Beslutningsprotokol

onsdag den 10. august 2016 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Bent Sørensen, Jens Wistoft, Christian Gramstrup Lauridsen, Helga Nørgaard, Christian Panbo, Kurt Andresen, Thomas Juhl
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/13, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget

  • onsdag den 10. august 2016, kl. 9.00

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 10-08-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/10662, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune skal have fastlagt sine krav til den buskørsel som Sydtrafik udbyder pr. 2017. Udbuddet dækker al kollektiv buskørsel i Aabenraa Kommune, og omfatter også kørslen i Vejen og Tønder Kommuner, samt en del regional kørsel. Kørslen i Sønderborg Kommune udbydes også pr. 2017, men dette udbud er separat som følge af særlige krav til busmateriellet og et tilhørende ønske om udbud med forhandling.

  Kollektiv trafik § 17 stk. 4 udvalget har drøftet kravene til udbuddet på mødet den 7. juni 2016. Beslutningsprotokol fra mødet vedlægges. Kollektiv trafik § 17 stk. 4 udvalget anbefalede forvaltningens indstilling, og supplerede med yderligere anbefalinger til Teknik- og Miljøudvalget.

  Samlet set anbefaler § 17 stk. 4 udvalget

  (fra Kultur, Miljø & Erhvervs indstilling)

  at Aabenraa Kommune stiller krav om at den ordinære bus på ruterne 220 (Aabenraa-Padborg) og 227 (Aabenraa-Tinglev-Kliplev) samt bybusserne skal have lav entre,

  at der skal kunne medtages mindst to cykler inden i bybusserne, samt i busserne med lav entre på ruterne 220 og 227,

  at tildelingskriteriet bliver laveste pris,

  at Sydtrafiks øvrige standardkrav ved udbud følges (dækker alene den maksimale alder på busserne (12 år), dog skolebusser 16 år),

  (§ 17 stk. 4 udvalgets yderligere anbefalinger)

  at minimumskravet til Euronorm på de ordinære busser på rute 220 og 227 samt bybusser bliver Euro 6,

  at kontraktlængden bliver 10 år med mulighed for forlængelse i 2 år med et år ad gangen (dette svarer til udbuddet i Sønderborg),

  at rute 220 og 227, som er lange ruter, får trådløst internet i bussen.

  Det er Sydtrafiks vurdering, at kravene i § 17 stk. 4 udvalgets samlede anbefaling vil kunne opfyldes uden væsentlig merpris. Undtaget herfra er dog kravet om Euro 6-busser fra kontraktstart, som det er vanskeligt at vurdere den økonomiske betydning af. For det afhænger helt af om en vognmand alligevel har tænkt sig at anskaffe nye busser fra start, eller om han satser på at købe og køre med lidt ældre busser så meget som muligt.

  Euro 6 svarer til busser indregistreret første gang i 2014, og der er sandsynligvis ikke mange brugte laventre-busser med Euro 6 på markedet. Med et krav om Euro 6 fra kontaktstart skal vognmanden derfor købe nye busser.

  I et regneeksempel har Sydtrafik sammenlignet afskrivning og renteudgifter for hhv. en ny Euro 6-bus der kører fra kontraktstart og kontraktperioden ud, med en 5 år gammel bus der udskiftes med en tilsvarende midt i kontrakt­perioden. Merudgiften for Euro 6-bussen er ca. 90.000 kr. årligt. Til gengæld vil udgiften til drift af den nye bus være mindre.

  De aktuelle ruter 220, 227 og bybusser køres i øjeblikket af i alt 10 busser inkl. reservebusser.

  Indførelsen af Euro 6-busser i kontrakten vil komme af sig selv, efterhånden som busserne falder for aldersgrænsen på 12 år (16 år for skolebusser). Senest om 10 år vil alle busser på rute 220, 227 og bybusser være Euro 6-busser, uanset om Aabenraa Kommune har stillet krav om Euro 6.

  Endelig bemærker Sydtrafik, at Aabenraa Kommune skal tage stilling til om udbuddet ønskes opdelt i mindre ”pakker”, eller om al kørsel skal udbydes samlet.

