Beslutningsprotokol

onsdag den 20. september 2017 kl. 11:30

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Bent Sørensen, Jens Wistoft, Christian Gramstrup Lauridsen, Helga Nørgaard, Christian Panbo, Kurt Andresen, Thomas Juhl
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1805, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  Teknik- og Miljøudvalget

  onsdag den 20. september 2017

  i mødelokale 412.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at dagsordenen godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 20-09-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/21006, Sagsinitialer: hbhas

  Sagsfremstilling

  Byrådet anmodes her om at godkende igangsætningen af en række trafiksikkerhedsprojekter for cyklister. Projekterne er udpeget på baggrund af erklæringerne i budgetforlig 2017-2020, hvor der bl.a. lægges vægt på mest sikkerhed for pengene, samt på projekter der kan forøge trafiksikkerheden ved kryds og krydsninger.

  På investeringsoversigten for 2017 er der afsat 5 mio. kr. i Cykelstipuljen under Teknik- og Miljøudvalget. Cykelstipuljen kan anvendes til stiprojekter, afledt af fx kommunens stiplan, med det formål at forbedre forholdene for lette trafikanter i hele kommunen.

  I stiplanen er der både fokus på strækninger og krydsninger ved trafikerede veje. Der er anvist mange krydsninger, spredt i hele kommunen, som ikke føles trygge og sikre nok, og som er prioriteret højt i forhold til mest trafiksikkerhed for pengene.

  På investeringsoversigten er der reserveret midler til forbedring af cykeltrafiksikkerheden på strækningen Rens-Saksborg-Bylderup Bov, samt til sikring af skolevejen fra Fårhus/Vejbæk til Lyreskovskolen.

  Forvaltningen anbefaler at cykelpuljen anvendes til følgende projekter, med henblik på detailprojektering, udbud og anlæg. Projekterne er beskrevet nærmere i vedlagte notat og vist i kortbilagene.

  1. Trafiksikkerhedsmæssige forbedringer på ruten fra Fårhus/Vejbæk til Lyreskovskolen (0,88 mio. kr.).
  2. Krydsningspunkter i Aabenraa, Bolderslev, Ravsted, Padborg, Fårhus og Kruså (2,935 mio. kr.)
  3. Sammenhængende strækninger i Tinglev og Aabenraa (1,0 mio. kr.)
  4. Ansøgninger til den statslige cykelpulje 2017 (0,075 mio. kr.)

  Ved nogle af lokaliteterne med krydsningspunkter kan det blive nødvendigt med arealerhvervelse. Omfanget heraf vil blive afklaret i forbindelse med projekteringen, og håndteres inden for lovgivningen på vejområdet.

  Sagen afgøres i byrådet.

  Lovgrundlag

  Lov om offentlige veje.

  Økonomi og afledt drift

  Samlet set beskrives her projekter for 4,89 mio. kr., men der søges om frigivelse af 5,0 mio. kr., da der eventuelt skal erhverves mindre arealer i nogle af projekterne. Dette afklares først i projekteringsfasen.

  I tilfælde af at udbuddene viser højere priser end i de nuværende overslag, foreslås det at nogle af krydsningsprojekterne tages ud og afventer senere finansiering.

  Da et stianlæg fra Rens til Bylderup Bov vurderes at koste 11,5 mio. kr., kan det ikke finansieres med de reserverede midler på investeringsoversigt 2017. Derfor søges om medfinansiering fra den statslige cykelpulje, lige som et tilsagn om tilskud derfra vil betinge afsætning af yderligere egenfinansiering.

  De to cykelbyprojekter i Løjt Kirkeby og Rødekro, som også søges under den statslige pulje, forudsætter også en egenfinansiering som ikke er omfattet af nærværende frigivelsessag.

