Beslutningsprotokol

onsdag den 2. november 2016 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Bent Sørensen, Jens Wistoft, Christian Gramstrup Lauridsen, Helga Nørgaard, Christian Panbo, Kurt Andresen, Thomas Juhl
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/13, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget

  • Onsdag den 2. november 2016

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-11-2016

  Godkendt.

  Helga Nørgaard deltog ikke i punktets behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/37259, Sagsinitialer: lmje

  Sagsfremstilling

  KL og Miljøstyrelsen indgik i 2014 en aftale om genanvendelse, ressourcestrategien, som sætter fokus på 7 materialer, hvor der i 2022 skal opnås en genanvendelse på 50 %. Det drejer sig om papir, glas, pap, metal, plast, træ og madaffald.

  Den høje genanvendelsesprocent kan sandsynligvis kun nås ved bl.a. at indføre en indsamlingsordning for bio- og madaffald.

  Arwos har derfor sammen med Provas (Haderslev), Sønderborg Forsyning, to nordtyske forsyningsselskaber og DTU fået udarbejdet en miljøkonsekvensvurdering af mulige indsamlingsordninger for bioaffald. Beregningerne viser ikke en entydig miljømæssig gevinst ved separat indsamling af bioaffald.  Dertil kommer, at der vil blive tale om øgede udgifter til kommunens borgere. Indsamling af bioaffald vil ikke opleves som en serviceforbedring, da bioaffaldet i dag indsamles sammen med dagrenovationen.

  En alternativ indsats for øget genanvendelse kunne være husstandsindsamling af tekstiler. Genanvendelse af tekstiler, der ikke længere kan bruges som tøj, har på kort tid haft stor fremgang, bl.a. fordi bilindustrien har opdaget af materialet kan bruges som fibre i f.eks. bilsæder.

  Der forventes at være et potentiale på ca. 1.000 ton tekstiler pr. år i Aabenraa Kommune, der kan genanvendes og dermed ikke længere går til forbrænding. Ordningen forventes ikke at påvirke salget af brugt tøj til genbrug væsentligt, da indsamlingen af tekstiler ved husstandene alene vil være rettet mod tøj, der ikke længere er anvendelig som genbrugstøj.

  Forud for iværksættelse af ordningen vil Arwos gennemføre et forsøg med indsamling ved hjælp af poser på låget af genbrugsbeholderen hos ca. 2000 husstande. Forsøget skal kortlægge de økonomiske konsekvenser, tilpasning af sortering/mandskab samt de arbejdsmiljømæssige konsekvenser ved en sådan ordning.

  Arwos’ bestyrelse har drøftet forslaget og anbefaler at forsøgsordningen gennemføres.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Planmæssige forhold

  I Aabenraa Kommunes affaldsplan er bioaffald valgt som ét af planens seks temaer. I planen beskrives to initiativer: den ovenfor nævnte videnskabelige undersøgelse samt en løbende opfølgning på lovgivningsområdet vedr. bioaffald.

  I Aabenraa Kommunes Regulativ for husholdningsaffald er det fastlagt, at Arwos må gennemføre forsøgsordninger, selv om bestemmelserne regulativet måske overskrides, såfremt forsøgsordningen forinden er godkendt af Teknik- og

  Miljøudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Al affaldsindsamling er takstfinansieret.

  Ændringer i indsamlingen vil således ikke have økonomiske konsekvenser for Aabenraa Kommune.

  Den påtænkte indsamlingsordning for tekstiler forventes ikke at medføre takstændringer for 2017. Hvorvidt ordningen på lang sigt er selvfinansierende igennem besparelser for forbrænding og indtægter fra salg af tekstiler, er pt behæftet med usikkerhed.

