Beslutningsprotokol

onsdag den 4. maj 2016 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Bent Sørensen, Jens Wistoft, Christian Gramstrup Lauridsen, Helga Nørgaard, Christian Panbo, Kurt Andresen, Thomas Juhl
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/13, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  Teknik- og Miljøudvalget

  - onsdag den 4. maj 2016, kl. 9,00

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-05-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/4610, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Efter evalueringen af § 17 stk. 4 udvalget om kollektiv trafik har Økonomiudvalget den 15. marts 2016 besluttet, at § 17 stk. 4 udvalget fortsætter med et justeret kommissorium.

  Teknik- og Miljøudvalget skal derfor anbefale byrådet en formulering af det nye kommissorium.

  Der vedlægges et forslag til justeret kommissorium, og det tidligere kommissorium vedlægges til sammenligning.

  I det justerede kommissorium fremhæves hensynet til sammenhængen mellem den kollektive bustrafik og andre trafikarter (særligt cyklende og gående) og hensynet til transporten til ­uddannelsessteder. Desuden fremhæves det overordnede hensyn til byrådets vækstdagsorden.

  Sammensætningen af medlemmer i § 17 stk. 4 udvalget foreslås uændret, og funktionsperioden er sat til at følge det nuværende byråds funktionsperiode.

  Sagen afgøres i byrådet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslaget til justeret kommissorium for § 17 stk. 4 udvalget om kollektiv trafik godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-05-2016

  Anbefales godkendt, med følgende tilføjelse:
  Kollektiv Trafik - § 17, tk. 4 udvalget skal drøfte og komme med anbefalinger til, hvordan den kollektive bustrafik understøtter adgangen til ungdomsuddannelser i Aabenraa Kommune og nabokommunerne.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/2163, Sagsinitialer: dlj

  Sagsfremstilling

  Regeringen har med KL aftalt at igangsætte et nyt frikommuneforsøg i perioden 2016-2019, hvor udvalgte kommuner får vidtgående muligheder for at afprøve nye måder at varetage de kommunale opgaver på.

  Kommunerne skal som noget nyt ansøge sammen i kommunale netværk om at lave et forsøg inden for en fælles ramme. Det er ikke et krav, at alle kommuner i et netværk gennemfører det samme forsøg. Men tanken er, at kommuner i netværket inspirerer og udveksler erfaringer med hinanden.

  I vedhæftede invitation fra Social- og Indenrigsministeriet er eksempler på temaer for frikommuneforsøg til inspiration samt kriterier for udvælgelse.

  Målsætningen er, at der udpeges 5-7 kommunale netværk med op til 6 kommuner i hvert netværk.

  Ansøgningsfristen for at deltage i frikommuneforsøg er 1. juni 2016.


  Derfor er der brug for en drøftelse af eventuelle ideer for frikommuneforsøg samt forslag til eventuelle samarbejdskommuner.

  Økonomiudvalget har allerede besluttet, at følgende tværgående forslag skal indsendes som frikommuneforsøg:

  - Integrationsindsatsen, se bilag

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at mulige temaer for frikommuneforsøg drøftes, herunder eventuelle samarbejdskommuner.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-05-2016

  Drøftet.

  Forvaltningen opfordres til, at arbejde videre med forslaget om Fleksibel regulering på husdyrgodkendelsesområdet, stillet af Varde Kommune.

 • Udskriv
  Sagsid.: 11/43098, Sagsinitialer: akkr

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 28. maj 2014 - Program for områdefornyelsen i Aabenraa Midtby.

  Programmet er godkendt ved det daværende Ministeriet for By, Bolig & Landdistrikter og Aabenraa Kommune modtog i juni 2014 endeligt tilsagn om støtte fra ministeriet.

  Områdefornyelsen skal bl.a. bidrage til, at realisere planerne i udviklingsplanen for Fremtidens Aabenraa og er samtidig en del af Vækstplan 2018. De maksimalt 5 år til at realisere den samlede områdefornyelse er påbegyndt med ministeriets tilsagn.

