Beslutningsprotokol

onsdag den 7. juni 2017 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Bent Sørensen, Jens Wistoft, Christian Gramstrup Lauridsen, Helga Nørgaard, Christian Panbo, Kurt Andresen, Thomas Juhl
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1805, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  Teknik- og Miljøudvalget

  onsdag den 7. juni 2017

  i mødelokale 412.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at dagsordenen godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-06-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/15495, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  I denne sag giver forvaltningen en aktuel status på belægningstilstanden på veje og stier.

  Aabenraa Kommunes politik for belægninger og kørebaneafmærkning sætter rammen for det serviceniveau der ønskes på kommunens vej og stinet.

  Der er stor interesse omkring belægningstilstanden fra trafikanternes side. Det samme kan siges gælder naboer til vejnettet. Administrationen modtager dagligt mange indberetninger om huller, ujævnheder og ønsker om forbedringer.

  Belægningstilstanden har betydning for fremkommelighed, tilgængelighed, æstetik, erhvervsliv, turister og mange flere, som benytter sig af vej- og stinettet.

  For at kunne udmønte belægningspolitikken er der behov for et budget. Forvaltningen giver med udgangspunkt i bl.a. bilagte tilstandsvurderinger udført på vej- og stinettet en status til udvalget. 

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  Det er kommunens pligt at vedligeholde belægningerne på offentlige vej- og stiarealer. Det fremgår af Lov om offentlige veje.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i dag budgetlagt ca. 21 mio. kr. til belægninger. 

  I henhold til vedhæftet notat for belægningstilstanden sammenholdt med kommunens nuværende belægningspolitik betyder det at:

  1. med nuværende budget vil belægningernes tilstand blive forværret, da budgettet minimum skal være 31 mio. kr.
  2. Hvis budgettet øges med ca. 10 mio. kr. årligt vil det betyde at belægningstilstanden tilstand fastholdes
  3. Hvis der tilføres mere end de 10. mio. kr. vil belægningernes tilstand øges synligt indenfor en 5 årig periode.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-06-2017

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/15055, Sagsinitialer: MMHO

  Sagsfremstilling

  Denne sag har til formål, at orientere om – status efter 10 år på bygningsvedligeholdelsen i kommunen.

  Udvalget vil blive forelagt materiale, der afspejler historik, bygningstilstand og efterslæb samt en prognose for behovet for bygningsvedligehold i de kommende år.

  Behovet for bygningsvedligehold synliggøres hvert andet år gennem såkaldte bygningsgennemgange, hvor der tages bygningsfaglig stilling til tilstanden på klimaskærme, installationer m.v.. Levetiderne vurderes og de forventede udgifter til udbedrings- og vedligeholdelsesarbejder gøres op. I forbindelse med indføring af nyt edb-system Mdoc FM har det været nødvendig at udføre, ikke alene en bygningsgennemgang, men en komplet ny indtastning på samtlige ejendomme.

  Præsentationen tager udgangspunkt i de sidste års indsatser samt hvilke kendetegn og behov der har udløst vedligeholdelse. Yderligere orienteres om planlægning og udførsel af nye opgaver i 2017 og frem.

  Efterslæbet på bygningsvedligeholdelse er opgjort til ca. 43 mio. kr. og har de seneste år været faldende – primært som følge af ændringer i kommunens Ejendomsportefølje.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-06-2017

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/3358, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Den 3. maj 2017 blev budget 2018-2021 for Teknik- og Miljøudvalget behandlet første gang. Sagen blev drøftet og udsat til 2. behandling, hvor der skal træffes beslutning om følgende områder:

  Drifts- omprioriteringskatalog

  Ifølge rammeudmelding skal Teknik- og Miljøudvalget bidrage med 1,581 mio. kr. i 2018-2021 til reduktioner.

  Ifølge rammeudmelding kan Teknik- og Miljøudvalget komme med ønsker til nye tiltag for 1,581 mio. kr.

  I bilag 1 er der meldt forslag og beskrivelser af emner til hhv. reduktioner og ønsker. Der er ikke ændringer i bilaget fra første behandling. Teknik- og Miljøudvalget beslutter, hvilke emner, der skal indgå i kataloget.