  Såfremt der vælges separat indsamling af bioaffald, vil den forventelige takststigning ligge i størrelsesordenen 150 til 400 kr., afhængig af den valgte indsamlings- og behandlingsmetode.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der på nuværende tidspunkt ikke indføres en indsamlingsordning for bioaffald,

  at en evt. indsamling af bioaffald genovervejes i 2020, og

  at der indføres en forsøgsordning med indsamling af tekstiler i 2017, som evalueres ultimo 2017.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-11-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/34181, Sagsinitialer: SBN

  Sagsfremstilling

  Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har den 13. september 2016 fremsendt anmeldelse af 3,82 ha skovtilplantning på del af matr. 7 Hellevad Ejerlav, Hellevad (i alt 9,2 ha) i forbindelse med en ansøgning om tilskud til privat skovrejsning.

  Aabenraa Kommune har den 28. september 2016 afvist anmeldelsen, idet arealet ligger i område, hvor skovrejsning er uønsket i henhold til Kommuneplan 2009 (negativområder).

  Baggrunden for at skovrejsning er uønsket er, at arealerne ligger indenfor områder med ”Værdifulde landskaber” omkring randen af Toftlund Bakkeø nord for Hellevad. Toftlund Bakkeø udgøres af morænelandskab fra næstsidste istid.

  Kommunen kan vælge, at behandle anmeldelsen som en ansøgning om tilladelse/dispensation til skovrejsning i negativområder, hvis særlige forhold taler for det.

  Det er forvaltningens vurdering, at der for den sydligste del af ejendommen foreligger særlige forhold med hensyn til beskyttelse af grundvandet og forøget naturværdi, som kan begrunde en tilladelse til skovrejsning på denne del (ca. 4 ha).

  Skovrejsningsarealet ligger i område med særlige drikkevandsinteresser og er udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde i indvindingsoplandet til Hellevad Vandværk.

  Endvidere vil skovrejsningsprojektet tilføre området større naturværdi, idet et landbrugsareal overgår til blandet løvskov.

  Skovrejsning på den nordligste del vil til gengæld sløre udsigten fra Hellevad Bovvej til Toftlund Bakkeø, som rejser sig i landskabet nord for Hellevad.

  Udpegningen af værdifulde landskaber i kommuneplanen dækker store områder, og det er nødvendigt at foretage konkrete skøn i forbindelse med ansøgning om skovrejsning indenfor områderne.

  Det er forvaltningens vurdering, at en tilpasning af projektet således, at skovrejsningen kun placeres på den sydligste del af ejendommen, ikke vil få væsentlig indvirkning på de landskabelige forhold, idet skovrejsningsarealet støder op til eksisterende skov, og der i forvejen er begrænset indblik til istidslandskabet fra Borrevad.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Ejer forestår tilplantningen. Der er ingen økonomi eller afledt drift af projektet i forhold til kommunen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der meddeles tilladelse til skovrejsning på de sydligste ca. 4 ha af matr. 7 Hellevad Ejerlav, Hellevad, som ligger i et område, hvor skovrejsninger ellers er uønsket, og

  at der meddeles afslag til skovrejsning på den nordligste del af matr. 7 Hellevad Ejerlav, Hellevad.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-11-2016

  Der gives tilladelse til skovrejsning som ansøgt med hovedbegrundelse i projektets helhedskarakter.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/34182, Sagsinitialer: SBN

  Sagsfremstilling

  Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har den 13. september 2016 fremsendt anmeldelse af 6,2 ha skovrejsning på matr. 58 Heds, Bylderup samt del af matr. 55 og del af matr. 139a Smedager, Bjolderup i forbindelse med en ansøgning om tilskud til privat skovrejsning.

  Aabenraa Kommune har den 28. september 2016 afvist anmeldelsen, idet arealet ligger i område, hvor skovrejsning er uønsket i henhold til Kommuneplan 2009 (negativområder).

  Baggrunden for at skovrejsning er uønsket er, at arealerne ligger indenfor lokalplan for det tidligere Sommerland Syd med rekreativ benyttelse som forlystelsespark som formål.

  Ejerne af arealet har søgt kommunen om ophævelse af lokalplanen. Der er i lokalplanen fast sat bestemmelse om, at arealerne skal retableres og overgå til jordbrugsmæssige formål, hvis den rekreative anvendelse ophører. Skovrejsningen behøver derfor ikke at afvente ophævelsen.