  Kultur, Miljø & Erhverv foreslår at al kørsel for Aabenraa Kommune udbydes samlet, med det formål at gøre tilbudsgivning og vurdering af tilbud så enkel som muligt, og for at lægge maksimal vægt på tildelingskriteriet ”laveste pris”.

  Endelig har det praktisk betydning, at der i den daglige drift er færrest mulige vognmænd at holde kontakt til.

  Økonomi og afledt drift

  I Sydtrafiks budget 2017 er udgiften til drift af busruter angivet til knapt 30 mio. kr. for Aabenraa Kommune.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at § 17 stk. 4 udvalgets samlede anbefalinger, som angivet i sagsfremstillingen følges, dog undtaget anbefalingen om Euro 6-busser,

  at Teknik- og Miljøudvalget beslutter om Aabenraa Kommune ønsker at udbyde kørsel med Euro 6-busser som ordinær bus på ruterne 220, 227 og bybusser, og

  at kørslen for Aabenraa Kommune udbydes som en samlet pakke.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 10-08-2016

  Det besluttes,

  at Aabenraa Kommune stiller krav om at den ordinære bus på ruterne 220 (Aabenraa-Padborg) og 227 (Aabenraa-Tinglev-Kliplev) samt bybusserne skal have lav entre,

  at der skal kunne medtages mindst to cykler inden i bybusserne, samt i busserne med lav entre på ruterne 220 og 227,

  at Sydtrafiks øvrige standardkrav ved udbud følges (dækker alene den maksimale alder på busserne (12 år), dog skolebusser 16 år),

  at minimumskravet til Euronorm på de ordinære busser på rute 220 og 227 samt bybusser bliver Euro 5,

  at kontraktlængden udbydes som to sideordnede  muligheder med hhv. 5-6 år og 10 år med mulighed for forlængelse i 2 år med et år ad gangen. Den kortere periode konkretiseres af forvaltningen, så der opnås bedst mulig sammenfald med andre kommuner med henblik på rabatmuligheder,

  at tildelingskriteriet bliver laveste pris,

  at alle busruter får trådløst internet i bussen,

  at der indenfor de første 5 år af kontraktperioden indhentes tilbud på hjemtagelse af skolebuskørsel, og

  at kørslen for Aabenraa Kommune udbydes som en samlet pakke.

  Christian Panbo stemmer imod med følgende bemærkning:

  I stedet for Sydtrafik og Fynbus ønskes een omkostningseffektiv organisation med høj produktivitet, hvilket vil medføre en besparelse på ca. 1,6 mio. kr. pr. kommune. Nøgleordene i udvalgenes debat har været ”det skal være billigere”, ”der skal være et mindre administrationsbidrag” samt ”det handler om kroner og ører”, hvilket understreger bemærkningen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/28616, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Pr. 1. august 2016 trådte ”Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer” i kraft. Bekendtgørelsen er vedtaget af Folketinget den 29. juni 2016.

  I medfør heraf tildeles kommuner med færgedrift et forhøjet tilskud til dækning af en takstnedsættelse på visse billettyper. Tilskuddet til Aabenraa Kommune er på 0,072 mio. kr. i 2016 og på 0,144 mio. kr. i 2017.

  I vedlagte bilag gives der forslag til hvordan tilskuddet i 2016 og 2017 kan anvendes til nedsættelse af takster for Barsøfærgen.

  For perioden 1/9 2016 til 30/11 2016 foreslås taksterne for passagerer, privatbiler, private trailere, campingvogne, motorcykler, knallerter, cykler og trækvogne sat til nul, da der er kort tid til at bruge tilskuddet i 2016, og da der ikke umiddelbart ses grund til at overføre 2016-tilskud til 2017.

  For 2017 foreslås tilskuddet fordelt ligeligt på alle berørte takster, hvilket kan give en takstnedsættelse på ca. 74 %. Fx vil en voksenbillet i 2017 koste 10 kr. med tilskud, mens den vil koste 45 kr. uden tilskud.

  Grundlaget for beregning af den mulige takstnedsættelse udgøres af manuelt udarbejdede statistikker over billetsalget fra medio 2015 til medio 2016.

