Beslutningsprotokol

onsdag den 10. januar 2018 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Arne Leyh Petersen, Kurt Andresen, Eivind Underbjerg Hansen, Thomas Juhl, Jan Riber Jakobsen, Christian Panbo, Egon Madsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/37, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  I henhold til styrelseslovens § 22 vælger de stående udvalg selv deres formand. Formandens opgaver er at forberede, indkalde og leder udvalgets møder og drage omsorg for at dets beslutninger indføres i beslutningsprotokollen.

  Formanden kan på udvalgets vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. Borgmesteren underrettes forudgående om afgørelsen af sager, der ikke tåler opsættelse, medmindre der er tale om afgørelse, der ved lovgivningen er henlagt til udvalget.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 22

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget vælger en formand.       

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 10-01-2018

  Arne Leyh Petersen (O) blev valgt som formand.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/37, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  I henhold til bemærkningerne til styrelsesloven kan et udvalg vælge en næstformand blandet udvalgets medlemmer.

  Næstformanden varetager i formandens midlertidige fravær dennes opgaver.

  Lovgrundlag

  Styrelsesloven

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget vælger en næstformand.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 10-01-2018

  Kurt Andresen (S) blev valgt som næstformand.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/122, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  Teknik- og Miljøudvalget

  onsdag den 10. januar 2018

  mødelokale 412 på rådhuset.

  Indstilling

  KME indstiller,

  at dagsordenen godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 10-01-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/38, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Byrådet og Økonomiudvalget har fastsat sine møder for 2018, hvorefter fagudvalgene fastsætter egne møder.

  Det foreslås, at Teknik- og Miljøudvalgets møder afholdes onsdage kl. 9.00 – 12.00 på rådhuset i mødelokale 412.

  Uge 7, påskeugen, juli måned og uge 42 friholdes for møder.

  Forslag til TMU mødekalender 2018:

  · onsdag 10. januar

  · onsdag 7. februar

  · onsdag 7. marts

  · onsdag 4. april

  · onsdag 2. maj

  · onsdag 6. juni

  · sommerferie

  · onsdag 8. august

  · onsdag 5. september

  · onsdag 3. oktober

  · onsdag 7. november

  · onsdag 5. december

  Udover de nævnte mødedatoer foreslår forvaltningen, at der kalenderbookes til reserverede møder om onsdagen 14 dage efter det ordinære møde.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 22

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Teknik- og Miljøudvalgets mødekalender godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 10-01-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/39, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Direktøren introducerer Teknik- og Miljøudvalget til opgaverne og rammerne herfor.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at introduktionen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 10-01-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/14087, Sagsinitialer: dms

  Sagsfremstilling

  Tillæg nr. 4 til Aabenraa Kommunes spildevandsplan 2014–2017 -  Udvidelse af oplandet til Stenneskær Renseanlæg - er udarbejdet i forbindelse med, at Aabenraa Kommune ønsker at udlægge et område vest for Damms Gård i Felsted til boliger.

  Området ønskes separatkloakeret, dvs. spildevandet og overfladevandet tilsluttes det offentlige kloaksystem og afledes i to forskellige ledningssystemer.

  Spildevandet afledes via ledning til Stenneskær Renseanlæg. Den mindre tilførsel af spildevand til Stenneskær Renseanlæg vurderes at være af mindre betydning for miljøet.

  Regnvandet afledes via ledning til regnvandsbassin, hvorfra det løber videre til det rørlagte kommunevandløb nr. 11.1 Bjiselbæk.

  Teknik- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 20. september 2017 at sende forslaget i offentlig høring.

  Forslaget har været i offentlig høring i 8 uger frem til den 5. december 2017. Der er ikke kommet indsigelser eller bemærkninger til forslaget, og planen er derfor ikke blevet ændret.

  Sagen afgøres i byrådet.

  Planmæssige forhold

  Tillægget er udarbejdet i overensstemmelse med den samlede spildevandsplan 2014-2017 for Aabenraa Kommune.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2014-2017 godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 10-01-2018

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/13125, Sagsinitialer: lmje

  Sagsfremstilling

  Som følge af, at Assens Kommune den 31. december 2013 valgte at udtræde af MOTAS I/S, har MOTAS I/S udarbejdet et forslag til en udtrædelsesaftale og en vedtægtsændring.

  Vedtægtsændringerne består i følgende:

  - Assens Kommune skrives ud af listen over interessentkommuner

  - Antallet af suppleanter i repræsentantskabet ændres fra 7 til 3

  - Ændring af indkaldelsesprocedure

  - Beslutningsdygtighedsbestemmelsen ændres fra, at mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne skal være til stede, til at det er tilstrækkeligt, at de pågældende er repræsenteret

  Udtrædelsesaftalen består i, at Assens Kommune får udbetalt 350.000 kr. Heraf tages 266.000 kr. fra egenkapitalen og 84.000 kr. fra hensættelser, som Assens Kommune skal tilbageføre til tidligere kunder fra Assens.

