Beslutningsprotokol

onsdag den 7. marts 2018 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Arne Leyh Petersen, Kurt Andresen, Eivind Underbjerg Hansen, Thomas Juhl, Jan Riber Jakobsen, Christian Panbo, Egon Madsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/122, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  Teknik- og Miljøudvalget

  onsdag den 7. marts 2018.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at dagsordenen godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-03-2018

  Godkendt, idet punkterne 29 og 30 udsættes og der indkaldes til ekstraordinært møde i Teknik- og Miljøudvalget den 21. marts 2018.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/31364, Sagsinitialer: kelu

  Sagsfremstilling

  Ved mødet orienteres der om principperne i den fremtidige spildevandsplan 2018-2021 for Aabenraa Kommune, herunder:

  - Grundforholdene i en spildevandsplan

  - Det juridiske omkring en spildevandsplan

  - Forventet indhold i planen – herunder målsætninger og virkemidler, fx øgede vandmængder

  - Hvad der forventes at blive ændret i forhold til den eksisterende spildevandsplan, herunder rettelser i forhold til kloakeringsprincipper

  - Er der nogen særlige ønsker politisk set?

  Forslag til spildevandsplanen forventes forelagt til politisk behandling i juni 2018.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-03-2018

  Taget til efterretning.

  Punktet genoptages på næstkommende udvalgsmødet den 21. marts 2018 med henblik på at drøfte proces og politiske mål.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/43274, Sagsinitialer: kelu

  Sagsfremstilling

  Området ved Lundsbjerg Møllevej,

  omfattende ejendommene Lundsbjerg Møllevej 3 – 40 er planlagt kloakeret i Spildevandsplanen 2014-2017.

  Kloakering er sat i gang.

  Der er indgivet en klage til Ankestyrelsen i februar 2018.

  Der orienteres nærmere om sagen på mødet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-03-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4414, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med etablering af vejadgang fra Kassøvej til datacentergrunden i lokalplanområde 88, indgår Aabenraa Kommune aftale med grundejeren om at kommunen sørger for at etablere de nødvendige svingbaner på Kassøvej ved den kommende indkørsel til grunden.

  Anlægget består af en højre- og en venstresvingsbane på Kassøvej, samt en helle på adgangsvejen. Se vedlagte situationsplan.

  Svingbaner og adgangsvej anlægges i foråret 2018.

  Aabenraa Kommune betaler i første omgang for hele anlægget inkl. rådgiverydelser og administration, hvorefter kommunen opkræver grundejer for de samlede udgifter.

  Med denne sag anmodes byrådet om at stille finansiering til rådighed til udførelse af anlægget, indtil grundejer har refunderet kommunen for anlægsudgiften.

  Anlægget kræver areal fra datacentergrunden samt et mindre areal fra Energinets grund ved transformator­stationen.

  Der er indgået aftale om erhvervelse af disse arealer til offentlig vej.

  Den samlede anlægsudgift er skønnet til 2,1 mio. kr.

  Sagen afgøres i byrådet.

  Lovgrundlag

  Adgang til datacentergrunden kræver tilladelse efter vejlovens § 49, og i den forbindelse har kommunen hjemmel til at stille vilkår om ombygning af den offentlige vej.

  Kommunen kan kræve selv at udføre de krævede anlæg for ansøgerens regning.

  Aftalen om anlæg af svingbaner gør det overflødigt at lade adgangstilladelsen indeholde vilkår om vejombygning.

  Planmæssige forhold

  Anlæg af datacenteret og vejadgangen er omfattet af lokalplan nr. 88.

  Økonomi og afledt drift

  Anlægsudgiften skønnes til 2,1 mio. kr., som finansieres af en forventet indtægt fra grundejer på projektets samlede udgifter.