  Drift - udfordringer

  Der vil for 2019-2021 være en udfordring på 1,880 mio. kr. på området for Kollektiv Trafik, idet en ny og dyrere kontrakt om buskørsel træder i kraft efter sommeren 2017. Udfordringen i 2017 på 1,5 mio. kr. er dækket af for meget aconto i Sydtrafik i 2016.

  Endvidere er der større udfordringer på hhv. bygningsvedligeholdelse samt belægninger og bygværker, som ikke kan håndteres indenfor rammen.

  Anlæg

  Investeringsoversigt over anlæg for Teknik- og Miljøudvalget er blevet kvalificeret. Projektet ”motorvejstilslutning ved Bodumvej” viser, at aftalen med vejdirektoratet, er behov for at flytte det afsatte rådighedsbeløb på 20 mio. kr. fra 2019 til 2018.

  Udvalget har i år mulighed for at komme med anlægsønsker, som skal prioriteres.

  I bilag 2 ses tilhørende projektbeskrivelser til nuværende anlæg samt anlægsønsker. Der er ikke ændringer i bilaget siden første behandling.

  Takster

  Der er udarbejdet et forslag til takstbilag, som fremgår i bilag 3.

  I forhold til 1. behandling er takster til Barsøfærgen tilrettet, hvor Barsøfærgens takster er fremskrevet til 2018 niveau. For takster på byggesager er der en igangværende analyse, der forventes afsluttet i juni.

  Specielle bemærkninger

  I bilag 4 er vedlagt specielle bemærkninger for Teknik- og Miljøudvalget, som skal godkendes.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget prioriterer, hvilke reduktioner for minimum 1,581 mio. kr. der skal indgå i omprioriteringskataloget,

  at udvalget prioriterer, hvilke ønsker for højst 1,581 mio. kr., der skal indgå i omprioriteringskataloget,

  at kvalificeret investeringsoversigt 2018-2021 anbefales godkendt,

  at udvalget prioriterer, hvilke anlægsønsker der skal indgå i budgetprocessen,

  at forslag til takstbilag anbefales godkendt, og

  at specielle bemærkninger for Teknik- og Miljøudvalget godkendes til den videre budgetproces.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-06-2017

  1. at:

  Teknik- og Miljøudvalget prioriterer, at følgende reduktioner indgår i omprioriteringskataloget (beløb i 1000 kr.):

  Note

  Politik-

  område

  Titel

  2018

  2019

  2020

  2021

  2

  Drift af veje og parker

  Gadelys-styring

  -220

  -220

  -220

  -220

  4

  Kommunale Ejendomme

  Udvendig bygnings-vedligehold-else

  -339

  -339

  -339

  -339

  5

  Sikring af alsidig natur / Miljøbeskyttelse

  Opsigelse af D4-licens

  -55

  -55

  -55

  -55

  6

  Sikring af alsidig natur

  Naturforvalt-ningsprojekter, øvrige

  -100

  0

  0

  0

  7

  GIS og Kort

  Besparelse på drift af GIS

  -36

  -36

  -36

  -36

  8

  Vejtrafik

  Færre trafiksikker

  heds tiltag

  -131

  0

  0

  0

  9

  Entreprenør-gården

  Indtægts-krav Entreprenør-gården

  -500

  -500

  -500

  -500

  10

  Kollektiv trafik - busdrift

  Nedlæggelse af kørsel / service-omlægning

  -200

  -431

  -431

  -431

  I alt

  -1581

  -1581

  -1581

  -1581

  Måltal

  -1581

  -1581

  -1581

  -1581

  Afvigelse

  0

  0

  0

  0

  Christian Panbo stemmer imod med bemærkning om, at reduktionerne er unødvendig på grund af den gode økonomi i kommunen, og at der kunne spares ca. 1,5 mio. kr. ved sammenlægning af Sydtrafik og Fynbus, hvilket han startede med at foreslå for 8 år siden.