  Kommunen kan vælge, at behandle anmeldelsen som en ansøgning om tilladelse/dispensation til skovrejsning i negativområder, hvis særlige forhold taler for det.

  Det er forvaltningens vurdering, at der foreligger særlige forhold med hensyn til forøget naturværdi og beskyttelse af grundvand, som kan begrunde en tilladelse.

  Skovrejsningsprojektet vil tilføre området større naturværdi, idet tidligere parkeringsareal og forlystelsespark overgår til blandet løvskov.

  Samtidig vil skovrejsningen beskytte grundvandsressourcen.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Planmæssige forhold

  Området er udpeget som biologisk korridor mellem Terkelsbøl Mose og Slogs Å og område med drikkevandsinteresser.

  Økonomi og afledt drift

  Ejer forestår tilplantningen. Der er ingen økonomi eller afledt drift af projektet i forhold til kommunen.

  Høring/udtalelse

  Aabenraa Kommune sendte den 21. september 2016 anmeldelsen til høring hos Region Syd i forhold til en evt. jordforurening på ejendommen. Region Syd har efterfølgende meddelt, at skovrejsningen ikke vurderes at være en rekreativ anvendelse, som kræver tilladelse efter jordforureningslovens § 8.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives tilladelse til skovrejsning på de 6,2 ha, som ligger i et område, hvor skovrejsninger ellers er uønskede.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-11-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/37002, Sagsinitialer: SBN

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune overtog efter kommunalreformen driften af i alt 122 ha skov efter de 5 kommuner og det Sønderjyske Jordkøbsnævn.

  De i alt 32 skove ligger spredt over kommunen med en overvægt af arealer ved Aabenraa, Bov, Grøngrøft og Tinglev.

  Mange af skovene er små (1/3 under 1 ha) og svært tilgængelige med maskiner. Skovene ligger ofte på stærkt skrånende terræn eller på fugtige arealer, ligesom en stor del ligger tæt op til bebyggelse, som også besværliggør adgang.

  Især i Bov-området har denne adgangsproblematik historisk betydet en sparsom drift med en del overgemt træ af dårlig kvalitet til følge.

  Den bynære beliggenhed med rekreativ adgang gør endvidere, at der ofte er behov for fældning af risikotræer og beskæring af udhængende grene i bryn.

  I 2010 besluttede byrådet at lade skovdriften PEFC-certificere. Dette dels for at få registreret kommunens skove med henblik på udarbejdelse af en grøn driftsplan, dels for også at dokumentere bæredygtig skovdrift i kommunen under hensyntagen til de rekreative muligheder og naturindholdet. 

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget

  Økonomi og afledt drift

  Skovdriften søges planlagt, så den er udgiftsneutral på trods af et vanskeligt udgangspunkt for en rationel drift.

  I perioden 2007-2015 har der dog været en gennemsnitlig udgift til skovdrift på ca. 32.000 kr. pr. år.

  Gennemsnitstallet dækker bl.a. over, at der i 2013 og 2014 har der været ekstra udgifter til oprydning efter stormfald (”Allan” og ”Bodil”).

  Udgiften til PEFC-certificering ligger på ca. 6.500 kr./år. 

  Endelig betaler kommunen årligt ca. 3.200 kr. for medlemskab og rådgivning fra Skovdyrkerforeningen Syd. 

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-11-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/42997, Sagsinitialer: tha

  Sagsfremstilling

  I henhold til miljømålsloven skal kommunen udarbejde naturhandleplaner som ved implementering medfører forbedret naturtilstand i Natura 2000-områderne i Aabenraa Kommune.

  Et høringsudkast af handleplanerne forelægges hermed Teknik- og Miljøudvalget, inden de sendes i offentlig høring.

  Staten har med vedtagelsen af Natura 2000-planer 2016-2021 udmeldt det nødvendige indsatsprogram for 2. planperiode – dvs. fra 2016 til udgangen af 2021. Programmet er baggrund for kommunens udarbejdelse af handleplaner.

