Beslutningsprotokol

onsdag den 1. november 2017 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Bent Sørensen, Jens Wistoft, Christian Gramstrup Lauridsen, Helga Nørgaard, Christian Panbo, Kurt Andresen, Thomas Juhl
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1805, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  Teknik- og Miljøudvalget

  onsdag den 1. november 2017

  i mødelokale 412.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at dagsordenen godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-11-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/27349, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul udarbejdes den anden detaljerede bevillingskontrol i 2017 pr. 30. september 2017.

  Forvaltningen har, i samarbejde med budgetkontoret, foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2017 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne.

  Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

  På udvalgets område kan bevillingskontrollen opdeles i følgende:

  1. Omplaceringer indenfor udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  3. Tillægsbevillinger drift finansieret af andre udvalg (netto 0)
  4. Tillægsbevillinger anlæg

  En samlet oversigt over forslag til bevillingsændringer fremgår af bilag I3.

  Denne sag vedrører omplaceringer indenfor udvalget, som godkendes af udvalget.

  Tillægsbevillinger godkendes af byrådet, og er opdelt i to sager, tillægsbevillinger på driften og tillægsbevillinger på anlæg.

  Økonomi og afledt drift

  Bilag I4 viser en økonomisk oversigt over det forventede regnskab på udvalgets område fordelt på serviceudgifter, anlæg.

  I bilag i2N er opsummeret de bevillingsmæssige ændringer på politikområderne. Der søges samlet følgende bevillingsændringer:

  1.000 kr.

  Oprinde

  ligt budget

  Korrigeret budget

  Forbrug 30/9

  Forventet regnskab 2017

  Ændring i bevillinger i 2017

  Serviceudgifter

  161.113

  162.439

  100.348

  155.269

  -4.288

  Anlæg

  21.200

  39.644

  12.779

  19.144

  -18.915

  Aftalestyrede enheder:

  • Entreprenørgården forventer at overfører de 4 % indenfor retningslinjerne for dialogbaseret aftalestyring.
  • Barsøfærgen forventer at overholde budgettet.

  Omplaceringer indenfor eget udvalg:

  • Samlet forventes budgettet overholdt for 2017. På politikområdet ”Sikring af alsidig natur” forventes ekstraudgifter til hhv. erstatninger vedr. Fladstendal på 0,250 mio. kr. samt drift af Kollund skov på 0,01 mio. kr., stigende til 0,100 mio. kr. i overslagsårerne. Udgifterne finansieres af hhv. politikområderne ”Gis og Kort” samt ”Drift af Veje og parker”

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der omplaceres 0,250 mio. kr. fra politikområdet ”Gis og Kort” til ”Sikring af alsidig natur”i 2017, og

  at der omplaceres 0,01 mio. kr. i 2017 og 0,100 mio. kr. i 2018 og frem fra politikområdet ”Drift af veje og parker” til ”Sikring af alsidig natur”.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-11-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/27349, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Udvalgets bevillingskontrol kan opdeles i følgende:

  • Omplaceringer indenfor udvalg (netto 0)
  • Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  • Tillægsbevillinger drift finansieret af andre udvalg (netto 0)
  • Tillægsbevillinger anlæg

  Tillægsbevillinger godkendes af byrådet.

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger driften.

  Økonomi og afledt drift

  I bilag i3 ses en samlet oversigt over forslag til bevillingsændringer, hvoraf også tillægsbevillinger på driften fremgår.