  Takstændringen påvirker det gældende takstblad for 2016, og vil for 2017 indgå som en del af budgetvedtagelsen for 2017.

  Godstakster ændres ikke.

  Tilskuddet må anvendes i perioden 16. marts til 30. november, med undtagelse af perioden fra den sidste lørdag i juni og 6 uger frem.

  Inden udgangen af august 2016 skal kommunen oplyse Social- og Indenrigsministeriet om hvordan tilskuddet tænkes anvendt i 2016, fordelt på billettyper. Inden udgangen af marts 2017 skal ministeriet modtage en opfølgningsredegørelse fra kommunen, med oplysning om hvordan tilskuddet er anvendt. Opfølgningen skal godkendes af kommunens revisor.

  Ifølge bekendtgørelsen påhviler det kommunen at udforme takstændringen i dialog med lokale repræsentanter for øen, men som følge af den begrænsede tid til gennemførelse af en takstændring har der ikke været tid til dette. Det er derfor aftalt med repræsentanter fra Barsø, at taksterne for 2017 vil blive drøftet med dem på et møde i august 2016, herunder om nogle takster i 2017 skal sættes til nul, fx i forbindelse med særlige tiltag på øen.

  Hvis der som resultat af denne dialog stilles forslag om en anden nedsættelse af taksterne i 2017 vil forslaget blive forelagt som enkeltsag.

  Sagen afgøres i byrådet.

  Lovgrundlag

  Lov om kommunal udligning, § 21 b

  Bekendtgørelse nr. 1057 af 29/6 2016 om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer.

  Økonomi og afledt drift

  Takstændringen finansieres via et forhøjet bloktilskud til kommunerne.

  For 2016 vil takstnedsættelsen medføre en manglende indtægt på ca. 0,064 mio. kr., hvorefter der af tilskuddet resterer ca. 0,008 mio. kr. som skal indregnes i taksterne for 2017.

  De bevillingsmæssige ændringer indarbejdes i bevillingskontrollen pr. 30. september 2016.

  For 2017 vil takstnedsættelsen medføre en manglende indtægt der svarer til tilskuddet på 0,144 mio. kr.

  De bevillingsmæssige ændringer for 2017 er indarbejdet i basisbudgettet for 2017-2020.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at vedlagte forslag til nedsættelse af færgetaksterne i 2016 godkendes,

  at vedlagte forslag til nedsættelse af færgetaksterne i 2017 indgår i budgetvedtagelsen for 2017, og

  at de bevillingsmæssige ændringer for 2016 indarbejdes i bevillingskontrollen pr. 30. september 2016.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 10-08-2016

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/28502, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Sydtrafik har den 30. maj 2016 sendt forslag til budget 2017 i høring, med høringsfrist 1. august 2016. Trafikselskabet er orienteret om at der ikke kan foreligge et politisk høringssvar fra Aabenraa Kommune inden fristens udløb.

  Sydtrafiks budgetforslag for 2017 skal ses i lyset af det kommende udbud af busdriften, og de deraf følgende nye kontrakter, som træder i kraft medio 2017. Det giver usikkerhed om kommunens budgetbehov til kollektiv trafik i 2017.

  Sydtrafik har ikke skønnet forventede effekter af et nyt udbud i høringsbudgettet, da de seneste udbud i trafikselskabet ikke har peget entydigt på enten højere eller lavere priser, og da Aabenraa Kommunes krav til udbuddet ikke er fastlagt på budgetteringstidspunktet.

  Uden hensyn til effekterne af et udbud forventer Sydtrafik at Aabenraa Kommunes nettobidrag til busdrift i 2017 at blive 21,9 mio. kr., hvilket er ca. 2,7 mio. kr. lavere end i budget 2016.

  Dette dækker over en forventet indtægtsstigning på ca. 1,0 mio. kr. samt et fald i omkostninger på ca. 1,6 mio. kr.

  Omkostningerne falder primært på grund af et fald i det omkostningsindeks, der benyttes til regulering af kontrakter med vognmændene.

