Beslutningsprotokol

onsdag den 3. maj 2017 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Bent Sørensen, Jens Wistoft, Christian Gramstrup Lauridsen, Helga Nørgaard, Christian Panbo, Kurt Andresen, Thomas Juhl
Bemærkninger: Jens Wistoft deltog ikke i behandlingen af punkt 49, 50, 53, 54 og 55.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1805, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden til

  Teknik- og Miljøudvalget

  onsdag den 3. maj 2017

  i mødelokale 412.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at dagsordenen godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2017

  Godkendt,

  idet punkt 52 udgår, og

  punkt 51 blev behandlet efter punkt 47.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/3358, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Den 7. februar 2017 godkendte Økonomiudvalget de økonomiske procedurer i 2017, herunder budgetprocessen for budget 2018-2021. Processen er gennemgået på TMU den 5. april 2017. 

  Første behandling af budget omfatter følgende områder:

  Drift - omprioriteringskatalog:

  Ifølge rammeudmelding skal Teknik- og miljøudvalget bidrage med 1,581 mio. kr. i 2018 – 2021 til reduktioner.

  Ifølge rammeudmelding kan Teknik- og miljøudvalget komme med ønsker til nye tiltag for 1,581 mio. kr.

  Der er i bilag 1 indmeldt forslag og beskrivelser af emner til hhv. reduktioner og ønsker. Teknik- og Miljøudvalget beslutter, hvilke emner, der skal indgå i kataloget.

  Drift - udfordringer

  Der vil for i 2018 være en udfordring på 1,5 mio. kr. på Kollektiv Trafikområdet, stigende til 1,88 mio. kr. i 2019-2021, idet ny og dyrere kontrakt om buskørsel træder i kraft efter sommeren 2017. Udfordring i 2017 på 1,5 mio. kr. er dækket af for meget aconto til Sydtrafik i 2016.

  Endvidere er der større udfordringer på hhv. bygningsvedligeholdelse og belægninger og bygværker, som ikke kan håndteres indenfor rammen.

  Anlæg:

  Investeringsoversigt over anlæg for Teknik- og Miljøudvalget er blevet kvalificeret og for projektet ”motorvejstilslutning ved Bodumvej”  viser aftale med vejdirektoratet, at der i forhold til Aabenraa kommunes afsatte rådighedsbeløb er behov for at flytte 20 mio. kr. fra 2019 til 2018.

  Udvalget har i år mulighed for at komme med anlægsønsker som skal prioriteres. Der kan ønskes nye anlæg i 2019/2020. I bilag 2 ses anlægsønsker, og der skal besluttes, hvilke der sendes videre til budgetbehandling i Økonomiudvalget samt prioritering heraf. 

  I bilag 2 ses oversigter over anlæg og anlægsønsker med tilhørende projektbeskrivelser.

  Takster:

  Der er udarbejdet et forslag til takstbilag, som fremgår i bilag 3. For takster på byggesager er der en igangværende analyse, der forventes afsluttet medio maj.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller

  at udvalget prioriterer, hvilke reduktioner for minimum 1,581 mio. kr. der skal indgå i omprioriteringskataloget.

  at udvalget prioriterer, hvilke ønsker for højst 1,581 mio. kr., der skal indgå i omprioriteringskataloget

  at kvalificeret investeringsoversigt 2018-2021 anbefales godkendt.

  at udvalget prioriterer, hvilke anlægsønsker der skal indgå i budgetprocessen. 

  at forslag til takstbilag anbefales godkendt.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2017

  Drøftet og udsat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/3383, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul udarbejdes den første detaljerede bevillingskontrol i 2017 pr. 31. marts 2017.

  Forvaltningen har, i samarbejde med budgetafdelingen, foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 31. marts 2017 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne.

  Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

  Ændringer opdeles på følgende sager:

  1. Omplaceringer indenfor udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  3. Tillægsbevillinger drift finansieret af andre udvalg (netto 0)
  4. Tillægsbevillinger anlæg

  En samlet oversigt over forslag til bevillingsændringer fremgår af bilag I3.

  Der er ingen omplaceringer indenfor udvalget , der skal godkendes af udvalget.

  Der er heller ingen tillægsbevillinger finansieret af kassen, som skalgodkendes af byrådet.

  Der er alene tillægsbevillinger drift finansieret af andre udvalg (netto 0).

  Der er ingen tillægsbevillinger til anlæg.