  Statens Natura 2000-planer 2016-2021 har fokus på:

  · Sikring af naturpleje

  · Færdiggørelse og sikring af indsats fra planperioden 2009-2015

  · Sammenhæng i naturen

  · Levesteder for ynglefugle og bekæmpelse af invasive arter.

  På baggrund af handleplanerne gennemføres projekter i 2016-2021 – f. eks. hævning af vandstanden i afvandede moser, opstart af afgræsning af tilgroede enge, overdrev og moser og forbedring af levesteder for særlige dyrearter, som områderne er udpeget for at beskytte.

  Alle projekter baserer sig på lodsejernes frivillige deltagelse.

  Indsatsen i planperioden 2013-2015 i Aabenraa Kommune er gennemført og færdig. Niveauet for indsatsen i perioden 2016-2021 er tilsvarende indsatsen i perioden 2013-2015, og består primært af følgende forslag til indsatser.

  · Løbende at orientere Det grønne råd i Aabenraa Kommune

  · Oplyse lodsejere omkring tilskudsordninger til naturpleje

  · Sikring af hedehøgens redesteder ved ”Projekt Hedehøg”

  · Undersøge muligheder for forbedring af fuglenes levesteder

  · Etablere nye levesteder i form af vådområder til stor vandsalamander og sortterne

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  Miljømålsloven

  Planmæssige forhold

  Natura 2000-planer og handleplaner afløser de tidligere Natura 2000-planer og handleplaner fra 2013.

  Planerne er bindende for den kommunale planlægning.

  Økonomi og afledt drift

  Til gennemførelse af handleplanerne stiller staten en række virkemidler til rådighed i form af forskellige tilskudsordninger.

  Samtidig forudsættes, at kommunerne også bidrager økonomisk til planernes gennemførelse på de områder, hvor der ikke ydes statsligt tilskud.

  Staten har udmeldt, at kommunens udgifter i forbindelse med Natura 2000-indsatsen bl.a. skal dækkes af de naturforvaltningsmidler, som kommunerne overtog fra amterne.

  Der har i årene 2013-2016 været afsat en fælles pulje til Natur- og Vandplaner på årligt 750.000 kr.

  For 2017 er der i budgettet afsat samme beløb.

  Der er i perioden 2013-2015 gennemført indsatser i hen hold til naturhandleplanerne for i alt 607.000 kr.

  Høring/udtalelse

  I forbindelse med høringsperioden kan borgere, foreninger og andre interessenter komme med input og bemærkninger til handleplanerne.

  Efter høringsperioden skal planerne endeligt vedtages i byrådet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til Natura 2000-handleplaner godkendes og sendes i offentlig høring.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-11-2016

  Godkendt, idet høringsperioden forlænges til 12 uger.

  Imod stemte Jens Wistoft og Christian Panbo med bemærkning om, at det ikke er sikret tilstrækkeligt, at der i de påtænkte indsatser ikke sker påvirkning af arealer udenfor Natura 2000-områderne.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/7523, Sagsinitialer: HHH

  Sagsfremstilling

  Grødeskæringssæsonen 2016 er lige nu ved at være afviklet.

  Efter officiel afslutning den 15. oktober er fulgt en periode med afsluttende tilsyn / godkendelser af arbejderne og eventuel fejlretning.

  Det er den første sæson, efter at vandløbsvedligeholdelsen kunne tilbydes HedeDanmark (det nordligste udbudsområde) og kommunens Entreprenørafdeling (de to sydlige udbudsområder).

  Det tørre vejr har gjort, at der ikke har været pres på vedligeholdelsen, og entrepriserne har kunnet afvikles i henhold til entreprenørernes udarbejdede planer.

  På mødet giver forvaltningen en mundtlig orientering om forløbet af og samarbejdet omkring grødeskæringen.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-11-2016

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/33345, Sagsinitialer: nlh

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget anmodes her om at godkende parkeringsstrategien for handelscenter Aabenraa, som er et af tre hovedområder i Aabenraa der kræver særlig parkeringshåndtering.