  Tillægsbevillinger driften finansieret af kassen:

  • Der er i 2017 bevilget driftsmidler på i alt 0,740 mio. kr. til gennemførelse af vand- og naturplansprojekter. Vand- og Natura 2000 planerne har tidligere været afsat som anlægsmidler, hvor der typisk er tale om større projekter med periodeforskydning. Dette gælder specielt vandplansindsatsen ved St. Jyndevad, hvor der igen pågår forhandlinger om projektgennemførsel. Der ønskes derfor overført 0,715 mio. kr. til 2018.
  • På politikområdet ”Kollektiv Trafik” forventes i 2017 et mindreforbrug på 4,515 mio. kr., hvilket primært skyldes besparelse på busdriften som følge af udbud i 2017, hvor der spares på faste busomkostninger i sommerferieperioden for skolebusserne. Endvidere er der efterreguleringen i 2016 på 2,7 mio. kr., som primært kan henføres til billigere drift på busser end forventet. Der forventes manglende finansiering på 1,945 mio. kr. i 2018 stigende til 2,049 mio. kr. i 2019, som primært kan henføres til ændret markedsvilkår i nyt udbud. Der søges derfor overført 1,950 mio. kr. til 2018 og 2,050 mio. kr. i 2019.

  Tillægsbevillinger finansieret af andre udvalg:

  • KL har udmeldt nye pris- og lønskøn i juni 2017, som er væsentlig lavere end det skøn, som er indarbejdet i forbindelse med budgetlægningen i 2017-2020. Som følge heraf er der foretaget regulering af budgetterne på tjenesteydelser, hvilket påvirker Teknik- og Miljøudvalget med 0,158 mio. kr. i 2017. Pengene overføres til pulje i Økonomiudvalget.
  • For Kollund skov er der en basisinvestering på 0,5 mio. kr. der finansieres af Økonomiudvalget. Endvidere er der afledt udgifter til løn naturbeskyttelsesopgaver under Økonomiudvalget, der finansieres af Teknik- og Miljøudvalget ”Drift af veje og parker”.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives negativ tillægsbevilling i 2017 på 0,715 mio. kr. som tilgår kassen, samt tillægsbevilling i 2018 på 0,715 mio. kr. til politikområdet ”Sikring af alsidig natur” finansieret af kassen,

  at der gives negativ tillægsbevilling i 2017 på 4 mio. kr. som tilgår kassen, samt tillægsbevilling i 2018 på 1,95 mio. kr. og en rammekorrektion i 2019 på 2,05 mio.kr. til politikområdet ”Kollektiv Trafik” finansieret af kassen, og

  at der gives tillægsbevilling til Teknik- og Miljøudvalget i 2017 på 0,292 mio. kr. finansieret af Økonomiudvalget

  at der gives en negativ tillægsbevilling i 2018 på 0,110 mio. kr. samt negativ rammekorrektion fra 2019 og frem på 0,110 mio. kr. til Teknik og Miljøudvalget, omplaceret til Økonomiudvalget.  

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-11-2017

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/27349, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Udvalgets bevillingskontrol kan opdeles i følgende:

  • Omplaceringer indenfor udvalg (netto 0)
  • Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  • Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
  • Tillægsbevillinger anlæg

  Tillægsbevillinger godkendes af byrådet.

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger anlæg.

  Økonomi og afledt drift

  I bilag i3 ses en samlet oversigt over forslag til bevillingsændringer, hvoraf også tillægsbevillinger på anlæg fremgår. Der er i bilag A2 givet en status på de enkelte anlæg.

  8 projekter forventes afsluttet i 2017 og 14 projekter forventes overført til 2018.  Samlet forventes et mindreforbrug i 2017 på 20,5 mio. kr. hvoraf der søges overført 18,915 mio. kr. til 2018 i bevillingskontrollen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2017 på 18,915 mio. kr. samt en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2018 på 18,915 mio. kr.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-11-2017

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/12546, Sagsinitialer: KRY
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/32680, Sagsinitialer: KKMA

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til en lukning for gennemkørende trafik fra Store Pottergade til Kirkepladsen i Aabenraa by.

  Beboerne på og ved Vægterpladsen har igennem en længere periode været generet af parkerede biler, trafik fra lastbiler og hurtigkørende personbiler uden ærinder i området.

