Beslutningsprotokol

onsdag den 5. april 2017 kl. 09:01

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Bent Sørensen, Jens Wistoft, Christian Gramstrup Lauridsen, Helga Nørgaard, Christian Panbo, Kurt Andresen, Thomas Juhl
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1805, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  Teknik- og Miljøudvalget

  onsdag den 5. april 2017

  i mødelokale 412.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at dagsordenen godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-04-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/40719, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Regnskab 2016 er opdelt på årsberetning for hhv. drift og afsluttede anlæg, overførsel af driftsbevillinger fra 2016 til 2017 samt overførsel af igangværende anlægsarbejder fra 2016 til 2017.

  Anlægsregnskab for afsluttede anlæg over 2 mio. kr. blev behandlet i Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 1. marts 2017 i særskilt sag.

  Årsberetning vil blive indarbejdet i Aabenraa Kommunes årsberetning for 2016.

  Økonomi og afledt drift

  Driftsregnskab 2016

  Det samlede regnskabsresultat for driften udviser et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf tilgår 2,931 mio. kr. kassen.

  Garantioverførsler

  Der er overført 1,817 mio. kr. i garantioverførsler, hvoraf 1,769 mio. kr. vedrører institutionen Entreprenørgården og 0,048 mio. kr. vedrører Barsøfærgen.

  Pulje og Projekter

  Der er for pulje og projekter søgt overført et mindreforbrug på 1,152 mio. kr., hvor de tre politikområder ”Vintertjenesten” ”Drift af Veje og Parker” samt ”Vedligeholdelse Belægning og Bygværker”, som ses under et, udgør 0,527 mio. kr. For bygningsvedligeholdelsespuljen søges overført 0,859 mio. kr.  Ligeledes søges der for ”sikring af alsidig natur” overført et merforbrug på 0,234 mio. kr., som udlignes af tredjepart i 2017.

  Øvrige overførsler

  På kollektiv trafik er ansøgt overført 0,300 mio. kr. der vedrører en betalingsforskydning på Realtidstavler, som er en del af harmoniseringsprojekt af busstoppesteder.  

  Anlægsregnskab 2016

  Det samlede regnskabsresultat for anlæg udviser et mindreforbrug på 18,504 mio. kr.

  For igangværende anlæg er det uforbrugte rådighedsbeløb opgjort til 18,445 mio. kr. som søges overført til 2017.

  For afsluttede anlæg er det uforbrugte rådighedsbeløb opgjort til 0,059 mio. kr., som tilføres kassen.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at regnskab 2016 for Teknik- og Miljøudvalgets budgetområde tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-04-2017

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/2194, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Den 7. februar 2017 godkendte Økonomiudvalget de økonomiske procedurer i 2017, herunder budgetprocessen for budget 2018-2021.

  Budgetprocessen tager afsæt i den økonomiske politik, som er vedtaget i 2016. Med de nuværende forudsætninger forventes et træk på kassen i 2018 på 4 mio. kr., stigende til 30 mio. kr. i 2019. I den økonomiske politik er aftalt, at der i 2018 kan trækkes op til 20 mio. kr. i 2018 mens der i 2019 skal være balance. Der forventes således at være balance i forhold til målene i 2018 men ubalance i 2019.

  Der skal udarbejdes et omprioriteringskatalog med det formål, at

  • Skabe råderum til finansiering af nye udvidelsesforslag
  • Imødegå usikkerhed der er forbundet med resultat af sommerens økonomiaftale.

  Der er anbefalet at budgetproceduren for 2018 alene tager stilling til 2018 balancen, og budgetbalancen i overslagsårerne 2019-2021 afventer nyt byråd. Dog er det væsentligt der ikke skabes yderligere pres på 2019 rammen.

  Følgende proces for TMU foreligger for driftsrammen:

  - Rammeudmelding til de stående udvalg foreligger efter beslutning i Økonomiudvalget den 4. april 2017.

  - Lokale udfordringer indarbejdes ikke i basisrammen, men håndteres lokalt.

  - Stående udvalg udarbejder omprioriteringskatalog med 1 % reduktioner samt 1 % ønsker til nye tiltag. Forslagene prioriteres.

  - Bemærkninger til budget 2018-2021, medtages først til 2. behandling.

  - Takstblad

  Følgende proces foreligger for anlægsrammen:

  - Udgiftsfordelingen på nuværende anlæg i investeringsoversigten kvalificeres. Disse listes særskilt og Økonomiudvalget tager stilling til, om evt. ændrede udgiftsfordeling skal indarbejdes i rammen.

