Beslutningsprotokol

onsdag den 7. februar 2018 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Arne Leyh Petersen, Kurt Andresen, Eivind Underbjerg Hansen, Thomas Juhl, Jan Riber Jakobsen, Christian Panbo, Egon Madsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/122, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  Teknik- og Miljøudvalget

  onsdag den 7. februar 2018.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at dagsordenen godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-02-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/34293, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Opgørelser over afsluttede anlægsprojekter i 2017 over 2 mio. kr. forelægges til godkendelse.

  Aflæggelsen skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for det år, hvori de pågældende anlægsarbejder er afsluttet.

  Sagen afgøres i byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Følgende anlægsprojekter over 2 mio. kr. på det skattefinansierede område er afsluttet:

  Anlægsprojekt

  (1.000 kr.)

  Bevilling

  Regnskab

  Afvigelse

  Sorte Pletter 2014

  2.800

  2.711

  89

  Camma Larsen Ledets vej

  2.055

  2.038

  17

  Hjelmallé

  5.033

  5.184

  -151

  I ALT

  9.888

  9.933

  -45

  Samlet er der et merforbrug på 0,045 mio. kr. Anlægsregnskab kan afsluttes idet der er et samlet mindreforbrug på Teknik- og Miljøudvalgets afsluttede anlægsbudget på 0,529 mio. kr. 

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at opgørelser over afsluttede anlægsregnskaber for 2017 med en bruttoudgift på minimum 2 mio. kr. godkendes

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-02-2018

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2501, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget har en forpligtigelse til løbende opfølgning af deres budget samt en initiativforpligtigelse overfor Økonomiudvalget og byrådet, når det gælder om at informerer om eventuelle merudgifter, og herunder at anvise finansieringsmuligheder.

  Af Aabenraa Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ(hovedregulativet) fremgår af punkt 4.4:

  ”Alle, som er tildelt budgetansvar og/eller økonomistyringsopgaver er forpligtet til løbende at overvåge forbrugsudviklingen og vurdere, om det forventede regnskabsresultat ved årets udgang vil være i overensstemmelse med budgettet”

  Endvidere er beskrevet:

  ”De stående udvalg foretager gennem økonomiudvalget indstilling til byrådet, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige jf. styrelseslovens § 21. stk. 1. Ansøgningen skal indeholde oplysning om bevillingens finansiering, såfremt denne kan finansieres helt eller delvis ved besparelser på andre bevillinger. Hvis ikke dette er muligt, skal konsekvenser for serviceniveauet beskrives”

  Teknik- og Miljøudvalget skal beslutte rapportering og hyppighed i forhold til at kunne opretholde ovenstående forpligtigelse.

  Rapportering i dag

  Budget og forbrug behandles i udvalget som følgende;

  Februar:

  Afsluttet Anlæg over 2 mio. kr. behandles til regnskab.

  Marts:

  Der gives en orientering om regnskabets resultat.

  Maj/november:

  Første og anden bevillingskontrol sikrer, at der er bevillingsmæssig dækning for aktiviteterne og får de bevillingsmæssige beslutninger på plads. Bevillingskontrollen bruges endvidere til at få en status drift og anlæg.

  Løbende:

  Potentielle budgetoverskridelser der ikke afklares i en bevillingskontrol, og som har en sådan karakter det kræver handling, forelægges af forvaltningen som enkeltsager i udvalget.

  Endvidere har udvalgets medlemmer mulighed for at følge koncernrapportering månedligt, hvor der via iPad er adgang til månedlig opfølgning på driften samt anlæg. Rapportering er opdateret senest den 10. kalenderdag i den efterfølgende måned. Dog er data ikke 100 % valid i supplementsperioden, hvor der udarbejdes årsregnskab.

  Der anbefales, at nuværende rapportering og budgetopfølgning fortsætter.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at nuværende rapportering og budgetopfølgning godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-02-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/508, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Det fælleskommunale Taxinævn Syd anbefaler byrådet i Sønderborg- og Aabenraa Kommune at taxinævnet nedlægges pr. 1. januar 2018.