  Den 17. august 2017 blev der afholdt et møde mellem beboerne på og omkring Vægterpladsen og forvaltningen, for at finde en løsning på de trafikale udfordringer.

  Forvaltningen har arbejdet med en plan for ændring af skiltningen i området samt set på muligheden for at lukke Lille Pottergade for gennemkørende trafik.

  Lille Pottergade foreslås spærret med 2 stk. eftergivelige steelere, af hensyn til lokal redningskørsel, på strækningen ud mod Kirkepladsen, og ensretningen ophæves.

  Lukningen er godkendt af politiet og beredskabet.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Udgiften vurderes som minimal og finansieres via politikområde ”Drift af veje og Parker”.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Lille Pottergade lukkes for gennemkørende trafik.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-11-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/31685, Sagsinitialer: lmje

  Sagsfremstilling

  Arwos har fremsendt forslag til takstblade for 2018 til godkendelse.

  De fremlagte takstforslag er fastlagt på baggrund af budgetter for 2018 og er godkendt af Arwos’ bestyrelse den 19. september 2017.

  Taksterne skal overholde Forsyningssekretariatets udmeldte prislofter for 2018.

  Vand

  Der er et nyt forbrugsbidrag ”Vandforbrug udover 50.000 m3, bidraget fastsættes individuelt”.

  Anlægs- og driftsbidrag der undtagelsesvis ikke er fastsat takster for i takstbladet, skal aftales skriftligt mellem vandforsyningen og forbrugeren. Aftalen skal godkendes af kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde. Bidragene for nye kategorier skal offentliggøres i det først kommende takstblad.

  Det årlige bidrag for ”sprinkleranlæg uden måler” stiger. Bidraget har været uændret siden 2010.

  Øvrige faste årlige bidrag og m3-pris er uændret. Tilslutningsbidragene er indeksregulerede.

  Spildevand

  Vandafledningsbidraget stiger med 2,50 kr./m3.

  Dette er for at nedbringe den årlige gældsættelse.

  For erhvervsejendomme er det lovbestemt, at vandafledningsbidraget skal reduceres med 20 % for vandforbrug mellem 501 – 20.000 m3 henholdsvis 60 % for vandforbrug over 20.000 m3.

  Øvrige bidrag er uændrede.

  Tilslutningsbidragene er indeksreguleret.

  Affald og deponi

  Taksten ”Ombytningsgebyr ved selvaflevering” er steget.

  Øvrige takster på renovation og genbrug fra private er uændrede.

  Der en ny takst ”Virksomhed i ejendom med blandet bolig/erhverv og adgang til genbrugsordning via Affaldsø”. Denne er til de små erhvervsdrivende omkring Humlehaven, som har fået tilbudt at aflevere genbrugeligt affald i nedgravede beholdere på Humlehaven.

  Øvrige takster for genbrug, erhverv er uændrede.

  Taksterne for deponi er uændret i forhold til 2017.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv  indstiller,

  at Arwos’ takster for vand, spildevand , affald og deponi for 2018 godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-11-2017

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/31686, Sagsinitialer: lmje

  Sagsfremstilling

  Modtagestation Syddanmark I/S (MOTAS) er et fælleskommunalt interessentskab, som varetager de opgaver, der påhviler kommunerne, jf. lovgivningen om bortskaffelse af farligt affald.

  MOTAS har fremsendt forslag til takster for 2018 til godkendelse. Takstforslag er fastlagt på baggrund af budgetter for 2018 og er godkendt af repræsentantskabet i 2017.

  Selskabets udgifter til drift, administration og anlægsaktiviteter dækkes af selskabets gebyrer efter ”hvile-i-sig-selv-princippet”.

  Gebyrerne er uændrede i forhold til 2017 og er beregnet ud fra affaldsbekendtgørelsen. Det betyder, at de udgifter, der kan henføres til de enkelte ordninger er medregnet i taksten for den enkelte ordning. Dette gælder også for de administrationsudgifter, der kan henføres til den enkelte ordning.