  Aabenraa Kommune vil få afledte driftsudgifter til svingbaneanlægget på 0,032 mio. kr. årligt.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der til projektet ”Svingbaner Kassøvej” afsættes et rådighedsbeløb på 2,1 mio. kr. i udgifter og 2,1 mio. kr. i indtægter, netto 0 kr.,

  at der gives anlægsbevilling på 2,1 mio. kr. til projektet ”Svingbaner Kassøvej”,

  at der gives indtægtsbevilling på 2,1 mio. kr. til projektet ”Svingbaner Kassøvej”,

  at de afsatte rådighedsbeløb, netto 0 kr., frigives, og

  at politikområdet ”Drift af veje og parker” under Teknik- og Miljøudvalget tilføres 0,032 mio. kr./år i afledt drift når projektet er afsluttet, finansieret af puljen ”afledt drift” under Økonomiudvalget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-03-2018

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37264, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget anbefales her at godkende det forslag til trafikplan vedrørende byggeriet af datacentre ved Kassø, som i perioden 4. til 22. januar 2018 har været i offentlig høring.

  Trafikplanens formål er at klarlægge hvilke trafikale og vejtekniske udfordringer der kan forventes i forbindelse med byggetrafik og ved den efterfølgende driftstrafik til datacentrene. Planen er ikke en detailforskrift for trafikale tiltag, men danner grundlag for drøftelser med entreprenører og bygherrer, til sikring af en hensigtsmæssig fordeling af trafik på vejnettet og til begrænsning af gener for naboerne i området.

  Naboerne i Kassøområdet modtog forslaget til trafikplan den 19. december 2017, to uger forud for den offentlige høringsperiode.

  Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret om trafikplanen på  mødet den 6. december 2017.

  Aabenraa Kommune har endnu ikke drøftet trafikforhold med en kommende entreprenør på Apples byggeri, og der er derfor ingen afklaring af hvordan entreprenøren forestiller sig en byggepladsplacering eller trafikken dertil.

  Trafikplanen anvendes ikke som en endelig beslutning om hvordan vejnettet skal indrettes under og efter byggefasen. Men planen gør opmærksom på nogle udfordringer på strækninger og i kryds, som det givetvis vil blive aktuelt for Aabenraa Kommune at skulle forholde sig til.

  Trafikplanens anbefalinger om svingbaner på Kassøvej er allerede under forberedelse, og udføres ved indkørslen til Apples område i foråret 2018.

  Driftsmæssigt er det under forberedelse at udlægge en asfaltforstærkning på Kassøvej, ligesom det undersøges hvordan Arnhøjvej kan fornys og udvides i bredden. I denne forbindelse er der kontakt til Arwos af hensyn til mulighederne for samtidig udførelse af vejarbejde og ledningsarbejde.

  Forvaltningen vurderer, at det fremlagte forslag til trafikplan giver et tilstrækkeligt grundlag for mere detaljerede enkeltbeslutninger om indretningen af vejnettet i bygge- og driftsfasen.

  I den kommende tid vil behovet for egentlige anlæg blive vurderet. Trafikplanen gør her opmærksom på en række anlæg der bør overvejes, fx cykelsti eller cykelbaner langs Kassøvej.

  Den nødvendige finansiering fra Aabenraa Kommune vil blive indstillet via Teknik- og Miljøudvalget herefter.

  Høring/udtalelse

  Den 8. januar 2018 blev der i et fyldt Hjordkær Forsamlingshus holdt informationsmøde om trafikplanen.

  Der er indkommet 25 høringssvar, som alle er vedlagt i kopi. Der vedlægges desuden en opsamling på alle høringssvar, med Kultur, Miljø & Erhvervs forslag til hvilken betydning høringssvaret kan få for trafikplanen.

  De indkomne høringssvar dækker de samme forhold som blev drøftet på informationsmødet i forsamlingshuset.

  Høringssvarene understøtter hovedsageligt trafikplanens opmærksomhedspunkter. Forvaltningen finder det ikke relevant at høringssvarene medfører en ændring af trafikplanens tekst, men at de bør indgå som bilag til trafikplanen.

  Hovedvægten i høringssvarene ligger på trafikforhold på Kassøvej, Kirkegade, Nr. Ønlevvej og Arnhøjvej, og med forslag til hvordan trafik kan reguleres.

  Flere høringssvar drejer sig om trafikforhold for bløde trafikanter på Hellevadvej, som ikke har været behandlet i trafikplanen, bortset fra tilslutningspunktet mellem Hellevadvej og Mjølsvej.