  - Der kan ønskes nye anlæg i 2019/2020. I forbindelse med rammeudmelding udmeldes, om der skal ske en fordeling af puljen. Forslag prioriteres.

  - Der er ingen prioritering af anlægspuljen i 2021, og derfor heller ingen ønsker.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller

  at budgetprocessen for 2018-2021 tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-04-2017

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/7118, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  På Økonomiudvalgsmødet den 7. februar blev fordeling af særtilskud i 2017 på 18,3 mio. kr. behandlet.  Der blev afsat 10 mio. kr. til budgetværn til Social- og Sundhedsudvalgets område. Resten vil Økonomiudvalget bruge på drift af engangskarakter. Forlods blev disponeret 1,94 mio. kr. til flytteudgifter vedr. Fjordskolen.

  Resten, svarende til 6,36 mio. kr., indkalder Økonomiudvalget forslag fra de stående udvalg. Der skal være tale om driftsforslag af engangskarakter som kan nå at bruges i 2017, hvilket vil sige, at der ikke må være driftsudgifter i 2018 og frem.

  Økonomiudvalget behandler forslagene fra de stående udvalg på mødet den 18. april 2017. Forslagene skal være prioriteret.

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til ønsker, se bilag.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Teknik- og Miljøudvalget foretager en prioritering af ønskerne.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-04-2017

  Driftsudvidelsesønskerne prioriteres som nedenstående:

   Emne

  Beløb i 2017 (i 1.000 kr.)

  Prioritet

  Asfalt på cykelstier & forbindelsesstier

  1.100

  1

  Bynære hegn og læbælter

  800

  2

  Omlægning af Ringridder– og dyreskuepladsen

  3.000

  3

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/6526, Sagsinitialer: HSO

  Sagsfremstilling

  Sagen er tidligere behandlet i byrådet den 16. december 2015.

  Byrådet besluttede at meddele en anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. til pumpestationen samt at frigive 0,75 mio. kr. til projektering og udbud.

  Udbuddet er nu afsluttet, og den resterende del af anlægsbevillingen ønskes derfor frigivet til afslutning af projektet. Samtidig ønskes afsat midler til afledt drift.

  Udover det fysiske anlæg er det en nødvendig del af projektet at udarbejde det juridisk-administrative grundlag for driften af systemet, som det også fremgår af projektbeskrivelsen i Budget 2016-2019. Grundlaget omfatter oprettelse af et pumpelag for pumpestationen med dertil hørende vedtægter samt udarbejdelse af regulativer for de tilhørende vandløb, som pt. ikke har et gældende regulativ.

  Ud over kommunen har eksterne parter, herunder især Arwos, nytte af pumpestationen. Der vil således blive foretaget en partsfordeling efter vandløbsloven, baseret på nytteprincippet, når anlægget er gennemført. Resultatet heraf, herunder den endelige økonomiske fordeling mellem de berørte parter, vil blive forelagt i en særskilt sag.

  Sagen afgøres i byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Der er givet en anlægsbevilling til projektet på 6 mio. kr., hvoraf der er frigivet 0,75 mio. kr. til projektering og udbud. Indstillet anvendelse af den resterende del af bevillingen fremgår af nedenstående – bemærkninger til de enkelte poster fremgår af bilaget.

  Budget/forbrug

  i 1000 kr.

  Anlægsbevilling

  6.000

  Tidligere frigivet (projektering, udbud, tilsyn mv.)

  750

  Restbevilling

  5.250

  Aftalte ekstraydelser i forbindelse med projekteringen

  85

  Licitationsresultat

  3.768

  Sikkerhedsledelse

  20

  Uforudsete udgifter 20 % af 3.767.940 kr.

  754

  Udarbejdelse af regulativer, oprettelse af pumpelag

  360

  Administrationsvederlag 5 %

  263

  Afledt drift

  Da ejerskabet af pumpen har været uafklaret i en årrække, blev der ikke afsat driftsmidler til pumpen i forbindelse med selskabsdannelsen af Arwos. Dette er senere håndteret ved et merforbrug på driften på 334.000 kr. i 2014 samt en étårig driftsudvidelse på 100.000 kr. i 2016 til betaling af regninger fra Arwos.

  Fra 2017 og frem er der ikke afsat budgetmidler til pumpestationens drift, idet finansieringen fra og med 2017 var forventet indarbejdet i afledt drift i forbindelse med afslutning af anlægsprojektet.

