Beslutningsprotokol

onsdag den 1. marts 2017 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Bent Sørensen, Jens Wistoft, Christian Gramstrup Lauridsen, Helga Nørgaard, Christian Panbo, Kurt Andresen, Thomas Juhl
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1805, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden til Teknik- og Miljøudvalget

  onsdag den 1. marts 2017 i mødelokale 412.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-03-2017

  Godkendt.

  Kurt Andresen deltog ikke i punktets behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/40719, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskab system for kommuner, skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for afsluttede anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne til anlægsarbejder beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelsen af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

  Økonomi og afledt drift

  På Teknik- og Miljøudvalget er der i 2016 afsluttet 1 anlæg med en bruttoudgift på over 2 mio.kr. Projektet er ”Udskiftning af træ- og gittermaster- gadelys” med 4 mio. kr. i bevilling. Der er indenfor budgetrammen udskiftet 300 master med kabel og nyt armatur i Kruså, Padborg, Rødekro, Løjt og Aabenraa. Der er et mindre forbrug på 0,012 mio. kr. som tilføres kassen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at afsluttet anlægsprojekt ”Udskiftning af træ- og gittermaster – gadelys” med en udgift på 3.988 mio. kr. godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-03-2017

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/45069, Sagsinitialer: lmje

  Sagsfremstilling

  Modtagestation Syddanmark I/S (MOTAS) er et fælleskommunalt interessentskab, som varetager de opgaver, der påhviler kommunerne, jf. lovgivningen om bortskaffelse af farligt affald.

  MOTAS har fremsendt forslag til takster for 2017 til godkendelse. Takstforslag er fastlagt på baggrund af budgetter for 2017 og er godkendt af repræsentantskabet i 2016.

  Selskabets udgifter til drift, administration og anlægsaktiviteter dækkes af selskabets gebyrer efter hvile-i-sig-selv-princippet.

  Gebyrerne er uændrede i forhold til 2016 og er beregnet ud fra affaldsbekendtgørelsen. Det betyder, at de udgifter, der kan henføres til de enkelte ordninger, er medregnet i taksten for den enkelte ordning, hvilket også gælder for de administrationsudgifter, som kan henføres til den enkelte ordning.

  Tilbage er en mindre del af omkostningerne, der medgår til de generelle ordninger. Det drejer sig primært om den andel af udgifterne, der går til løn, kontorfaciliteter og kontorhold.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at MOTAS’ takster for håndtering af farligt affald for 2017 godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 1. marts 2017

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/13878, Sagsinitialer: ahan

  Sagsfremstilling

  Tillæg nr. 1 til Aabenraa Kommunes spildevandsplan 2014-2017 – spildevandsrensning i det åbne land er udarbejdet for at opfylde Statens vandområdeplaner, for så vidt angår spildevandsrensning i det åbne land uden for kloakerede områder.

  Planen handler om de ejendomme, hvor spildevand alene renses mekanisk i en bundfældningstank (septiktank) og efterfølgende udledes til forureningsfølsomme vandløb eller søer. Disse ejendomme vil modtage påbud om forbedret spildevandsrensning. Ifølge opslag i BBR drejer det sig om 48 ejendomme.

  Forslaget blev godkendt af byrådet til udsendelse i høring den 27. april 2016.

  Forslaget har været i offentlig høring i perioden 6. december 2016 til 6. februar 2017. Alle direkte berørte borgere, er blevet kontaktet via brev med information om forslaget. Det har medført følgende kommentarer:

  • der er kommet en række tilbagemeldinger fra borgere med præcisering af spildevandsforholdene på deres ejendom. Det har givet anledning til at udtage en række ejendomme for påbud om forbedret spildevandsrensning
  • grundet vedtagelse af statens vandområdeplan i sommeren 2016 er ordet ”vandplan” ændret til ”vandområdeplan” i tillæggets tekst. Det har ingen betydning for de geografiske områder, der påvirkes af tillæggets vedtagelse.

  Der har ikke været anledning til at foretage væsentlige ændringer i forslagets indhold.

  Planmæssige forhold

  Dette tillæg er udarbejdet i overensstemmelse med den samlede Spildevandsplan 2014-2017 for Aabenraa Kommune.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2014-2017 vedtages endeligt.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 1. marts 2017

  Anbefales godkendt.

  Jens Wistoft (V)stemmer imod med bemærkning om, at han er i tvivl om den miljømæssige værdi af den indsats, der pålægges borgerne.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/5689, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har modtaget et konkret ønske om servicevejvisning i Bylderup-Bov til Deutscher Kindergarten Bylderup som er ønsket til politisk behandling.

  Politik for servicevejvisning har været til behandling i Teknik- og Miljøudvalget på møde den 10. december 2009, hvor den nuværende politik blev godkendt og forvaltningen blev bemyndiget til at administrere i overensstemmelse hermed.

  Regler for skiltning generelt i Aabenraa Kommune blev behandlet på et temamøde for Teknik- og Miljøudvalget den 27. august 2014, som ikke gav anledning til ændringer.

  Den gældende politik er indført pr. 1. januar 2010 og politikken administreres ens i Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa Kommuner.

  I forbindelse med opsætning af et servicevejvisningsskilt skal opsætningen være trafikalt begrundet.