  Anvendelsen af Flextur er fortsat i stigning. Nettobidraget til Flextur forventes at blive ca. 1,0 mio. kr., hvilket dækker over udgifter til kørsel og administration på ca. 1,7 mio. kr. og billetindtægter på ca. 0,7 mio. kr.

  En vis andel (skønnet ca. 0,3 mio. kr.) af nettoudgiften vedrører andre forvaltningers kørsel af borgere til fx læge eller genoptræning, og denne andel omposteres til de relevante forvaltninger.

  I 2017 igangsætter Sydtrafik forskellige projekter som påvirker det samlede budget i trafikselskabet med ca. 2,0 mio. kr. Det er fx projekter vedrørende overflytning af rejsehjemler til Rejsekortet, undersøgelse af oprettelsen af en kundeklub, opdatering af mobilapp’en og træning af chauffører.

  Samlet set skønner Kultur, Miljø & Erhverv at der ikke er særlige forhold at bemærke i Sydtrafiks høringsbudget 2017, og at budgetforslaget kan tages til efterretning.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Sydtrafik gives meddelelse om, at budgetforslaget for 2017 tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 10-08-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/28674, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Vejdirektoratet gennemfører et projekt om koordinering og planlægning af nationale cykelruter. Projektet er i 2014 besluttet af forligskredsen bag den grønne transportpolitik.

  Den nationale cykelrute 8, Østersøruten, er den første rute der planlægges og omlægges. Ruten er cyklet igennem, og der er lavet detaljerede planer for skiltning. Se det vedlagte baggrundsnotat om cykelruten.

  Transportministeren anmoder nu de berørte 17 kommuner på ruten om at finde midler til en realisering af ruten (brev fra Ministeren er vedlagt).

  I denne sag indstilles det til byrådet at afsætte midler fra cykelstipuljen 2016 til cykelrutens realisering.

  Vejdirektoratet har fremsendt forslag til samarbejdsaftale om rutens oprettelse og drift.

  Med samarbejdsaftalen forpligter kommunerne sig til:

  - at arbejde på at få ruten skiltet i 2017,

  - at vedligeholde skiltningen på ruten, og

  - at samarbejde med turistorganisationer om markeds­føring af ruten.

  Aftalen træder i kraft når alle berørte kommuner har tiltrådt aftalen, som i øvrigt kan opsiges med 1 års varsel.

  Med oprettelse af Østersøruten nedlægges en del af den eksisterende nationale cykelrute 8, nærmere bestemt det forløb der går fra Padborg til Rudbøl. Denne del kan eventuelt opretholdes som en regional cykelrute, hvilket vil blive drøftet med Tønder Kommune.

  Det er Kultur, Miljø & Erhvervs vurdering, at det nye forløb af cykelruten giver et større potentiale for cykelturisme i Aabenraa Kommune end det tidligere forløb.

  Foreningen Dansk Cykelturisme peger på Østersøruten som en cykelrute med internationalt potentiale.

  Sagen afgøres i byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Ifølge skilteplanen skal der købes 175 skilte og 89 standere for i alt ca. 0,13 mio. kr.

  Dertil kommer opsætningen af skilte på den nye rute, samt nedtagning af skilte på den nedlagte del af rute 8, hvilket i alt skønnes at koste ca. 0,1 mio. kr.

  Det samlede beløb på 0,23 mio. kr. foreslås finansieret af restrådighedsbeløbet på 1,105 mio. kr. på anlægsprojektet Cykelsti pulje på investeringsplan 2016-2019.

  Da det nye forløb af Østersøruten er længere end det forløb der nedlægges, foreslås der afsat 5.000 kr. årligt til afledt drift af skilte på Østersøruten.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Aabenraa Kommune indgår aftale med Vejdirektoratet om realisering af Østersøruten,

  at der til realiseringen meddeles anlægsbevilling på 0,23 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet på 1,105 mio. kr. på anlægsprojektet Cykelsti pulje på investeringsplan 2016-2019 under Teknik- og Miljøudvalget, og

  at politikområdet Sikring af alsidig natur (grønne områder og naturpladser) under Teknik- og Miljøudvalget fra og med 2017 tilføres 0,005 mio. kr. årligt til drift af skiltene på cykelruten, finansieret af puljen til afledt drift under Økonomiudvalget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 10-08-2016

  1. at godkendt.
  2. og 3. at anbefales godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/26203, Sagsinitialer: SKLU

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med opførelse af UC-Syd er der planlagt en ny vej til betjening af skolen fra Vestergade.

