Beslutningsprotokol

onsdag den 7. september 2016 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Bent Sørensen, Jens Wistoft, Christian Gramstrup Lauridsen, Helga Nørgaard, Christian Panbo, Kurt Andresen, Thomas Juhl
Bemærkninger: Jens Wistoft deltog ikke i punkt 77 og 78.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/13, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget

  • onsdag den 7. september 2016.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-09-2016

  Godkendt.

  Jens Wistoft deltog ikke i behandling af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/31907, Sagsinitialer: hbhas

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har afsat midler til trafiksikkerhedsarbejder, med det formål at kunne gennemføre fysiske ændringer på vejnettet, hvor trafiksikkerheden kan forbedres. Anlægsbevillingen gives til vejombygning ved et vejkryds lokaliseret som særlig uheldsbelastet, en såkaldt sort plet. Endvidere fortsættelse af trafiksikkerhedsindsatsen ved en række andre trafikfarlige lokaliteter på vejnettet.

  Bevillingen anbefales anvendt til tre indsatser:

  1. sorte pletter
  2. fysiske ændringer afledt af trafiksikkerhedsinspektion
  3. skolestrækningsprojekt ved Camma Larsens-Ledets Vej og Nyløkke, Aabenraa

  Tiltagene er beskrevet i bilaget.

  Kultur, Miljø & Erhverv anbefaler, at der meddeles anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til henholdsvis sorte pletter 1,75 mio. kr., trafiksikkerhedsrevision for de alvorligste lokaliteter 0,545 mio. kr., samt til skolestrækningsprojektet Camma Larsen-Ledets Vej 0,205 mio. kr.

  Økonomi og afledt drift

  Til finansiering af overstående er der på investeringsoversigten 2016-2019 under Teknik- og Miljøudvalget afsat et rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. ”Sorte pletter, pulje”.

  Ombygningen af krydset ved Hærvejen-Hellevadvej medfører en afledt driftsudgift på 0,01 mio. kr. årligt.

  Tiltag afledt af trafiksikkerheds­inspektion, skolestrækningsprojektet ved Camma Larsen-Ledets Vej forventes ikke at give ændringer i afledt drift.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der meddeles en anlægsbevilling til venstresvingsbane og krydsningshelle i krydset Hellevadvej/Hærvejen i Rødekro på 1,75 mio. kr. samt til udbedringer af de farligste lokaliteter fundet i årets trafiksikkerhedsinspektion på 0,545 mio. kr.

  Projekterne finansieres af rådighedsbeløbet på 2,5 mio. kr. til ”sorte pletter, pulje” på investeringsoversigten 2016 under Teknik- og Miljøudvalget,

  at der meddeles en tillægsbevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling til projektet ”Camma Larsen-Ledets Vej og Nyløkke” på 0,205 mio. kr. Projektet finansieres af restrådighedsbeløbet på 0,205 mio. kr. til ”sorte pletter, pulje”,

  at Teknik- og Miljøudvalget årligt tilføres 0,01 mio. kr. til den afledte drift, som finansieres af puljen ”afledt drift” under Økonomiudvalget, når projektet afsluttes,

  at forvaltningen bemyndiges til at optage forhandlinger med lodsejer med henblik på at opnå forlig via frivillige aftaler, og

  at der kan igangsættes ekspropriation af det nødvendige areal, hvis der ikke kan opnås forlig via frivillige aftaler.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-09-2016

  Anbefales godkendt.

  Jens Wistoft deltog ikke i behandling af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/32176, Sagsinitialer: KKMA

  Sagsfremstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv modtager årligt ønsker fra foreninger m.m., om tilslutning af julebelysning til de kommunale gadelys.

  I henhold til kommunens belysningspolitik er der givet mulighed for at tilslutte julebelysning i perioden 20. november – 05. januar begge dage inklusive.

  Det er en forudsætning at foreninger m.m., selv skal sørge for og bekoste de nødvendige ændringer, således tilslutningen overholder alle gældende sikkerhedskrav. Løsningen skal rumme særskilte målere eller på anden måde sikre, at elforbruget kan udtages af det samlede elforbrug til vejbelysning.

  Fra den 1. juli 2010 skal alle eksisterende tilslutningssteder til julebelysning overholde nogle skærpede krav fra sikkerhedsstyrelsen. Kravene er indført for at højne sikkerhedsniveauet i nye og eksisterende installationer. Dette betyder at alle master og armaturer skal overholde standarder for sikkerhedsklasse 2/tæthedsklasse IP 65.

  Nye armaturer /Nye master:

  Sikkerhedsstyrelsens regler medfører, at der ikke må ske ændringer på armaturer eller master.

  Ved at etablere udtag til julelys på nye armaturer overholdes tæthedsklasse IP65 ikke. Ved ændringer af de nye master i form af f.eks. anboringer eller lignende er masten ikke længere intakt og derfor ikke mere CE godkendt. Derved kan sikkerhedsklassen foreskrevet af Sikkerhedsstyrelsen ikke overholdes.

  På eksisterende master:

  I flere byer er der monteret et CCE 230V –stikudtag. Udtaget er opsat af og vedligeholdes typisk af den lokale handelsstandsforening.

  Efter de nye regler, fra 2010, er dette ikke længere lovligt. Der skal være et fast tilslutningssted, hvorfra der føres et kabel indvendig i masten til sikringsindsatsen.

  Det vil sige at alle disse CCE – stik skal udskiftes med en vandtæt dåse anbragt mindst 3 m over terræn og uden for rækkevidde fra oplukkelige vinduer, altaner o.l.. 

  Ændring af tilslutningssted og tilslutning af selve julebelysningen skal udføres af en autoriseret el-installatør. Det er vigtigt, at tilslutningerne udføres i samarbejde med kommunen, så løsningen for tilslutningerne kan ske med sikker drift på gadelyset.

  I bilaget er der - som inspiration til ansøgere - beskrevet forskellige muligheder og løsninger for tilslutninger for julebelysning.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  Sikkerhedsstyrelsen krav og bekendtgørelse.

  Aabenraa Kommunes Belysningspolitik

  Økonomi og afledt drift

  Forslaget er så godt som udgiftsneutral for kommunen, idet foreningerne der ønsker tilslutning til gadelys, selv bekoster opsætning af tilslutningen. 

  Kommunen tilbyder betaling for strømmen.

  Da julebelysningen ofte er LED belysning og kun er tændt i ca. 1,5 måned er den årlige udgift begrænset.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at belysningspolitikken præciseres, derved at julebelysning ikke må tilsluttes direkte på master eller armaturer i strid med Sikkerhedsstyrelsens anvisninger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-09-2016

  Godkendt, idet det præciseres,

  at forvaltningen kommunikerer proaktivt med landsbyråd, borgerforeninger mv., når kommunen udskifter elektriske installationer på vejarealet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/6980, Sagsinitialer: tbkn

  Sagsfremstilling

  Der orienteres om afvandingsforhold samt forslag til løsninger på afvandingsproblemer ved Hjordkær.

  Sagen er en opfølgning på dagsordenspunktet ”Vandføring i Søderup Å”, behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. november 2015.

  Sagen afgøres i Teknik og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-09-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/14, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Der orienteres om:

  • Administrativ repræsentant i Naturstyrelses brugerråd
  • Status for regulativ for Bønderkobbel Bæk

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-09-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/15, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-09-2016

  Intet.