  Processen før program

  Forud for udarbejdelse af programmet har været afhold flere borgermøder, bl.a. i forbindelse med udarbejdelse af udviklingsplanen Fremtidens Aabenraa, som har dannet grundlag for de delprojekter, der er beskrevet i programmet.

  Processen siden tilsagn

  Efter tilsagn fra ministeriet er der efter et udbud valgt rådgivere. Det er Adept, Atkins og Topotek1 der som team har bearbejdet input fra programmet, borgermøder og politiske beslutninger. Rådgiverteamet har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet et dispositionsforslag, som har været behandlet i Vækst- og Udviklingsudvalget, og som har været fremlagt i offentlig høring ultimo 2015.

  Høring og inddragelse

  I høringsperioden blev afholdt et stormøde med ca. 200 deltagende og efterfølgende blev afholdt cafémøder med fokus på de enkelte delprojekter. Bemærkninger modtaget i høringsperioden blev behandlet i Vækst- og Udviklingsudvalget i december 2015.

  Viderebearbejdning

  Efter høringsperioden og den politiske behandling har rådgiver i samarbejde med forvaltningen redigeret delprojekterne. Der har endvidere været afhold yderligere borgerinddragelse bl.a. omkring Rådhusgade, og der har været møde om Storetorv med torvets eventmagere. Herudover har Billedkunstrådet, Seniorrådet og Handicaprådet været inddraget.

  Præsentation af opdateret materiale

  Projektmaterialet er nu opdateret og vedlagt hér. Det vedlagte materiale er gennemgået for byrådet 27. april 2016 på et temamøde.

  To spor – Markedspladsen særskilt forløb

  Efter udarbejdelsen af dispositionsforslaget har områdefornyelse SYD delt sig i to spor, men fastholdes i ét anlægsprojekt. Den ene omhandler gader, torve og pladser som involverer bl.a. brolægning, trafikforbedringer og forskønnelse. Det andet spor omhandler området i dag kendt som Markedspladsen.

  Det første spor med gader, torve og pladser forventes udbudt i juni 2016 som samlet anlægsopgave. (Under forudsætning af at anlægsbevilling frigives.) Det har siden december 2015 været muligt for alle interesserede at byde ind på opgaven. Der har været 7 interesserede og 5 er udvalgt til at give tilbud. Se i øvrigt vedlagte forventede tidsplan for anlægsstart og rækkefølge.

  Det andet spor med området i dag kendt som Markedspladsen vil køre en særskilt proces, og der vil blive anledning til politisk behandling på et senere tidspunkt.

  Statusrapport til ministeriet – 2 år

  Det er i juni 2016 to år siden ministeriet, som i dag hedder Udlændinge-, Integrations- og boligministeriet, meddelte tilsagn til Aabenraa Kommune og derfor skal der nu udarbejdes en statusrapport, som skal fremsendes til ministeriet inden sommer. Byrådet modtager statusrapporten til orientering via mail og rapporten forventes at blive tilgængelig på fremtidensaabenraa.dk. 

  Sagen afgøres i byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Til ”Områdefornyelse Aabenraa Midtbyplan” er der sammenlagt budgetteret med et rådighedsbeløb på 50,93 mio. kr., hvoraf 5 mio. kr. finansieres af indtægter fra statsrefusion. I tabel 1.1 er oversigt over forventet betalingsplan for det samlede projekt, samt fordeling af nuværende rådighedsbeløb.

  Rådgiverhonorar til de enkelte delprojekter er inkluderet under de enkelte delprojekter. Afsatte rådighedsbeløb skal tilpasses forventet betalingsplan.

  Tabel 1.1 Tilpasning rådighedsbeløb

   ”Områdefornyelse Aabenraa Midtbyplan”

  Der henvises til bilaget tabel 1.1

  Der er frigivet en samlet anlægsbevilling på 8,15 mio. kr. til program, forarbejder, projektansættelse, og kontrakt med totalrådgiver.  Heraf vedrører de 1,2 mio. kr. af bevillingen Markedspladsen og legeplads i genforeningshaven (totalrådgiver og forarbejder). 

