Beslutningsprotokol

onsdag den 8. juni 2016 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Bent Sørensen, Jens Wistoft, Christian Gramstrup Lauridsen, Helga Nørgaard, Christian Panbo, Kurt Andresen, Thomas Juhl
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/13, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  -Teknik- og Miljøudvalget

  - onsdag den 8. juni 2016, kl. 9.00

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 08-06-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/34189, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Ifølge budgetprocessen inddrages de stående udvalg, og skal levere et bidrag til Økonomiudvalget. På 1. behandling af budget 2017-2020 den 4. maj 2016 blev følgende godkendt:

  • Kvalificeret investeringsoversigt 2017-2020 med dertil hørende projektbeskrivelser 
  • Takster

  2. behandling af budget omfatter følgende områder:

  Bemærkninger

  For Teknik- og Miljøudvalget er der udarbejdet budgetbemærkninger til budget 2017-2020. Ændringer som følge af bevillingskontrollen den 31. marts 2016 er endnu ikke indarbejdet i materialet, men indarbejdes inden materiale behandles samlet på Økonomiudvalget.  Bemærkninger er vedlagt og skal godkendes af udvalget.

  Omprioriteringskataloget

  Teknik- og Miljøudvalget udsatte på 1. behandling beslutning om, hvilke emner der skal indgå i omprioriteringskataloget. Samlet skal udvalget bidrage med 1,578 mio. kr. i 2017 stigende til 3,156 mio. kr. i 2018 og fremefter. Samlet omprioriteringskatalog er vedlagt.

  På mødet uddeles budgetmappe med samlet materiale for Teknik- og Miljøudvalgets budget 2017-2020.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at bemærkninger til Teknik- og Miljøudvalgets budget 2017-2020 godkendes, og

  at udvalget beslutter, hvilke emner der skal indgå i omprioriteringskataloget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 08-06-2016

  1. at godkendt.
  2. at besluttet følgende,

  Omprioriteringskatalog

  Teknik- og Miljøudvalget

  TMU udvalget 08.06 2016

  Note

  Politikområde

  Titel

  1.000 kr.

  2017

  2018

  2019

  2020

  1

  Sikring af alsidig natur

  Blå Flag

  0

  0

  0

  0

  2

  Sikring af alsidig natur

  Mindre naturprojekter

  0

  0

  0

  0

  3

  Sikring af alsidig natur

  Opmåling af vandløb

  0

  0

  0

  0

  4

  Sikring af alsidig natur

  Tilskud til salamandervandhuller

  0

  0

  0

  0

  5

  Drift af veje og parker

  Nedlæggelse af offentlige toiletter

  -150

  -150

  -150

  -150

  6

  Drift af veje og parker

  Serviceændring på skraldespandsområdet

  -278

  -278

  -278

  -278

  7

  Drift af veje og parker

  Renhold tavler, kantpæle og fartdisplay

  0

  0

  0

  0

  8

  Drift af veje og parker

  Serviceændring på græsområdet

  -300

  -300

  -300

  -300

  9

  Drift af veje og parker

  Ukrudtsbekæmpelse, kemisk bekæmpelse

  0

  -303

  -303

  -303

  10

  Belægninger og bygværker

  Asfalt på boligveje

  0

  0

  0

  0

  11

  Miljøbeskyttelse m.v.

  GroNet

  0

  0

  0

  0

  12

  Vintertjenesten

  saltning på C og D veje

  0

  -500

  -500

  -500

  13

  Sikring af alsidig natur

  skove

  0

  0

  0

  0

  14

  Belægninger og bygværker

  grusveje vedligehold privat, 25 km

  -75

  -75

  -75

  -75

  15

  Belægninger og bygværker

  1 % hhv. 2 %

  -300

  -600

  -600

  -600

  16

  Kollektiv trafik

  1 % hhv. 2 %

  -300

  -600

  -600

  -600

  17

  Ejendomme

  1 % hhv. 2 %

  -175

  -350

  -350

  -350

  -1.578

  -3.156

  -3.156

  -3.156

  Bidrag

  -1.578

  -3.156

  -3.156

  -3.156

  Difference

  0

  0

  0

  0

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/22174, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget orienteres i denne sag om status for projekterne under Sundhedsplanen 2015-2016. Konsulent Michael Metzsch fra Sundhed & Forebyggelse deltager i udvalgsmødet, for at præsentere sagen.