  1. at:

  Teknik- og Miljøudvalget prioriterer, at følgende udvidelser indgår i omprioriteringskataloget (beløb i 1000 kr.):

  Note

  Politik-

  område

  Titel

  2018

  2019

  2020

  2021

  2

  Drift af veje og parker

  Tiltag stormflods situationer

  1.112

  275

  275

  275

  5

  Sikring af alsidig natur

  Træer i vandløb

  0

  0

  500

  500

  6

  Sikring af alsidig natur

  Sandopgravning

  100

  100

  100

  100

  8

  Vinter-tjenesten

  Tilpasning af budgetrammen

  0

  600

  600

  600

  9

  Drift af veje og parker

  Forbedring af sidearealer for veje

  369

  606

  106

  106

  I alt

  1.581

  1.581

  1.581

  1.581

  Måltal

  1.581

  1.581

  1.581

  1.581

  Afvigelse

  0

  0

  0

  0

  1. at: Oprindelig investeringsoversigt og kvalificeret investeringsoversigt anbefales godkendt.
  2. at: Anlægsprojekter med forvaltningens prioritet ”A” godkendt som prioriterede forslag til budgetprocessen, suppleret med to forslag med prioritet ”A” om hhv. genopretning af vejkapital (10 mio. kr. i 2019 og 2020) og genopretning af bygningskapital (8 mio. kr. i 2019 og 2020).
  3. at: Anbefales godkendt. Taksterne vedr. Barsøfærgen tilrettes dog jf. nyt lovforslag og godkendes senere. 
  4. at: Godkendt.
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/2488, Sagsinitialer: tfric

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har afsat midler til klimatilpasningsprojekter med det formål at kunne gennemføre projekter, som mindsker risikoen for oversvømmelser som følge af klimabetingede grundvands- og havspejlsstigninger samt overfladeafstrømninger i Aabenraa Kommune. Der henvises til kommunens Risikostyringsplan (bindende plan) og Klimatilpasningsplan (vejledende plan). Klimatilpasningsplanen omhandler risiko for oversvømmelser fra vandløb, søer, kloakker og havet, og vedrører Aabenraa By (størst risiko), 8 øvrige byer samt det åbne land. Risikostyringsplanen omhandler risiko for oversvømmelser fra søterritoriet samt vandløb og søer og vedrører et område omkring Aabenraa By. Aabenraa By er i begge planer fremhævet som det område i kommunen, hvor risikoen er størst.

  Rådighedsbeløbet har tidligere været reserveret til finansiering af eventuelt manglende bevilling til projektet ”Ny pumpestation ved Dr. Margrethes Vej”, som imidlertid har vist sig at kunne holdes inden for den afsatte ramme. Rådighedsbeløbet kan derfor anvendes til sit oprindelige formål.

  Aktuelt anbefales bevillingen frigivet til iværksættelse af følgende indsatser:

  1) Forprojekt vedrørende ny sluse og pumpestation ved Mølleåens udløb – ca. 0,5 mio. kr.

  2) Forprojektering af diger og poppelallé langs Dyrskuepladsen – ca. 0,1 mio. kr.

  3) Forprojekt - gennemgang af dige langs strandpromenaden samt projektering af sikring af forløbet til en klimatilpasset højde – ca. 0,4 mio. kr.

  4) Forprojekter og prioriteringsplan vedrørende sikrende tiltag, f.eks. nedsivnings- og forsinkelsesprojekter, i mindre byer (Felsted, Genner, Hjordkær, Kliplev, Padborg/Bov, Rødekro og Tinglev) – ca. 0,4 mio. kr.

  Kultur, Miljø & Erhverv anbefaler, at der meddeles anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. til at gennemføre ovennævnte forprojekter.

  Sagen afgøres i byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Samlet er der afsat et rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. til klimatilpasningsprojekter, hvoraf der resterer 1,591 mio. kr., der er overført fra 2016.

  Etablering af en sluse-/pumpeløsning samt diger og poppelallé er højt prioriterede tiltag i den fremtidige klimasikring af Aabenraa Midtby og er indstillet som anlægsprojekter 2019-2022. Såfremt der anvendes klimatilpasningsmidler til gennemførelse af forprojekterne, vil behovet for bevilling til anlægsprojekterne 2019-2022 blive tilsvarende mindre.