  Forslaget til parkeringsstrategien har været udsendt i høring, og de fire indkomne høringssvar, med forvaltningens bemærkninger, anbefales godkendt til indarbejdelse i parkeringsstrategien. Høringsnotat er vedlagt som bilag.

  Den 20. januar 2016 godkendte Teknik- og Miljøudvalget, foranlediget af Vækst– og Udviklingsudvalget, en igangsætning af arbejdet med en parkeringsstrategi. Strategien skal være med til at flytte spørgsmålet om parkering ved enkeltprojekter til byudviklingen som helhed, og bidrage til at understøtte handel, erhverv og aktiviteter i campusområdet.

  Teknik- og Miljøudvalget og Vækst- og Udviklingsudvalget er løbende blevet orienteret om strategiens tilblivelse. Endvidere er strategien blevet kvalificeret af en arbejdsgruppe, bestående af repræsentanter fra Shop i City, Business Aabenraa, Visit Aabenraa og p-vagtordningen.

  Parkeringsstrategien

  I strategien har der været fokus på tre hovedområder, som hver især kræver en særlig parkeringshåndtering: 1) Handelscenteret; 2) Campus og 3) SOSU Syd.

  Kultur, Miljø & Erhverv har på baggrund af dataindsamling og analysearbejde vurderet, at denne parkeringsstrategi i første omgang orienteres mod handelscenteret i Aabenraa by, da problematikkerne for handelscenteret adskiller sig markant fra de to øvrige områder.

  Hvor Campus og SOSU Syd kræver ekstra analysearbejde og en mobilitetsplan, der sammenfatter transportvaner og transportformer, kan størstedelen af problematikkerne for handelscenteret forholdsvis simpelt afhjælpes via her og nu indsatser, blandt andet ændrede tidsrestrektioner og en ændring i henvisningsskiltene.

  Midlertidig ændring af tidsrestrektioner

  Da midtbyen står over for en gade- og torverenovering i den sydlige del, forventes ændringerne i parkeringsmuligheder og parkeringshenvisning at ske i samspil med anlægsarbejdet. Ændringerne vil tage afsæt i den dataindsamling og det analysearbejde, der er foretaget i forbindelse med strategiens udarbejdelse. Det betyder fx at der tages særligt hensyn til, at antallet af pladser uden tidsbegrænsning forbliver uændret under anlægsperioden, idet analysearbejdet har vist en efterspørgsel på parkeringspladser uden tidsbegrænsning.

  Ny parkeringsanalyse

  I strategien lægges der op til at der foretages en ny registrering efter 3 måneder. Dette anbefales udskudt til perioden efter færdiggørelse af områdefornyelsen, hvor de trafikale mønstre giver et mere retvisende billede af parkeringssituationen.

  Det anbefales i øvrigt at der fortages en ny registrering hver 5. år, hvilket også kan bidrage til en vurdering af om det er nødvendigt med et parkeringsregulativ og en parkerings fond.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Der forventes udgifter på 0,075 mio. kr. til ændring af skiltning i henhold til strategiens anbefalinger. Denne indsats forventes finansieret af driftsrammen under politikområdet Vejtrafik til udførelse snarest muligt.

  En ny registrering efter områdefornyelsen og hvert 5. år vil koste ca. 150.000 kr. pr. registrering inkl. analysearbejde.

  Strategien nævner opsætning af digitale henvisningsskilte ved Føtex og parkeringsdækket på Madevej som mulige fordele. Dette vil koste ca. 0,250 mio.kr.  

  Nye registreringer og digitale henvisningsskilte er ikke tænkt finansieret i dette projekt.

  Høring/udtalelse

  Strategien været udsendt i høring hos arbejdsgruppen. Der er indkommet fire høringssvar, som med henvisning til forvaltningens konkrete bemærkninger, anbefales godkendt til indarbejdelse i parkeringsstrategien.