  Sundhedsplanen 2015-2016 beskriver overordnet, hvilke sundhedsindsatser kommunen arbejder med i 2015 og 2016. I sundhedsplanen er der derfor indenfor de 11 indsatsområder, synliggjort 62 indsatser/projekter, der bidrager til at forbedre sundhedstilstanden for borgerne i Aabenraa Kommune. Sundhedsplanen skal sikre at visionerne for kommunens sundhedspolitik 2012-2020 bliver opfyldt. Visionerne heri er:

  · Vi vil have flere sunde borgere med godt helbred og høj livskvalitet.

  · Aabenraa skal være kendt som kommunen, hvor der træffes sunde valg.

  · Aabenraa skal evne at skabe sunde sammenhænge og effekt af sundhedsindsatsen.

  Det generelle statusbillede for Sundhedsplanen 2015-2016 er, at der er fremdrift i alle projekter og indsatser. De følger tidsplanerne og en del er allerede implementeret i den daglige drift. Enkelte projekter er lukket, hvor projekterne er blevet erstattet af andre indsatser. 

  Status for enkelte udvalgte projekter, der vedrører Kultur- og Fritidsudvalget, Vækst- og Udviklingsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget er:

  · Breddeidrætskommune: Sundhed og læring i centrum: Projektets 7 projekter går ind i sidste fase på forankring, drift eller lukning af projekter. Projektets tværgående karakter har ført centrale læringspunkter med sig de 3 medvirkende forvaltninger imellem. Senest har samarbejdet ført til fælles projekt omkring Sund Skole 2020.

  · Aktiv Campus Aabenraa: Projektet har i dag 19 medlemmer, som er unge fra uddannelserne i Aabenraa. Interessen er størst blandt de unge fra ungdomsuddannelserne, hvor det er mere vanskeligt at engagere de studerende fra videregående uddannelser. Årsagen hertil er blandede interesser hos de to grupper.

  · Conventus: Ca. 750 foreninger og organisationer har oprettet sig i Conventus. Ca. 100 foreninger bruger Conventus som foreningssystem med bl.a. medlemstilmelding og regnskab. Folkeoplysende foreninger har i 2015 aflagt regnskaber igennem systemet og i 2016 har de endvidere anvendt systemet til ansøgning om tilskud. Datagrundlaget i Conventus har medført en større analyse af anvendelsen af haller og idrætsanlæg.

  · Byomdannelse i Aabenraa Midtby: Anlægsarbejdet følger tidsplan og alle projekter vil være realiseret inden udgangen af 2017.

  · Sund og bæredygtig bydel (Langhus): Udstykningen af området er gennemført og mange af byggegrundene er solgt. Enkelte sundhedstiltag som afmærkede løbestier og fitnessområder har ikke været muligt at gennemføre under projektets afsatte midler. 

  · Strandpromenaden: Promenaden er udført inden for den afsatte økonomi. Etablering af nye sundhedsmæssige initiativer som fx crossfitanlæg vil iværksættes på et senere tidspunkt, hvor der tilvejebringes midler til etablering af disse.

  Der arbejdes lige nu med den kommende Sundhedsplan, der skal gælde fra 2017. Hensigten er, at den skal indeholde færre konkrete projekter og indsatser, som dels skal have et større sundhedsfagligt indhold, dels have fastsatte effektmål.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 08-06-2016

  Udsat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/15416, Sagsinitialer: jpet

  Sagsfremstilling

  Kommunerne er fra 1. januar 2015 ved lov forpligtet til at opkræve byggesagsgebyrer i forhold til den faktiske anvendte tid til byggesagsbehandling.

  Efter anbefaling fra Teknik- og Miljøudvalget besluttede Økonomiudvalget den 30. september 2014 en gebyrmodel med ét fast timegebyr uanset sagstype.

  Timeprisen blev fastsat til 735 kr. for 2015. I 2016 blev timeprisen reguleret til 750 kr.

  Gebyrindtægterne må ikke overstige de samlede omkostninger til byggesagsområdet. Kommunerne skal kunne dokumentere omkostningerne, der er knyttet til selve byggesagsbehandlingen.