  Baggrunden herfor er Folketingets vedtagelse af en ny taxilov pr. 1. januar 2018, som henlægger administrationen af taxilovgivningen til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, og som ikke længere giver særskilt hjemmel til dannelse af et taxinævn.

  Taxinævn Syd har på sit møde den 30. november 2017 besluttet at anbefale over for de to byråd, at taxinævnet nedlægges, og desuden anbefalet at tilsynet med eksisterende tilladelser efter taxiloven snarest muligt overdrages til Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen.

  Tilsynet med eksisterende tilladelser kan tidligst overdrages til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen pr. 1. juli 2018, og der skal gives et halvt års varsel.

  Taxinævnets sekretariat har varslet styrelsen om denne overdragelse allerede.

  Indtil overdragelsen af tilsynet kan ske, vil kommunerne fortsat have en mindre opgave med at sælge trafikbøger til eksisterende vognmænd, samt at påtegne attester i forbindelse med deres skift af vogn. Efter 1. januar 2018 skal alle ansøgninger om tilladelser på taxiområdet sendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

  Det fælles sekretariat for Taxinævn Syd vil sørge for den resterende administration i forbindelse med overdragelsen og nedlæggelsen, herunder indhente Ankestyrelsens godkendelse af nedlæggelsen.

  Sagen afgøres i byrådet.

  Lovgrundlag

  Det eksisterende Taxinævn Syd er oprettet som et § 60-fællesskab med hjemmel i den hidtidige taxilovs § 2a.

  Den nye Taxilov er vedtaget af Folketinget d. 14/12 2017.

  Økonomi og afledt drift

  Taxinævn Syd har været finansieret med et mindre tilskud fra Sønderborg- og Aabenraa Kommune, i forhold til indbyggertallet i kommunerne.

  Der er i budget 2018-2021 under Økonomiudvalget budgetteret med 0,027 mio. kr. i indtægter fra hyrevognsbestillinger og salg af trafikbøger. Endvidere er der budgetteret med 0,023 mio. kr. i udgifter til Taxinævn.

  De bevillingsmæssige ændringer medtages til bevillingskontrollen pr. 30. september 2018, idet resultatet for 2018 vil være kendt.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Taxinævn Syd nedlægges, i overensstemmelse med Taxinævn Syds anbefaling herom,

  at administrationen af eksisterende tilladelser efter taxiloven pr. 1. juli 2018 overdrages til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, og

  at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i bevillingskontrollen pr. 30. september 2018

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-02-2018

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/40278, Sagsinitialer: SBN

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommunes Grundsalgskontor har den 20. december 2017 fremsendt anmeldelse af 3,5 ha skovrejsning på matr. 13 Brunde, Rise.

  Byg, Natur & Miljø afviste den 21. december 2017 anmeldelsen, idet arealet ligger i et område, hvor skovrejsning er uønsket i henhold til Kommuneplan 2015 (negativområder). Forvaltningen har herefter behandlet anmeldelsen som en ansøgning om tilladelse til skovrejsning i negativområde.

  Baggrunden for at skovrejsning er uønsket er, at arealet i kommuneplanen er udlagt til boligområde.

  Grundsalgskontoret har imidlertid sat arealet til salg, idet det ikke længere ønskes benyttet til boligformål. Salget sker med vilkår om, at arealet skal tilplantes med skov.

  Kommunen kan vælge, at behandle anmeldelsen som en ansøgning om tilladelse/dispensation til skovrejsning i negativområder, hvis særlige forhold taler for det.

  Udpegningen af negativområder dækker store arealer, og det er nødvendigt at foretage konkrete skøn i forbindelse med ansøgning om skovrejsning indenfor disse områder.

  Det er forvaltningens vurdering, at der foreligger særlige forhold med hensyn til beskyttelse af grundvand og forøget naturværdi, som kan begrunde en tilladelse. Skovrejsningsarealet ligger i indvindingsoplandet til Rødekro Vandværk og i områder med særlige drikkevandsinteresser.

