Beslutningsprotokol

onsdag den 9. august 2017 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Bent Sørensen, Jens Wistoft, Christian Gramstrup Lauridsen, Helga Nørgaard, Christian Panbo, Kurt Andresen, Thomas Juhl
Bemærkninger: Afbud fra Thomas Juhl
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1805, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  Teknik- og Miljøudvalget

  onsdag den 9. august 2017

  i mødelokale 412.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at dagsordenen godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 09-08-2017

  Godkendt.

  Afbud: Thomas Juhl

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/17099, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Sydtrafik har den 6. juni 2017 sendt budgetforslag 2018 i høring hos region og kommuner. Høringsfristen er den 4. august 2017.

  Kultur, Miljø & Erhverv har oplyst Sydtrafik om, at Teknik- og Miljøudvalget først kan behandle budgetforslaget den 9. august 2017.

  På baggrund af en drøftelse den 20. juni 2017 i Kollektiv Trafik § 17, stk. 4 udvalget, har forvaltningen udarbejdet et forslag til høringssvar til Sydtrafik.

  Den nye kontrakt om buskørsel betyder, at kommunens udgifter til ”Drift af busruter” stiger fra 31,5 mio. kr. i regnskab 2016 til 35,9 mio. kr. i budget 2018 (side 72).

  Den samlede nettobetaling til Sydtrafik i 2018 stiger med ca. 4,7 mio. kr. fra regnskab 2016 til budget 2018.

  Sydtrafik forventer en lille passagerfremgang for Aabenraa Kommune, som følge af indsættelse af laventrebusser på rute 220 og 227.

  Sydtrafiks kvalitets- og udviklingspulje vedrørende bus, benyttes i 2018 til fem nye projekter om kundeklub, data til køreplanlægning, infotainment i busserne, trafikplan 2018 samt implementering af takst vest.

  På forretningsområdet flextrafik anvendes i 2018 ca. 1,3 mio. kr. på et projekt om en ny ”optimeringsplatform” til drift af flextrafikken. Beløbet udgør Sydtrafiks andel, idet projektet udføres sammen med andre trafikselskaber i regi af FlexDanmark. Kommunernes andel bliver i alt 0,45 mio. kr., og fordeles efter hvor mange rejser, hver kommune har i flextrafikken.

  Sydtrafik opnormerer med én stilling under flextrafikken, som følge af øget aktivitet på området. Stillingen finansieres af det administrationsbidrag som kommuner og region betaler pr. tur.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  På politikområdet ”Kollektiv Trafik” har Teknik- og Miljøudvalget i 2018 et budget på 25,98 mio. kr.

  Budgetbehovet skal dække nettobetalingen til Sydtrafik (27,33 mio. kr. jf. høringsbudgettet), kommunens andel af leje og drift af Aabenraa Busstation (0,45 mio. kr.) samt renhold af pladsen på busstationen (0,13 mio. kr.), i alt 27,91 mio. kr.

  Der mangler således ca. 2 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets budget 2018 og årene frem.

  Høring/udtalelse

  Kollektiv Trafik § 17, stk. 4 udvalget har drøftet høringsbudgettet på sit møde den 20. juni 2017.

  Udvalget anbefaler, at følgende formulering indgår i høringssvaret til Sydtrafik:

  Sydtrafik anmodes om hurtigst muligt, og på baggrund af data fra det gratis skolekort, at få genberegnet kompensationen fra Aabenraa Kommune til Region Syddanmark vedrørende anvendelsen af gratiskortet på regionale ruter.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til høringssvar sendes til Sydtrafik.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 09-08-2017

  Forslag til høringssvar godkendt med tilføjelse om opfordring til at reducere administrations- og driftsomkostningerne i Sydtrafik. Høringssvaret tilrettes administrativt.

  Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget at udfordringen på 2 mio. kr. årligt indgår i budgetforhandlingerne for budget 2018-2021.

  Forvaltningen udarbejder forslag til proces, der analyserer og beskriver handlemuligheder på hele området offentlig transport.