  Ved fastsættelse af timeprisen må medregnes de omkostninger, der direkte, indirekte eller komplementært vedrører byggesagsområdet. Udgifter der hører til sagsbehandling efter anden lovgivning (f.eks. dispensationer fra lokalplaner) må ikke medregnes.

  Ved beregningen af omkostninger og timeprisen fik forvaltningen i 2014 bistand fra Revisionsfirmaet BDO. I samarbejde med BDO blev der fastlagt nogle forudsætninger. F.eks. hvor mange timer hver sagsbehandler kan ud-fakturere, og hvor mange timer der må indregnes i overhead. 

  På baggrund af time-/sags-registeringen for 2015 er der nu konkret datagrundlag for et helt år. En analyse af disse data viser, at det ikke er muligt helt at ud-fakturere så mange timer som antaget, da en del af den samlede sagsbehandling vedrører opfølgning på verserende sager før 2015, opgjort efter tidligere gebyr-ordning. Desuden viser analysen, at der er en række timer, der ikke kommer til ud-fakturering, da byggeprojektet opgives af ansøger inden der indsendes konkret ansøgning, eller at vi må afvise at realitetsbehandle en ansøgning, pga. ufuldstændig oplysninger eller mangler i sagen.

  Det betyder at timeprisen er fastsat for lavt i 2016.

  Timeprisen for 2016 skal rettelig være 881kr.

  Den nye timepris kan tidligst være gældende for sager modtaget/oprettet efter 1. august 2016. Ansøgere vil i løbet af juni og juli direkte blive orienteret om ny timepris. Desuden vil der blive informeret herom på hjemmesiden.

  Hvis timepris for 2016 ikke ændres vil det have estimeret ekstra-omkostning på 0,372 mio. kr.

  Timeprisen for 2017 fastsættes til ny takst ovenfor, som indeksreguleres, hvilket svarer til en timepris på 899 kr.

  Hvis timepris for 2017 og fremad ikke ændres vil det have estimeret ekstra-omkostning på 0,913 mio. kr. pr. år.

  Timeprisen for 2017 vil blive genberegnet, når der foreligger data for hele år 2016.

  Før 2015 blev det fulde gebyr opkrævet, når der blev udstedt byggetilladelse eller anmeldt byggeri. Nu forfalder en del af gebyret, først når byggeriet er færdigt. Det betyder, at der kommer en nedgang i gebyrindtægt de første 1-2 år på grund af forskydning i tidspunkt for opkrævning.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at timeprisen fastsættes til 881kr. fra 1. august 2016 og resten af året, og

  at timeprisen for år 2017 fastsættes til 899 kr.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 08-06-2016

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/21810, Sagsinitialer: heh

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med behandlingen af byggeansøgning om indretning af diskotek på Storetorv 7, 6200 Aabenraa, har ansøger leveret en P-analyse og argumenterer for at P-regulativets bestemmelser skal fraviges.

  Det vurderes, at særligt for diskoteker (aften/nat og uden koncerter) er der sket en samfundsudvikling hvor gæster i langt større omfang end tidligere enten ankommer til fods, bliver transporteret til og fra stedet eller ankommer i egen bil som efterlades til næste dag.

  P-regulativets bestemmelser er utidssvarende og det vurderes derfor, at der nu er behov for en konkret tilpasning og der senere vil være behov for en mere gennemgribende revision af P-regulativet.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  Byggelov, Planlov og Cirkulære om Parkeringsfond

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at kravet for diskoteker (dag/nat uden koncerter) ændres fra 1 p-plads pr. 10 m² etage areal til 1 p-plads pr. 50 m², og     

  at kravet for diskoteker (dag/nat med koncerter) ændres fra 1 p-plads pr. 10 m² etage areal til 1 p-plads pr. 20 m².

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 08-06-2016

  Et flertal stemmer for,

  at kravet for diskoteker (dag/nat uden koncerter) ændres fra 1 p-plads pr. 10 m² etage areal til 1 p-plads pr. 50 m²

  Christian G. Lauridsen og Christian Panbo stemte imod.