  I bilag I2N ses status for de enkelte politikområder.

  Økonomi og afledt drift

  Bilag I4 viser en økonomisk oversigt over det forventede regnskab på udvalgets område fordelt på serviceudgifter, anlæg.

  Opsummeret søges følgende bevillingsændringer for 2017:

  1.000 kr.

  Oprindeligt budget

  Korrigeret budget

  Forbrug 31/3

  Forventet regnskab 2017

  Ændring

  Serviceudgifter

  161.113

  164.229

  20.899

  161.091

  -3.138

  Anlæg

  21.200

  39.643

  2.277

  39.643

  0

  Ændring i serviceudgifterne indeholder omplaceringer til:

  1. En ændring af indenrigsministeriets konteringsregler gør, at tilskud til lavere færgetakster for godstransport til og fra øerne, fremadrettet indtægtsføres og ikke kommer som DUT midler. Indtægtsbevilling flyttes til færgedriften på -0,240 mio. kr. i 2017 og -0,312 mio. kr. i overslagsårerne
  2. Budgetomplacering i forbindelse med opkrævning af forsikringspræmier fra 2017 på 0,008 mio. kr.
  3. Udligning af vedligeholdelsesforpligtelse på areal ved Rødekro bibliotek, hvor forpligtigelse overgår til Kultur- og Fritid på -0,05 mio. kr. i 2017 og -0,02 mio. kr. i overslagsårerne
  4. Efterregulering af vejafvandingsbidrag for perioden 2007-2010 til 5% fra 8%. -2,856 mio. kr. tilgår Økonomiudvalget til en budgetværnspulje.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at orientering om bevillingskontrollen tages til efterretning

  at der gives en negativ tillægsbevilling i 2017 på 3.088 mio. kr. samt en negativ rammekorrektion i 2018-2021 på 0,304 mio. kr. som tilføres Økonomiudvalget jf. bilag B1.

  at der gives en negativ tillægsbevilling i 2017 på 0,05 mio. kr. og en negativ rammekorrektion i 2018-2021 på 0,020 mio. kr. som tilføres Kultur- og Fritidsudvalget jf. bilag B1.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2017

  1. at taget til efterretning.
  2. og 3. at anbefales godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/3383, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Denne sag vedrører anlæg for Teknik- og Miljøudvalget  i forbindelse med bevillingskontrollen 31.03.2017.

  Generelt forventes det, at projekterne overholder deres budgetter. Dog med undtagelse af projektet Camma Larsens Ledets Vej og Nyløkke, som forventes afsluttet med et merforbrug på 0,008 mio. kr. samt projektet ny national cykelrute NC8- Østersøruten der forventes afsluttet med et mindre forbrug på 0,21 mio. kr.

  Anlægsregnskaberne forventes at kunne afsluttes ultimo 2017, idet der er et samlet mindre forbrug på Teknik- og Miljøudvalgets anlægsbudget.

  I bilag A2 ses status for de enkelte projekter under udvalget, med dertil hørerne betalingsplan i bilag A3.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at orientering om anlæg under Teknik- og Miljøudvalget tages til efterretning. 

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2017

  Orientering taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/12546, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Byrådet anmodes her om at give bemyndigelse til forhandling med en privat lodsejer, om arealerhvervelse til anlæg af offentlig vej, og til at ekspropriere arealerne om nødvendigt.

  I forbindelse med privat byggemodning ved Fladhøj er der behov for ændre forløbet af den offentlige vej, hvorved den kommer til at krydse private arealer. Der føres et kort stykke offentlig vej fra Fladhøjvej og ind til skolecykelstien, hvor den private fællesvej til byggemodningsområdet fortsætter. Der bliver dermed sammenhæng mellem den offentlige vej Fladhøjvej og det offentlige stisystem til skolen. Ændring af vejforløbet betyder at der skal eksproprieres et mindre areal, skønsvist 50-100 m2, fra en privat ejendom.

  Den kommende, forøgede trafikmængde på Fladhøjvej betyder også, at kommunen laver en sideudvidelse af vejen, hvilket fremgår af investeringsplanen for 2017.

  På vedlagte skitse er de private arealer markeret med grønt, og det er en del af disse der berøres af ekspropriationen.

  Anlægget af vej betyder, at den eksisterende sti fra Fladhøjvej skal forlægges, så den fremover forløber lige nord for den nye adgangsvej. Stiens placering giver også behov for ekspropriation af et mindre areal helt ude ved Fladhøjvej.