  På baggrund af opdateret og vedlagt projektmateriale ønskes et tillæg til anlægsbevilling på 42,78 mio. kr. og indtægtsbevilling på 5,0 mio. kr., finansieret af det samlede rådighedsbeløb i perioden 2016-2018. Frigivelse af rådighedsbeløb til bevillingen på de 42,78 mio. kr. opdeles i to spor, så der i denne sag frigives til spor 1 med samlet frigivelse på 34,38 mio. kr.

  Spor 2, Markedspladsen og legeplads i genforeningshaven, er en del af den samlede projektbeskrivelse, men behandles i en særskilt proces da den afventer færdiggørelse af planlægning, herunder blandt andet udarbejdelse af lokalplan. Spor 2 har en samlet omkostning på 9,6 mio. kr. hvoraf der allerede er givet anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. Resterende rådighedsbeløb på 8,4 mio. kr. søges først frigivet, når endeligt program hertil foreligger.

  Der er pt. i vedlagte projektbudget et merforbrug på spor 1 på 0,750 mio. kr. Inkluderet i de 0,750 mio. kr. er i forhold til oprindeligt projekt er tilgået et delprojekt i forlængelse af Rådhusgade som omfatter parkeringspladser for 0,5 mio. kr. Merforbruget forventes indhentet i forbindelse med udbudsfasen. Budgettet til de enkelte delprojekter vil blive justeret i forbindelse med udbud og valg af entreprenører. Væsentlige ændringer vil blive forelagt politisk.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-05-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/14419, Sagsinitialer: laoe

  Sagsfremstilling

  Staten skal indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til almene vandforsyninger udenfor OSD kortlægge de følsomme indvindingsområder og udpege indsatsområder. Disse kortlægninger er nu tilendebragt og resultaterne overdraget til kommunerne og de almene vandforsyninger.

  Kommunerne skal for disse indsatsområder udarbejde en indsatsplan, som bl.a. skal indeholde de foranstaltninger, som skal gennemføres i indsatsområderne til sikring af den nuværende som den fremtidige grundvandsressource.

  Indsatsplanerne udarbejdes i samarbejde med vandværkerne og et udpeget koordinationsforum (landbrug, skovbrug,  vandværksforeninger m.fl.) og bygger primært på statens kortlægninger og kommunens egen viden (BNBO-redegørelsen, vandværkstilsyn, løbende dialog) på området.

  Eventuelle problemer ved forsyningen – fx høje forekomster af pesticider og nitrat i grundvandet, indtrængen af saltvand eller nedslidt teknik på vandværket – beskrives, og der angives bestemmelser, retningslinjer, målsætninger m. m. som sikrer forsyningen.

  Planerne skal være politisk godkendt i kommunerne med udgangen af 2017. Forvaltningen planlægger, at de 41 almene vandværker i kommunen grupperes i 8 indsatsområder med hver sin plan jf. proces- og tidsplan, vist som bilag.

  Korteksempler vil blive præsenteret på mødet.

  Lovgrundlag

  Lov om vandforsyning.

  Planmæssige forhold

  Et indsatsområde er et område, hvor der på baggrund af arealanvendelse, forureningstrusler og den naturlige beskyttelse er behov for en særlig indsats. Udpegningen sker i vandplanerne.

  Kommunen er forpligtet til at udarbejde en indsatsplan for hvert indsatsområde.

  Høring/udtalelse

  Indsatsplanerne skal sendes i offentlig høring før endelig vedtagelse i byrådet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-05-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/16944, Sagsinitialer: lpa

  Sagsfremstilling

  Der orienteres om antal ansøgninger om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, sagsbehandlingstid for husdyrsager 2015 og servicemål 2016 for godkendelse af husdyrbrug.

  Status på Miljøgodkendelser

  01.01.