  Christian G. Lauridsen begærer sagen i Byrådet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/4610, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte på mødet den 25. maj 2016 et justeret kommissorium for § 17 stk. 4 udvalget om kollektiv trafik. Desuden udpegede byrådet fire byrådsmedlemmer til at deltage i udvalget, herunder en formand. Endelig delegerede byrådet kompetence til Teknik- og Miljøudvalget til at udpege de resterende medlemmer af § 17 stk. 4 udvalget.

  Teknik- og Miljøudvalget skal derfor udpege de resterende medlemmer til § 17 stk. 4 udvalget.

  Det fremgår af kommissoriet for § 17 stk. 4 udvalget at:

  Øvrige medlemmer findes blandt borgere eller virksom­heder med særlig interesse for eller indsigt i kollektiv bustrafik.

  Hidtil har udvalgets øvrige medlemmer været indstillet fra Ungdomsuddannelserne, Seniorrådet og Landsbyrådet med hhv. Ilse Friis, Tage Juul og Hans Peter Jensen, som alle er indstillede på fortsat at være medlemmer af § 17 stk. 4 udvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Teknik- og Miljøudvalget udpeger de medlemmer af § 17 stk. 4 udvalget, som skal findes blandt borgere eller virksomheder med særlig interesse for eller indsigt i kollektiv bustrafik.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 08-06-2016

  Følgende repræsentative personer blev udpeget:

  Ilse Friis, Tage Juul og Hans Peter Jensen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/33458, Sagsinitialer: nlh

  Sagsfremstilling

  I denne sag orienteres om status på arbejdet med projektgrundlag for trafiksikring af Camma Larsen-Ledets Vej og Nyløkke, herunder forhold om mulig tillægsfinansiering.

  Den 24. februar 2016 frigav byrådet anlægsbevilling til gennemførelse af løsning A og en inddragelse af inddragelse af interessenter fra lokalområdet i en dialog om projektets realisering (se bilag).

  Derfor har der hen over foråret været inddragelse med repræsentanter fra Høje Kolstrup Skole, Agoraen, Rema 1000 (bygningsejer, koncernen og butikschefen), Bydelsrådet og Salus.

  Resultatet af møderne er bilagte forslag C.

  Resultatet fra inddragelsen har medført forslag til supplerende/forbedrende tiltag.

  Forslagene vil fordyre projektet ud over den frigivne ramme, idet der ikke er forslag til tilsvarende besparelser.  

  Følgende forbedrende tiltag er foreslået i løsning C:

  1. En rampe der forbinder boligområderne med busstoppestederne. Rampen udarbejdes efter gældende tilgængelighedsmæssige krav og kan derved benyttes af eksempelvis kørestolsbrugere og folk med barnevogne.  Den eksisterende forbindelse til busstoppestederne er via en væsentlig omvej og en tvunget passage henover parkeringspladsen ved Rema 1000 eller trapper. Rampen er anslået til 0,375 mio.kr.
  1. For at sikre eleverne en naturlig gårute fra busstoppestedet ved Camma Larsen-Ledets Vej ændres forløbet på gangstien langs Nyløkkke. Udover at gangstien forlænges, etableres der en sikker krydsning på Nyløkke i form af bump. Bumpet skal også være med til at reducere bilernes hastighed på Nyløkke. Forlængelse af fortov, bump og ekstra beplantning er anslået til 0,125 mio.kr.
  1. Der skabes mindre projektjusteringer, i form af bredere midterhelle på Camma Larsen-Ledets Vej, digital infotavle, buskbeplantning ved arealer der udtyndes. Sidste del for at undgå utilsigtet genvejssøgende gående trafik på de nye åbne områder. Mindre projektjusteringer, anslået til 0,080 mio.kr.
  1. Belægningsskifte fra beton til granit omkring det nye torv og krydsningsområdet er et ønske for at skabe en belægningsmæssig og forskønnende sammenhæng mellem det nye torv foran Rema 1000 og Aktiv Torv ved Agoraen. Belægningsskifte til granit, anslået til 0,311 mio.kr.

  På investeringsoversigten er afsat et rådighedsbeløb på 2,5 mio.kr. til projektet ”Bystrækning foran skoler” i 2016.

  Heraf er der frigivet 1,85 mio. kr. til at sikre Camma Larsen-Ledets Vej og Nyløkke med udgangspunkt i løsning A.