  Sagen afgøres i byrådet.

  Lovgrundlag

  Vejloven

  § 8. Det er vejmyndighedens ansvar at holde sine offentlige veje i den stand som trafikkens art og størrelse kræver.

  Stk. 2: Vejmyndigheden bestemmer, hvilke arbejder der skal udføres på dens veje, og afholder de udgifter, der er forbundet med sikring og andre forberedende foranstaltninger, anlæg, drift og vedligeholdelse af disse veje, med mindre andet er aftalt mellem vejmyndigheden og en anden vejmyndighed eller en fysisk eller juridisk person eller er bestemt efter denne lov.

  Ekspropriationsprocessen, som skal sikre de nødvendige arealer til anlægget, følger vejlovens kap. 10.

  Planmæssige forhold

  Det nye boligområde nord for Hærvejsskolen er beskrevet med lokalplan nr. 81 – Boliger ved Fladhøjvej, Rødekro.

  Mod syd, og langs den nye vejtilslutning, grænser lokalplanområde nr. 81 op til lokalplanområde nr. 90 – Hærvejsskolen, Rødekro. Skolen skal udvides.

  Lokalplanerne medfører en forøget trafikmængde på bl.a. Fladhøjvej.

  Økonomi og afledt drift

  Ekspropriationen finansieres via eksisterende driftsramme under politikområdet Vejtrafik.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forvaltningen bemyndiges til at optage forhandlinger med den private lodsejer, med henblik på at opnå forlig via frivillig aftale, og

  at der foretages ekspropriation af de nødvendige arealer, hvis der ikke kan opnås forlig via frivillig aftale.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2017

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/12191, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget anmodes om at tage stilling til en anbefaling fra § 17 stk. 4 udvalget for Kollektiv Trafik, om oprettelse af en forsøgsordning med Flex Rute-kørsel fra Aabenraa til Padborg. Flex Rute minder om Flextur, men har faste stop og en takst der svarer til almindelig bustakst.

  Det fremgår af Aabenraa Kommunes servicekriterier for kollektiv bustrafik, at der skal være busafgange fra Aabenraa efter kl. 22. Kriterierne giver ikke nærmere anvisning på hvilke busruter der skal have disse sene afgange, men efter drøftelse i § 17 stk. 4 udvalget peger udvalget på, at også rute 220 Aabenraa-Kruså-Padborg bør have en afgang efter kl. 22, hvor der i dag er seneste afgang kl. 21.08 ma-lø. Søndag køres sidste tur kl. 23.08.

  Sydtrafik har beregnet hvor meget det vil koste at fortsætte busdriften, så sidste afgang bliver kl. 23.08 også mandag-lørdag. Det svarer til at bussen tager en tur til Padborg-Frøslev når den er tilbage i Aabenraa kl. 23.02. Med det seneste udbud af buskørsel er kontraktprisen steget, hvilket særligt gælder den variable busomkostning, hvorfor udgiften til den ekstra tur forventes at ligge på ca. 0,23 mio. kr. årligt. Med den tidligere kontraktpris var den tilsvarende udgift beregnet til ca. 0,2 mio. kr.

  Som alternativ til en ordinær bus foreslås oprettet et forsøg med Flex Rute, som kan bestilles med start i tidsrummet kl. 22.00-23.59 fra Aabenraa mandag - lørdag. Flex Rute køres med samme vogne som udfører anden Flextrafik, og der skal tilsvarende bestilles mindst to timer før kørsel.

  Med udgangspunkt i gennemsnitsprisen for udførte flexture med turlængden 30 km, i perioden fra den 1. januar 2016 til den 31. marts 2017, har Kultur, Miljø & Erhverv beregnet, at Aabenraa Kommunes nettoudgift til en Flex Rute-kørsel fra Aabenraa Busstation til Padborg Station (turlængde 30 km.) vil ligge i nærheden af 210 kr./tur, idet passageren betaler almindelig bustakst svarende til en kontantbillet (fx 50 kr. for turen Aabenraa-Padborg). Der kan kun køres på kontantbillet.

  Hvis den tilsvarende tur bestilles som Flextur i dag, vil passagerens egenbetaling være 150 kr.

  Det er usikkert hvor stor benyttelsen af et nyt Flex Rute-tilbud vil blive. Med forudsætning om, at der dagligt bestilles en Flex Rute-kørsel fra Aabenraa Busstation til Padborg Station vil det årligt svare til en udgift for Aabenraa Kommune på ca. 77.000 kr. Kultur, Miljø & Erhverv skønner at dette brugsniveau er højt sat.