  2016

  01.01

  2015

  Nye ansøgninger på venteliste

  0

  4

  Igangværende sager

  14

  15

  Revurderinger

  5

  18

  Anmeldelser og ansøgninger – tilskudsordning

  Kommunen har indtil nu i 2016 modtaget 22 anmeldelser og ansøgninger.

  Nogle af anmeldelserne og ansøgningerne er begrundet i tilskudsordningerne til modernisering af svine- og kvægstalde, miljøteknologi i svine- og kvægstalde samt økologisk investeringsstøtte til kvæg og svin.

  Tilskudsordningernes korte ansøgningsfrister er en udfordring, da ansøgningerne om miljøgodkendelse skal i høring i enten 3 eller 6 uger før, der kan træffes en afgørelse.

  Forvaltningen har valgt at prioritere de ansøgninger, hvor ansøger også ansøger om tilskud, og hvor det forventes, at der kan træffes en afgørelse inden ansøgningsfristen.

  Sagsbehandlingstider

  Miljøstyrelsen offentliggjorde den 14. april 2016 kommunernes sagsbehandlingstider for afgjorte sager i 2015.

  Antal afgørelser efter husdyrbrug-lovens §§ 11 og 12 og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fremgår af nedenstående tabel.

  2015

  2014

  2013

  Antal afgørelser

  28

  32

  26

  Gennemsnitlig sagsbehandlingstid, måneder

  5,8

  8,4

  8,4

  Antal afgørelser på landsplan/gennemsnitlig sagsbehandlingstid, måneder

  836 / 5,9

  812 / 6,6

  747 / 7,9

  Andre afgørelser

  Kommunen har i 2015 endvidere truffet 49 fordelt på:

  · 5 efter § 16

  · 1 efter § 10

  · 31 efter anmeldeordningerne

  · 7 revurderinger

  · 3 ophævelser

  · 2 ikke godkendelsespligtige afgørelser

  Den 9. februar 2009 indgik den daværende regering og KL en aftale om sagsbehandlingen på husdyrområdet. Aftalen indebar, at alle ansøgninger efter husdyrbruglovens §§ 11 og 16 skulle være afgjort senest 6 måneder efter, at de blev vurderet som værende fuldstændige, mens alle ansøgninger efter lovens § 12 skulle være afgjort senest efter 9 måneder. Sagsbehandlingstiden for 2015 er blevet opgjort efter disse principper.

  Nye servicemål

  I forbindelse med økonomiaftalen for 2015 indgik KL og regeringen en aftale om, at sagsbehandlingstiden for erhvervsrettede myndighedsopgaver i kommunerne skal reduceres med en tredjedel.

  Følgende servicemål er herefter gældende fra og med 2016 for godkendelse m.v. af husdyrbrug:

  • § 10 – 110 dage
  • § 11 – 155 dage
  • § 12 – 180 dage
  • § 16 – 160 dage

  Tiderne er regnet fra ansøgningerne er fuldt oplyste til, der er truffet en afgørelse.

  Der har ikke tidligere været et servicemål for § 10 tilladelser.

  KL har oplyst, at servicemålene alene gælder for nye ansøgninger modtaget i 2016 og senere. KL og Miljøstyrelsen er på nuværende tidspunkt ikke enige om, hvordan aftalen skal forstås, og hvordan sagsbehandlingstiden skal beregnes.

  Sammenholdes de i 2015 trufne afgørelser efter §§ 11 og 12 med de nye servicemål for 2016, ville Aabenraa Kommune lige netop kunne have overholdt de nye servicemål beregnet som gennemsnit, hvis der ikke ændres på beregningsmetoden.

  Projektændringer - sagsbehandlingstider

  Aabenraa Kommune har tidligere accepteret projektændringer, hvilket har forlænget sagsbehandlingstiderne.

  De nye servicemål medfører, at kommunen fremadrettet ikke vil kunne acceptere væsentlige ændringer af ansøgningerne. I sådanne tilfælde vil kommunen anvende knappen ”Giv afslag pga. ændringer” i husdyrgodkendelse.dk.