  Hellevadvej er en overordnet trafikvej i kommunen, og vil kunne håndtere en større trafikmængde end i dag. Da der samtidig er en cykelforbindelse langs Hydevadvej, har Hellevadvej ikke fået opmærksomhed i trafikplanen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslaget til trafikplan godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-03-2018

  Godkendt.

  Teknik- og Miljøudvalget kvitterer for de indgåede høringssvar. Ønsket om anlæg af cykelsti langs Hellevadvej vil indgå i de fremtidige drøftelser af kommunens stiplan.

  Teknik- og Miljøudvalget vil derudover sikre, at der foretages den nødvendige skiltning og indgås aftaler med entreprenør om byggepladstrafikken.

  Forholdet ved krydset mellem Hellevadvej og Mjølsvej undersøges nærmere af forvaltningen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/5171, Sagsinitialer: DMM

  Sagsfremstilling

  I 2017 gennemførte Arwos et forsøg med indsamling af tekstiler i Tinglev. Formålet var at afprøve, om der effektivt kunne hustandsindsamles tekstiler, som ikke er salgbare i genbrugsbutikker, for på den måde at flytte mængder fra dagrenovationen til genanvendelse. Baggrunden er, at der er opstået et marked for genanvendelse af tekstiler, fx som isoleringsmateriale.

  Forsøget viste, at der de indsamlede mængder var jævnt fordelt i hele forsøgsperioden. Dette indikerer, at ordningen er taget godt imod, og at den ikke kun var interessant i opstarten.

  Stikprøver viste, at ca. 11 % af de indsamlede tekstiler vurderes at kunne være solgt i en af de lokale butikker. Det salgbare tøj var indeholdt i ganske få poser. Hovedparten af poserne indeholdt ikke salgbart tøj. Den salgbare andel af tøjet vurderes at være tilsvarende den andel, man må forvente at finde i dagrenovationen, hvis der ikke indsamles tekstil.

  Arwos ønsker at rulle ordningen ud i hele kommunen og implementere den i det nye regulativ for husholdningsaffald.

  Indsamlingen af tekstiler er tænkt at skulle foregå ved, at borgerne bortskaffer tekstiler i særlige plastikposer sammen med genbrugsordningen for papir, pap og blød plast. Alle husstande får udleveret en rulle med 10 poser. Når poserne er brugt op, kan der hentes en ny rulle pose i genbrugsbutikkerne. Arwos forventer, at der skal husstandsomdeles en rulle poser ca. 1 gang om året.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Planmæssige forhold

  Indsamling af tekstiler vil blive del af det reviderede affaldsregulativ, såfremt ordningen besluttes.

  Økonomi og afledt drift

  Al affaldsindsamling er takstfinansieret.

  Ændringer i indsamlingen vil således ikke have økonomiske konsekvenser for Aabenraa Kommune.

  For hvert ton affald der flyttes fra dagrenovationen til genbrugsbeholderen er der med de nuværende priser en fortjeneste på 2.000 kr.

  Udgifterne til indførelse og drift er lave, da der benyttes en allerede eksisterende ordning. Der er udgifter til poserne, indsamling og sortering. Beregninger viser, at hvis der indsamles over 126 ton tekstil om året, vil der med de nuværende afsætningspriser være et overskud på ordningen. Indførelse af ordningen medfører derfor ikke takststigninger for genbrugstaktsen.

  Arwos vil stå for informationsmaterialet til borgerne og de afledte henvendelser.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at indsamlingsordningen af tekstiler implementeres i Aabenraa Kommune.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-03-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/9829, Sagsinitialer: DMM

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommunes regulativ for husholdningsaffald er ikke længere tidssvarende, hvilket gør det vanskeligt at regulere sager om husholdningsaffald.

  Forvaltningen har derfor udarbejdet et nyt forslag til et regulativ. Med dette nye regulativ har Aabenraa Kommune bedre muligheder for vejledning og lovlige handlemuligheder i forbindelse med den daglige sagsbehandling og håndhævelse. Samtidig opnås et mere gennemskueligt regelsæt for kommunens borgere og for Arwos, som driver kommunens indsamlingsordning.

