Beslutningsprotokol

onsdag den 4. oktober 2017 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Bent Sørensen, Jens Wistoft, Christian Gramstrup Lauridsen, Helga Nørgaard, Christian Panbo, Kurt Andresen, Thomas Juhl
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1805, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  Teknik- og Miljøudvalget

  onsdag den 4. oktober 2017

  i mødelokale 412.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at dagsordenen godkendes.    

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-10-2017

  Godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen, Christian Panbo.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/16047, Sagsinitialer: ahan

  Sagsfremstilling

  Tillæg nr. 3 til Aabenraa Kommunes spildevandsplan 2014-2017 er en udvidelse af oplandet til Stegholt Renseanlæg ved kloakering af et erhvervsområde i Kassø nord for Hjordkær. Tillægget er udarbejdet for at give mulighed for at tilslutte spildevand fra området.

  Området ønskes spildevandskloakeret, dvs. at spildevandet tilsluttes det offentlige system og håndteres af Arwos. Overfladevandet håndteres på grunden.

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede ved mødet den 7. juni 2017 at bemyndige forvaltningen til at færdiggøre planforslaget og sende det i offentlig høring.

  Forslaget har været i offentlig høring i 8 uger frem til den 8. september 2017. Der er ikke kommet indsigelser eller bemærkninger til forslaget og er derfor ikke blevet ændret.

  Sagen afgøres i byrådet.

  Planmæssige forhold

  Dette tillæg er udarbejdet i overensstemmelse med den samlede spildevandsplan 2014-2017 for Aabenraa Kommune.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2014-2017 vedtages endeligt.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-10-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen, Christian Panbo.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/34164, Sagsinitialer: SBN

  Sagsfremstilling

  På Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 20. september 2017 blev punktet udsat.

  Hans Henrik Sørensen har den 12. september 2016 fremsendt anmeldelse af 3,0 ha skovrejsning på del af matr. 14 Hovslund, Ø. Løgum.

  Aabenraa Kommune har den 26. september 2016 afvist anmeldelsen, idet arealet ligger i et område, hvor skovrejsning er uønsket i henhold til Kommuneplan 2015 (negativområder).

  Baggrunden for at skovrejsning er uønsket er, at arealet ligger i et område af ”værdifulde landskaber”, hvor de geologiske interesser er af særlig værdi. Samtidig er arealet udpeget som kulturhistorisk areal (fortidsmindeområde) med bopladser og ressourceområde fra jægerstenalderen.

  Sidstnævnte gav i 2016 anledning til, at Museum Sønderjylland ikke kunne anbefale en tilladelse til skovrejsning.   

  Det forhold, at der ikke dybdepløjes, og arealet i øvrigt er ret lavtliggende, har imidlertid ændret museets opfattelse, så man ikke mener, at der er risiko for ødelæggelse af arkæologiske levn på det konkrete areal.

  Kommunen kan vælge, at behandle anmeldelsen som en ansøgning om tilladelse/dispensation til skovrejsning i negativområder, hvis særlige forhold taler for det.

  Det er forvaltningens vurdering, at der foreligger særlige forhold med hensyn til forøget naturværdi og beskyttelse af grundvand/overfladevand, som kan begrunde en tilladelse.

  Udpegningen af værdifulde landskaber i kommuneplanen dækker store områder, og det er nødvendigt at foretage konkrete skøn i forbindelse med ansøgning om skovrejsning indenfor områderne.

  Det er endvidere forvaltningens vurdering, at skovrejsningen ikke vil få væsentlig indvirkning på de landskabelige forhold, idet skovrejsningsarealet støder op til eksisterende træbevoksning.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Planmæssige forhold

  Området er udpeget som ”Område med særlige drikkevandsinteresser”  og er beliggende i den økologiske forbindelseskorridor langs Immervad Å.

  Økonomi og afledt drift

  Ejer forestår tilplantningen. Der er ingen økonomi eller afledt drift af projektet i forhold til kommunen.

  Høring/udtalelse

  Der er ikke foretaget nabohøring, idet der ikke naboejendomme i umiddelbar nærhed af skovrejsningsarealet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives tilladelse til skovrejsning på de 3,0 ha, som ligger i et område, hvor skovrejsninger ellers er uønsket.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 20-09-2017

  Udsat.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-10-2017

  Godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen, Christian Panbo.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/30477, Sagsinitialer: swi

  Sagsfremstilling

  De fire sønderjyske kommuner besluttede i 2016 at igangsætte et samarbejdsprojekt om strategisk energiplanlægning (Økonomiudvalgets beslutning af 8.2.2016).

  I projektet er der opbygget et godt samarbejde. Forslag til en strategisk energiplan forventes at foreligge i foråret 2018.