  Tilbage er en mindre del af omkostninger, der medgår til de generelle ordninger. Det drejer sig primært om den andel af udgifterne, der går til løn, kontorfaciliteter og kontorhold.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at MOTAS’ takster for håndtering af farligt affald for 2018 godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-11-2017

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/19071, Sagsinitialer: lmje

  Sagsfremstilling

  Kommunen skal jf. affaldsbekendtgørelsen udarbejde en 12-årig affaldsplan for kommunens håndtering af affald.

  Planen skal revideres mindst hvert 6. år.

  Den eksisterende affaldsplan, som udstikker de overordnede visioner og mål for affaldshåndteringen i Aabenraa Kommune, gælder for perioden 2013 til 2024. Ifølge ovenstående bør planen revideres i 2018 og være gældende for perioden 2019 til 2030.

  Affaldsplanen skal udarbejdes med udgangspunkt i Den Nationale Affaldsplan og må ikke stride imod denne. Det gælder tilsvarende, at Den Nationale Affaldsplan skal revideres hvert 6. år. Den eksisterende Affaldsplan gælder til og med 2017 og skal således revideres. 

  Der er endnu ikke vedtaget en ny National Affaldsplan, da ministeriet afventer EUs endelige plan for Cirkulær Økonomi (CØ-pakken). Med den udformning af CØ-pakken, som er kendt på nuværende tidspunkt, vil de nationale mål ændres i forhold til det, vi kender i dag. EU har bl.a. fokus på andre affaldsstrømme og med pakken følger samtidig en anden måde at måle genbrug på.

  Miljøstyrelsen har endnu ikke meldt en endelig tidsplan ud. Ved et møde med Miljøstyrelsen blev det imidlertid oplyst, at CØ-pakken først forventes vedtaget i 2. kvartal 2018. Først derefter kan den Nationale Affaldsplan vedtages.

  På denne baggrund foreslår forvaltningen at udsætte revisionen af den kommunale affaldsplan, således at der først udarbejdes en ny kommunal plan, når Den Nationale Affaldsplan er vedtaget, formentlig i slutningen af 2018.

  Sagen afgøres Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at den nuværende kommunale affaldsplan forlænges og først revideres i 2019 med ikrafttræden fra 2020.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-11-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/38336, Sagsinitialer: SBN

  Sagsfremstilling

  Med aftalen om Fødevare- og Landbrugspakken blev det besluttet at kommunerne skal bidrage til at kvalificere den afgrænsning og udpegning af vandløb, som indgår i vandområdeplanerne for 2015-2021.

  Det blev samtidig besluttet, at dette arbejde skal ske ved nedsættelse og efterfølgende inddragelse af vandråd for de enkelte hovedvandoplande, hvorved lokal viden og kendskab til vandløbene bringes i spil.

  Miljø- og Fødevareministeriet udsendte derfor i april 2017 en vejledning til kommuner og vandråd med beskrivelse og fastsatte kriterier for de 3 opgavers løsning:

  1. Vurdering og virkelighedstjek af om de mindste vandløb med et opland på under 10 km2 lever op til nye faglige og politisk opstillede kriterier for at være omfattet af vandområdeplanerne

  2. Udvælgelse af vandløb, der skal analyseres nærmere med henblik på at vurdere, om de opfylder kriterierne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede vandløb

  3. Evt. kommentering på indsatser i vandløb overført fra første vandplanperiode (frivillig opgave)

  Fristen for kommunernes indberetning af arbejdet er den 31. december 2017.

  Aabenraa Kommune indgår i 3 hovedvandoplande, hvor der har været oprettet vandråd:

  1. Vidå/Kruså (sekretariat Aabenraa Kommune)

  2. Lillebælt/Jylland (sekretariat Haderslev Kommune)

  3. Vadehavet (sekretariat Esbjerg Kommune)

  Vandrådene har været sammensat af repræsentanter fra relevante landsdækkende og lokale organisationer og foreninger, der har interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vandløb.