  Et af de områder, hvor der er sket en gennemgribende revidering er indretning af adgangsveje hos borgerne. Dette skyldes blandt andet, at Aabenraa Kommune har ansvaret for at sikre, at arbejdsmiljøreglerne er overholdt for de renovationsmedarbejdere, der er tilknyttet ordningen.

  Indsamling af tekstiler ved husstandene er indsat som et punkt i regulativet. Emnet har været behandlet i et tidligere punkt i dagsordenen. Hvis punktet ikke er vedtaget, skal det tages ud af regulativet.

  Ændringerne er opsummeret i vedlagte ændringsnotat.

  Der vil blive udarbejdet informationsmateriale til borgerne i samarbejde med Arwos.

  Forud for endelig godkendelse af regulativet, skal udkastet i offentlig høring i 4 uger.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  Regulativ for husholdningsaffald udarbejdes i medfør af Affaldsbekendtgørelsen.

  Økonomi og afledt drift

  Indsamling af affald er takstfinansieret og en ændring af regulativet vil derfor ikke medføre øgede eller ændrede udgifter for kommunen.

  Der forventes ingen takstændringer på baggrund af de ændrede regulativ.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag for Regulativ for husholdningsaffald sendes i offentlig høring i 4 uger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-03-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/39, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Der gives en introduktion til opgaveområderne vedr. natur og miljø.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at introduktionen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-02-2018

  Udsat.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-03-2018

  Udsat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4000, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  Der gives en introduktion til opgaver og indhold under politikområderne:

  1. Ejendomme
  2. Drift af Veje og Parker
  3. Belægninger og bygværker
  4. Vintertjenesten
  5. Vejtrafik
  6. Entreprenørgård
  7. Kollektiv trafik

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at introduktionen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-03-2018

  Udsat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/6694, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget skal i denne sag tage stilling til om Aabenraa Kommune skal deltage i et forsøg med transport af elever til ungdomsuddannelser. Deltagelse kræver en medfinansiering af forsøget.

  Sydtrafik og Vejen Kommune har besluttet at ansøge Trafikstyrelsen om støtte til et forsøg med transport til ungdomsuddannelser (en såkaldt Flex Pendler-ordning), og Sydtrafik har henvendt sig til Aabenraa Kommune med spørgsmål om deltagelse.

  Formålet med en eventuel fremtidig Flex Pendler-ordning er at sikre kortere transporttid for unge som har lang transporttid mellem hjem og uddannelsessted, og dermed sikre højere uddannelsesprocent, højere fremmøde og lavere frafald.

  Med Flex Pendler-forsøget ønskes det bl.a. undersøgt

  - hvordan direkte kørsel mellem bopæl og uddannelsessted (inden for de rammer som forsøget tilbyder) vurderes som alternativ til den almindelige, kollektive trafik (via interviews med eleverne undervejs i forsøget),

  - hvordan kørselsordningen kan udføres af de vogne som allerede er i gang med at køre flextrafik, samt hvad udgiften i sidste ende bliver, og

  - om elevens fremmøde på uddannelsesinstitutionen understøttes.

  Resultaterne fra en forsøgsordning vil også give brugbar viden til fremtidige kørsler under ”Den Sammenhængende Rejse”, hvor den almindelige, kollektive trafik kobles med flextrafik

  Baggrunden for Sydtrafiks henvendelse til netop Aabenraa Kommune er de drøftelser som fandt sted på et fælles møde den 31. august 2017 mellem Teknik- og Miljøudvalget, det daværende § 17 stk. 4 udvalg om kollektiv trafik samt Sydtrafik. Drøftelserne drejede sig bl.a. transport udfordringer fra landdistrikter og om at anvende flextrafik-produkterne yderligere.

  Endelig er Aabenraa Kommunes geografi relevant, da der fra flere områder er lang transporttid til uddannelsessteder.

  Forsøgsordningen vil medføre en vis administration fra Aabenraa Kommune, som dog vurderes begrænset, hvis antallet af forsøgspersoner ikke bliver for højt.

  Sydtrafik står for at ansøge Trafikstyrelsen om puljemidler til medfinansiering af forsøget (50 % tilskud).