  Gennemførelse af de ønskede forprojekter indebærer ikke afledte driftsudgifter.

  I den nuværende investeringsoversigt 2017-2020 er der ikke afsat rådighedsbeløb til anlæg af de nævnte projekter.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der meddeles et tillæg til anlægsbevilling på i alt 1,4 mio. kr. til gennemførelse af forprojekter vedrørende de nævnte klimatilpasningsprojekter.

  Bevillingen finansieres af det overførte rådighedsbeløb på i alt 1,591 mio. kr. Den samlede anlægsbevilling udgør herefter 2,0 mio. kr.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-06-2017

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/16047, Sagsinitialer: ahan

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med udviklingen af et erhvervsområde nord for Hjordkær er der behov for at planlægge kloakeringen af området.

  For at sikre en smidig proces, ønskes spildevandsplanlægningen startet, så snart ”Lokalplan nr. 88 – Erhvervsområde nord for Hjordkær” er endeligt vedtaget, forventeligt i løbet af juni 2017.

  Området ønskes spildevandskloakeret, dvs. spildevandet skal tilsluttes det offentlige kloaksystem og håndteres af Arwos. Overfladevandet håndteres på grunden.

  Der er tale om en mindre udvidelse af den eksisterende spildevandsplan, og Arwos har allerede udtalt, at en tilslutning af området er uproblematisk.

  Planen vil udelukkende omfatte lokalplanområdet.

  Forvaltningen anmoder derfor i nærværende sag om bemyndigelse til at sende forslag til tillæg til spildevandsplan med ovenfor beskrevne indhold i offentlig høring, formentlig i juni / juli 2017.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forvaltningen udarbejder forslag til ”Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2014–20 17, kloakering af område nord for Hjordkær”, og

  at forvaltningen bemyndiges til umiddelbart efterfølgende at sende forslaget i 8 ugers offentlig høring.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-06-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/15459, Sagsinitialer: tfric

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har med lokalplan 88 og lokalplan 89 (forslag) muliggjort etablering af to større virksomheder i Kassø-området.

  Der gennemføres hen over sommeren 2017 en undersøgelse af naturen i området. Disse undersøgelser vil efterfølgende danne udgangspunkt for udarbejdelse af en samlet plan for, hvordan naturværdierne i området kan forbedres, samtidig med, at der åbnes mulighed for etablering af virksomheder i området.

  Først efter udarbejdelse af planen kan der tages stilling til, hvordan og i hvilket regi, de konkrete indsatser skal gennemføres.

  Såfremt udvalget vælger at godkende opgaven, kan den gennemføres sideløbende med naturkortlægningen, så resultatet foreligger ca. 1. november 2017.

  Forvaltningen anbefaler, at Teknik- og Miljøudvalget giver tilladelse til gennemførelse af ovennævnte projekt.

  Økonomi og afledt drift

  Udarbejdelse af planen indebærer ikke afledte driftsudgifter og eventuelle projekter som ønskes finansieret af kommunen, vil blive forelagt til beslutning.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der udarbejdes en helhedsplan for naturen i Kassø-området.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-06-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/13103, Sagsinitialer: kelu

  Sagsfremstilling

  Haderslev Kommune har sendt tillæg til spildevandsplan i offentlig høring indtil den 14. juni 2017.

  Planen, der indeholder en ændret renseanlægs- og udledningsstruktur i Haderslev Kommune, skal sikre et bedre vandmiljø i Haderslev Kommune og har fået titlen ”Fra Bæk til Bælt”. Planen indebærer, at ca. 11 mio. m3 renset spildevand fra Haderslev Kommune vil blive udledt i Diernæs Bugt i en afstand på 2 km og på 20 meters dybde.

  På grund af udledning i Diernæs Bugt, meget tæt på Aabenraa Kommune har kommunen en særlig interesse i at sikre, at badevandet ved kommunens strande ikke påvirkes/forringes.