  De enkelte kommuner i et opland har leveret fagligt materiale og input til sekretariatskommunerne, som derefter ved møder har inddraget med vandrådene. For så vidt angår vandløbene i Aabenraa Kommune, så har vandrådene været enige i kommunens indstillinger og vurderinger af konkrete vandløb.

  Vandrådet for Vidå/Kruså har bragt deres viden om de konkrete vandløb i spil og er fremkommet med forslag, som er blevet indarbejdet i kommunens indstilling vedrørende opgave 1 og 2. Der har således været fuld enighed i vandrådet om at anbefale alle forvaltningens indstillinger vedrørende vandløbene i Aabenraa Kommune herunder bemærkninger til opgave 3.

  Vandrådet for Lillebælt/Jylland har ikke haft bemærkninger til gennemgangen af vandløb i Aabenraa Kommune under opgave 1. Under opgave 2 har vandrådet været enige om at pege på et enkelt vandløb (Eskær Bæk/Blå Bæk), som foreslås indstillet til nærmere vurdering i Miljøstyrelsen. Vandrådet for Lillebælt/Jylland har ikke nået at behandle opgave 3.

  Vandrådet for Vadehavet har ikke haft bemærkninger til gennemgangen af vandløb i Aabenraa Kommune under opgave 1. Under opgave 2 har vandrådet været enige om at pege på et enkelt vandløb (Vintersiig/Hjarup Bæk), som foreslås indstillet til nærmere vurdering i Miljøstyrelsen. Vandrådet for Vadehavet har i skrivelse til Miljø- og Fødevareministeren klaget over den korte tidsfrist samt datagrundlaget for opgaverne (bilag 2).

  Det samlede resultat af forvaltningens og vandrådenes arbejde med opgaverne er, at (se bilag):

  • 7 vandløb på i alt 12,1 km foreslås udtaget af vandområdeplanen under opgave 1
  • 6 vandløb på i alt 21,0 km foreslås indstillet til nærmere analyse i Miljøstyrelsen under opgave 2
  • 3 overførte indsatser fra første vandplan foreslås kommenteret under opgave 3

  Efter afslutning af vandrådenes arbejde, har vandrådenes medlemmer fortsat mulighed for at afgive mindretalsudtalelser via sekretariatskommunerne til Miljøstyrelsen indtil den 31.12.2017.

  På nuværende tidspunkt har forvaltningen kendskab til én direkte henvendelse til de berørte tekniske udvalg (bilag 3) samt én mindretalsudtalelse (bilag 4). Desuden har Sønderjyske Vandløb igangsat et arbejde med at samle flere deltagere til en mindretalsudtalelse for vandrådet Lillebælt/Jylland.

  Sagen afgøres i Teknik og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at indberetning til Miljøstyrelsen vedr. vandløb i vandområdeplanerne 2015-2021 sker som angivet i bilag 1.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-11-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/33398, Sagsinitialer: tha

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med vedtagelse af Natura 2000-handleplanerne er der opstået ønske om at formulere og vedtage en generel politik for gennemførsel af projekter på natur- og vandområdet. Politikken omfatter både projekter, der udmønter statslige planer på området, og projekter, der opstår i kommunalt regi hhv. på frivilligt initiativ.

  Politikken tydeliggør rammerne, som stemmer overens med forvaltningens nuværende praksis.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Politik for gennemførsel af natur- og vandprojekter godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-11-2017

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 13/42997, Sagsinitialer: tha

  Sagsfremstilling

  I henhold til miljømålsloven skal kommunen udarbejde naturhandleplaner, som ved efterfølgende implementering medfører forbedret naturtilstand i Natura 2000-områderne i Aabenraa Kommune.

  De endelige handleplaner forelægges til godkendelse.

