværksættes, og

  at Aabenraa Kommunes bidrag på 0,467 mio. kr. finansieres af Vækst- og Efterslæbspuljen under Økonomiudvalget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 20-01-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Christian Panbo og Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/2088, Sagsinitialer: NOJ

  Sagsfremstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv arbejder som vandløbsmyndighed med at rydde og beskære træer og buske langs de ca. 850 km åbne, offentlige vandløb. Baggrunden for dette er, at træer dels kan forringe afstrømningen, dels besværliggøre grødeskæring og anden vedligeholdelse.

  Kommunen har gennem årene fået detaljeret viden om problematiske områder gennem lodsejeres henvendelser, entreprenørernes indberetninger samt fra Kultur, Miljø & Erhvervs tilsyn. Herved bliver det muligt, at agere proaktivt og forvaltningen planlægger på dette grundlag indsatsen over nødvendige rydninger de kommende år.

  Opgaven med at gennemgå samtlige vandløb og rydde, hvor der er behov, er omfattende og bekostelig.

  Der er for en årrække afsat særlige midler til ekstraordinær trærydning, som søges frigivet for 2016.

  Sagen afgøres i byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Jf. Investeringsoversigten er der afsat 0,5 mio. kr. til ekstra rydninger af træer langs vandløb i 2016, som søges frigivet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der meddeles en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til projektet ”Rydninger af træer langs vandløb”.

  Bevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på investeringsoversigten i 2016.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 20-01-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Christian Panbo og Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/35134, Sagsinitialer: bbk

  Sagsfremstilling

  Padborg Fjernvarme a.m.b.a. har den 6. november 2015 fremsendt ansøgning om myndighedsgodkendelse af projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme.

  Projektet omfatter udnyttelse af overskudsvarme fra Agri-Norcolds frysehus. Overskudsvarmen bliver i dag ikke nyttegjort, men med projektet kan overskudsvarmen sendes ud på fjernvarmenettet.

  Det nuværende varmebehov er vurderet til at være ca. 44.700 MWh. Projektet for udnyttelse af overskudsvarme fra frysehuset, vil kunne bidrage med ca. 2.300 MWh på årsbasis. Overskudsvarmen fra frysehuset, vil sammen med solvarme kunne producerer ca. 9.000 MWh pr. år for Padborg Fjernvarme.

  Den resterende del af fjernvarmen, importeres fra Stadtwerke i Flensborg. Fra 2016 vil Stadtwerke i Flensborg producerer fjernvarme på gas. Den samlede importerede effektmængde vil på den måde kunne reduceres med ca. 6 % på årsbasis.

  Ved projektets gennemførelse, vil det være muligt at producere CO2-neutral energi til fjernvarmenettet. Miljømæssigt er projektet teknisk sikkert og gennemtestet. Produktionsformen har ingen kendte negative indflydelser på miljøet.

  Fjernvarmeselskabet drives efter ”hvile i sig selv” princippet, og projektet giver dermed mulighed for reduktion af fjernvarmeprisen for forbrugeren.

  Samfundsøkonomisk er projektet positivt.

  Projektet er i overensstemmelse med Varmeplan 2009 for Aabenraa Kommune.

  Etableringen af anlægget vil ikke ændre væsentligt på fjernvarmenettet, og forsyningsområdet for Padborg Fjernvarme a.m.b.a.

  Projektforslaget har ikke været i høring, idet der ikke er berørte høringsparter inden for landets grænser.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning.

  Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der meddeles godkendelse af overskudsvarmeprojekt for Padborg Fjernvarme a.m.b.a.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 20-01-2016

  Godkendt.

  Afbud: Christian Panbo og Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/33345 , Sagsinitialer: akkr

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med områdefornyelse i den sydlige del af Aabenraa midtby, har Vækst & Udviklingsudvalget bedt forvaltningen om at bringe sagen videre for Teknik- og

  Miljøudvalget.

  Med denne indstilling lægges der op til en beslutning om udarbejdelse af en parkeringsstrategi gældende for Aabenraa midtby.

  Som et led i at projekter fra udviklingsplanen for Fremtidens Aabenraa realiseres, er der behov for en samlet parkeringsstrategi for midtbyen.

  Strategien skal være med til løfte spørgsmålet om parkering fra enkeltprojekter til byudviklingen som helhed med særlig fokus på at understøtte handel, erhverv og aktiviteter/events i campusområdet.

  En strategi kan indeholde emner som:

  - Parkering i midtbyen som helhed, herunder

  - Synliggørelse af eksisterende parkeringspladser

  - P-fonden

  - Udpegning af flere/færre parkeringsarealer

  Analyser og undersøgelser kan ske indenfor:

  - Eksisterende parkeringsforhold

  - Synlighed og skiltning

  - Anvendelsesgrad af p-pladser

  - Afstande

  - Flere eller færre parkeringspladser

  - Indhentning af ekspertviden fra eksempelvis forskning eller rådgiverbranchen.

  Opgaven udføres med bidrag fra ekstern rådgiver og i dialog med borgere, uddannelsessteder, erhvervsdrivende og politikere.

  Strategien udarbejdes primo 2016 og forventes klar til politisk godkendelse forinden projekter afledt af områdefornyelsen anlægges.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Udgiften til udarbejdelse af en parkeringsstrategi,  finansieres via forvaltningens driftsmidler.

  Indstilling

  Kultur, Miljø- & Erhverv indstiller,

  at orienteringen om udarbejdelse af parkeringsstrategi tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 20-01-2016

  Taget til efterretning med den bemærkning, at udvalget ønsker en løbende orientering om strategiens status.

  Afbud: Christian Panbo og Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/14, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  • Vinter
  • Oversvømmelse

  Indstilling

  Kultur, Miljø & erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning,  

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 20-01-2016

  Taget til efterretning.

  Afbud: Christian Panbo og Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/15, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -/-

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 20-01-2016

  Intet.

  Afbud: Christian Panbo og Kurt Andresen