  Der anvendes følgende kriterier til at vurdere, om et servicemål er trafikalt begrundet:

  • der er et ønske om, at trafikanterne skal benytte en bestemt rute

  • der er mange ikke-stedkendte besøgende til servicemålet

  • der er et stort antal lastbiler der besøger servicemålet

  • vejnettet er komplekst

  • vejenes tracé gør forvarsling nødvendig.

  Vejvisning til mål som hovedsageligt benyttes af lokale og stedkendte trafikanter (fx skoler, vuggestuer, børnehaver, aftenskoler, spejderhytter mv.) betragtes normalt ikke som trafikalt begrundede.

  Der kan vejvises til tyske institutioner efter principperne for almindelig servicevejvisning. Det betyder bl.a., at vejvisningen skal være trafikalt begrundet.

  Vejvisningen kan ske på tysk - fortrinsvis med en typebetegnelse, men kan også være med navn, hvis det er hensigtsmæssigt for at kunne forstå vejvisningen.

  Ovennævnte kriterier betyder derfor, at der ikke kan opsættes et servicevejvisningsskilt til Deutscher Kindergarten Bylderup, som er beliggende på Gammel Sottrupvej 2, idet ingen af kriterierne for opsætning af et servicevejvisningsskilt er opfyldt.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at ønsket ikke imødekommes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-03-2017

  Ønsket imødekommes,

  idet det skønnes, at der er tilstrækkelig trafikal begrundelse for at opsætte servicevejvisning.

  Procesoplæg til ny skiltepolitik forelægges Teknik- og Miljøudvalget på et kommende møde.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1022, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  På Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 1. februar 2017 blev punktet udsat.

  Gendarmstiens oprindelige forløb fra Padborg til Høruphav på Sydals er på 74 km. Sønderborg Kommune har de seneste år forlænget stien med yderligere 10 km fra Høruphav til Skovby. Aabenraa Kommunes andel af stien er 18 km, hvoraf 1 km ejes af Naturstyrelsen og 3 km er privat ejet.

  I maj 2015 blev Gendarmstien i et samarbejdsprojekt mellem Destination Sønderjylland og Sønderborg og Aabenraa Kommuner certificeret som Europæisk Kvalitetsvandrevej under European Ramblers Association.

  Som led i certificeringen blev der gennemført en forbedret skiltning og øget formidling af bl.a. faciliteter langs ruten. Selve certificeringen kræver opfyldelse af en række kriterier i forhold til skiltning, stiunderlag, servicefaciliteter, landskab, kultur, natur m.m. En vigtig kvalitetsparameter er i den forbindelse, at der er en høj andel af naturstier uden grusbelagt underlag.

  Gendarmstien inklusiv den nye strækning fra Høruphav til Skovby skal gencertificeres hvert 3. år dvs. næste gang i 2018.

  I Aabenraa Kommune forløber Gendarmstien igennem naturarealer, skov, langs vej og langs strand.

  Kommunen oplever i øjeblikket en vedligeholdelsesmæssig udfordring på skovvejen fra Kruså til Kollund Mole, hvor grænsepolitiets øgede grænsekontrol har betydet en kraftig forøget trafik på strækninger, hvor der normalt køres ganske lidt. Den nuværende kontrol foretages i øjeblikket 10-12 gange i døgnet. Kommunen er i dialog med politiet om denne problemstilling, fordi vedligeholdelsesstandarden ønskes opretholdt til deres brug.

  En anden udfordring vedrører naturstierne i Kruså Tunneldal, der i de senere år er blevet populære blandt mountainbikere. Denne færdsel i vinterhalvåret betyder et relativt stort slid på visse strækninger. Kommunen har ikke modtaget klager over stiernes beskaffenhed i Kruså Tunneldal, men det er en udfordring at opretholde stiens stand uden at tilføre yderligere ressourcer til at opretholde serviceniveauet.

  Forvaltningen fører et årligt tilsyn med Gendarmstien. Dertil kommer yderligere tilsyn i forbindelse med konkrete vedligeholdelsesopgaver, hvor der sker en dialog med entreprenøren om de serviceydelser der leveres, og det resultat der derved fremkommer.

  Naturstierne vedligeholdes af Entreprenørgården med 3 årlige slåninger af græs. Hegnsklipning, udbedring af bløde partier med grus, tømning af skraldspande samt vedligehold af stenter, broer og lignende sker efter behov.  Da det er den samme entreprenør, der vedligeholder hele strækningen i kommunen sikres i udgangspunktet en ensartethed på strækningen.

  Der leveres, med det nuværende budgetniveau, et serviceniveau på stien, hvor Gendarmstien altid er tilgængelig og sikker at benytte til fods i overensstemmelse med certificeringen. På naturstierne uden grusbelægning vil det i vinterhalvåret godt kunne betinge, at der benyttes vandrestøvler eller lignende. 

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Driften af Gendarmstien koster samlet set kommunen ca. 70.000 – 100.000 kr. årligt at vedligeholde.  Forbruget dækker almindelige driftsudgifter til græsklipning, hegnsklipning, men også udgifter til sikring af stierne, broerne og trappeanlæggene m.v. på strækningen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at serviceniveauet tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-02-2017

  Udsat til næste møde.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-03-2017

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1805, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-03-2017

  Der blev orienteret om:

  • Indbydelse til møde med DN
  • Henvendelse om renhold i Padborg-området
  • Annis kiosk
  • Skraldespande, der blev fjernet
  • Tinglev færdselstavler
  • Tinglev Mose

  Orientering taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1805, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-03-2017

  Intet.