Beslutningsprotokol

onsdag den 21. juni 2017 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Bent Sørensen, Jens Wistoft, Christian Gramstrup Lauridsen, Helga Nørgaard, Christian Panbo, Kurt Andresen, Thomas Juhl
Bemærkninger: Der var afbud fra Christian G. Lauridsen
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1805, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden til ekstraordinært

  Teknik- og Miljøudvalgsmøde

  onsdag den 21. juni 2017

  kl. 9.00 i mødelokale 412.

  Der er afbud fra Christian G. Lauridsen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at dagsordenen godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 21-06-2017

  Godkendt.

  Afbud: Christian G. Lauridsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/17373, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Gennembruddet af Gasværksvej ved Cimbriagrunden forudsætter projektering og supplerende trafikanalyser, for at kunne fastlægge projektets form og indhold til en evt. VVM-undersøgelse og egentlig projekt til udførsel.

  Til løsning af disse opgaver er der på investeringsplan 2017-2020 afsat et rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i 2017. Der er afsat et tilsvarende beløb i 2018.

  Ved udarbejdelse af projektet vil der være fokus på vejens trafikale funktionalitet samt på dens virkning som et attraktivt byrum med et smukt og sammenhængende udtryk.

  Sagen afgøres i byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Den 30. juni 2016 bevilligede byrådet 0,424 mio. kr. til køb af areal.

  På investeringsplan 2017-2020 er der til forundersøgelser (ideoplæg/program) afsat rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018.

  Til selve anlægget er der i 2018-2019 afsat rådighedsbeløb på hhv. 5,5 mio. kr. og 22 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives et tillæg til anlægsbevilling til projektet ”Gasværksvej etape 1” på 0,5 mio. kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2017-2020.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 21-06-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Christian G. Lauridsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/21862, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  Denne sag har til formål at beslutte principper for hvorledes Klimaboulevarden jf. ”Udviklingsplan for fremtidens Aabenraa – fremtidens købstad i 2035”, skal gennemføres.

  Udviklingsplanen er besluttet i byrådet i 2013 og Klimaboulevarden udgøres af Gasværksvej med gennembrud til Løgumklostervej i nord og Skibbroen i syd.

  Den 7. juni 2017 blev der afholdt et fælles temamøde mellem Vækst- og Udviklingsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget, med henblik på drøftelse af principielle betragtninger om Klimaboulevardens funktionalitet og form.

  Udviklingsplanen beskriver tre primære funktioner for en Klimaboulevard:

  Trafik

  Klimaboulevarden skal være et særkende for trafikanter på byens nye trafikvej. Der er lagt op til et stærkt landskabeligt udtryk, herunder er bred grøn midterrabat. Boulevarden bliver adgang til og fra havnen og overtager H P Hanssens Gades funktion som overordnet trafikvej.

  Klimasikring, havvandsstigninger

  Klimaboulevarden skal med sin afgrænsning mod havnen danne facade som et klimasikringselement – primært med bolværksfunktion ved havstigninger. Boulevarden skal udgøre en grøn, og med tiden blå ”buffer” mod havnens arealer.

  Rekreative forhold

  Udviklingsplanen anviser som ”blå buffer” en kanal løbende fra Gammel Havn, nord om Kilen og ud i havnebassinet ved Nyhavn. Kanalen skal medvirke til aktivitet af maritime, rekreative formål, der understøtte historien om byen ved vandet.

  Forvaltningen er i gang med forarbejderne til realisering af 1. etape af Klimaboulevarden. Det er strækningen med gennembruddet til Løgumklostervej og til Kilen. Undervejs i processen vil det være nødvendigt med principielle beslutninger for at fastlægge løsninger, der relaterer sig til udviklingsplanen.

  Aktuelt er der brug for afklaring af, i hvilken grad anlægget skal fungere som klimasikringselement og hvis ikke, hvorledes der så anvises alternativer til sikring mod havvandsstigninger. Det bemærkes, at såfremt boulevarden ikke indgår som klimasikringselement, så forpasses anledningen som udgangspunkt for at være ”blå buffer” som tiltænkt i udviklingsplanen.