  Etablering af anlæg som nævnt under pkt. 1, 2 og 3 i sagsfremstillingen forventes at medføre en afledt driftsudgift på 0,07 mio. kr. årligt.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 5 mio. kr. til projekterne anført i notatet ”Cykelstiprojekter 2017”, finansieret af rådighedsbeløbet på 5 mio. kr. under Cykelsti pulje på investeringsoversigt 2017-2020 under Teknik- og Miljøudvalget,

  at Teknik- og Miljøudvalget årligt tilføres 0,07 mio. kr. til den afledte drift, som finansieres af puljen ”afledt drift” under Økonomiudvalget, når projekterne afsluttes,

  at forvaltningen bemyndiges til at optage forhandlinger med lodsejer med henblik på at opnå forlig via frivillige aftaler, og

  at der kan igangsættes ekspropriation af det nødvendige areal, hvis der ikke kan opnås forlig via frivillige aftaler.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 20-09-2017

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/15985, Sagsinitialer: jkla

  Sagsfremstilling

  En aktivitetsplads for børn, unge og voksne i Rødekro

  Aabenraa Kommune har fået muligheden for at opføre en aktivitetsplads i samarbejde med Chris MacDonalds non-profit organisation Just Human og Kompan, der producerer lege- og aktivitetsredskaber.

  På mødet den 7. juni 2017, blev TMU orienteret om planerne for placering af en aktivitetsplads i samarbejde med Just Human, og at man ville arbejde på en placering i Rødekro.

  Der er nedsat en styregruppe med repræsentanter fra Rødekro udviklingsråd, Just Human, Kompan og Aabenraa Kommune. Rødekro Udviklingsråd har fået tildelt tovholderrollen for den videre proces.

  Der er afholdt flere møder i styregruppen,  og der er drøftet flere mulige placeringer i Rødekro. Styregruppen, Rødekro udviklingsråd og Kultur, Miljø & Erhverv foreslår at aktivitetspladsen placeres på de grønne arealer nord øst for Spejdergården i Rødekro, i bilaget angivet som placering A på side 2-4.

  Med placeringen nordøst for Spejderhuset, sikres:

  · At pladsen kan indgå i det samlede område for sundhed og friluftsliv, og bidrager til etablering af en unik identitet for Fladhøj.

  · At der kan opnås synergi mellem Spejdergårdens aktiviteter og det nye område.

  · At aktivitetspladsen har gode adgangsforhold for hele Rødekro, og derved bliver hele byens aktivitetsplads.

  · At der blandt naboerne er opbakning til placeringen herunder hallen, skolen, daginstitution, Spejdergården samt beboere i nærområdet.

  · At aktivitetspladsen etableres på et kommunalt areal.

  Afgøres i Økonomiudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Etableringen af pladsen vurderes at løbe op i en samlet sum på 0,750 mio. kr., hvoraf Kompan ligger et sponsorat på 0,200 mio. kr.

  Rødekro udviklingsråd har sammen med Just Human, ansøgt forskellige sponsorer om den resterende sum, og det foreløbige mål er at man allerede i oktober har ca. halvdelen af summen til etableringen af pladsen.

  I de 0,750 mio. kr. er der ikke medregnet bygherreudgiften, som omfatter rydning af arealet, tinglysning og byggesagsomkostninger. Det omfatter heller ikke den efterfølgende drift af aktivitetspladsen og området.

  • Rydning af arealet vurderes fra Drift og Anlæg at beløbe sig til ca. 0,015 mio. kr. ekskl. moms.
  • Byggesagsomkostningerne vurderes af Byg til at beløbe sig til ca. 0,005 mio. kr.
  • Da der er tale om et større aktivitetsanlæg, kan det kræve en legepladsinspektør gennemgang inden færdigmelding, normalt en udgift på op til 0,008 mio. kr.

  Samlet set vil det betyde en bygherreudgift på 0,025- 0,030 mio. kr. til rydning og byggesagsomkostninger inden projektet står færdigt.

  Herefter vil der, såfremt Aabenraa Kommune, overtager pladsen efterfølgende være en afledt driftsomkostning, herunder også reservation af midler til større reparationer, på 0,020 kr./år.