  Dertil kommer, at en gruppe beboere på Barsø har sendt mail til kommunens politikere og anmodet om at være særligt opmærksomme på planen, da de frygter forringelse af vandkvalitet og ødelæggelse af turistmål.

  Derfor er vedhæftede udkast til et høringssvar fra kommunens Teknik- og Miljøudvalg blevet udarbejdet.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at høringssvaret godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-06-2017

  Formanden bemyndiges til, at udarbejde et endeligt høringssvar i samarbejde med forvaltningen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/5252, Sagsinitialer: SHA

  Sagsfremstilling

  På borgermødet den 28. marts 2017 omkring Frøslev-Padborg Skoles fremtid, opfordrede borgmester Thomas Andresen borgere og andre interesserede til at komme med bud på, hvad nogle af bygningerne kan anvendes til, såfremt de ikke skal nedrives.

  Det blev på mødet tydeliggjort at ideer bør være omkostningsneutrale for Aabenraa Kommune, idet kommunen ikke ønsker at anvende midler til fremtidig drift af Frøslev-Padborg Skoles bygninger.

  Der er i alt kommet 5 henvendelser, som kan inddeles i tre kategorier.

  1. Fortsat anvendelse af skolens gymnastiksal

  Tre henvendelser drejer sig om at bevare skolens gymnastiksal i kommunalt regi, og fortsat anvende den til glæde og gavn for lokalområdet.

  Forslagene går på at anvende salen til aktiviteter som: møder, teater, juletræsfest, loppemarked.

  Henvendelserne kommer fra: Frøslev Ringridderforening ”Frem”, foreningen ”De grønne mænd” samt en privat borger.

  Forvaltningen anbefaler at henvendelserne ikke efterkommes. Med følgende begrundelser:

  · Forslagene bidrager ikke til afgørende nyudvikling af området.

  · Kommunens halanalyse påpeger, at der også i den sydlige del af kommunen er tilstrækkelig med halkapacitet, hvorfor de foreslåede aktiviteter vil kunne afvikles i nogle af de eksisterende haller. Særligt i forhold til Grænsehallerne er der iværksat et forløb der skal være med til at sikre øget aktivitet

  · En bevarelse af gymnastiksalen i kommunalt regi vil påføre kommunen yderligere omkostninger, i forhold til nødvendigt arbejde i forbindelse med at de øvrige bygninger nedrives

  · Forslagene redegør ikke for muligheden for ekstern finansiering af den fremtidige drift. En bevarelse af gymnastiksalen vil betyde fortsat løbende driftsudgifter knyttet til vedligehold og service af gymnastiksalen.

  Se bilag med opsummering af henvendelser, samt forvaltningen udkast til svar.

  1. Genanvendelse af byggematerialer fra skolen

  En henvendelse fra den selvejende institution ”Nr. Hostrup Hus”, drejer sig om at genanvende materialer fra skolens bygninger andetsteds. 

  Tanken om at genanvende materialer fra bygningerne i anden bebyggelse, finder forvaltningen sympatisk. Der knytter sig dog en række problematikker til det at genanvende byggematerialer både i forhold til kvalitetsmæssige krav til materialer, og til håndtering af materialer der kan indeholde miljø farlige stoffer.

  Hertil kommer at processen med udtag af materialer til genanvendelse vil påføre kommunen ekstra omkostninger.  Forvaltningen estimerer at processen i forbindelse med udtag af materialer til genanvendelse vil påføre Aabenraa Kommune en ekstraomkostning på 0,07 – 0,11 mio. kr.

  Fordelt således:

  Supplerede miljøundersøgelser

  0,01 mio. kr.

  Rådgiver

  0,01 mio. kr.

  Arbejde if. udtag af materialer

  0,05 – 0,09 mio. kr.  Forvaltningen anbefaler, at materialer der problemfrit og uden professionelt arbejde kan fjernes, og genanvendes 1:1 overdrages til Nr. Hostrup Hus. At nedtag af materialer der vil påføre kommunen yderligere omkostninger ikke overdrages til Nr. Hostrup Hus, men indgår som en del af nedbrydningsprojektet.
  Se bilag – Genanvendelse af materialer fra Frøslev- Padborg Skole til nybyggeri.