  Forbedringerne til løsning C fordyrer projektet med i alt 0,866 mio.kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen om projektets status tages til efterretning, 

  at forvaltningen arbejder videre mod udbud, herunder at forbedringerne under sagsfremstillingens punkt 2 og 3 i alt 0,2 mio. kr. kan indgå som optioner i udbuddet, og

  at udvalget ved frigivelses af pulje til Sorte pletter, 2016 tager stilling til, om forbedringerne under sagsfremstillingens punkt 2 og 3 anvises finansieret af denne pulje. 

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 08-06-2016

  1. at taget til efterretning.
  2. og 3. at godkendt.

  Jens Wistoft og Christian Panbo stemmer imod,

  med den bemærkning, at den godkendte løsning ikke er langsigtet nok.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/19409, Sagsinitialer: jej

  Sagsfremstilling

  Padborg Fjernvarme a.m.b.a. har den 14. marts 2016 fremsendt ansøgning om myndighedsgodkendelse af projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme.

  Projektet omfatter udnyttelse af overskudsvarme fra virksomheden Claus Sørensen A/S (frysehus). Overskudsvarmen bliver i dag ikke nyttegjort, men med projektet kan overskudsvarmen sendes ud på fjernvarmenettet. 1.734 forbrugere vil kunne drage nytte af denne bæredygtige fjernvarmeforsyning.

  Padborg Fjernvarme modtager i dag ca. 35.000 MWh fra Stadtwerke i Flensburg og overskudsvarme fra Agri-Norcold på ca. 2.300 MWh om året (godkendt af TMU den 21. januar 2016).

  Dertil vil der i 2016 komme en leverance på ca. 6.855 MWh fra et 15.000 m2 stort solfangeranlæg (godkendt af TMU den 21. januar 2015)

  Ved tilkobling af virksomheden Claus Sørensen A/S, vil der blive tilført ca. 1.685 MWh som en jævn leverance fra indfrysning af kød.

  Ved projektets gennemførelse vil det være muligt at producere CO2-neutral energi til fjernvarmenettet. Miljømæssigt er projektet teknisk sikkert og gennemtestet. Produktionsformen har ingen kendte negative indflydelser på miljøet.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Planmæssige forhold

  Projektet er i overensstemmelse med kommunens varmeplan.

  Økonomi og afledt drift

  Padborg Fjernvarme finansierer projektet og der er ikke brug for en kommunegaranti.

  Samfundsøkonomisk er projektet positivt og projektet er i overensstemmelse med Varmeplan 2009 for Aabenraa Kommune.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at overskudsvarmeprojekt for Padborg Fjernvarme a.m.b.a. godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 08-06-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/15443, Sagsinitialer: jej

  Sagsfremstilling

  Aabenraa – Rødekro Fjernvarme a.m.b.a. har den 4. februar 2016 fremsendt ansøgning om myndighedsgodkendelse af projektansøgning, vedr. nedlæggelse af fjernvarm centralen Humlehaven, samt etablering af en ny vekslerstation, inkl. ny fjernvarme forsyningsledning med tilslutning til eksisterende ledning i Dr Margrethes Vej.

  Projektet omfatter:

  · Nedlæggelse af varmeproduktions- og fordelingsanlæg på centralen ved Humlehaven 2, matr.nr. 2318 Aabenraa

  På central Humlehaven omfatter projektet en nedlæggelses af i alt 38,9 MW kedelkapacitet og 32 MW vekslerkapacitet tilknyttet transmissionssystemet, samt afblænding af den eksisterende 3,2 km fjernvarmeledning i betonkanal ud mod Enstedværket.

  · Etablering af ny vekslerstation og fordelingsanlæg på ny central på Engvej 20, matr.nr. 2367 Aabenraa

  Der etableres en ny 220 m2 bygning med en 39 MW vekslerinstallation med forsyningspumper, der tilknyttes til transmissionssystemet via en ny 20 meter Ø300 mm transmissionsledning og til forsyningsnettet via en 550 meter Ø400 mm fjernvarmeforsyningsledning. Nye rørledninger i jorden etableres i højisolerede præfabrikerede rør.