  Puljen under Økonomiudvalget til afledt drift, har til formål at dække afledte udgifter til kommunale anlægsprojekter og strukturændringsprojekter. Dette projekt er ikke indenfor rammene af afledt driftspuljen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Vækst- og Udviklingsudvalget,

  at placering A, som fremgår af bilagets side 2-4 godkendes.

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

  at Aabenraa Kommune overtager aktivitetspladsen efter opførelse,

  at de afledte bygherreudgifter finansieres inden for det ordinære driftsbudget, og

  at der ved anlæggets afslutning tilføres politikområdet ”Drift af veje og parker” under Teknik- og Miljøudvalget 0,020 mio. kr. til afledt drift finansieret af afledt driftspulje under Økonomiudvalget.

  Beslutning Vækst- og Udviklingsudvalget den 07-09-2017

  Godkendt.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 20-09-2017

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/34164, Sagsinitialer: SBN

  Sagsfremstilling

  Hans Henrik Sørensen har den 12. september 2016 fremsendt anmeldelse af 3,0 ha skovrejsning på del af matr. 14 Hovslund, Ø. Løgum.

  Aabenraa Kommune har den 26. september 2016 afvist anmeldelsen, idet arealet ligger i et område, hvor skovrejsning er uønsket i henhold til Kommuneplan 2015 (negativområder).

  Baggrunden for at skovrejsning er uønsket er, at arealet ligger i et område af ”værdifulde landskaber”, hvor de geologiske interesser er af særlig værdi. Samtidig er arealet udpeget som kulturhistorisk areal (fortidsmindeområde) med bopladser og ressourceområde fra jægerstenalderen.

  Sidstnævnte gav i 2016 anledning til, at Museum Sønderjylland ikke kunne anbefale en tilladelse til skovrejsning.   

  Det forhold, at der ikke dybdepløjes, og arealet i øvrigt er ret lavtliggende, har imidlertid ændret museets opfattelse, så man ikke mener, at der er risiko for ødelæggelse af arkæologiske levn på det konkrete areal.

  Kommunen kan vælge, at behandle anmeldelsen som en ansøgning om tilladelse/dispensation til skovrejsning i negativområder, hvis særlige forhold taler for det.

  Det er forvaltningens vurdering, at der foreligger særlige forhold med hensyn til forøget naturværdi og beskyttelse af grundvand/overfladevand, som kan begrunde en tilladelse.

  Udpegningen af værdifulde landskaber i kommuneplanen dækker store områder, og det er nødvendigt at foretage konkrete skøn i forbindelse med ansøgning om skovrejsning indenfor områderne.

  Det er endvidere forvaltningens vurdering, at skovrejsningen ikke vil få væsentlig indvirkning på de landskabelige forhold, idet skovrejsningsarealet støder op til eksisterende træbevoksning.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Planmæssige forhold

  Området er udpeget som ”Område med særlige drikkevandsinteresser”  og er beliggende i den økologiske forbindelseskorridor langs Immervad Å.

  Økonomi og afledt drift

  Ejer forestår tilplantningen. Der er ingen økonomi eller afledt drift af projektet i forhold til kommunen.

  Høring/udtalelse

  Der er ikke foretaget nabohøring, idet der ikke naboejendomme i umiddelbar nærhed af skovrejsningsarealet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives tilladelse til skovrejsning på de 3,0 ha, som ligger i et område, hvor skovrejsninger ellers er uønsket.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 20-09-2017

  Udsat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/15193, Sagsinitialer: SBN

  Sagsfremstilling

  Paul og Niels Peter Petersen har den 21. april 2017 fremsendt anmeldelse af 2,7 ha skovrejsning på del af matr. 12 Andholm, Ø. Løgum.

  Aabenraa Kommune har den 17. maj 2017 afvist anmeldelsen, idet arealet ligger i et område, hvor skovrejsning er uønsket i henhold til Kommuneplan 2015 (negativområder).

  Baggrunden for at skovrejsning er uønsket er, at arealet ligger i et område af ”værdifulde landskaber”, hvor de geologiske interesser er af særlig værdi.