  Christian Panbo stemmer imod med bemærkning om, at Sydtrafik skal udarbejde et budget i overensstemmelse med nuværende omkostningsniveau uden serviceforringelse for kommunens borgere.

  Afbud: Thomas Juhl

 • Udskriv
  Sagsid.: 14/16884, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  I projektet om harmonisering af stoppesteder for den kollektive bustrafik, foreligger der nu en afrapportering og en handlingsplan som grundlag for det fremtidige arbejde med harmonisering af stoppestedsforhold. Der henvises til bilaget.

  Teknik- og Miljøudvalget anmodes her om at godkende afrapportering og handlingsplan.

  Projektet har fået tilsagn om tilskud (0,347 mio. kr.) fra Trafikstyrelsens pulje for kollektiv trafik i yderområder.

  Kollektiv Trafik § 17, stk. 4 udvalget har fulgt tilblivelsen af handlingsplanen, og har bl.a. anbefalet kriterier for udstyrsniveauet på forskellige typer af stoppesteder. Udvalget anbefaler nu rapport og handlingsplan overfor Teknik- og Miljøudvalget.

  Stoppestederne foreslås inddelt i tre typer (mini-, medium- og maxistop) på baggrund af passagertal og passagerpotentiale.

  Maxistop er defineret ved mere end 1000 ugentlige påstigninger.

  Mediumstop har mellem 50 og 1000 ugentlige påstigninger, mens ministop har 50 påstigninger om ugen eller derunder.

  For hver type foreslås et udstyrsniveau. Det faktiske udstyrsniveau fra registreringen af stoppesteder er sammenholdt med det foreslåede udstyrsniveau, hvilket danner grundlag for handlingsplanen og et tilhørende økonomisk overslag.

  Dele af handlingsplanen kan umiddelbart udføres inden for budgetrammen, f. eks. fjernelse af ubenyttet udstyr. Andre tiltag (f. eks. køb og opsætning af læskærme) er dyrere, og må realiseres over en længere årrække, med mindre der tilføres særlige midler til formålet.

  I projektet indgår opsætning af et antal realtidstavler ved hyppigt benyttede stoppesteder med flere ruter. Opsætning af tavlerne er under forberedelse, og er koordineret med Sydtrafiks øvrige opsætning af realtidstavler i kommunen.

  Tilskudsprojektet skal afrapporteres til Trafikstyrelsen senest i august 2018.

  Økonomi og afledt drift

  Handlingsplanen giver et økonomisk overslag på gennemførelse af planens enkelte dele.

  De syv maxistop kan bringes i overensstemmelse med det ønskede udstyrsniveau for 0,137 mio. kr.

  Der er 98 mediumstop, og det er den dyreste gruppe at harmonisere, hvilket primært skyldes manglen på læskærme og muligheder for cykelparkering.

  Investeringsbehovet skønnes her til ca. 5 mio. kr.

  Der er 388 ministop, hvor en del mangler en stander, hvilket også er det eneste udstyrskrav på et ministop. Investeringsbehovet skønnes her til 0,385 mio. kr.

  Endelig vil opsætningen af realtidstavler koste ca. 0,28 mio. kr., hvilket dels dækkes af en overførsel fra 2016 samt ved det tilskud som modtages fra Trafikstyrelsen.

  Forvaltningen skønner, at investeringsbehovet kan reduceres blandt andet ved anvendelse af billigere typer af læskærme, eller ved flytning af udstyr der er i overskud.

  Der er p.t. ingen finansiering afsat til udmøntning af  handleplanen.

  Høring/udtalelse

  Kollektiv Trafikudvalget har drøftet kriterierne for inddeling af stoppesteder i tre typer, samt det ønskede udstyrsniveau for hver stoppestedstype. Udvalget anbefaler kriterier og udstyrsniveau over for Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at rapport og handlingsplan for stoppestedsprojektet godkendes, og

  at handlingsplanen realiseres i takt med de økonomiske muligheder inden for politikområdet ”Kollektiv Trafik”.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 09-08-2017

  Godkendt.