  Ansøger kan så tage en kopi af ansøgningsskemaet og indsende det nye skema, hvorefter sagsbehandlingstiden starter forfra.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-05-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/30801, Sagsinitialer: atha

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 2. juni 2014, at fastsætte nye mål og indgå nye aftaler med de kommunale- og selvejende idrætsfaciliteter.

  Baggrunden er, at driftsvilkårene for Aabenraa Kommunes kommunale og selvejende haller siden kommunalreformen i 2007 har været præget af forskellige tilskudsordninger.

  Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 30. november 2015, at iværksætte en idrætsfacilitetsanalyse. Analysen skulle rumme forslag til en ny tilskudsmodel, der bygger på principper om transparens og harmonisering og giver incitament til aktivitet. Formålet er at fremtidssikre idrætsfaciliteterne i hele kommunen og få mere idræt for pengene.

  Analysen og tilskudsmodellerne sendes i høring fra 11. april til 11. maj 2016 sammen med anbefalinger om:

  - at den nye tilskudsmodel indfases over en 3-årig periode

  - at en harmonisering af priserne for leje af haller, aktivitetslokaler og svømmehaller træder i kraft 1. januar 2017

  - indførelse af ensartet regnskabspraksis med ikrafttrædelse 1. januar 2017

  Analysen kategoriserer idrætsfaciliteterne ud fra deres størrelse, rolle og forudsætninger i lokalområdet. Den synliggør, at nogle idrætsfaciliteter hidtil har haft mere gunstige driftsforudsætninger end andre, og at de derfor kan blive udfordret på deres økonomi af de nye ensartede tilskudsprincipper, hvis de ikke udvikler sig.

  Den 3-årige overgangsperiode gør det muligt at tilpasse anlæggenes drift til de nye driftsvilkår. Det kan ske ved at arbejde videre med de udviklingsperspektiver, der er skitseret i samarbejde med de enkelte faciliteter i forbindelse med analysen. Det kan dreje sig om udbud af nye aktiviteter, aktiviteter i samarbejde med andre haller, samarbejde omkring drift, sundhedsfremmede tiltag etc.

  I det fremadrette arbejde med at udvikle faciliteterne skal der også tages højde for, hvordan afskrivning og investeringer kan indarbejdes i den enkelte facilitets budget.

  Kultur, Miljø & Erhverv har opbakning fra Social & Sundhed samt Børn & Skole til at agere proaktivt for at kunne støtte op om analysens anbefalinger, og forvaltningerne foreslår derfor, at der nedsættes arbejdsgrupper på tværs af kommunens forvaltninger, der skal komme med oplæg til:

  - hvordan man etablerer en driftsorganisation, som institutioner, der primært er finansieret af Kultur & Fritid, får mulighed for at blive en del af

  - hvordan Kultur & Fritid og Sundhed & Forebyggelse kan styrke deres samarbejde fx omkring udbud af sundhedsrelaterede aktiviteter og aktiviteter i dagtimerne. Det gælder blandt andet aktiviteterne i Sundhedscenteret i Rødekro og de aktiviteter, der foregår i regi af Servicelovens § 79

  - hvordan gebyr for leje af lokaler skoler, borgerhuse m.fl. kan indføres for at stille alle ens

  - hvordan driften af svømmehallerne kan udvikles, så aktivitetsniveauet højnes og svømmehallernes økonomi forbedres blandt andet via en ny model for skolesvømning.

  Konsulent fra firmaet Frejo&Steen deltog i Kultur- og Fritidsudvalgsmødet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at oplægget sendes i høring, og

  at sagen forelægges øvrige stående udvalg.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11-04-2016

  1. at Godkendt, analysen og forslag til tilskudsmodel sendes i offentlig hørring.

  2. at Analysen og forslag til tilskudsmodel sendes til orientering i samtlige stående udvalg. 

  Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 12-04-2016

  Taget til efterretning med bemærkning om, at Børne- og Uddannelsesudvalget inddrages inden der træffes beslutning om driften af svømmehallerne.