  Kommunen kan vælge, at behandle anmeldelsen som en ansøgning om tilladelse/dispensation til skovrejsning i negativområder, hvis særlige forhold taler for det.

  Det er forvaltningens vurdering, at der foreligger særlige forhold med hensyn til forøget naturværdi og beskyttelse af grundvand/overfladevand, som kan begrunde en tilladelse.

  Udpegningen af værdifulde landskaber i kommuneplanen dækker store områder, og det er nødvendigt at foretage konkrete skøn i forbindelse med ansøgning om skovrejsning indenfor områderne.

  Det er endvidere forvaltningens vurdering, at skovrejsningen ikke vil få væsentlig indvirkning på de landskabelige forhold, idet skovrejsningsarealet støder op til eksisterende hegn og beplantning. Arealet har tidligere være benyttet til juletræsproduktion.

  Det er aftalt med ansøger, at der friholdes et træfrit bælte på 16 m over det rørlagte forløb af kommunevandløb Øløg11R.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Planmæssige forhold

  Området er udpeget som ”Område med særlige drikkevandsinteresser”.

  Økonomi og afledt drift

  Ejer forestår tilplantningen. Der er ingen økonomi eller afledt drift af projektet i forhold til kommunen.

  Høring/udtalelse

  Udkast til tilladelse til skovrejsningen har ikke været i nabohøring, idet ejendommen matr. 160 Andholm, Ø. Løgum også ejes af Niels Peter Petersen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives tilladelse til skovrejsning på de 2,7 ha, som ligger i et område, hvor skovrejsninger ellers er uønsket.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 20-09-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/15805, Sagsinitialer: tlh

  Sagsfremstilling

  For Aabenraa Kommune blev der i 2009 vedtaget retningslinjer for administration af bade- og bådebroer, der danner udgangspunkt for kommunens sagsbehandling ved ansøgning om etablering af bade- og bådebroer.

  Retningslinjerne er blevet revideret i 2011 i overensstemmelse med daværende Teknik- og Miljøudvalgs praksis og igen i 2012 med baggrund i redaktionelle ændringer.

  Der har nu vist sig et behov for at revidere retningslinjerne igen, både med baggrund i redaktionelle ændringer og for at præcisere de eksisterende retningslinjer, så de bliver mere tydelige og dermed lettere at administrere efter.

  De væsentligste ændringer er:

  • For offentlige broer og fællesbroer tillades en længde på op til 50 meter, efter vurdering af blandt andet landskabelige forhold m.m.
  • Max. længden på 25 meter for private broer fastholdes, men vanddybden på max. 1,5 meter bortfalder
  • Det gøres tydeligere, at etablering af broer på kyststrækninger uden broer i forvejen samt på kyststrækninger udpeget som værdifulde kystlandskaber KUN må finde sted, hvis der er særlige forhold, der taler for, at den landskabelige påvirkning er lille
  • Sætningen om opfordring til etablering af fællesbroer er fjernet, da den er indeholdt i de andre retningslinjer
  • Redaktionelle omskrivninger med ændringer og præciseringer, som gør retningslinjerne mere entydige og dermed lettere at vurdere og afgøre sager efter.

  Forslaget til reviderede retningslinjer er vedlagt som bilag.

  Aabenraa Kommunes eksisterende retningslinjer og forslag til reviderede retningslinjer er sammenlignet med Kolding, Haderslev og Sønderborg Kommunes retningslinjer. Sammenligningen viser, at de fire kommuners praksis ikke afviger grundlæggende fra hinanden.

  I forhold til Kommuneplan 2015, så er de reviderede retningslinjer ændret en smule i formuleringen, så de ikke helt matcher teksten i kommuneplanen. Der er dog ikke noget i kommuneplanen, der strider imod de reviderede retningslinjer, og disse foreslås indarbejdet i den kommende kommuneplan.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til ændring af retningslinjer for bade- og bådebroer godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 20-09-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/14087, Sagsinitialer: dms

  Sagsfremstilling

  Tillæg nr. 4 til Aabenraa Kommunes spildevandsplan 2014–2017 Udvidelse af oplandet til Stenneskær Renseanlæg er udarbejdet i forbindelse med, at Aabenraa Kommune ønsker at udlægge et område vest for Damms Gård i Felsted til boliger.