  Flex Rute-forbindelsen vil få faste stop på turen mod Padborg, svarende til større stoppesteder i rute 220’s køreplan (fx Stubbæk, Søgård, Holbøl, Kruså, Bov, Padborg, Frøslev). Der kan kun køres fra Aabenraa Busstation til disse stop, og ikke mellem stoppene indbyrdes.

  Sydtrafik skal have afklaret lidt tekniske detaljer om den foreslåede Flex Rute-ordning med Flex Danmark. Nærværende indstilling hviler derfor på den forudsætning, at Flex Danmarks kommentarer ikke ændrer væsentligt på indholdet af ordningen.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der oprettes en forsøgsordning med FlexRute,

  at ordningen indføres fra og med køreplanskiftet til sommer 2017,

  at ordningen evalueres i december 2017, og der tages stilling til en eventuel fortsættelse og finansiering i 2018.

  at udgifter til ordningen finansieres af Teknik- og Miljøudvalgets driftsramme på politikområdet ”Kollektiv Trafik, Busdrift”, og

  at det er en forudsætning for Teknik- og Miljøudvalgets tiltrædelse af ovenstående, at kommende bemærkninger fra FlexDanmark eller Sydtrafik ikke giver anledning til væsentlige ændringer i forhold til sagsfremstillingens beskrivelse.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/3983, Sagsinitialer: SBN

  Sagsfremstilling

  Hede Danmark har den 23. marts 2017 fremsendt anmeldelse af 9,97 ha skovrejsning på matr. 46 Vilsbæk, Holbøl, i forbindelse med privat skovrejsning.

  Aabenraa Kommune har den 28. marts 2017 afvist anmeldelsen, idet arealet ligger i område, hvor skovrejsning er uønsket i henhold til Kommuneplan 2015 (negativområder).

  Baggrunden for at skovrejsning er uønsket er, at arealerne ligger i bevaringsværdige landskaber og værdifulde geologiske områder.

  Kommunen kan vælge, at behandle anmeldelsen som en ansøgning om tilladelse/dispensation til skovrejsning i negativområder, hvis særlige forhold taler for det.

  Det er forvaltningens vurdering, at der foreligger særlige forhold med hensyn til forøget naturværdi og beskyttelse af grundvand, som kan begrunde en tilladelse.

  Det er vurderingen, at skovrejsningen kun i mindre grad vil sløre de geologiske landskabstræk i området på grund af allerede eksisterende levende hegn og beplantning.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Planmæssige forhold

  Området er udpeget som værdifulde landskaber, værdifulde geologiske områder samt områder med drikkevandsinteresser.

  Økonomi og afledt drift

  Ejer forestår tilplantningen.

  Der er ingen økonomi eller afledt drift af projektet i forhold til kommunen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives tilladelse til skovrejsning på de 9,97 ha, som ligger i et område, hvor skovrejsning ellers er uønsket.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/8535, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  På mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 5. april 2017 blev punktet udsat.

  Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 6. juni 2012 et forslag til belysningspolitik, der betyder, at der som hovedprincip kun etableres gadelys indenfor byzone (afgrænset af oplysningstavlerne E55 ”Tættere bebygget område”) og at belysningsniveauet på vejklasse 1, 2 og 3 skal være som forudsat i vejreglerne.

  Udvalget besluttede også, at eksisterende belysning bevares, og at sager om eventuel fjernelse skal forelægges Teknik- og Miljøudvalget til beslutning.

  Til denne sagsfremstilling er tilknyttet 13 vejbelysnings-anlæg udenfor byzonen. 

  Der skal tages stilling til:

  - Hvorvidt der ikke skal være gadelys på strækningerne, og om belysningsanlæggene sløjfes i overensstemmelse med principperne i den vedtagne belysningspolitik

  - Hvorvidt der skal etableres ny vejbelysning på strækningerne til erstatning for den nuværende vejbelysning.

  Ifølge belysningspolitikken skal der som hovedregel ikke være vejbelysning på vejstrækninger udenfor den færdselsmæssige byzone, med undtagelse af:

  - ved fodgængerfelter og signalregulerede kryds

  - ved rundkørsler, hvor der er vejbelysning på en af vejgrenene eller, hvor der er cykelsti

  - på vejstrækninger med en særlig trafikal betydning eller, hvor der er etableret særlige trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger

  - på skoleveje, cykelstier og ved busskure efter en konkret trafiksikkerheds- og tryghedsmæssig vurdering

  - vejstrækninger, der ud fra en konkret trafiksikkerhedsmæssig vurdering bør belyses

  - antallet af overkørsler (mindst 35 pr. km).