  Afbud: Rasmus Lyngbak Bøgen

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-05-2016

  Taget til efterretning, at oplægget er sendt i høring.

  Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 02-05-2016

  Taget til orientering.

  Afbud: Gert Nordklitgaard.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 12-04-2016

  1. at godkendt.
  2. at taget til efterretning.

  Afbud: Svend Hansen Tarp.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/9405, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul udarbejdes den første detaljerede bevillingskontrol i 2016 pr. 31. marts 2016.

  Forvaltningen har, i samarbejde med budgetafdelingen, foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2016 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne.

  Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

  På udvalgets område kan bevillingskontrollen opdeles i følgende:

  1. Omplaceringer indenfor udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  3. Tillægsbevillinger drift finansieret af andre udvalg (netto 0)
  4. Tillægsbevillinger anlæg

  En samlet oversigt over forslag til bevillingsændringer fremgår af bilag I3.

  Omplaceringer indenfor udvalget godkendes af udvalget.

  Tillægsbevillinger godkendes af byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Bilag I4 viser en økonomisk oversigt over det forventede regnskab på udvalgets område fordelt på serviceudgifter, anlæg.

  Opsummeret søges følgende bevillingsændringer:

  1.000 kr.

  Oprindeligt budget

  Korrigeret budget

  Forbrug 31/3

  Forventet regnskab 2016

  Ændring

  Serviceudgifter

  154.457

  162.954

  24.567

  162.937

  -20

  Anlæg

  44.800

  53.825

  3.920

  50.425

  -3.400

  Ændring af serviceudgifterne indeholder:

  1. en omplacering indenfor udvalgets ramme i 2016-2019 fra politikområdet ”Drift af veje og parker” -0,549 mio. kr. tilført politikområdet ”Sikring af alsidig natur” som skal dække yderligere udgifter som følge af øget udgift ved udbud af vandløbsvedligeholdelse. Se bilag I2N
  2. en negativ rammekorrektion på 0,060 mio. kr. jf. byrådsbeslutning, hvor driftsbesparelse på anlægsprojektet udskiftning af træ- og gittermaster tilgår kassen fra 2017. Se bilag T2
  3. en negativ tillægsbevilling på 0,020 mio. kr. som følge af udbud på forsikringer, hvor der overføres budget til Økonomiudvalget jf. bilag B2.

  Ændring af anlæg vedrører:

  1. Overførsel af rådighedsbeløb på 3,400 mio. kr. fra 2016 til 2017 på anlægsprojektet ”Udskiftning af gadebelysning”

  2. En tillægsbevilling til anlægsprojektet ”Vej til multiarena, Hjelmallé” på 0,533 mio. kr. som finansieres af mindre forbruget på projekt ”Forbedring kryds savværksvej”, ”Rise plejehjem samlet 0,425 mio.kr. Endvidere flyttes rådighedsbeløb på 0,108 mio. kr. på projektet ”sorte huller” til restfinansiering.

  Et samlet økonomisk overblik over anlæg og bevillingsændringer fremgår af bilag A1 og status på de enkelte anlægsprojekter fremgår af bilag A2.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der omplaceres fra ”Drift af veje og parker” til ”Sikring af alsidig natur” 0,549 mio. kr. i 2016-2019 jf. bilag I2,

  at der givesnegativ rammekorrektion i 2017-2020 på 0,060 mio. kr. som tilføres kassen jf. bilag T2,

  at der gives negativ tillægsbevilling i 2016 samt negativ rammekorrektion i 2017-2020 på -0,020 mio. kr.(netto 0) som tilføres Økonomiudvalget jf. bilag B2,

  at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling til projektet ”Vej til multiarena, Hjelmallé” 0,533 mio. kr., finansieret af en negativ anlægsbevilling på projekterne ”Forbedringer af kryds på Savværksvej” 0,060 mio. kr.,  ”Vej til Riise plejehjem” 0,365 mio. kr. samt overførsel af rådighedsbeløb fra projektet ”Sorte pletter pulje” på 0,108 mio. kr. jf. bilag A1,

  at der overføres rådighedsbeløb på 3,400 mio. kr. fra 2016 til 2017 på anlægsprojektet ”Udskiftning af gadebelysning”.jf. bilag A1.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-05-2016

  1. at godkendt.
  2. at anbefales godkendt.
  3. at anbefales godkendt.
  4. at anbefales godkendt.
  5. at anbefales godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 15/34189, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Ifølge budgetprocessen inddrages de stående udvalg, og skal leverer et bidrag til Økonomiudvalget.