  Området ønskes separatkloakeret, dvs. spildevandet og overfladevandet tilsluttes det offentlige kloaksystem og afledes i to forskellige ledningssystemer.

  Spildevandet afledes via ledning til Stenneskær Renseanlæg. Den mindre tilførsel af spildevand til Stenneskær Renseanlæg vurderes at være af mindre betydning for miljøet.

  Regnvandet afledes via ledning til regnvandsbassin, hvorfra det løber videre til det rørlagte kommunevandløb nr. 11.1 Bjiselbæk.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  Miljøbeskyttelsesloven

  Spildevandsbekendtgørelsen

  Planmæssige forhold

  Tillægget er udarbejdet i overensstemmelse med den samlede spildevandsplan 2014-2017 for Aabenraa Kommune.

  Høring/udtalelse

  Planen har været sendt til udtalelse ved kommunens spildevandsselskab – Arwos.

  Der er ikke kommet bemærkninger fra Arwos.

  Tillægget skal fremlægges til offentlig høring i 8 uger, jf. § 6 i spildevandsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 726 af 1.6.2016), inden planen kan vedtages.

  Byrådet vedtager herefter endeligt tillægget til gældende spildevandsplan for Aabenraa Kommune.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslaget til tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2014-2017 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 20-09-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/20784, Sagsinitialer: jdani

  Sagsfremstilling

  Realdania tilbyder en række kommuner bl.a. Aabenraa at indgå i et samarbejde om en oplysningskampagne målrettet boligejere om den radioaktive gas radon. På landsplan er der afsat 40 mio. kr. til projektet over tre år.

  Radon er en radioaktiv gasart, som siver op fra undergrunden, overalt i Danmark, i større eller mindre grad. Forhøjede koncentrationer af Radon i boliger kan have konsekvenser for helbredet. Ifølge Sundhedsstyrelsen er radon medvirkende årsag til, at 300 mennesker årligt udvikler lungekræft. Oplysnings- og kendskabsniveauet hos borgerne er meget lavt.

  Aabenraa Kommune som helhed er placeret i risikoklasse 2 (midterste) og risikoklasse 3 (næsthøjeste), når det gælder radon jf. oplysninger fra www.boligejer.dk.

  Oplysningskampagnen har til formål:

  1. at oplyse boligejerne i kommunen om hvad Radon er

  2. at oplyse om hvilke konsekvenser et forhøjet radonniveau i ens bolig kan have for ens helbred

  3. at motivere boligejere til at måle deres radonniveau i deres boliger

  Indholdet af oplysningskampagnen vil bestå af:

  1. E-boksbrev til boligejere

  2. Pressemeddelelse

  3. Annoncering af e-boksbrev

  4. Afholde borgermøder for de borgere, der har målt

  Realdania anbefaler, at kommunen samtidig med ovenstående enten igangsætter måling af kommunens egne bygninger eller annoncerer en plan om at gøre det.

  Samtlige omkostninger til oplysningskampagnen afholdes af Realdania. Kommunen skal alene afholde egne lønudgifter.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der indgås aftale med Realdania om igangsætning af oplysningskampagne.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 20-09-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/20165, Sagsinitialer: swi
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1805, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  · Forvaltning håndterer mindre regulering af vandløb i området for lokalplan 88 (Apple)

  · Betaling for vand til brandslukning

  · Vandrådsarbejdet for Vidå/Kruså-oplandet

  · Skraldespande – status

  · Særlige driftsprojekter fra Budget 2017

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 20-09-2017

  Der blev orienteret jf. sagsfremstillingen samt om miljøsager.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1805, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 20-09-2017

  Intet.