  · Etablering af den nye fjernvarme forsyningsledning med tilslutning til eksisterende ledning i Dr Margrethes Vej

  Den nye fjernvarmeforsyningsledning fra vekslerstationen vil blive tilsluttet til eksisterende ledning i Dr Margrethes Vej.

  Ved projektet gennemførelse vil det være muligt at sikre en væsentlig bedre udnyttelse af fjernvarmen, da den gamle forsyningsledning bliver udskiftet til en højisoleret ledning. Dette vil sikre en energibesparelse på ca. 750 MWh/år i reduceret varmetab fra den 3,2 km lange fjernvarmeledning.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Planmæssige forhold

  Projektet er i overensstemmelse med kommunens varmeplan.

  Økonomi og afledt drift

  Samfundsøkonomisk er projektet positivt.

  Aabenraa - Rødekro Fjernvarme finansierer projektet og der er ikke brug for en kommunegaranti.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at nedlæggelse af Central Humlehaven og etablering af ny vekslerstation på Engvej, inkl. ny fjernvarme forsyningsledning godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 08-06-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/19950, Sagsinitialer: pbe

  Sagsfremstilling

  Vandløbet er blevet opgravet ulovligt og fremstår herefter med alt for store dimensioner i forhold til den regulativmæssige skikkelse. Derfor er der i et par år efter konkret afgørelse ikke foretaget vedligeholdelse. I 2015 var opvæksten af planter kommet så meget i gang, at forvaltningen besluttede at skære et profil i vegetationen svarende til det regulativmæssige vandløbsprofil. Bundkoter og bundbredde i udgravningen er stadig tydelig lavere/større.

  Der skal træffes beslutning om, hvordan de fysiske forhold i vandløbet skal håndteres fremover.

  Uanset fremgangsmåden skal der udarbejdes et nyt regulativ for vandløbet, idet det nuværende regulativ er forældet og meget svært håndterbar i den daglige administrationspraksis.

  Forvaltningens løsningsforslag:

  Løsningsforslag 1

  Kommunen fortsætter med at skære et profil i vegetationen svarende til det regulativmæssige vandløbsprofil og lader aflejringer, rodnet, udskridninger m.m. fylde udgravningen op, indtil profilen nærmer sig den regulativmæssige bund.

  Løsningsforslag 2

  Kommunen igangsætter en egentlig genetablering med opfyldning af det manglende materiale. For ikke at lave en meget bekostelig totalopfyldning, er der i et tilbud fra en rådgiver foreslået at der udlægges tærskler med 50-100 meters mellemrum, hvorefter de mellemliggende strækninger fyldes op ad naturens vej på samme måde som i punkt 1.

  Forvaltningens bemærkninger:

  Det 1. forslag er det billigste.

  Der skal dog hvert år foretages en bundpejling og regelmæssigt en fuld opmåling for at følge udviklingen.

  Det 2. forslag er dyrere.

  Der er indhentet tilbud på 100.000 kr. på projektering, hvorefter selve arbejdet skal udføres. Tilbuddet omfatter beregning af vandløbets størrelse i forhold til oplandet.

  Det samlede projekt skønnes at ligge på godt en halv million kr. Til gengæld er forholdene hurtigere på plads.

  Der skal udarbejdes et nyt regulativ, hvilket kan ske hurtigere med løsningsforslag 2.

  Der er opgravet flere rørstyrt, og der er efter opgravningen ændret markoverkørsel uden tilladelse. Disse ulovlige tiltag hører sammen med en retablering og skal behandles samtidigt, dvs. ved løsningsforslag 1 om nogle år, og ved løsningsforslag 2 i forbindelse med projektets gennemførsel.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  Regulativ for sognevandløb nr. 2 med tilløb i Hjordkær kommune (1966).

  Vandløbsloven.

  Naturbeskyttelsesloven.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forvaltningen arbejder videre efter princippet i løsningsforslag 1.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 08-06-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 09/38534, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med udførelsen af strandpromenadeprojektet har der været gennemført en række undersøgelser af om der kan etableres et kanonbatteri på strandarealet ud for Kallemosen.

  Der er opnået tilladelse til anlæggelse af den bastion, som kanonerne i givet fald ville skulle placeres på, fra Naturstyrelsen i forhold til strandbeskyttelseslinje og fra Kystdirektoratet vedrørende kystsikring af anlægget.