  Afbud: Thomas Juhl

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/2999, Sagsinitialer: heh

  Sagsfremstilling

  For Aabenraa Kommune blev der i 2007 vedtaget et parkeringsregulativ, der beskriver, hvilke krav der stilles til etablering af antal af parkeringspladser ved byggeri.

  Der gives i den forbindelse mulighed for indbetaling til en parkeringsfond, så kommunen kan etablere offentlige parkeringspladser i de tilfælde, hvor en bygherre ikke kan etablere parkeringspladser på egen grund.

  Der har vist sig et behov for at revidere både form og indhold af bestemmelserne, samtidigt med at muligheden for at indbetale til en parkeringsfond bibeholdes. Forvaltningen har derfor udarbejdet et forslag til ny Parkeringsvedtægt, som fremgår af bilaget.

  Hovedformålet med forslaget er en revision af kravene til parkeringspladser på baggrund af de seneste års erfaring, og især den gennemførte parkeringsanalyse og parkeringsstrategien, som byrådet vedtog den 30. november 2016. Revisionen skal således sikre, at der ikke kræves etableret flere parkeringspladser, end det rent faktisk er nødvendigt. Desuden indeholder forslaget moderniserede bestemmelser, der letter administrationen.

  For hele kommunen er beregningsmetoderne opdateret, så parkeringskravene til forskellige typer byggeri generelt gradueres og opgøres på en mere hensigtsmæssig måde. Parkeringskravene er herefter uændrede eller reduceret, hvilket er sikret ved en omfattende kontrol på baggrund af eksisterende sager.

  For Aabenraa midtby har parkeringsanalysen vist, at der findes et tilstrækkeligt antal offentlige parkeringspladser.

  Kommunens aktuelle og fremtidige investeringer i områdefornyelsen vil medføre private investeringer og funktionsændringer, der skaber mere liv i Aabenraa midtby – en udvikling, der allerede er i gang.

  Med de nuværende regler er der risiko for, at gode private projekter i midtbyen bremses, fordi der kræves etablering af parkeringspladser, som der reelt ikke er brug for. Samtidigt er midtbyen det mest fortættede område i kommunen, hvilket betyder, at de arealer der i givet fald skal blive til parkeringspladser, både er dyrere og vil kunne anvendes til et bedre formål set i relation til den ønskede udvikling i byen og kommunen.

  I forslaget stilles der som konsekvens heraf krav om et reduceret antal parkeringspladser i midtbyen, set i forhold til den øvrige del af Aabenraa by og kommunen.

  De væsentligste reduktioner vedrører publikumsrettede funktioner, hvor det kan forventes, at kunder og besøgende anvender de offentlige parkeringspladser.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til Parkeringsvedtægt godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 09-08-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Thomas Juhl

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/18825, Sagsinitialer: SKLU

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med etableringen af et nyt boligområde i Rødekro nord for Fladhøjskolen er der planlagt en ny vej til betjening af boligområdet fra Fladhøjvej, jf. lokalplan 81.  

  Forvaltningen foreslår, at navngive vejen Fladhøjparken.

  Navnet er et forslag fra projektmager.

  Begrundelsen herfor er bl.a.

  • Sammenhæng med andre veje i området, Fladhøj
  • En del lignende boligområder i Rødekro ender også på parken (Pileparken, Egeparken osv.)

  Der vil jvf. udstykningsplanen være brug for ca. 95-100 husnumre, og alle får ulige numre; dvs. fra nummer

  001-199.

  Oversigtskort med foreslået nyt vejnavn og udstykningsplan er vedlagt som bilag.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Vejen er en privat fællesvej, så det er ejer der afholder udgifter til skiltning.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til vejnavn Fladhøjparken for ny stamvej til boligområde i Rødekro godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 09-08-2017

  Godkendt.