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Under flextrafikken betales der alene for den kørsel der udføres. Hvis eleven ikke bestiller en vogn, koster det ikke kommunen noget i tilskud.

  Aabenraa Kommune fastsætter egenbetalingen fra eleven.

  Sydtrafik skønner, at hvis kørselsordningen Flex Pendler anvendes maksimalt i et helt år, så vil det koste 60-70.000 kr. pr. elev pr. år.

  Hvis forsøgsordningen oprettes i et halvt år med fx 5 elever fra Aabenraa Kommune, så vil medfinansieringen fra Aabenraa Kommune skulle være ca. 81.000 kr., forudsat maksimal benyttelse (tur/retur hver skoledag).

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Aabenraa Kommune deltager i Flex Pendler-forsøget med 5 elever, og

  at finansieringen af Aabenraa Kommunes andel i forsøget sker via politikområdet Kollektiv Trafik, busdrift, under Teknik- og Miljøudvalget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-03-2018

  Udsat, idet forvaltningen undersøger økonomi og elevantal nærmere.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7192, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages beslutning om ændring af styringsformen, der ligger til grund for Kultur, Miljø & Erhvervs udmøntning af service på udvalgte politikområder under Teknik- og Miljøudvalget. Styreformen er i dag en Bestiller-Udfører-Modtager model, kaldet BUM.

  Der er til sagen bilagt en beskrivelse af styreformerne, og et inspirationskatalog udarbejdet for Finansministeriet og KL om BUM og HOD.

  Ved indgåelse af budget 2018-2021 er det besluttet, at undersøge, om der kan være fordele ved at ændre styreformen til Helhedsorienteret drift (HOD) i lighed med andre kommuner.

  På den baggrund har forvaltningen afsøgt mulighederne og potentialet herved. Forvaltningen har bl.a. haft ledelsesrepræsentanter på studietur i Haderslev, Aalborg, Herning og Esbjerg, som alle er kommuner, der har besluttet at udskifte BUM til fordel for en helhedsorienteret styreform.

  BUM-modellen har virket effektiv i perioden efter kommunesammenlægningen og til nu. Den har været årsag til harmoniserede serviceniveauer på tværs af sammenlagte kommuner og ikke mindst øget Aabenraa Kommunes fokus på konkurrence og økonomi på området. Derved er der opbygget det beredskab, der indtil nu har medført, at Entreprenørgården har fastholdt opgaver og kontrakter inden for vejdrift, drift af idræts- og fritidsanlæg og vandløbs- og naturområderne.

  Entreprenørgården har gennem en årrække med fokus på udbud og entreprenørskab vist evne til at generere økonomisk overskud.

  HOD:

  Ved helhedsorienteret drift er fokus på at nedbryde bureaukrati ved at etablere det fulde partnerskab med sammenlægning af de økonomiske og personalemæssige ressourcer hos bestiller og udfører funktionerne i en fælles driftsfunktion.

  Overordnet er målet med HOD at sikre rammerne for udvikling og værdien for borgere og brugere med afsæt i en sund økonomi og positiv effekt. I denne styreform er organisationen agil og i konstant udvikling. Det medfører helt konkret muligheder for at indgå i nye samarbejdsformer med borgere, lokalråd eller andre interessenter. Disse muligheder er i dag underlagt begrænsninger, fordi BUM medfører kontraktslige forpligtigelser mellem forvaltning og Entreprenørgård/leverandør. Ved at omlægge driftsformen og standse alle genudbud på Entreprenørgårdens nuværende kontrakter muliggøres det, at kommunen kan indgå i nye samarbejder med borgere og frivillige på området. Fællesskaber og helheder bliver således et omdrejningspunkt for måden at arbejde på.