  Drift og vedligeholdelse af pumpestationen har de seneste år været holdt på et absolut minimum til el, tilsyn samt uopsættelige reparationer af pumper og bygning, hvilket har været et alt for lavt niveau for driftssikkerhed, pumpens betydning for området taget i betragtning. Der har ikke været ført regelmæssigt tilsyn med anlægget og området fremstår fysisk nedslidt.

  Pumpestationens vigtighed stiger i takt med, at der investeres store summer til udviklingen af området, herunder til Arena Aabenraa og kommende dræning af Dyrskuepladsen. A.h.t. især driftssikkerhed samt passende vedligeholdelse af anlæg, bygning og nærmeste omgivelser må der derfor forventes forøgede udgifter til drift og vedligeholdelse.

  Rådgiver har i forbindelse med projekteringen anslået de fremtidige omkostninger til tilsyn og drift af anlæg mv. til 544.000 kr.

  Der er endnu ikke indhentet tilbud på den fremtidige drift og vedligeholdelse. Kultur, Miljø & Erhverv har dog opstillet et mere realistisk overslag for drift og vedligeholdelse på 300.000 kr.

  Heraf vurderes udgifterne på 140.000 kr. til el og service på anlægget samt 36.000 kr. til rensning af riste og kanal uomgængelige, hvis investeringen i pumpestationen skal give fuld værdi, især i ekstremvejrssituationer. Udgifterne til tilsyn og reparationer på 124.000 kr. er vanskeligt at vurdere på nuværende tidspunkt, men forsøgt tilpasset det nødvendige.

  Rådgivers og forvaltningens overslag fremgår af bilaget.

  Med udgangspunkt i forvaltningens overslag og forudsat ½ års drift med det gamle anlæg (50.000 kr.) og ½ års drift med det nye anlæg (150.000 kr.) vil der skulle afsættes 0,2 mio. kr. til afledt drift i 2017 og 0,3 mio. kr. 2018 og frem.

  Høring/udtalelse

  Projektet er udarbejdet i dialog med Arwos.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der frigives et rådighedsbeløb på 5,25 mio. kr. til gennemførelse af projektet, og

  at Teknik- og Miljøudvalgets politikområde ”Sikring af alsidig natur” tilføres 0,2 mio. kr. i 2017 og 0,3 mio. kr. i 2018 og frem til drift, som finansieres af puljen vedrørende afledt drift under Økonomiudvalget fra 2017.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-04-2017

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/9921, Sagsinitialer: hbhas

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med lokalplanlægningen for Hærvejsskolen i Rødekro er der udarbejdet en trafikal analyse for Fladhøjvej. Analysen peger på, at Fladhøjvej er for smal og i for dårlig stand til at kunne håndtere de kommende trafikmængder fra skoleudvidelse og et kommende boligområde.

  Byrådet har afsat midler i budgettet til at udvide og forbedre Fladhøjvej til bedre at kunne håndtere den større trafikmængde i fremtiden.

  Projektet omfatter en sideudvidelse af Fladhøjvej fra de nuværende 4 m til 5,5 m, jf. lokalplanen. Udvidelsen skal udføres fra Skovbrynet i syd til indkørslen til den kommende byggemodning nord for Hærvejsskolen. Strækningen er på ca. 450 m.

  Udvidelsen sker i begge sider, da matrikelgrænserne ikke gør det muligt at nøjes med udvidelse i den ene vejside.

  Ud over sideudvidelse skal vejen også forsynes med nyt slidlag.

  Sagen afgøres i byrådet.

  Planmæssige forhold

  Lokalplan nr. 90 for Hærvejsskolen i Rødekro udlægger Fladhøjvej med en kørebanebredde på 5,5 m.

  Økonomi og afledt drift

  Til finansiering af ovenstående, er der på investerings­oversigt 2017-2020 under Teknik- og Miljøudvalget afsat et rådighedsbeløb på 1,1 mio. kr. til ”Vejtilslutning ved Hærvejsskolen”.

  Afledt drift for det ekstra asfaltareal udgør 0,015 mio. kr. pr år.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. til projektet Vejtilslutning ved Hærvejsskolen, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i år 2017 på investeringsoversigten 2017-2020, og

  at der til afledt drift, og ved projektets afslutning, tilføres politikområdet ”Drift af veje og parker” under Teknik- og Miljøudvalget 0,015 mio. kr. i 2018 og frem, finansieret af puljen til afledt drift under Økonomiudvalget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-04-2017

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/25539, Sagsinitialer: nlh
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/8535, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  Denne sag har til formål, at orientere Teknik- og Miljøudvalget om kommunens projekt for gennemførelse af større renoveringer på vejbelysningen langs kommunens offentlige veje og stier.