  Høringssvarene og forvaltningens bemærkninger er vedlagt.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at parkeringsstrategien for Handelscenter Aabenraa godkendes,

  at der igangsættes tiltag til omlægning af midlertidige og permanente P-henvisninger og justeringer af tidsrestriktioner og skiltning jf. sagsfremstillingen, og

  at høringssvar indarbejdes i strategien.  

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-11-2016

  Godkendt.

  For stemte: Bent Sørensen (V), Jens Wistoft (V), Helga Nørgaard (A), Christian Panbo (A), Kurt Andresen (S) og Thomas Juhl (V).

  Christian Gramstrup Lauridsen (O), stemmer imod med begrundelse om, at Markedspladsen ikke skal nedlægges som parkeringsplads. Begæres i byrådet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/31765, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul udarbejdes den anden detaljerede bevillingskontrol i 2016 pr. 30. september 2016.

  Forvaltningen har, i samarbejde med budgetafdelingen, foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2016 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne.

  Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

  På udvalgets område kan bevillingskontrollen opdeles i følgende:

  1. Omplaceringer indenfor udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  3. Tillægsbevillinger drift finansieret af andre udvalg (netto 0)
  4. Tillægsbevillinger anlæg

  En samlet oversigt over forslag til bevillingsændringer fremgår af bilag I3.

  Omplaceringer indenfor udvalget godkendes af udvalget.

  Tillægsbevillinger godkendes af byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Bilag I4 viser en økonomisk oversigt over det forventede regnskab på udvalgets område fordelt på serviceudgifter, anlæg.

  Opsummeret søges følgende bevillingsændringer:

  1.000 kr.

  Oprindeligt budget

  Korrigeret budget

  Forbrug 30/9

  Forventet regnskab 2016

  Ændring

  Serviceudgifter

  154.457

  162.925

  98.095

  162.777

  -148

  Anlæg

  44.800

  50.425

  14.853

  50.425

  0

  Ændring af serviceudgifterne indeholder:

  1. en omplacering i 2016 fra politikområdet ”Gis og Kort” -0,290 mio. kr. tilført politikområdet ”Kollektiv Trafik” som skal dække yderligere udgifter som følge personaleændringer på Barsøfærgen. Se bilag I2N
  2. Bevilling til GroNet på 0,148 mio. kr. flyttes til Økonomiudvalget, idet der ikke længere kun er fokus på miljø, men der er et bredere perspektiv i et organiseret ledernetværk. Se bilag B2

  Der foreligger ingen ændringer i anlægsbevillingerne. Status på de enkelte anlæg fremgår af bilag A2.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der omplaceres fra ”Gis og Kort” til ”Kollektiv Trafik” 0,290 mio. kr. i 2016 jf. bilag I2, og

  at der gives negativ tillægsbevilling i 2016 samt negativ rammekorrektion i 2017-2020 på -0,148 mio. kr.(netto 0) som tilføres Økonomiudvalget jf. bilag B2.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-11-2016

  1. at Godkendt.
  2. at Anbefales godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/37819, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Byrådet og Økonomiudvalget har fastsat egne møder for 2017, hvorefter fagudvalgene fastsætter sine møder.

  Teknik- og Miljøudvalgets møder holdes onsdage kl. 9.00.

  Uge 7, påskeugen, juli måned og uge 42 friholdes for møder.

  Forslag til TMU mødekalender 2017:

  • Onsdag den 4. januar
  • Onsdag den 1. februar
  • Onsdag den 1. marts
  • Onsdag den 5. april
  • Onsdag den 3. maj
  • Onsdag den 7. juni
  • Onsdag den 9. august
  • Onsdag den 6. september
  • Onsdag den 4. oktober
  • Onsdag den 1. november
  • Onsdag den 6. december

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 22

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Teknik- og Miljøudvalgets mødekalender godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-11-2016

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/14, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-11-2016

  Intet til orientering.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/15, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-11-2016

  Intet.