  Om udbud:

  Aabenraa Kommune udbyder i dag langt størstedelen af serviceydelser på politikområderne under Teknik- og Miljøudvalget. Med HOD vil forvaltningen fortsat udbyde ydelser. Der er således fortsat udbud af bl.a. vintertjeneste, asfalt, drift på belysnings- og signalanlæg, grusvejes vedligeholdelse, bro- og bygværker. Forvaltningen vil af egen drift bruge udbud på de nuværende kontraktområder til hele tiden at fastholde evnen til økonomisk effektiv drift, til benchmarking og til at udvikle eventuelle samarbejder og partnerskaber med 3. part, det være sig andre kommuner eller private virksomheder. Forvaltningen kan i HOD også hjemtage udbudte ydelser, når det påvises, at kommunen selv kan udføre opgaven bedst og billigst.

  Implementering/Transaktionsomkostninger

  Erfaringerne fra de besøgte kommuner viser, at organisationsudviklingen smidiggøres med konsulentbistand til ledelsesmæssig sparring og procesunderstøttelse. Der er i budgetaftalen 2018-2021 anvist 0,2 mio. kr. til udarbejdelse af diverse rapporter, der skal afdække potentiale ved ændret driftsform til HOD. Kultur, Miljø & Erhverv vurderer, at pengene til undersøgelsen i stedet bedst bruges til organisationsudvikling i en implementeringsperiode.

  Entreprenørgården drives i dag som en decentral enhed, og det vil af hensyn til den helhedsorienterede driftsform være nødvendigt at ændre dette.

  Tidsplan og proces.

  Erfaringerne fra de besøgte kommuner viser, at det tager tid at omstille fra BUM til HOD. Det er forvaltningens forventning, at organisationsændringen kan være på plads ved årets udgang, hvilket også giver de bedste muligheder for at tilpasse budgetmæssige beslutninger til regnskabsårets afslutning og et nyt budgetårs start.

  Med en politisk beslutning om, at omlægge driftsformen til Helhedsorienteret drift vil forvaltningen hurtigst muligt igangsætte en proces, der inddrager MED-organisationen og berørte medarbejdere i organisationsudviklingen. 

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at styreformen for driftsområderne under politikområderne Drift af veje og parker, Belægninger og bygværker og Entreprenørgården omlægges til Helhedsorienteret drift,

  at genudbud af ydelser, som i dag ligger i kontrakt hos Entreprenørgården, standses på baggrund af omlægning af styreform,

  at Kultur, Miljø & Erhverv igangsætter høring om ændret styreform i MED-organisationen, idet kompetencen til afledte organisationsændringer ligger i denne forvaltning, og

  at organisationsudvikling og – omlægning straks igangsættes og afsluttet med årets udgang.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-03-2018

  Udsat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/34293, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Driftsregnskab 2017

  Det samlede regnskabsresultat for driften udviser et mindreforbrug på 7,288 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

  Tabel 1.1 Økonomisk oversigt – drift (1.000 kr.)

  Politik område

  Korr. Budget

  Forbrug

  Afv.

  Ansøgt overf.

  Netto afv.

  Entreprenør

  Gården

  2.482

  -3.035

  5.517

  1.956

  3.561

  Vintertj.

  13.479

  8.248

  5.231

  5.231

  Drift Veje og parker

  49.507

  50.588

  -1.081

  -1081

  Belægn. og bygværker

  35.313

  38.912

  -3.598

  -3.598

  Komm. Ejendomme

  1.329

  1.433

  -104

  -101

  -3

  Vejtrafik

  2.237

  2.238

  -1

  0

  -1

  Kollektiv trafik

  24.302

  23.557

  745

  587

  158

  Gis og digitalisering

  1.515

  1.505

  10

  0

  10

  Natur

  9.848

  9.277

  571

  569

  2

  Miljø

  786

  786

  0

  0

  I ALT

  140.798

  133.510

  7.288

  3.563

  3.725

  Der er søgt om overførsler i henhold til reglerne for Dialogbaseret aftalestyring jf. bilag 2.3 til kasse- regnskabsregulativet. Samlet er søgt overført 3,563 mio. kr.

  Garantiområder:

  Institutioner kan overføre max 4 % af deres bruttoudgifter til næste år. Samlet søges overført 2,043 mio. kr., hvoraf de 1,956 mio. kr.er overførsel på Entreprenørgården.