  Afbud: Thomas Juhl

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/42997, Sagsinitialer: tha

  Sagsfremstilling

  I henhold til miljømålsloven skal kommunen udarbejde naturhandleplaner, som ved efterfølgende implementering medfører forbedret naturtilstand i Natura 2000-områderne i Aabenraa Kommune.

  De endelige handleplaner forelægges til godkendelse.

  Staten har med vedtagelsen af Natura 2000-planer 2016-2021 udmeldt det nødvendige indsatsprogram for indeværende planperiode. Programmet er baggrund for kommunens udarbejdelse af handleplaner.

  Statens Natura 2000-planer 2016-2021 har fokus på:

  • Sikring af naturpleje
  • Færdiggørelse og sikring af indsats fra planperioden 2009-2015
  • Sammenhæng i naturen
  • Levesteder for ynglefugle og bekæmpelse af invasive arter.

  På baggrund af handleplanerne gennemføres projekter i 2016-2021 – f. eks. hævning af vandstanden i afvandede moser, opstart af afgræsning af tilgroede enge, overdrev og moser og forbedring af levesteder for særlige dyrearter, som områderne er udpeget for at beskytte.

  Indsatserne gennemføres i videst muligt omfang ved frivillige aftaler med lodsejerne.

  Indsatsen i planperioden 2013-2015 i Aabenraa Kommune er gennemført og færdig. Niveauet for perioden 2016-2021 er tilsvarende perioden 2013-2015, og består primært af følgende forslag til indsatser:

  • Løbende at orientere Det grønne råd i Aabenraa Kommune
  • Oplyse lodsejere omkring tilskudsordninger til naturpleje
  • Sikring af hedehøgens rede-steder ved ”Projekt Hedehøg”
  • Undersøge muligheder for forbedring af fuglenes levesteder
  • Etablere nye levesteder i form af vådområder til stor vandsalamander og sort-terne.

  Planmæssige forhold

  Natura 2000-planer og handleplaner afløser de tidligere Natura 2000-planer og handleplaner fra 2013.

  Planerne er bindende for den kommunale planlægning.

  Økonomi og afledt drift

  Til gennemførelse af handleplanerne stiller staten en række virkemidler, i form af tilskudsordninger, til rådighed. 

  Samtidig forudsættes, at kommunerne bidrager økonomisk til planernes gennemførelse på de områder, hvor der ikke ydes statsligt tilskud.

  Staten har udmeldt, at kommunens udgifter i forbindelse med Natura 2000-indsatsen bl.a. skal dækkes af de naturforvaltningsmidler, som blev overtaget fra amterne.

  Der har i årene 2013-2016 været afsat en fælles pulje til Natur- og Vandplaner på årligt 0,750 mio. kr.

  For 2017 er der i driftsbudgettet afsat det samme beløb. Der er endnu ikke afsat midler for 2018. I budgetprocessen har TMU foreslået en årlig anlægsbevilling til Vand- og Natura 2000-projekter på 0,750 mio. kr. fra 2019 og frem.

  Der er i perioden 2013-2015 gennemført indsatser i henhold til naturhandleplanerne for i alt 0,607 mio. kr.

  Høring/udtalelse

  Udkast til Natura 2000-handleplaner var i 12 ugers offentlig høring. Der er indkommet 11 høringssvar, hvilket har givet anledning til mindre justeringer.

  Høringsudkastet gav udtryk for, at indsatser gennemføres ved frivillige aftaler. Efter indsigelse fra Miljøstyrelsen er dette ændret til, at indsatser gennemføres i videst mulig omfang ved frivillige aftaler.

  Oversigt over ændringer i planerne, resumé af høringssvar, samt kommunens bemærkninger kan ses i bilaget.  

  Efter planernes vedtagelse sendes der et svar til dem, som har indsendt høringssvar.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Natura 2000-handleplaner godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 09-08-2017

  Udsat.