  Der er for Teknik- og Miljøudvalget allerede godkendt omplaceringer indenfor udvalgets driftsbudget.

  Tabel 1.1 omplaceringer politikområderne Miljø og Natur

  Politikområde (1.000)

  2016

  2017

  2018

  2019

  2020

  Miljø, badevand/drikkevand

  -233

  -237

  -237

  -237

  -237

  Miljø, Indsatsplaner

  -553

  -566

  -566

  -566

  -566

  Natur, badevand/drikkevand

  233

  237

  237

  237

  237

  Natur, Indsatspaner

  553

  566

  566

  566

  566

  Første behandling af budget omfatter følgende områder:

  Drift - Omprioriteringskatalog

  Ifølge rammeudmelding skal Teknik- og Miljøudvalget bidrage med 1,578 mio. kr. i 2017 stigende til 3,156 mio. kr. i 2018 og fremefter til omprioriteringskataloget. Der er i bilag 1 indmeldt forslag og beskrivelser af emner. Der ønskes at Teknik- og Miljøudvalget beslutter, hvilke emner der skal indgå i kataloget.

  Drift - udfordringer indenfor udvalget

  For Teknik- og Miljøudvalget er der følgende udfordringer, som ikke kan håndteres indenfor nuværende budgetramme.

  Tabel 1.2 Udfordringer TMU

  Politikområde

  (1.000 kr.)

  2017

  2018

  2019

  2020

  Udvendig bygningsvedligeholdelse

  17.000

  17.000

  17.000

  17.000

  Vintertjeneste

  1.600

  1.600

  1.600

  1.600

  Belægninger og bygværker

  24.000

  24.000

  24.000

  24.000

  Drift og vedligehold

  11.300

  11.300

  11.300

  11.300

  Beskrivelse af projekterne er vedlagt i bilag 1. Der er tale om større udfordringer, som ikke kun kan løses med omplaceringer indenfor udvalget.

  Anlæg – investeringsoversigt 2017-2020

  Investeringsoversigt over anlæg for Teknik- og Miljøudvalget er blevet kvalificeret og viser følgende projekter.

  Tabel 1.3: Kvalificeret investeringsoversigt 2017-2020

  Tekst

  2017

  2018

  2019

  2020

  Udskiftning gadebelysning (frigivet)

  8.700

  Rydning af træer langs vandløb

  500

  500

  Cykelstipulje

  2.500

  2.500

  I ALT

  11.700

  3.000

  I bilag 1 ses tilhørende projektbeskrivelser. Der forekommer ikke nogle akutte anlæg jf. definition i budgetoplæg, hvor akutte er kategoriseret som bygningsvedligeholdelseskategori 3. Der ønskes at Teknik- og Miljøudvalget godkender kvalificeret investeringsoversigt 2017-2020.

  Takster

  Der er udarbejdet takstkatalog, som fremgår i bilag, som ønskes godkendt i udvalget. Takster på byggesagsgebyrer, vil forløbe som enkeltsag.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Teknik- og Miljøudvalget beslutter, hvilke emner der skal indgå i omprioriteringskataloget,

  at kvalificeret investeringsoversigt 2017-2020 godkendes, og

  at takster godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-05-2016

  1. at udsat.
  2. at anbefales godkendt.
  3. at anbefales godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/14, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  • Digital annoncering af landzonetilladelser
  • Padborg Park

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-05-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/1148, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-05-2016

  Intet.