  Puljer og projekter:

  Puljeprojektmidler er primært kendetegnet ved, at der i projektet er involveret en tredje part. Endvidere indgår puljer som direkte er nævnt som pulje/projekter i retningslinjerne. For disse puljer gælder dog, at mindreforbrug over én mio. kr. som udgangspunkt ikke overføres, men kan søges overført under kategorien ”Øvrige overførsler”

  Teknik- og Miljøudvalget søger overført 0,770 mio. kr., hvoraf ”Vintertjenesten”,” Drift af veje og parker” samt ”Belægninger og bygværker” udgør 0,552 mio. kr.

  Øvrige Overførsler:

  Øvrige overførsler overføres ikke, men der kan søges om overførsel, hvis der er tale om en betalingsforskydning, eller der foreligger beslutninger eller direkte fejl. Teknik- og Miljøudvalget søger overført 0,750 mio. kr. De 0,500 mio. kr. vedrører ”Kollektiv trafik” som svarer til forventet efterregning for 2017, der opkræves i 2018.

  Anlæg 2017

  Det samlede regnskabsresultat for anlæg udviser et mindreforbrug på 3,611 mio. kr.

  Tabel 1.2 Anlæg 2017 (1.000 kr.)

  Anlæg

  Korr. Budget

  Regnskab

  Afvigelse

  Ansøgt overført

  Igangværende anlæg

  18.161

  15.078

  3.083

  -600

  Afsluttede anlæg

  12.488

  11.959

  529

  I ALT

  30.649

  27.037

  3.612

  -600

  Der tilføres 4,212 mio. kr. til kassen. Fra projektet ”Ny pumpestation ved Dr. Margrethesvej” tilføres 3,682 mio. kr., som skyldes medfinansiering fra Arwos. Endvidere tilføres 0,529 mio. kr. fra afsluttede anlæg.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller

  at orientering om regnskab 2017 tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-03-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/30539, Sagsinitialer: SBN

  Sagsfremstilling

  Den Danske Naturfond har i september 2017 erhvervet Kollund Skov op til den dansk-tyske grænse ved Flensborg Fjord.

  Den 130 ha store skov var tidligere ejet af Flensborg By, men byen valgte i 2006 at sælge skoven til et privat selskab.

  Kollund Skov er et af de få steder i Danmark med oprindelig skov, og den ligger meget naturskønt med stejle skrænter ned til Flensborg Fjord. Et af Gendarmstiens smukkeste forløb går gennem Kollund Skov.

  Den Danske Naturfond har erhvervet skoven med det primære formål at beskytte og forbedre biodiversiteten. Skoven rummer flere sjældne dyr og planter, og i vandhullerne lever bl.a. Bjergsalamander, der kun findes naturligt i skovene ved Flensborg Fjord og omkring Aabenraa.

  Samtidig er det fondens ønske, at de rekreative muligheder i skoven udvikles til glæde for borgerne i Kollund, Kruså og Harrislee/Flensborg. Etableringen af nye friluftsfaciliteter skal naturligvis ske under hensyntagen til de eksisterende naturværdier.

  Aabenraa Kommune har i den forbindelse indgået en samarbejdsaftale omkring udvikling af de rekreative tilbud i Kollund Skov.

  Der er nedsat et lokalt brugerråd med repræsentanter fra både dansk og tysk side. Brugerrådets første opgave har været at bidrage til en ”Plan for friluftsliv i Kollund Skov”. Med denne plan er der lagt rammer for etablering af nye stier, primitive overnatningspladser, udekøkken, P-plads og informationsmateriale mv.

  Forvaltningen har søgt Friluftsrådet om tilskud til friluftsfaciliteterne, og der er netop meddelt tilsagn om et tilskud på 0,2 mio. kr.

  Byrådet har i 2017 bevilget 0,5 mio. kr. til friluftsfaciliteter og Teknik- og Miljøudvalget har tildelt 0,1 mio. kr. til årlige driftsudgifter.

  Aabenraa Kommune har i forvejen driften af Gendarmstien, og det er aftalt med Den Dansk Naturfond, at kommunen også forestår driften af de nye friluftsfaciliteter.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-03-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/122, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  • Procesplan for Apples etablering
  • Tinglev Mose

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-03-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/122, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-03-2018

  Intet.