  Med udtrædelsen af Assens Kommune reduceres MOTAS I/S til at består af 13 interessentkommuner imod de oprindeligt 15. Odense er trådt ud den 31. december 2012. Efter endt udbetaling af andele til begge interessenter har selskabet stadig positiv likviditet med stort set ændrede gebyrer.

  Vedtægtsændringerne er godkendt af et enigt repræsentantskab for MOTAS I/S den 11. juni 2014.

  I december 2016 har Statsforvaltningen truffet afgørelse om, at de ikke har bemærkninger til Assens Kommunes udtræden.

  Statsforvaltningen har i sammen meddelt, at en foreslået ændring af diæter ikke kan godkendes.

  MOTAS I/S’ bestyrelse har besluttet at sende vedtægtsændringerne, uden forslag om ændrede diæter til godkendelse i medlemskommunerne.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at vedtægtsændringen for MOTAS I/S godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 10-01-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/40278, Sagsinitialer: SBN

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommunes Grundsalgskontor har den 20. december 2017 fremsendt anmeldelse af 3,5 ha skovrejsning på matr. 13 Brunde, Rise.

  Byg, Natur & Miljø afviste den 21. december 2017 anmeldelsen, idet arealet ligger i et område, hvor skovrejsning er uønsket i henhold til Kommuneplan 2015 (negativområder). Forvaltningen har herefter behandlet anmeldelsen som en ansøgning om tilladelse til skovrejsning i negativområde.

  Baggrunden for at skovrejsning er uønsket er, at arealet i kommuneplanen er udlagt til boligområde.

  Grundsalgskontoret har imidlertid sat arealet til salg, idet det ikke længere ønskes benyttet til boligformål. Salget sker med vilkår om, at arealet skal tilplantes med skov.

  Kommunen kan vælge, at behandle anmeldelsen som en ansøgning om tilladelse/dispensation til skovrejsning i negativområder, hvis særlige forhold taler for det.

  Udpegningen af negativområder dækker store arealer, og det er nødvendigt at foretage konkrete skøn i forbindelse med ansøgning om skovrejsning indenfor disse områder.

  Det er forvaltningens vurdering, at der foreligger særlige forhold med hensyn til beskyttelse af grundvand og forøget naturværdi, som kan begrunde en tilladelse. Skovrejsningsarealet ligger i indvindingsoplandet til Rødekro Vandværk og i områder med særlige drikkevandsinteresser.

  Det er samtidig forvaltningens vurdering, at skovrejsningen ikke vil få indvirkning på de landskabelige forhold, idet skovrejsningsarealet et omkranset af eksisterende hegn og beplantning.

  Endelig har Miljøstyrelsen skriftligt tilkendegivet, at skovrejsningen ikke vil afkaste en udvidet skovbyggelinje på de tilstødende arealer.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Aabenraa Kommune har sat arealet til salg med vilkår om skovtilplantning. En evt. ny ejer forestår selv tilplantningen. Der er således ingen økonomi eller afledt drift af projektet for kommunen.

  Høring/udtalelse

  Der er ikke foretaget nabohøring, idet der ikke er nabobebyggelser i umiddelbar nærhed af skovrejsningsarealet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives tilladelse til skovrejsning på de 3,5 ha, som ligger i et område, hvor skovrejsninger ellers er uønsket.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 10-01-2018

  Udsat,

  idet adgang ved Grønnevej afklares inden næste udvalgsmøde.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/134, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Byrådet udpeger byrådsmedlemmer til deltagelse i åstedsforretninger.

  Der holdes åstedsforretning i forbindelse med en ekspropriation, for at fortælle berørte grundejere og brugere om ekspropriationens omfang, erstatningsforslag m.m.

  En åstedsforretning skal ledes af et byrådsmedlem.

  Byrådet har den 27. januar 2010 bemyndiget Teknik- og Miljøudvalget til at udpege et eller flere medlemmer af udvalget til at repræsentere byrådet ved åstedsforretninger. Bemyndigelsen gælder fortsat.

  Forvaltningen anbefaler, at Teknik- og Miljøudvalget udpeger to af udvalgets medlemmer til at deltage i åstedsforretninger.

  Lovgrundlag

  Lov om offentlige veje m.v.:

  § 101. Ved åstedsforretningen skal mindst 1 medlem af det byråd, der er vejmyndighed, deltage. Åstedsforretningen skal ledes af et medlem af byrådet.

  Der er også hjemmel til ekspropriation efter anden lovgivning, f.eks. via Planloven. I disse situationer anvendes dog også vejlovens regler om ekspropriation.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Teknik- og Miljøudvalget udpeger to af udvalgets medlemmer til at deltage i åstedsforretninger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 10-01-2018

  Arne Leyh Petersen (O) og Kurt Andresen (S) blev udpeget.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/122, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Der orienteres om:

  • Diskotek på Storetorv
  • Cykelpuljeansøgning

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 10-01-2018

  Der blev orienteret om

  • Støjklage vedr. diskotek på Storetorv
  • Cykelpuljeansøgning – afslag
  • Kloakering Lundsbjerg Møllevej.

  Orientering taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/122, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 10-01-2018

  Intet.