  Der orienteres om status på projektet, og de resultater som renoveringen har betydet på vejnettet. Der orienteres endvidere om muligheder for yderligere udskiftning af belysning, som bl.a. er opsat på træ- og gittermaster.

  I fremlæggelsen for udvalget lægges der vægt på de anvendte principper for valg af belysningsløsninger lokalt, samt nogle af de nye muligheder, som moderne belysning giver bl.a. inden for lysstyring og dæmpning.

  Orienteringen er fokuseret om det tekniske indhold i projektet, men kommer i nogen omfang også omkring projektets økonomi og ønsker til fremtidige anlægsbudgetter.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-04-2017

  Orientering taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/8535, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 6. juni 2012 et forslag til belysningspolitik, der betyder, at der som hovedprincip kun etableres gadelys indenfor byzone (afgrænset af oplysningstavlerne E55 ”Tættere bebygget område”) og at belysningsniveauet på vejklasse 1, 2 og 3 skal være som forudsat i vejreglerne.

  Udvalget besluttede også, at eksisterende belysning bevares, og at sager om eventuel fjernelse skal forelægges Teknik- og Miljøudvalget til beslutning.

  Til denne sagsfremstilling er tilknyttet 13 vejbelysnings-anlæg udenfor byzonen. 

  Der skal tages stilling til:

  1.       Hvorvidt der ikke skal være gadelys på strækningerne, og om belysningsanlæggene sløjfes i overensstemmelse med principperne i den vedtagne belysningspolitik.

  2.       Hvorvidt der skal etableres ny vejbelysning på strækningerne til erstatning for den nuværende vejbelysning.

  Ifølge belysningspolitikken skal der som hovedregel ikke være vejbelysning på vejstrækninger udenfor den færdselsmæssige byzone, med undtagelse af:

  •        ved fodgængerfelter og signalregulerede kryds,

  •        ved rundkørsler, hvor der er vejbelysning på en af vejgrenene eller hvor der er cykelsti,

  •        på vejstrækninger med en særlig trafikal betydning eller hvor der er etableret særlige trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger,

  •        på skoleveje, cykelstier og ved busskure efter en konkret trafiksikkerheds- og tryghedsmæssig vurdering,

  •        vejstrækninger, der ud fra en konkret trafiksikkerhedsmæssig vurdering bør belyses,

  •        antallet af overkørsler (mindst 35 pr. km).

  Forvaltningen mener ikke, at ovennævnte undtagelser er til stede eller repræsenterer en sådan vægt, at de 13 belysningsanlæg bør opretholdes eller udskiftes.

  Der er bilagt kortudsnit for alle anlæg omfattet af sagsfremstillingen.

  Sagen afgøres i Teknik og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  Lov om offentlige veje

  Økonomi og afledt drift

  Anlæggene sløjfes

  Hvis det besluttes at sløjfe anlæggene helt, forventes udgiften hertil, at bliver på ca. 0,06 mio. kr.

  Den årlige besparelse til el og service på anlæggene er anslået til ca. 0,03 mio. kr.

  Udgiften ved nedlæggelsen af anlæggene er tjent ind på omkring ca. 2 år, og det foreslås, at driftsbesparelsen fra budgetåret 2020 kan bruges til effektiviseringer af øvrig vejbelysning eller være en del af beredskabskataloget for budget 2018 -2021.

  Alternativ – ny anlæg

  Hvis der skal etableres nyt gadelys forventes udgiften samlet, at blive ca. 2,1 mio. kr.

  Den årlige strømbesparelse ved at udskifte til LED forventes, at blive ca. 0,02 mio. kr. årligt, og lamperne har en forventet levetid på ca. 25 - 30 år, svarende til en besparelse i lampernes levetid på ca. 0,6 mio. kr.

  Anlægsudgiften vil ikke kunne indeholdes i servicerammen for politikområdet ”Drift af Veje og Parker”.