  Forvaltningen foreslår, at navngive vejen Campusalle.

  Begrundelsen herfor er bl.a.

  • Sammenhæng med andre veje i området, Forstalle og Hjelmalle
  • Tydelig relation til områdets funktioner og med til at skabe en samlet identitet i området (Campus).

  Vejnavnet foreslås at starte fra Dronning Margrethes Vej hvor nuværende Skolevænget starter. Det medfører at Skolevænget herefter starter som en sidevej til Campusalle. Der vil ikke ske ændringer i nuværende adresser tilknyttet Skolevænget.

  Kort med foreslået nyt vejnavn samt ændret vejforløb er vedlagt som bilag.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Udgifter til skiltning afholdes af kommunens Drift & Anlægs afdeling.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til nyt vejnavn Campusalle, og ændret vejforløb godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 10-08-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/26629, Sagsinitialer: akkr

  Sagsfremstilling

  Vækst- og Udviklingsudvalget behandler sagen om anlægsbevilling til CampusRamblaen den 11. august 2016.

  Ramblaen er det fysiske og synlige link mellem Arena Aabenraa og skolerne i området. Den første af flere etaper af Ramblaen er planlagt til at løbe fra arenaens hovedindgang til en central plads mellem uddannelserne nord for Mølleåen.

  CampusRamblaen er et vigtigt element i ”Udviklingsplan for Fremtidens Aabenraa” og skal forene sundhed og idræt med viden og uddannelse i Aktiv Campus Aabenraa.

  I forbindelse med budget 2016 er der afsat 8,3 mio. kr. til planlægning og anlæg af Campus Ramblaen. Pengene er fordelt med 0,3 mio. kr. i 2016 til planlægningen og henholdsvis 3 mio. kr. i 2017 og 5 mio. kr. 2018 til anlægget.

  Ved at anlægge hele strækningen i 2017 i stedet for over to år, kan der skabes sammenhæng mellem Arena Aabenraa, der forventes færdig sommer 2017, og campusområdet i nord, hvor UC Syds byggeri ligeledes forventes at stå færdigt i sommer 2017.

  Der er i budget 2017-2020 i kvalificering af anlæg indmeldt fra Vækst- og Udviklingsudvalget at anlægsmidlerne på 5 mio. kr. i 2018 ønskes fremrykket til 2017, så den samlede anlægssum i 2017 bliver på 8 mio. kr.

  Ramblaen har i øvrigt flere snitflader til andre anlægsprojekter i området:

  - Planlægning og anlæg af AktivSpots som Aabenraa Kommune medfinansierer som en del af breddeidrætsprojektet (2016)

  - Ombygningen og opgraderingen af pumpestationen ved Dr. Magrethes Vej med tilhørende forsinkelsesbassin (2016/2017)

  - Anlæg af forplads/udeareal ved Arena Aabenraa (2017)

  - Muligt anlæg af Campusalle inkl. stikvej til UC Syd (2017)

  Bilaget illustrerer snitflader.

  For eksempel forventes Ramblaen at fungere som dige til et forsinkelsesbassin ved pumpestationen Dr. Magrethes Vej, og der er ligeledes belægningsflader som skal samtænkes ved forpladsen til Arena Aabenraa.

  De 0,3 mio. kr. der er afsat til planlægning af Ramblaen på budget 2016 ønskes frigivet nu, så der kan ansættes en rådgiver til skitsering og detailprojektering i efteråret 2016.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 10-08-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/14, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Der orienteres om:

  • Anlægsprojekt ”Ny pumpestation ved Dronning Margrethes Vej” – tidsforskydning  
  • Projekter – vand- og naturplanindsatser
  • Byggesagsgebyrer
  • Cykelsti fra Genner til Løjt

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 10-08-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/15, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 10-08-2016

  Intet.