  Afbud: Thomas Juhl

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/13225, Sagsinitialer: SBN

  Sagsfremstilling

  Tanganyka A/S har den 11. maj 2017 fremsendt anmeldelse af 3 ha skovrejsning på del af matr.nr. 1049 Felsted Ejerlav, Felsted.

  Aabenraa Kommune har den 31. maj 2017 afvist anmeldelsen, idet arealet ligger i et område, hvor skovrejsning er uønsket i henhold til Kommuneplan 2015 (negativområder).

  Baggrunden for at skovrejsning er uønsket er, at arealet ligger i et område af ”værdifulde landskaber”, hvor de geologiske interesser er af særlig værdi.

  Kommunen kan vælge, at behandle anmeldelsen som en ansøgning om tilladelse/dispensation til skovrejsning i negativområder, hvis særlige forhold taler for det.

  Det er forvaltningens vurdering, at der foreligger særlige forhold med hensyn til forøget naturværdi og beskyttelse af grundvand/overfladevand, som kan begrunde en tilladelse.

  Udpegningen af værdifulde landskaber i kommuneplanen dækker store områder, og det er nødvendigt at foretage konkrete skøn i forbindelse med ansøgning om skovrejsning indenfor områderne.

  Det er endvidere forvaltningens vurdering, at skovrejsningen ikke vil få væsentlig indvirkning på de landskabelige forhold, idet skovrejsningsarealet støder op til eksisterende skov.

  Skovrejsningsarealet støder således op til matr.nr. 19b og matr.nr. 1048 Felsted Ejerlav, Felsted, hvor Teknik- og Miljøudvalget i 2011 og 2015 tillod skovrejsning på henholdsvis 28 ha og 5,5 ha i negativområde.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Planmæssige forhold

  Området er udpeget som Område med særlige drikkevandsinteresser samt Nitratfølsomme indvindingsområder.

  Økonomi og afledt drift

  Ejer forestår tilplantningen. Der er ingen økonomi eller afledt drift af projektet i forhold til kommunen.

  Høring/udtalelse

  Udkast til tilladelse til skovrejsningen har været i 2 ugers høring hos nærmeste nabo.

  Der er ikke indkommet bemærkninger til udkastet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives tilladelse til skovrejsning på de 3 ha, som ligger i et område, hvor skovrejsninger ellers er uønsket.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 09-08-2017

  Godkendt.

  Afbud: Thomas Juhl

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/17356, Sagsinitialer: jdani

  Sagsfremstilling

  Deutsche Privatschule Apenrade har den 6. oktober 2016 fået byggetilladelse til opførelse af en tilbygning i en etage.

  Skolen har nu modtaget ekstra midler, som muliggør at tilbygningen udvides med yderligere to etager. Deutsche Privatschule Apenrade har den 7. juni 2017 ansøgt om byggetilladelse til opførelse af tilbygning med i alt tre etager, en højde fra fastsat niveauplan til tagryggen på i alt 8,5 meter og en bebyggelsesprocent på 57,4 %.

  Ifølge Bygningsreglementets kapitel 2.2.3.1 har man en byggeret, der omfatter en ret til at bygge i to etager i en højde på 8,5 m og med en bebyggelsesprocent på 45 %.

  Kan en bebyggelse ikke opføres indenfor byggeretten – og er forholdene ikke reguleret i en lokalplan - skal kommunen gennemføre en helhedsvurdering af det ansøgte, hvor bebyggelsens samlede omfang og indvirkning på omgivelserne vurderes. Helhedsvurderingen fremgår af bilag.

  Området omkring Deutsche Privatschule Apenrade er ikke lokalplanlagt. Kommuneplanrammen for området omfatter Deutsche Privatschule Apenrade, Deutsches Gymnasium samt Aabenraa Statsskole. Kommuneplanrammen tillader ved eventuel lokalplanlægning et etageantal på tre etager, en bygningshøjde på op mod 12,5 meter og en bebyggelsesprocent på 50 %.