  Der har i 2016 været meddelt anlægsbevilling på 4 mio. kr., til udskiftning af træ- og gittermaster og der er ikke afsat yderligere anlægsmidler for nuværende.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at de 13 belysningsanlæg sløjfes i overensstemmelse med principperne i den vedtagne belysningspolitik, og

  at driftsbesparelsen på 0,03 mio. kr. årligt fra budgetår 2020 anvendes til løbende tekniske driftsforbedringer, f.eks. lamper, på belysningsområdet eller som en del af Teknik- og Miljøudvalgets beredskabskatalog for budget 2018 – 2021.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-04-2017

  Udsat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/474, Sagsinitialer: PAK
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/44667, Sagsinitialer: klje

  Sagsfremstilling

  Ejerne af Tækkerløkke 32, 6200 Aabenraa, matr. 965, Kolstrup under Aabenraa, har den 25. november 2016 søgt om at opføre en tilbygning bestående af 2 etager samt en tagetage, hvilket betragtes som 3 etager ifølge bygningsreglementets beregningsregler. Tilbygningens  højde målt fra fastsat niveauplan er 8,9 meter.

  Ifølge Bygningsreglementets kapitel 2.2.3.1 har man en byggeret, der omfatter en ret til at bygge i en højde på 8,5 m og i 2 etager.

  Kan en bebyggelse ikke opføres indenfor byggeretten, skal kommunen gennemføre en helhedsvurdering af det ansøgte, hvor bebyggelsens samlede omfang og indvirkning på omgivelserne vurderes. Helhedsvurderingen fremgår som bilag.

  Mod vejen fremstår alle huse i området i én etage, typisk med udnyttet tagetage. En del grunde har meget skrånende terræn ned mod skov og Knapstien (øst), og fremstår på havesiden med delvist fritlagte kældre.

  Tækkerløkke er ikke omfattet af en lokalplan. Kommuneplanrammen tillader ved eventuel lokalplanlægning 3 etager. Kommuneplanrammen dækker imidlertid et meget stort område udover Tækkerløkke-kvarteret, bl.a. hele Gamle Kongevej, hvor der er flere ældre 3 etagers bygninger.

  Der er blevet foretaget en naboorientering/partshøring af ejerne af de ejendomme, der har sammenlignelige forhold, samt af ejerne af de ejendomme på modsatte side af vejen, der potentielt ville kunne påvirkes af en tilbygning i 3 etager ved f.eks. begrænset udsyn mod skoven. Ejendommene er vist på bilag. Der er indkommet 5 indsigelser.

  Forvaltningen vurderer, at opførelse af en tilbygning med omfang som ansøgt vil ændre områdets karakter fra overvejende fritliggende enfamiliehuse i typisk en etage, udnyttet tagetage og (for nogle) fritlagte kældre, til et kvarter med egentlig etagebebyggelse, som ikke alene fremkommer på grund af terrænforhold.

  Det er forvaltningens vurdering, at en tilladelse til byggeri i 3 etager i området er principiel og vil danne præcedens i området. Dermed vil der være åbnet op for flere byggerier i 3 etager, der vil omdanne kvarteret i en retning, som naboer ikke har kunnet forvente.

  Afgørelsen skal træffes efter Byggeloven, som henhører under Teknik- og Miljøudvalget. Da afgørelsen imidlertid vedrører forhold, som almindeligvis reguleres via Planloven og lokalplanlægning anmodes Vækst- og Udviklingsudvalget om en udtalelse/anbefaling.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der meddeles afslag til det ansøgte byggeri med de anførte begrundelser.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 02-03-2017

  Udvalget anbefaler, at der gives dispensation til 3 etager i de tilfælde, hvor bygningen set fra vejen kun opleves som en 1½ etages bygning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-04-2017

  Teknik- og Miljøudvalget følger Vækst- og Udviklingsudvalgets anbefaling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 08/3129, Sagsinitialer: bfr
 • Udskriv
  Sagsid.: 16/38336, Sagsinitialer: SBN

  Sagsfremstilling

  I henhold til aftale om Fødevare- og landbrugspakken fra december 2015, skal der ske en kvalificering af afgrænsning og udpegning af de vandløb, der indgår i vandområdeplanerne 2015-2021.

  I den forbindelse skal kommunerne:

  1. Vurdere om de vandløbsforekomster, der indgår i Miljø- og Fødevareministeriets forslag til ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne lever op til de opdaterede faglige kriterier for afgrænsning af vandløbsforekomster, som ministeriet har fastsat.
  2. Udvælge vandløbsforekomster, der kan analyseres med henblik på at vurdere, om de opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede.
  3. Evt. kommentere på, om der er vandløbsindsatser, der er videreført fra første vandplanperiode til anden planperiode, som det økonomisk eller miljømæssigt ikke vil være hensigtsmæssigt at gennemføre (frivillig opgave).