  Der skulle efterfølgende udarbejdes en landzonetilladelse.

  Der har vist sig en række forhold der giver anledning til, at genoverveje placeringen ved Kallemosen:

  1. Søfartsstyrelsen har udtalt, at der skal foretages en tryksikring af søfyret ved siden af det planlagte kanonbatteri, idet affyring af kanonerne kan medføre, at fyrets elektronik ødelægges af trykbølgen. Fyret er vigtigt i forhold til, at lede skibstrafikken sikkert ind til havnen. Tryksikring af fyret skal i givet fald bekostes af bygherre, som i dette tilfælde er kommunen.
  1. Søfartsstyrelsen oplyser, at det skal sikres, at der ikke er fartøjer og personer ud for afskydningsfeltet på afskydningstidspunktet. Det vil være operatørens ansvar at sørge for dette.
  1. Der skal være en sikkerhedszone bag kanonerne når de affyres. Denne sikkerhedszone vil medføre, at der skal lukkes for trafikken på Flensborgvej og Kallemosen i god tid før afskydningen. Dette er forholdsvis dyrt, da det involverer afspærringsmateriel, skiltning og mandskabsressourcer. Mellem 500-1000 biler, busser og lastbiler skulle vil omledes til Rugkobbel og Tøndervej i den time vejen er lukket afhængigt af afskydningstidspunktet. Det vil være den til en hver tid værende operatør af kanonerne, der skal bestille afspærring af vejene og betale de omkostninger der forbundet med dette. Det er beregnet til pt. ca. 13.000 kr. pr. gang.
  1. I forbindelse med naboorienteringen indkom der 3 høringssvar, heraf en med 14 underskrifter mod projektet. Høringssvarene var i forhold til støj fra affyring af kanoner, reduceret udsigt, indskrænkning af strandarealet, ejendomspriser og negativ signalværdi.

  Forslag til beslutning:

  Teknik- og Miljøudvalget skal således tage stilling til om udvalget vil fastholde placeringen ved Kallemosen. Forvaltningen kan på baggrund af oplysningerne ikke anbefale, at der arbejdes videre med placeringen ved Kallemosen.

  Løsningsforslag:

  Forvaltningen foreslår, at der gives bemyndigelse til at arbejde videre med alternative placeringsforslag, at der foretages en beregning af omkostninger til etablering af et batteri et andet sted, at såfremt det alternative forslag er billigere end placeringen ved Kallemosen, at disse midler bliver i promenadeprojektet og anvendes til nye aktive spots, skiltning o.a.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Planmæssige forhold

  Området er beliggende i landzone og er omfattet af lokalplan M90 for Sønderstrand. Området er udlagt til rekreative formål.

  Tilladelse til etablering af anlægget kræver landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1.

  Økonomi og afledt drift

  Realisering af kanonbatteriet med mulighed for afskydning af kanoner ved Kallemosen forudsætter tryksikring af søfyret. Udgift hertil er ukendt.

  Udgifter i forbindelse med afskydning i øvrigt er kommunen u vedkommen.

  Høring/udtalelse

  Der har været afholdt naboorientering, hvor der indkom 3 høringssvar, heraf 1 høringssvar med 14 underskrifter.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at placeringen af kanonbatteriet ved Kallemosen ikke gennemføres,

  at forvaltningen bemyndiges til at arbejde videre med alternative placeringer, og

  at de tilbageblevne midler fra promenadeprojektet som ikke anvendes til kanonbatteri anvendes til aktive spots, skiltning o.a. langs promenaden.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 08-06-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/21862, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  Forlægning af Gasværksvej.

  Formålet med denne sag er, at orientere Teknik- og Miljøudvalget samt Vækst- og Udviklingsudvalget om status for de indledende forarbejder for Gasværksvejs forlægning og omdannelse til Klimaboulevard - afledt af gennemførsel af ”Fremtidens Aabenraa”.

  Kultur, Miljø & Erhverv vil på mødet fremlægge de seneste overvejelser i projektet, herunder visualisering, forhold om projektering og arealbehov afledt af vejens mulige placering og udformning.