  Staten har med vedtagelsen af Natura 2000-planer 2016-2021 udmeldt det nødvendige indsatsprogram for indeværende planperiode. Programmet er baggrund for kommunens udarbejdelse af handleplaner.

  Statens Natura 2000-planer 2016-2021 har fokus på:

  • Sikring af naturpleje
  • Færdiggørelse og sikring af indsats fra planperioden 2009-2015
  • Sammenhæng i naturen
  • Levesteder for ynglefugle og bekæmpelse af invasive arter.

  På baggrund af handleplanerne gennemføres projekter i 2016-2021 – f. eks. hævning af vandstanden i afvandede moser, opstart af afgræsning af tilgroede enge, overdrev og moser og forbedring af levesteder for særlige dyrearter, som områderne er udpeget for at beskytte.

  Indsatserne gennemføres i videst muligt omfang ved frivillige aftaler med lodsejerne.

  Indsatsen i planperioden 2013-2015 i Aabenraa Kommune er gennemført og færdig. Niveauet for perioden 2016-2021 er tilsvarende perioden 2013-2015, og består primært af følgende forslag til indsatser:

  • Løbende at orientere Det grønne råd i Aabenraa Kommune
  • Oplyse lodsejere omkring tilskudsordninger til naturpleje
  • Sikring af hedehøgens rede-steder ved ”Projekt Hedehøg”
  • Undersøge muligheder for forbedring af fuglenes levesteder
  • Etablere nye levesteder i form af vådområder til stor vandsalamander og sort-terne.

  Supplerende sagsfremstilling

  Der henvises til dagsordenspunktet ” Politik for gennemførsel af natur- og vandprojekter” om principper for, hvordan projekter i forlængelse af handleplanen vil blive gennemført.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Planmæssige forhold

  Natura 2000-planer og handleplaner afløser de tidligere Natura 2000-planer og handleplaner fra 2013.

  Planerne er bindende for den kommunale planlægning.

  Økonomi og afledt drift

  Til gennemførelse af handleplanerne stiller staten en række virkemidler, i form af tilskudsordninger, til rådighed. 

  Samtidig forudsættes, at kommunerne bidrager økonomisk til planernes gennemførelse på de områder, hvor der ikke ydes statsligt tilskud.

  Staten har udmeldt, at kommunens udgifter i forbindelse med Natura 2000-indsatsen bl.a. skal dækkes af de naturforvaltningsmidler, som blev overtaget fra amterne.

  Der har i årene 2013-2016 været afsat en fælles pulje til Natur- og Vandplaner på årligt 0,750 mio. kr.

  For 2017 er der i driftsbudgettet afsat det samme beløb. Der er ikke afsat midler for 2018 og frem.

  Der er i perioden 2013-2015 gennemført indsatser i henhold til naturhandleplanerne for i alt 0,607 mio. kr.

  Høring/udtalelse

  Udkast til Natura 2000-handleplaner var i 12 ugers offentlig høring. Der er indkommet 11 høringssvar, hvilket har givet anledning til mindre justeringer.

  Høringsudkastet gav udtryk for, at indsatser gennemføres ved frivillige aftaler. Efter indsigelse fra Miljøstyrelsen er dette ændret til, at indsatser gennemføres i videst mulig omfang ved frivillige aftaler.

  Oversigt over ændringer i planerne, resumé af høringssvar, samt kommunens bemærkninger kan ses i bilaget.  

  Efter planernes vedtagelse sendes der et svar til dem, som har indsendt høringssvar.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Natura 2000-handleplaner godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 09-08-2017

  Udsat.

  Afbud: Thomas Juhl

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-11-2017

  Teknik- og Miljøudvalg besluttede,

  at der sendes et brev til Miljø- og fødevareministeren, hvor udvalget udtrykker sin bekymring i forhold til Natura 2000-planernes grundlag og konsekvenser.

  Imod stemte Christian Gramstrup Lauridsen (O), Christian Panbo (A) og Helga Nørgaard (A).

  at Natura 2000-handleplanerne godkendes og projekter udføres i overensstemmelse med Politikken for gennemførelse af natur- og vandprojekter.

