Beslutningsprotokol

onsdag den 5. oktober 2016 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Bent Sørensen, Jens Wistoft, Christian Gramstrup Lauridsen, Helga Nørgaard, Christian Panbo, Kurt Andresen, Thomas Juhl
Bemærkninger: Afbud fra Kurt Andresen
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/13, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget

  • Onsdag den 5. oktober 2016

  Der er afbud til mødet fra Kurt Andresen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-10-2016

  Godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/34369, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Loddenhøj Jollelaug har anmodet om frigivelse af anlægsbevilling til etablering af en jollehavn, parkeringsareal og en ny strand ved Loddenhøj.

  Der blev i budget 2016 afsat kr. 1 mio. kr. som primært skulle medgå til etablering af et udvidet strandområde og parkeringspladser i tilknytning til jollehavnen. Der er afsat 0,015 mio. kr. til afledt drift de følgende år.

  Baggrunden er, at der den 26. oktober 2011 blev afholdt et møde med udvalgsformændene for henholdsvis Kultur & Fritid, Teknik & Miljø og Plan & Trafik samt repræsentanter for en arbejdsgruppe med henblik på at etablere en jollehavn ved Loddenhøj. Arbejdsgruppen (Jollelauget) skulle selv søge om tilladelse til havnen hos Kystdirektoratet. Jollelauget fik anlægstilladelse til havnen 24. september 2014. Havnen skal realiseres inden 3 år efter at tilladelsen er meddelt.

  Kommunen udarbejdede en lokalplan med det formål, at sikre en helhed i området og give offentligheden mulighed for at øve indflydelse på planlægningen. Der blev sendt et forslag til Lokalplan nr. 85 i høring i efteråret 2015 samt afholdt et borgermøde i midten af september 2015. Der indkom 39 høringssvar, hvor af en stor del var mod etableringen eller havde ændringsforslag til jollehavnen.

  Byrådet vedtog den 29. juni 2016 Lokalplan nr. 85 for en jollehavn, campingplads og strand ved Loddenhøj med et tilhørende Kommuneplantillæg nr. 51.

  Lokalplanen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af 6 interessenter/ borgere fra området. Sagen forventes behandlet af Natur- og Miljøklagenævnet i efteråret 2016. Såfremt klagenævnet erklærer lokalplan og kommuneplantillægget ugyldigt, skal der udarbejdes et nyt plangrundlag.

  Jollehavnen har fremsendt et materiale i forbindelse med anmodningen om frigivelsen af midlerne. Materialet indeholder visualiseringer, udkast til en lejekontrakt for det pågældende landareal til havnen, som er ejet af Aabenraa Kommune og et ordensreglement for havnen i henhold til Trafikstyrelsens regler for havne. Sagen om indgåelse af lejekontrakt skal godkendes af Økonomiudvalget og ordenreglementet skal godkende af Trafikstyrelsen.

  Der foreligger ikke en opgørelse fra Jollelauget, over hvad de enkelte dele af projektet vil koste at gennemføre. Der skal udføres en del jordarbejde for at etablere et plant areal til parkering, herunder stenkastning mod havnebassinet, samt at der skal oppumpes en del sand fra det kommende havnebassin til den nye strand. Den nye strand er afhængig af den sydlige havnemole, idet halvdelen af udgiften til denne må kunne indgå i strandopbygningen. Jollerampen må delvis vurderes at have almenhedens interesse, idet den kan anvendes til redningsindsatser til søs.

  Forvaltningen er ligeledes bekendt med, at sommerhusejere og fastliggere på campingpladsen mener, at have vundet hævd på de to nuværende broer i området – den nordlige benyttes til badebro og fortøjning af både, mens den sydlige er en badebro, der for så vidt kan genetableres som led i den nye strand.

  Forudsætning for etablering af jollehavnen er endvidere, at Jollelauget har indhentet de fornødne tilladelser, herunder nyttiggørelsestilladelse til at anvende sand fra uddybning til etablering af strand og at der fortsat foreligger en gyldig tilladelse fra Kystdirektoratet til at etablere havnen.

  Sagen afgøres i byrådet.

  Planmæssige forhold

  Området er omfattet af Kommuneplantillæg nr. 51 og Lokalplan nr. 85 som giver mulighed for at etablere en jollehavn.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2016-2019 på vilkår af at midlerne anvendes til etablering af parkeringsareal, sandstrand med tilhørende sydmole samt jollerampe,

  at bevillingen gives på vilkår af,

  • at de fornødne tilladelser foreligger,
  • at der samtidig indgås en lejekontrakt vedrørende strandarealet, og
  • at kommunen får forelagt en samlet finansieringsplan. 