  Forvaltningen har undersøgt alternativer til sikring mod havvandsstigning. Alternativerne har været efterspurgt og hænger implicit sammen med de mulige arealdisponeringer, som skal gøres for at gennemføre et fuldt anlæg iht. udviklingsplanen. Alternativerne er bilagt dagsordenspunktet.

  Det er et væsentligt element at afklare, om boulevardens skal anlægges til en højde på 2,5 meter (kote 2,5), som er den sikringshøjde, der anvises i kommunens klimasikringsplan. Gasværksvej ligger i dag med koter varierende mellem 1 og 2 meter.

  En anden principiel beslutning handler om Boulevardens tværprofil. I udviklingsplanen lægges der op til et bredere profil på vandsiden, som ud over at fungere som dæmning også fungerer som strøg for lette trafikanter mellem forskellige krydsningszoner øst-vest.

  Forvaltningen har undersøgt, hvordan arealudlægget kan begrænses, hvis det måtte være ønskeligt. I den undersøgelse har forvaltningen skønnet, at man må overgå til et mere traditionelt vejprofil f.eks. med smallere midterrabat, men også en sikring af lette trafikanter ved ensrettede cykelstiløsninger og fortov i begge vejsider.

  Principbeslutningerne er vigtige fordi de indsnævrer opgaven at forberede et dispositionsforslag, som kan danne udgangspunkt for en VVM-undersøgelse. Der er tale om ret omfattende arbejder fordi Klimaboulevarden, som skitseret i udviklingsplanen, er et ganske komplekst projekt. Principbeslutningerne kan i høj grad medvirke til at gøre de økonomiske overslag på anlæggets gennemførelse mere konkrete og præcise.

  Principbeslutningerne kan yderligere medvirke til at kvalificere de løbende drøftelser, som kommunen har med Aabenraa Havn, som naturligt er interesseret i de arealmæssige behov, som anlægget kræver, idet selvsamme arealer indgår i f.eks. lejeaftaler med 3. part.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at anlægget af Klimaboulevarden forberedes uden funktionalitet for klimasikring ved havvandsstigning,

  at Klimaboulevarden projekteres som hovedprojekt på strækningen mellem Haderslevvej og til og med sidevejen Kathale, ca. 220 løbende meter,

  at Klimaboulevarden på samme strækning anlægges med svingbaner, signalanlæg og 5 meter midterrabat, fortov samt cykelsti i begge vejsider jf. principperne i kortbilag,

  at hovedprojektet forberedes således, at anlægget kan tilpasses et fremtidigt udlæg for strækningen mellem Kathale og Kilen og til sammenføringen ved H P Hanssens Gade/Skibbrogade, og

  at forvaltningen på strækningen mellem Kathale og Skibbrogade udarbejder forskellige dispositionsforslag til indretning af Gasværksvejs sidearealer og tilstødende arealer, som attraktive byrum med trafikal funktionalitet samt et smukt og sammenhængende udtryk.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 21-06-2017

  Godkendt.

  Udvalget beslutter følgende tilføjelse til 3. at:

  At samme strækning også indrettes til brug for særtransporter.

  Christian Panbo (A) stemmer imod denne tilføjelse med bemærkning om, at særtransporter generelt bør flyttes ud til Ensted Havn.

  Afbud: Christian G. Lauridsen

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1805, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 21-06-2017

  Der blev orienteret om:

  1) Skur på Lyreskovsskolens areal

  2) Jagthytte

  3) Fladstendalens fredning – klagenævnsbehandling

  4) Mødet i Det Grønne Råd

  5) Besøg af Folketingets udvalg for småøer på Barsø 22. juni.

  6) Naturråd

  7) Spildevandsplanlægning

  8) Skolernes trafiksikkerhedspris

  9) Jetski

  Afbud: Christian G. Lauridsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1805, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 21-06-2017

  Intet.