  Imod stemte Kurt Andresen (S) og Jens Wistoft (V) med bemærkning om, at grundlaget for lovgivningen ikke er fyldestgørende og konsekvenserne ikke er tilstrækkeligt belyst.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/2576, Sagsinitialer: LMTH

  Sagsfremstilling

  Badevandssæsonen 2017 er nu afsluttet.

  Sæsonen for kommunens almindelige badestrande er perioden 1. juni til 31. august, mens sæsonen for kommunens blå flag strande er forlænget til 15. september.

  Aabenraa Kommune har i 2017 udtaget prøver til kontrol af vandet for indhold af bakterier fra i alt 33 lokaliteter. Disse er fordelt på 11 blå flag strande, 14 almindelige strande og på 8 kontrolstationer.

  Badevandet inddeles i 4 kvalitetsgrupper: ”Udmærket”, ”God”, ”Tilfredsstillende” eller ”Ringe”. Klassifikationen bygger på statistiske beregninger på resultater fra de sidste 4 badevandssæsoner.

  Alle 11 blå flag strande er igen blevet klassificeret som ”Udmærket”.

  Af de 14 almindelige badestrande er 10 strande blevet klassificeret som ”Udmærket” og 4 strande som ”God”. Sidste år blev 12 strande klassificeret som ”Udmærket”, en som ”God” og en som ”Tilfredsstillende”.

  Fra sæsonen 2016 til 2017 er strandene Hostrupskov og Sønderstrand Syd faldet fra klassifikationen ”Udmærket” til ”God”, og Hotel Fakkelgården strand er steget fra ”Tilfredsstillende” til ”God”.

  Ved de 8 kontrolstationer er de 5 klassificeret som ”udmærket”, 2 stationer som ”Tilfredsstillende og en som ”Ringe”. Der er ikke sket ændring fra 2016.

  Dette betyder, at Aabenraa Kommune kan søge om blå flag igen til sæson 2018 på samtlige 11 blå flag strande, og at ingen strande har så ringe kvalitet, at badning skal frarådes.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  Badevandsbekendtgørelsen.

  Blå flag kriterier.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at orientering om badevandssæsonen 2017 tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-11-2017

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/45358, Sagsinitialer: lmje

  Sagsfremstilling

  Rottebekæmpelsen har i Aabenraa Kommune været varetaget af kommunens Entreprenørvirksomhed siden 2016. Opgaveplaceringen er valgt efter et udbud i 2015, som blev annulleret på baggrund af de indgåede bud, der var uforholdsmæssigt dyre.

  Det har været planen at sende opgaven i udbud i 2017 af forskellige årsager, herunder, at der er gjort gode erfaringer med et udbud i Tønder Kommune og at opgaven ikke er en kerneydelse for Entreprenørvirksomheden.

  På denne baggrund har der i budgetmaterialet for budget 2018 været angivet, at den endelige takstfastsættelse afventer udbudsresultatet.

  Der har i mellemtiden været et forslag til en ny bekendtgørelse på området i høring, hvor der lægges op til væsentlige udvidelser, bl.a. pligt til at bekæmpe i weekender og pligt til at sætte flere rottespærrer op. På denne baggrund har forvaltningen vurderet det uhensigtsmæssigt at gennemføre et udbud, inden bekendtgørelsens endelige version er kendt.

  Taksten for bekæmpelsen og opgavevaretagelsen hos Entreprenørvirksomheden fastholdes således, indtil de nye krav til opgaven er kendt. Herefter sendes opgaven i udbud.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-11-2017

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1805, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-11-2017

  Der blev orienteret om

  - Gadebelysning Kassø

  - Møde i Det grønne råd

  - Udbud vintervedligehold

  - Vejforhold Holbøl

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/1805, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 01-11-2017

  Intet.