  1. Anvendelse af hal som arkiv og magasin

  En henvendelse drejer sig om at anvende skolens gymnastiksal som magasin for Told- og Skattemuseet.

  Told- og Skattemuseet søger nye lokaler, og har i den forbindelse også behov for magasin til opbevaring af effekter.

  Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes med andre løsninger for opbevaringsplads til Told- og Skattemuseets effekter. 

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at bevare gymnastiksalen i kommunalt regi til lokale aktiviteter ikke efterkommes,

  at Nr. Hostrup Hus udelukkende tilbydes genanvendelse af de byggematerialer der problemfrit kan fjernes og anvendes andet sted 1:1. Nedtag af materialer der kræver professionelt arbejde og påfører kommunen yderligere omkostninger overdrages ikke til Nr. Hostrup Hus, og

  at der arbejdes med alternative muligheder for eventuelt magasin til Told- og Skattemuseet.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-06-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/30809, Sagsinitialer: sami

  Sagsfremstilling

  Denne sag har til formål at afgøre, om jernbanesporet over Mads Clausensvej i Tinglev skal fjernes af hensyn til fremkommelighed og komfort for vejens brugere.

  Forvaltningen har modtaget henvendelse fra virksomheder, som ønsker jernbanesporene fjernet.   Årsagen er, at når lastbiler med ærinde i erhvervsområdet kører over skinnerne, kan det medføre bump i transporten. En virksomhed har oplyst, at bump kan gøre skader på bl.a. større betonelementer, der netop transporteres på lastbiler i erhvervsområdet.

  De omkringliggende virksomheder og Banedanmark er derfor blevet kontaktet og alle har efterfølgende givet tilsagn om, at sporene på vejarealet kan fjernes.

  Overordnet set har Banedanmark ingen bemærkninger til en beslutning om nedlæggelse af det kommunale stamspor samt firmaspor i Tinglev. Det er et mellemværende mellem kommunen og firmasporsejerne. Banedanmark har dog forlangt, at hvis det besluttes, at dele af det kommunale stamspor samt firmaspor nedlægges, skal der tages kontakt til Banedanmark, så overenskomsterne kan blive opsagt og sporet kan blive officielt nedlagt ved Trafikstyrelsen.

  Trafikstyrelsen vil gerne, at det er Banedanmark, der på vegne af firmasporsejer ansøger herom.

  Såfremt sporerne evt. skal i drift igen, skal de overholde Bane Danmarks normer og regler for nye anlæg.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget

  Økonomi og afledt drift

  Når sporene inkl. sveller fjernes skal kørebanen reetableres med ny asfaltbelægning.  Prisen for dette er anslået til ca. 0,125 mio. kr., som ved mindre omlægninger i serviceniveau kan finansieres via budgettet på politikområdet Drift af veje og Parker.

  Såfremt sporene evt. igen skal reetableres forventer forvaltningen, at en reetablering vil være bekostelig, da reetablering skal kunne overholde de til den tid gældende normer og regler for banelegemer.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at sporet fjernes på vejarealet og erstattes med normalprofil og vejbelægning som på Mads Clausensvej.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-06-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/15534, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til en istandsættelse af belysningen mellem ”isflagerne” ved Sønderstrand.

  Den nuværende belysning i ”Isflager” er udtjent og ikke umiddelbart til at erstatte. Forvaltningen har efterset den eksisterende installation og konstateret, at materialerne ikke kan anbefales erstattet. Materialerne og de indstøbte lysenheder har vist sig ikke længere at kunne holde sammen, hvorfor belysningen nu nogle steder ikke virker.

  Den eksisterende kabling for strømforsyning kan i store træk anvendes.

  Forvaltningen har arbejdet med en løsning, der på udseende kommer til at ligne det nuværende, men med en bedre mulighed for at udskifte en lyskilde. En mere driftsvenlig løsning.