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-10-2016

  Anbefales godkendt.

  Bent Sørensen, Jens Wistoft, Thomas Juhl og Christian Gramstrup Lauridsen stemmer for.

  Christian Panbo og Helga Nørgaard stemmer i mod. Med følgende bemærkning: Adskillelsen af anlægsøkonomien for stenmolen og garantien skal specificeres. Det fremgår ikke af anlægsbudgettet, at der er afsat midler til anlægget af de 15-20 planlagte parkeringspladser. Der er ikke afsat midler til en sydvendt strand. Udgifterne er steget med 80 % i løbet af 6 år.

  Afbud: Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/35101, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Den 26. august 2016 indgik regeringen og en række andre partier en aftale om udmøntning af midler til trafikanlæg, herunder til en ny motorvejstilslutning ved Rødekro.

  Tilslutningen omfatter anlæg af nordvendte ramper ved Bodumvej, og anlæg af en shunt mod Aabenraa for sydfra kommende motorvejstrafik ved den østlige rundkørsel i Rødekro.

  Disse anlæg giver en række afledte effekter på det kommunale vejnet. Dels åbnes der op for adgang for modulvogntog til industriområdet i Brunde, og dels bliver trafikken på Løgumklostervej mellem Aabenraa og Rødekro påvirket.

  Da der nu er klarhed over ændringerne ved rundkørslerne i Rødekro, er grundlaget for en undersøgelse af trafikken ved krydset Erik Jessens Vej – Løgumklostervej på plads. Krydset bliver mere og mere belastet efterhånden som det nye sygehus tages i brug, og trafikmængden dertil øges.

  På investeringsoversigt 2016-2019 er der afsat et rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. i 2016 til undersøgelse og projektering af ændringer i dette kryds.

  Disse arbejder foreslås igangsat, og der søges nu om frigivelse af bevilling på 0,3 mio. kr. dertil.

  Da alle afledte effekter af den nye motorvejstilslutning med fordel kan behandles samtidigt, foreslås en del af rådighedsbeløbet 0,1 mio. kr., frigivet til en analyse af behovet for og økonomien bag tilretninger af vejene i industriområdet, med henblik åbning af disse for modulvogntog. Analysen har også til formål at tilvejebringe et grundlag for at kunne indgå eventuelle virksomhedsaftaler med de virksomheder, der kan have ønske om medfinansiering af de fysiske ændringer, der giver adkomst for modulvogntog.

  Sagen afgøres i byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  På investeringsoversigt 2016-2019 under Teknik- og Miljøudvalget, er der afsat 0,4 mio. kr. til projektet Rundkørsel Erik Jessens Vej / Løgumklostervej, Aabenraa.

  Rådighedsbeløbet skal dække et ideoplæg og projektering.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der meddeles anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. til analyse og projektering af en ombygning af krydset Erik Jessens Vej / Løgumklostervej. Anlægsbevillingen finansieres af rådighedsbeløbet på 0,4 mio. kr. på investeringsoversigt 2016-2019 for projektet Rundkørsel Erik Jessens Vej / Løgumklostervej, Aabenraa, og

  at der gives anlægsbevilling på 0,1 mio. kr. til analyse af behovet for ombygning af kommuneveje i industriområdet i Brunde, med henblik på indretning af vejene til modulvogntog. Anlægsbevillingen finansieres af restrådighedsbeløbet på 0,1 mio. kr. på investeringsoversigt 2016-2019 for projektet Rundkørsel Erik Jessens Vej / Løgumklostervej, Aabenraa.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-10-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/34773, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Byrådet anmodes her om at frigive anlægsbevilling til gennemførelse af planlægning for cykling og skoleveje omkring Løjt Skole og Hærvejsskolen.

  Som en del af projektet om Padborg Skolecykelby blev der med succes gennemført planlægning og kvalificering af cykelbyprojektet i en arbejdsgruppe med lokal forankring.

  Med de gode erfaringer herfra in mente har Kultur, Miljø & Erhverv startet en tilsvarende proces i Løjt Kirkeby, som et parallelt forløb til arbejdet med udviklingsplanen for Løjt. Planlægningen omfatter blandt andet en identifikation af skoleveje, beskrivelse og prioritering af fysiske projekter og formulering af en trafikpolitik for skolen.