  Forvaltningen mener ikke, at ovennævnte undtagelser er til stede eller repræsenterer en sådan vægt, at de 13 belysningsanlæg bør opretholdes eller udskiftes.

  Der er bilagt kortudsnit for alle anlæg omfattet af sagsfremstillingen.

  Sagen afgøres i Teknik og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  Lov om offentlige veje.

  Økonomi og afledt drift

  Anlæggene sløjfes

  Hvis det besluttes at sløjfe anlæggene helt, forventes udgiften hertil, at bliver på ca. 0,06 mio. kr.

  Den årlige besparelse til el og service på anlæggene er anslået til ca. 0,03 mio. kr.

  Udgiften ved nedlæggelsen af anlæggene er tjent ind på omkring ca. 2 år, og det foreslås, at driftsbesparelsen fra budgetåret 2020 kan bruges til effektiviseringer af øvrig vejbelysning, eller være en del af beredskabskataloget for budget 2018 -2021.

  Alternativ – ny anlæg

  Hvis der skal etableres nyt gadelys forventes udgiften samlet, at blive ca. 2,1 mio. kr.

  Den årlige strømbesparelse ved at udskifte til LED forventes, at blive ca. 0,02 mio. kr. årligt, og lamperne har en forventet levetid på ca. 25 - 30 år, svarende til en besparelse i lampernes levetid på ca. 0,6 mio. kr.

  Anlægsudgiften vil ikke kunne indeholdes i servicerammen for politikområdet ”Drift af Veje og Parker”.

  Der har i 2016 været meddelt anlægsbevilling på 4 mio. kr. til udskiftning af træ- og gittermaster, og der er ikke afsat yderligere anlægsmidler for nuværende.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at de 13 belysningsanlæg sløjfes i overensstemmelse med principperne i den vedtagne belysningspolitik, og

  at driftsbesparelsen på 0,03 mio. kr. årligt fra budgetår 2020 anvendes til løbende tekniske driftsforbedringer, f.eks. lamper på belysningsområdet, eller som en del af Teknik- og Miljøudvalgets beredskabskatalog for budget 2018 – 2021.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-04-2017

  Udsat.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2017

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede med henvisning til bilaget:

  at gadelys ved Trekroner i Bolderslev fjernes

  at gadelys ved Fennvej, Bovrup udenfor byzone, ikke fjernes at gadelys ved Dybvig Hovedvej, Løjt Kirkeby udenfor byzone, fjernes nord for ejendommen nord for sportspladen, hvorimod gadelys syd for ejendommen nord for sportspladsen ikke fjernes.

  at gadelys ved Uge udenfor byzone ikke fjernes / genetableres på en gennemgående strækning fra det renoverede net

  at gadelys ved Søst (ingen byzone) ikke fjernes ved forbindelsesstrækningen til Rise Hjarup og ved den sydligste strækning, men fjernes på de to øvrige strækninger

  at gadelys ved Varnæs Gammel Skovvej ikke fjernes på den angivne strækning (blå) og kobles til det renoverede net, men fjernes ved den angivne cirkel på bilaget

  at gadelys ved Bladknæk uden for byzone fjernes

  at gadelys ved Todsbøl uden for byzone fjernes for så vidt angår lamperne angivet med blå cirkel på bilaget, og at belysning etableres fra eksisterende net til busskuret

  at gadelys ved Bodum udenfor byzone fjernes på den sydvestlige strækning (Gadedam) og bevares på de to andre strækninger angivet på bilaget (Lyngslet og Møgelmose)

  at gadelys ved Sandskær camping uden for byzone ikke fjernes

  at gadelys ved Øster Løgum uden for byzone fjernes, men etableres i vejkrydset med to lamper

  at gadelys ved Terkelsbøl uden for byzone ikke fjernes

  at gadelys ved Lundtoftvej ved Kliplev uden for byzone ikke fjernes, med undtagelse af lastbilparkeringspladsen, hvor lyset fjernes, og

  at den nødvendige finansiering søges som tillægsbevilling.