  Der er arbejdet videre med projektet til et stade, der kan synliggøre nogle af de overvejelser, som skal gøres forud for en beslutning om realisering.

  Med lokalplan og arealerhvervelse til vejføring på plads ved Cimbriagrunden er projektets stade med det forelagte materiale så langt, at der egentlig skal anlægsfinansiering til for at kunne drive projektet nærmere realisering.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 08-06-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/33345, Sagsinitialer: nlh

  Sagsfremstilling

  Med udgangspunkt i dataindsamling er der udarbejdet en kortlægning af parkeringsforholdene i midtbyen, der sammen med input fra arbejdsgruppen, danner grundlag for forslaget til parkeringsstrategien.

  Teknik og Miljøudvalget fik præsenteret dataindsamlingsmaterialet på udvalgsmødet 6. april 2016.

  Dataindsamling:

  Følgende dataindsamling er foretaget i ugerne 9-11:

  - Parkeringsregistrering en hverdag (7-19) og en lørdag (9-15).

  - Spørgeskemaundersøgelse blandt parkanter og erhvervsdrivende

  - Oplandsanalyse (hvor bor parkanterne)

  - Opholdstider (hvor længe parkerer de enkelte)

  - Gennemgang af eksisterende skiltning

  - Afstandsberegning af turmål (minutter/meter)

  Kortlægning:

  Parkeringsundersøgelsen viser, at der generelt er et tilfredsstillende antal parkeringspladser i midtbyen og mere pres på ved uddannelsesområderne og langtidsparkeringspladserne tæt på midtbyen. 

  Arbejdsgruppe:

  Arbejdsgruppen, bestående af repræsentanter fra Shop i City, Business Aabenraa, Visit Aabenraa og p-vagtordningen, fik præsenteret parkeringsundersøgelsen og var med til at komme med input til strategien.

  Strategi:

  Med afsæt i dataindsamling og input fra arbejdsgruppen er der udarbejdet et forslag til en strategi, der i en helhed afdækker parkeringsspørgsmålet i Aabenraa by.

  Tidsplan:

  Strategien med eventuelle justeringer fremsendes til godkendelse i Teknik- og Miljøudvalgsmødet, og til  orientering i Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning. 

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 08-06-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/17273, Sagsinitialer: jkla

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 24. juni 2015, at udarbejde forslag til en integreret institution for 0-6 årige i Aabenraa Syd. Institutionen skal være centralt placeret i forhold til Kongehøjskolen og være en erstatning for Kongehøjens Børnehave og Vuggestuen Fjordlykke.

  Børne- og Uddannelsesudvalget behandlede den 10. maj 2016, en sag fra Børn & Skole og besluttede, at arbejde videre med scenarie 2 som udgangspunkt for de videre administrative undersøgelser.

  På baggrund af beslutningen omkring den nye institution, har Kultur, Miljø & Erhverv igangsat arbejdet med at belyse de forskellige scenarier, der er for placeringen i området ved Kongehøjskolen. I den forbindelse undersøges de arealmæssige konsekvenser for indplacering af en ny daginstitution, adgangsforhold (herunder parkering og trafiksikkerhed), mulige synergier i forhold til forhold til fritidsområderne og skoven, funktionelle sammenhænge mellem de enkelte institutioner og faciliteter, ligesom de økonomiske konsekvenser vil blive belyst.

  Forvaltningen vil ligeledes inddrage de eventuelt berørte parter i processen.  

  Kultur, Miljø & Erhverv fremsender sagen til orientering i de fagudvalg som kan blive impliceret; Kultur- og Fritidsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Vækst- og Udviklingsudvalget.

  Det endelige til beslutningsgrundlag vil blive forelagt de respektive fagudvalg, der er relevante i forhold til projektet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 08-06-2016

  Taget til efterretning med en bemærkning om,

  at der skal tages hensyn til de afledte trafikale konsekvenser af den fremtidige placering i forbindelse med budgetlægningen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/14, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Der orienteres om:

  · Svar i Fladsten – sagen

  · Klagenævnsafgørelse Rødekro (§3)

  · Status separering Haderslevvej – kvarter

  · Cykelsti projekt Genner – Løjt 

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 08-06-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/15, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 08-06-2016

  Intet.