  Hvis det ønskes af organisationer eller foreninger, skal kommunerne nedsætte vandråd, som kan rådgive kommunerne. Dette er ønsket fra flere sider, og vandrådene skal derfor være nedsat senest den 20. april 2017. 

  Kommunerne i et opland vælger en sekretariatskommune, som skal være mødeleder og facilitere vandrådene. Aabenraa Kommune indgår i 3 hovedvandoplande, hvor der skal oprettes vandråd:

  1. Vidå/Kruså – sekretariat i Aabenraa Kommune
  2. Lillebælt/Jylland – sekretariat i Haderslev Kommune
  3. Vadehavet – sekretariat i Esbjerg Kommune

  Følgende organisationer og foreninger kan være medlem af vandrådene med 1 repræsentant:

  • Relevante landsdækkende erhvervsorganisationer
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser
  • Lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand

  Deadline for indstilling af medlemmer til vandrådene er den 7. april 2017.

  Herefter vil forvaltningerne i kommunerne senest den 20. april 2017 træffe afgørelse om sammensætningen af rådene ud fra bestemmelserne i lovgivningen, der bl.a. handler om ligelig repræsentation af erhvervs- og miljøinteresser.

  Sagen afgøres i Teknik og Miljøudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Tidsforbruget til sekretariatsfunktionen afregnes økonomisk mellem de deltagende kommuner i et vandopland på basis af arealfordelingen i oplandet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-04-2017

  Orienteringen taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/8433, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har den 21. marts 2017 godkendt et forslag til høringssvar fra Aabenraa Kommune til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedrørende ændring af lov om kommunal udligning (tilskud til billigere færgetakster).

  Teknik- og Miljøudvalget orienteres her om sagen og høringssvaret.

  Den foreslåede lovændring er en følge af finansloven for 2017, og er en udmøntning af initiativet om billigere takster for benyttelse af ø-færger gennem en udvidelse af landevejsprincippet. Princippet indebærer, at omkostningen ved at sejle skal svare til omkostningen ved at køre en tilsvarende strækning på en landevej.

  Iflg. finanslovsaftalen skal der ske en gradvis nedsættelse af færgetakster for biler og passagerer frem mod 2020.

  Kommunerne har tidligere fået midler til nedsættelse af færgetaksten i lavsæsonen. En ordning, som indebærer, at kommunerne redegør for tilskudsmidlernes anvendelse. Med det foreliggende lovforslag udvides perioden med lav takst, så den gælder hele året ekskl. 6 uger i skolernes sommerferie.

  Forvaltningen har udarbejdet vedlagte høringssvar, som udtrykker en generel opbakning til landevejsprincippet.

  Af høringssvaret fremgår det, at kommunen har konstateret, at den tidligere gennemførte reduktion i færgetaksten har medført en stigende efterspørgsel, som har udløst en stigning i driftsudgifterne, grundet behovet for at sejle ekstra ture. I høringssvaret anbefales det at øgede driftsudgifter, afledt af takstnedsættelsen skal kunne rummes indenfor det forhøjede tilskud.

  Derudover peger høringssvaret på, at der bør tilstræbes en ordning, som indebærer et minimum af administration. Den nuværende ordning er underlagt krav om afrapportering, hvilket opleves som administrativt ressourcekrævende, hvorfor indførelsen af en ny ordning ikke anbefales at udløse yderligere administrative opgaver.

  Sagen afgøres i Teknik-og Miljøudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Der er afsat en ramme til de kommunale færger på 11,7 mio. kr. i 2017 stigende til 17,6 mio. kr. i 2018 samt 23,4 mio. kr. i hvert af årene 2019-2020 til takstnedsættelsen.

  Der er ikke udarbejdet en fordeling af beløbet på enkelte kommuner.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-04-2017

  Orientering taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1805, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-04-2017

  Der blev orienteret om:

  • Mødet i det Grønne Råd den 4. maj 2017
  • Affaldsproblematik i Padborg-området
  • Formanden deltog i møde om Søderup Å
  • Dansk Byggeris barometer udkommet
  • Farttavler i Tinglev
  • Vejlukning Haderslevvej
  • Kloaksituation Bylderup-Bov

  Orienteringen taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1805, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-04-2017

  Intet.