  Det er samtidig forvaltningens vurdering, at skovrejsningen ikke vil få indvirkning på de landskabelige forhold, idet skovrejsningsarealet et omkranset af eksisterende hegn og beplantning.

  Endelig har Miljøstyrelsen skriftligt tilkendegivet, at skovrejsningen ikke vil afkaste en udvidet skovbyggelinje på de tilstødende arealer.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Aabenraa Kommune har sat arealet til salg med vilkår om skovtilplantning. En evt. ny ejer forestår selv tilplantningen. Der er således ingen økonomi eller afledt drift af projektet for kommunen.

  Høring/udtalelse

  Der er ikke foretaget nabohøring, idet der ikke er nabobebyggelser i umiddelbar nærhed af skovrejsningsarealet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives tilladelse til skovrejsning på de 3,5 ha, som ligger i et område, hvor skovrejsninger ellers er uønsket.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 10-01-2018

  Udsat,

  idet adgang ved Grønnevej afklares inden næste udvalgsmøde.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-02-2018

  Godkendt.

  Christian Panbo (A) og Egon Madsen (A) undlod at stemme.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2049, Sagsinitialer: ajni

  Sagsfremstilling

  Arwos er underlagt Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold samt Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber. Det er Forsyningssekretariatet, som er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der er myndighed.

  Loven og bekendtgørelsen skal medvirke til, at vand- og spildevandsforsyningen drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne og giver lavest mulige, stabile priser for forbrugerne, samt medvirke til at sikre og udvikle en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsynings-sikkerheden, klimaet og naturen

  Et vandselskabs økonomiske ramme kan øges med et tillæg, der udgør vandselskabets samlede afholdte omkostninger, til statsligt eller kommunalt fastsatte, pålagte eller godkendte mål.

  Bestyrelsen for Arwos har på møde den 20. november 2017 besluttet, at man gerne vil understøtte kommunens positive erhvervsudvikling med høj sikkerhed og kvalitet på vandområdet, og at Arwos som følge heraf gerne vil certificeres efter ISO 22000 standarden, der er en fødevaresikkerhedsstandard, hvor man identificerer de kritiske risikofaktorer og steder, hvor der kan være fare for forurening af vandet, og derefter sørge for, at risikoen for forurening løbende minimeres og sikkerheden derved øges. I risikoanalysen indgår hygiejne og mikrobiologiske og kemiske forureninger som væsentlige parametre.

  Procedurer, handlinger, kontroller osv. bliver nøje beskrevet og kvalitetsniveauet fastsættes for det arbejde, som udføres. Beskrivelserne og dokumentationen skal sikre et højt kvalitetsniveau af drikkevandet, leveringssikkerhed og serviceniveau generelt.

  Arwos har fremsendt beskrivelse af målet og de konkrete tiltag, der skal iværksættes for at nå målet.

  Målet er, at indføre ISO 22000. Standarden skal indarbejdes i Arwos’ ledelsessystem.

  Den forventede omkostning til ISO 22000 certificeringen er ca. 320.000 kr. Arwos oplyser, at det er muligt, dog pt. ikke forventet, at certificeringen medfører takststigning.

  Arwos vil søge Forsyningssekretariatet om, at få øget den økonomiske ramme med et tillæg til implementering af ISO 22000. Forsyningssekretariatets godkendelse kræver bl.a. at, Arwos indhenter Kommunens godkendelse af målet og aktiviteten.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Ingen økonomiske konsekvenser for kommunen

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Arwos’ mål om ISO 22000 certificering godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-02-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/39, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Der gives en introduktion til opgaveområderne vedr. natur og miljø.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at introduktionen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-02-2018

  Udsat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/39, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Der introduceres til opgaverne vedr. vandløb og rammerne herfor.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at introduktionen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-02-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/122, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Der orienteres om:

  • Naturplan Kassø
  • Vintertjeneste almene institutioner

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-02-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/122, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-02-2018

  Intet.