  Ved ændringen fra den oprindelige plan om en étplans tilbygning til en tre etagers tilbygning med udnyttet tagetage, vil tilbygningen blive tilpasset skolens eksisterende bygningsmasse ud mod Svinget, som ligeledes er opført i tre etager, hvor den øverste etage er en udnyttet tagetage.

  Det er forvaltningens vurdering, at opførelsen af en tilbygning med tre etager ikke vil ændre helhedsindtrykket af området, som i forvejen rummer bygninger med et etageantal på op til fire etager.

  Den nuværende bebyggelsesprocent for Deutsche Privatschule Apenrade er 62 %. Efter opførelsen af tilbygningen vil bebyggelsesprocenten være 57,4 %, da der erhverves areal fra Deutsches Gymnasium og der sker en sammenlægning med matr.nr. 887. Det er forvaltningens vurdering, at tilbygningen ikke medfører en fortætning i området da ”overskydende” areal fra en anden ejendom betyder at bebyggelsesprocenten reduceres.

  Byggesagen har været fremsendt i partshøring hos Deutsches Gymnasium, som kunne blive berørt af den nye tilbygning. Der er ikke modtaget høringssvar.

  Afgørelsen skal træffes efter Byggeloven, som henhører under Teknik- og Miljøudvalget. Da afgørelsen imidlertid vedrører forhold, som almindeligvis reguleres via Planloven og lokalplanlægning vil det være nærliggende at anmode Vækst- og Udviklingsudvalget om en udtalelse/anbefaling.

  Vækst- og Udviklingsudvalget har på mødet den 8. juni 2017 godkendt lokalplangrundlag for området ved de tre skoler, og at forvaltningen påbegynder forarbejderne til eventuel lokalplanlægning. Tilbygningen kan rummes indenfor lokalplangrundlaget, hvorfor Vækst- og Udviklingsudvalget indirekte anbefaler tilbygningen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der meddeles tilladelse til det ansøgte.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 09-08-2017

  Godkendt.

  Afbud: Thomas Juhl

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/16839, Sagsinitialer: kelu

  Sagsfremstilling

  Tillæg nr. 2 til Aabenraa Kommunes spildevandsplan 2014 – 2017 - Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune - er udarbejdet for at give Haderslev Kommune mulighed for at tilslutte spildevand til Genner Renseanlæg.

  Haderslev Kommune vedtog i 2016 en spildevandsplan, der gjorde det muligt at kloakere Sønderballe Strand campingplads og sommerhusområde. Området er sammenhængende med Genner Strand i Aabenraa Kommune. Spildevandet derfra kan med fordel ledes til Aabenraa Kommunes eksisterende kloaksystem ved Genner Strand, og videre til rensning i Genner renseanlæg.

  Forslaget blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget til udsendelse i høring den 3. maj 2017. 

  Forslaget har været i offentlig høring i perioden fra vedtagelsen frem til den 3. juli 2017. Der er som det eneste kommet oplysning fra Haderslev Kommune om, at campingpladsen først tilkobles offentlig kloak i 2020.

  Dette forhold er tilrettet i det fremlagte tillæg til spildevandsplanen.

  Planmæssige forhold

  Dette tillæg er udarbejdet i overensstemmelse med den samlede Spildevandsplan 2014 – 2017 for Aabenraa Kommune.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014 -2017 vedtages endeligt.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 09-08-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Thomas Juhl

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/14124, Sagsinitialer: hbhas
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1805, Sagsinitialer: TMP

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 09-08-2017

  Der blev orienteret om

  - Foreløbig melding fra klagenævnet vedr. Fladstendalen

  - Skibsvrag ved Varnæs Vig

  - Møde vedr. tilslutningsanlæg ved motorvejen

  - Jetski

  - Privat fællesvej, Flensborg Landevej

  - Besøg på Barsø (småøers udvalg)

  - Genanvendelse af materiale fra nedrivning

  - Affald (voksenbleer) på vejareal

  - Skraldespande

  Afbud: Thomas Juhl

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1805, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 09-08-2017

  Intet.

  Afbud: Thomas Juhl