  Udskiftningen koster 0,350 mio. kr., hvilket er en ret høj pris, men som skal ses i sammenhæng med, at belysningselementerne ved ”Isflagerne” er tilpasset til det kunstneriske element.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Samlet udgift til ny belysning på Sønderstrands isflager anslås til 0,350mio.  kr., som kan finansieres via politikområdet ”Drift af veje og Parker”.

  I prisen indgår fjernelse af eksisterende lys, levering og montering af nye stålprofiler og lyskilder samt tilslutning til eksisterende kabling.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at belysningen ved isflagerne udskiftes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-06-2017

  Godkendt.

  Bent Sørensen (V), Helga Nørgaard (A), Christian Panbo (A) og Kurt Andresen (S) stemmer for.

  Jens Wistoft (V) og Christian Lauridsen (O) stemmer imod.

  Thomas Juhl (V) undlod at stemme.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/9835, Sagsinitialer: lmje

  Sagsfremstilling

  Regeringen og KL har som led i vækstpakken i 2015 indgået aftale om mål for den gennemsnitslige sagsbehandlingstid for miljøgodkendelser og byggetilladelser fra 1. juli 2016. For byggesager er målet mellem 40 og 60 dage, og for miljøsager mellem 110 og 200 dage, afhængigt af sagstypen. De detaljerede tal fremgår af bilaget.

  Sagsbehandlingstiden regnes fra sagen er fuldt oplyst, til der er truffet afgørelse, fratrukket ventetid ved indhentning af oplysninger fra ansøger på mere end 7 dage.

  For byggesager vedrørende garager, carporte o.l. under 50 m² samt nedrivninger gælder det lovfastsatte servicemål på 14 dage.

  Servicemålene i Aabenraa Kommune

  De målte sagsbehandlingstider i Aabenraa Kommune viser, at den gennemsnitslige sagsbehandlingstid for de fleste sagstyper er væsentlig kortere end servicemålene. Kun for en enkel sagstype har servicemålene ikke været overholdt (2 sager).  De detaljerede tal fremgår af bilaget.

  Overholdelse af servicemålene for hele landet er endnu ikke offentliggjort.

  Krav om samtidighed

  Der er stillet krav til samtidighed i sagsbehandlingen.  Kræver et projekt både miljøgodkendelse og byggetilladelse og er der en lovpligtig sammenhæng gælder det længste servicemål.

  Samtidighedskravet betyder også, at hvor der fx søges en byggetilladelse, som samtidig indebærer, at der skal meddeles en anden tilladelse efter anden lovgivning (som ikke direkte er omfattet af servicemålsaftalen), vil denne skulle meddeles inden for byggesagens servicemåls udløb.

  Eksempelvis skal følgende kommunale tilladelser meddeles indenfor byggesagens servicemål:

  - Dispensationer fra lokalplaner

  - § 8 tilladelse (vilkår til beskyttelse af indeklima og grundvand ved byggerier på forurenet jord)

  - VVM-screeninger

  - Udlednings- og tilslutningstilladelser (spildevand)

  - Tilladelse til ny overkørsel (vejlovgivning)

  Tilladelser fra regional eller statslig myndighed skal ligeledes meddeles indenfor byggesagens servicemål, også selvom kommunen ikke har indflydelse på sagsbehandlingstiden.

  Implementering og tilpasning af procedurer

  De involverede teams arbejder tæt sammen for at sikre kommunens opfyldelse af samtidighedskravet. Sagsgangen er blevet tilpasset og der fokuseres ikke kun på sagsbehandlingstider, men i høj grad på hvordan sagsbehandlingstiden kobles med god service, erhvervsvenlighed og kvalitet i sagsbehandlingen, herunder særligt sagsbehandlernes mulighed for og ansvar for belysning af gode alternative løsninger, såfremt der er lovgivningsmæssige udfordringer ved det ansøgte.

  Aabenraa Kommune har gennem flere år praktiseret KLs anbefalinger, bl.a. forhåndsdialog med forventningsafstemning og klare aftaler for nødvendig ansøgningsmateriale og den videre proces.  