  Arbejdsgruppen i Løjt har repræsentation fra skole, forældre, idrætshal, nærpoliti og Løjt Lands Fællesråd, og har til opgave at sikre en helhedsorienteret indsats for fremme af cykling i Løjt.

  I forbindelse med flytning af Hærvejsskolen til Skovbrynet i Rødekro og byggemodning af et område op til skolen, er der stor lokal interesse for de trafikale forhold, ikke mindst i forhold til elevernes fremtidige skolevej. Det er derfor oplagt at gennemføre en tilsvarende, systematisk planlægnings­proces for cykelveje i Rødekro. Også i dette tilfælde opnås synergi via koordinering af processerne for cykelfremme og for udviklingsplanen i Rødekro.

  Arbejdsgruppen i Rødekro er endnu ikke nedsat, men tænkes at få en lignende repræsentation som i Løjt.

  Kultur, Miljø & Erhverv har truffet aftale med en rådgiver om at bidrage til planlægningsopgaverne i Løjt og Rødekro.

  Sagen afgøres i byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  På investeringsplanen for 2016-2019 under Teknik- og Miljøudvalget er der et resterende rådighedsbeløb på 0,875 mio. kr. på projektet Cykelstipulje.

  Udgifterne til planlægningsopgaven består af honorar til rådgiveren på 0,075 mio. kr. vedrørende Løjt og 0,150 mio. kr. vedrørende Rødekro, dvs. i alt 0,225 mio. kr.

  Der vil herefter restere et rådighedsbeløb på 0,650 mio. kr., som i forbindelse med bevillingskontrollen pr. 30/9 2016 vil blive søgt overført til brug i 2017.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives anlægsbevilling på 0,225 mio. kr. til gennemførelse af planlægning for cykling og skoleveje i Løjt Kirkeby og Rødekro. Bevillingen finansieres af det resterende rådighedsbeløb på 0,875 mio. kr. på projektet Cykelstipulje, på investeringsplan 2016-2019 under Teknik- og Miljøudvalget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-10-2016

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/33673, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  En cafevirksomhed har i april 2016 rettet henvendelse til forvaltningen, med oplæg til hvorledes caféen på Mutter Stahlboms plads bedre udnyttes.  Caféen ønsker, at indkøbe og opsætte 4 parasoller på pladsen for bl.a. at udvide kundekapacitet og forlænge sæsonen omkring udeservering. Oplægget rummer tanker for andre mulige arrangementer på pladsen. Forvaltningen og caféen havde møde i maj måned, hvor caféens ønsker blev drøftet.

  Parasollerne er 4 x 4 meter og tænkes strømforsynet af hensyn til lys, varmekanoner mv.. Parasollerne kræver nedgravning af fundamenter, og strømforsyningsledninger under nuværende belægning. Fundamenterne kræver af sikkerhedshensyn en vis forankring for at kunne modvirke vindens påvirkninger.

  Caféen fremsætter ønske om, at kommunen etablerer fundamenter og fremføringen af strømforsyning til parasollerne, herunder også tilslutning og forsyningsskab. Hvis anlægget etableres kan strømmen afregnes med den enkelte forbrugsaftager. Ansøger oplyser, at parasollerne ejes af caféen.

  Ved et tilsagn, vil der være tale om en udvidelse af de nuværende aftaler angående udeservering, og ansøgningen giver derfor anledning til nogle principielle overvejelser. Det bør overvejes, om der er tale om en konkret stillingtagen til en enkeltstående og særskilt problemstilling eller om et tilsagn giver anledning til lignende tilsagn for andre fremtidige ansøgere på lignende vilkår.

  Mutter Stahlboms Plads er ikke en del af en plan for udvikling af byens byrum. Med en plan kunne der med henvisning til ovenstående være tale om, hvordan de enkelte byrum skulle indrettes og til hvilke formål anvendelsen skulle være. Administrationen ville på baggrund af en sådan plan tage afsæt i behandlingen af ansøgninger, der ligger inden for anvendelsesformålet

  Forvaltningen vurderer, at der ved tilsagn på det foreliggende grundlag er tale om en form for tilskud til en enkeltstående virksomhed.

  Det er derfor forvaltningens vurdering, at det vil være mest korrekt ikke at imødekomme caféens ønske. 