  Der nu opstået mulighed for at igangsætte et endnu tættere samarbejde i form af et fælles sekretariat sammen med SydEnergi. Sekretariatet skal arbejde for, at den kommende strategiske energiplan omsættes til handling. Derved forventes også de enkelte kommuners arbejde med varme- og energiplanlægning løftet væsentligt.

  Arbejdet med en strategisk energiplan er særdeles relevant for Aabenraa Kommune på grund af de store mængder overskudsvarme, som Apples kommende datacenter i Kassø vil betyde, og som derfor på samme måde som øget biltrafik vil generere store investeringer i infrastruktur.

  Det er planen, at SydEnergi-fonden ved opløsning af fonden investerer 3,605 mio. kr. over 4 år i fællessekretariatet og samtidig bidrager med personaleressourcer svarende til 3 mandeår, mod at de deltagende fire kommuner bidrager tilsvarende. Desuden er der en forventning om, at det vil være muligt ved ekstern finansiering fra andre fonde og puljer at geare beløbet til det tredobbelte.

  Det er en forudsætning for SydEnergi-fondens opløsning, at Civilstyrelsen godkender opløsningen og baggrunden herfor, herunder disponeringen af fondskapitalen.

  Der må i øjeblikket forventes en sagsbehandlingstid på ½-1 år, og da et forslag til strategisk energiplan forventes at kunne blive præsenteret ultimo marts 2018, vil det være hensigtsmæssigt, hvis der nu kan træffes beslutning

  om at igangsætte fase 2.

  Yderligere detaljer og en status for projektets fase 1 fremgår af bilaget.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  De fire sønderjyske kommuner skal tilsammen over 4 år bidrage med 3,605 mio. kr. og 3 årsværk.

  Bidragene fordeles efter den sædvanlige fordelingsnøgle, hvor befolkningstallet pr. 1.1.2017 lægges til grund:

  Haderslev

  Sønderborg

  Tønder

  Aabenraa

  56.045

  74.801

  37.928

  59.003

  Finansieringen ønskes fordelt over perioden som beskrevet i tabellen herunder:

  Årlig betaling i 4 år

  Engangsbeløb til projekter, analyser og lign.

  Sum i perioden

  Sønderborg

  169

  507

  1.184

  Aabenraa

  133

  400

  934

  Haderslev

  127

  380

  887

  Tønder

  86

  257

  600

  Sydenergifonden

  515

  1.545

  3.605

  Sum

  1.030

  3.090

  7.210

  Alle beløb i 1.000 kr.

  Dette betyder for Aabenraa Kommunes bidrag:

  2018

  2019

  2020

  2021

  Bidrag

  (i 1000 kr)

  534

  133

  133

  133

  Derudover skal Aabenraa Kommune stille 0,75 brutto-årsværk til rådighed over 4 år, dvs. 0,19 brutto-årsværk årligt.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Aabenraa Kommune tilslutter sig igangsætning af fase 2 af projektet Strategisk Energiplanlægning som beskrevet,

  at der under Økonomiudvalget omplaceres 0,534 mio. kr. i 2018 fra Vækst- og efterslæbspuljen til Strategisk Energiplanlægning,

  at finansiering i 2019-2021 medtages i budgetprocessen for 2019-2022, og

  at bidraget i form af arbejdstid afholdes inden for den nuværende ramme.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-10-2017

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Kurt Andresen, Christian Panbo

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/30052, Sagsinitialer: bfr

  Sagsfremstilling

  Der opstår en gang i mellem i forbindelse med borgerinitiativer spørgsmål om, hvilke regler der gælder for oprettelse eller ændringer af en legeplads.

  Helt generelt gælder det, at etablering af legepladser og legepladsredskaber, der er offentlig tilgængelige, kræver byggetilladelse. Legepladser omfatter også pladser og redskaber til motion/fitness.

  Ifølge Bygningsreglementets funktionsbestemmelser, skal redskaber og lignende på legepladser, der er offentligt tilgængelige, udformes og dimensioneres, så der opnås sikkerheds- og sundhedsmæssigt tilfredsstillende forhold mod personskader.

  På mødet orienteres der nærmere om, hvilke muligheder der er for at kunne opnå byggetilladelse for legepladser.

  Indstilling

  Byg, Natur & Miljø indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-10-2017

  Taget til efterretning.

  Afbud: Kurt Andresen, Christian Panbo

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1805, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-10-2017

  Der blev orienteret om

  - Gadelys i Kassø

  - Vedligeholdelse Møllevej, Holbøl

  - Skraldespande

  Afbud: Kurt Andresen, Christian Panbo

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1805, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-10-2017

  -