  Evaluering af servicemålsaftalen

  Regeringen og KL er ved at evaluere aftalen med henblik på at afklare om målsætningen om en reduktionen i sagsbehandlingstiden på en tredjedel (i forhold til 2012-tal) er realiseret. Desuden skal evalueringen belyse, hvordan kravet om samtidighed fungerer, om der skal ske tilpasning af ordningen bl.a. pga. senere lovændringer samt om der er grundlag for at justere nogle af servicemålene.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-06-2017

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/15805, Sagsinitialer: tlh

  Sagsfremstilling

  Der orienteres med udgangspunkt i nogle konkrete eksempler om kommunens retningslinjer for etablering af bade- og bådebroer.

  I Aabenraa Kommune gives der tilladelse til etablering af bade- og bådebroer i henhold til ”Retningslinjer for etablering af bade- og bådebroer i Aabenraa Kommune” (vedtaget den 26. september 2012) (vedlagt som bilag 1).

  Retningslinjerne fremgår også af kommuneplan 2015 Aabenraa Kommune (LAND VAND & FRILUFTSLIV/Vandløb, søer og kystvande).

  Hovedformålet er at bevare de åbne kyststrækninger ved at begrænse antallet af nye bade- og bådebroer og at sikre, at broer er offentligt tilgængelige og passer ind i landskabet.

  I retningslinjerne for etablering af bade- og bådebroer er det bl.a. angivet, at:

  • Der som udgangspunkt kun må meddeles tilladelse til mindre broer med en længde på op til 25 meter, dog kun ud til en vanddybde på 1,5 meter
  • Der ikke gives tilladelse til broer indenfor 100 meter fra offentlige badebroer.  

  Retningslinjerne er vejledende og danner udgangspunkt for kommunens sagsbehandling. Afgørelser baseres på et konkret skøn, hvor der især lægges vægt på hensynet til landskab samt adgangsforhold og nabohensyn.

  I forbindelse med anden sagsbehandling er det konstateret, at der er opsat flere bade- og bådebroer uden tilladelse.

  Orienteringen tager udgangspunkt i disse eksempler.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-06-2017

  Udsat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/31249, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  På mødet den 3.maj 2017 blev behandlingen af punktet udsat til et kommende møde.

  Forvaltningen orienterer om forskellige problem­stillinger afledt af kommunens ophør med drift af veje og stier på private arealer.

  Baggrunden for orienteringen er, at det lokalt har givet anledning til kritik fra borgere eller boligforeninger når kommunen, som følge af en vedtagen politik eller ajourføring af sine driftsforpligtelser, har slukket for gadelyset eller er ophørt med fx stivedligehold.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-05-2017

  Udsat.

  Jens Wistoft deltog ikke i punkt 53.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-06-2017

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/15985, Sagsinitialer: jkla

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har fået muligheden for at opføre en aktivitetsplads i samarbejde med Chris Mac Donalds non-profit organisation Just Human og Kompan, der producerer lege- og aktivitetsredskaber.

  Just Human er ved at udvikle og opføre en række aktivitetspladser hvor børn og deres voksne (forældre, bedsteforældre eller andre) kan mødes og være sammen mens de er aktive. Målet er at opføre 200 aktivitetspladser i hele Danmark og derved inspirere til og give mulighed for leg, bevægelse og træning for alle aldre.

  Aktivitetspladserne finansieres af Just Human, Kompan, lokale sponsorer og lignende, samt ved at afholde Walk & Talk-arrangementer, hvor lokale sponsorerer penge pr. gået kilometer, hvilket betyder at deltagerne (borgerne) er med til at rejse penge, når de deltager i en Walk & Talk.

  Aabenraa Kommune har haft møde med en repræsentant for Just Human samt Kompan, og har peget på Rødekro som en mulig placering for aktivitetspladsen. Det forventes at afholde første møde med lokalrådet i juni måned, for at få involveret henholdsvis lokalrådet og byens borgere i valget af placering. Det er intentionen, at der i september afholdes Walk & Talk med Chris Mac Donald hvor indsamlingen til pladsen startes.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-06-2017

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1805, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  • Udbringning af slam i Padborgområdet
  • Særlige driftsprojekter fra Budget 2017

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-06-2017

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1805, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-06-2017

  Intet.