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Planmæssige forhold

  Byens rum Regulativ for ”handelsgader, smøger og torve i Aabenraa bymidte, 1996.”

  Økonomi og afledt drift

  Caféen har fået et tilbud på små 0,033 mio. kr. ex. moms for fremføringen af strøm, hertil kommer så etableringen af selvstændig installation samt belægningsarbejder.

  Samlet set forventer forvaltningen at etablering af caféens ønske vil koste ca. 0,080 mio.kr. ekskl. moms.

  Der er ikke afsat anlægs- eller driftsmidler til etablering af installation til ovenstående formål. Imødekommes ansøgningen skal midlerne findes ved omprioriteringer på driften eller ved anlægsbevilling finasieret af kommunens likvider (kassetræk).

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at caféens ønske ikke imødekommes. 

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-10-2016

  Godkendt.

  Teknik- og Miljøudvalget opfordrer til dialog mellem forvaltningen og virksomheden om alternative løsninger.

  Afbud: Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/25706, Sagsinitialer: SBN

  Sagsfremstilling

  HJH Maskine ApS har den 28. juni 2016 fremsendt anmeldelse af 4,5 ha skovrejsning på matr. 957 og del af matr. 956 Stubbæk, Ensted.

  Aabenraa Kommune har den 8. juli 2016 afvist anmeldelsen, idet arealet ligger i område, hvor skovrejsning er uønsket i henhold til Kommuneplan 2009 (negativområder).

  Baggrunden for at skovrejsning er uønsket er, at arealet ligger i et område med ”værdifulde landskaber”, hvor de geologiske interesser er af særlig værdi.

  Kommunen kan herefter vælge, at behandle anmeldelsen som en ansøgning om tilladelse/dispensation til skovrejsning i negativområder, hvis særlige forhold taler for det.

  Det er Kultur, Miljø & Erhvervs vurdering, at der foreligger særlige forhold med hensyn til forøget naturværdi samt beskyttelse af grundvand og overfladevand, som kan begrunde en tilladelse.

  Skovrejsningsprojektet vil beskytte grundvandsressourcen og reducere til ledningen af næringsstoffer til Hostrup Sø, idet den almindelige landbrugsdrift ophører på i alt ca. 4,5 ha. Samtidig vil skovrejsningen forøge områdets naturværdi.

  Udpegningen af værdifulde landskaber i kommuneplanen dækker store områder, og det er nødvendigt at foretage konkrete skøn i forbindelse med ansøgning om skovrejsning indenfor områderne.

  Det er forvaltningens vurdering, at skovrejsningen ikke vil få væsentlig indvirkning på de landskabelige forhold, idet skovrejsningsarealet støder op til eksisterende beplantninger og hegn, og der i forvejen er begrænset indblik til istidslandskabet fra Potterhusvej og Klattrupvej.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  I henhold til Bekendtgørelse nr. 637 af 10. juni 2010, om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur, kan kommunen tillade skovrejsning i områder, hvor skovrejsning er uønsket, hvis særlige forhold taler for det.

  Planmæssige forhold

  Arealet ligger i områder, hvor skovrejsning er uønsket jf. Kommuneplan 2009.

  Området er endvidere udpeget som værdifulde landskaber og område med drikkevandsinteresser.

  Økonomi og afledt drift

  Ejer forestår tilplantningen. Der er ingen økonomi eller afledt drift af projektet i forhold til kommunen.

  Høring/udtalelse

  Udkast til tilladelse til skovrejsningen har været i 2 ugers høring hos de nærmeste naboer og Energinet.dk, som har en tinglyst 220 kV luftledning, der krydser arealet.

  Energinet.dk har sendt høringssvar, hvor det anføres, at der ikke tillades bevoksninger med en højde på over 2 m i deklarationsarealet defineret som 15 m i vandret linje fra nærmeste fase (ledning).

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives tilladelse til skovrejsning på de 4,5 ha, som ligger i et område, hvor skovrejsninger ellers er uønsket. Tilladelsen fremsendes ansøger vedlagt høringssvar og vejledninger fra Energinet.dk.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-10-2016

  Godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/14, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Der orienteres om:

  • Årets resultater for badevand og Blå Flag
  • Motorvejstilslutning Bodumvej
  • Lovforslag til ændring af Planloven for så vidt angår landzonetilladelse  

  Indstilling

  Kultur, Miljø & erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-10-2016

  Taget til orientering.

  Afbud: Kurt Andresen

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/15, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-10-2016

  -