  Jens Wistoft forlod mødet under punkt 48.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/12580, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Banedanmark har indledt en høring om nedlæggelse af Tønder-Tinglev banen.

  Forvaltningen har skrevet et forslag til høringssvar, som Teknik- og Miljøudvalget anmodes om at tage stilling til.

  Høringsbrevet fra Bane Danmark er vedlagt, og der gives deri en nærmere redegørelse for banens tilstand m.m. Høringsfristen er efterfølgende blevet udsat til den 26. maj 2017.

  Tønder-Tinglev banen har i mange år ikke været anvendt til kørsel med tog, og er i dag tilgroet med træer og buske.

  Aabenraa Kommune har med sin stiplan allerede forudsat at banen vil blive nedlagt, idet der er angivet et fremtidigt stiforløb i banetraceet.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at høringssvaret sendes til Banedanmark.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2017

  Godkendt med den tilføjelse,

  at der i høringssvaret gøres opmærksom på, at trådhegn mv. bør bringes i sømmelig stand.

  Jens Wistoft deltog ikke i behandling af punkt 49.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/16839, Sagsinitialer: kelu

  Sagsfremstilling

  Tillæg nr. 2 til Aabenraa Kommunes spildevandsplan 2014 – 2017 - Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune er udarbejdet for at give Haderslev Kommune tilladelse til at tilslutte spildevand til Genner Renseanlæg.

  De kommunale forsyningsselskaber – Arwos og Provas er enige om, at spildevandet fra Sønderballe Strandområde i Haderslev Kommune  med fordel kan ledes til Aabenraa Kommunes eksisterende kloaksystem ved Genner  Strand og videre til rensning i Genner renseanlæg, der  har ledig kapacitet.

  Haderslev Kommune vedtog i 2016 en spildevandsplan, der gjorde det muligt at kloakere Sønderballe Strand campingplads og sommerhusområde. Området er sammenhængende med  Genner Strand i Aabenraa Kommune. 

  Kloakering af Sønderballe Strand Camping og sommerhus­område vil være et plus for det kystnære strandområde og tilstanden i Hopsø, der ligger i Haderslev Kommune.

  Øget tilførsel af spildevand til Genner Renseanlæg vil naturligvis give anledning en øget udledning fra Genner Renseanlæg. Denne vurderes dog at være af mindre betydning for nærmiljøet.

  Når Genner Renseanlæg nedlægges i 2018 og spildevandet sendes til det større renseanlæg – Brøde - på Løjt Land vil der ske generelle forbedringer  af vandkvaliteten i hele Genner Bugtområdet.

  Lovgrundlag

  Miljøbeskyttelsesloven

  Spildevandsbekendtgørelsen

  Planmæssige forhold

  Tillægget er udarbejdet i overensstemmelse med samlede spildevandsplan 2014 – 2017 for Aabenraa Kommune.

  Høring/udtalelse

  Planen har været sendt til udtalelse ved kommunens  spildevandsselskab – Arwos samt ved Haderslev Kommune. Der er ikke kommet bemærkninger fra disse.

  Tillægget skal fremlægges til offentlig høring i 8 uger, jf. § 6 i spildevandsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 726 af 1.6.2016), inden planen kan vedtages .

  Byrådet vedtager herefter endeligt tillægget til gældende spildevandsplan for Aabenraa Kommune.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslaget til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan  2014 – 2017 godkendes og sendes  i offentlig høring i 8 uger .

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2017

  Godkendt.

  Jens Wistoft deltog ikke i behandling af punkt 50.

 • Udskriv
  Sagsid.: 08/3129, Sagsinitialer: bfr
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/474, Sagsinitialer: PAK
 • Udskriv
  Sagsid.: 14/31249, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv orienterer om forskellige problem­stillinger afledt af kommunens ophør med drift af veje og stier på private arealer.

  Baggrunden for orienteringen er, at det lokalt har givet anledning til kritik fra borgere eller boligforeninger når kommunen, som følge af en vedtagen politik eller ajourføring af sine driftsforpligtelser, har slukket for gadelyset eller er ophørt med fx stivedligehold.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2017

  Udsat.

  Jens Wistoft deltog ikke i punkt 53.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1805, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  - Miljøgodkendelse Padborg Park

  - Særlige driftsopgaver afholdt af budget 2017.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at  orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2017

  Taget til efterretning.

  Jens Wistoft deltog ikke i punkt 54.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1805, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2017

  Intet.

  Jens Wistoft deltog ikke i punkt 55.