Beslutningsprotokol

onsdag den 4. april 2018 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Arne Leyh Petersen, Kurt Andresen, Eivind Underbjerg Hansen, Thomas Juhl, Jan Riber Jakobsen, Christian Panbo, Egon Madsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/122, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  Teknik- og Miljøudvalget

  onsdag den 4. april 2018.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at dagsordenen godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-04-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/27426, Sagsinitialer: HSO

  Sagsfremstilling

  Fremlæggelse v/Aabenraa Byhistoriske Forening

  Som indledning til punktet deltager formand og næstformand i Aabenraa Byhistoriske Forening (Erik Nielsen og Erik Dahlgren) med henblik på at forelægge sit ønske om kommunal støtte til et kombineret projekt vedrørende renovering af mølleværket samt vandtilførsel til Slotsvandmøllen.

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommune har i 1994 overdraget Slotsvandmøllen til Byhistorisk Forening.

  Efter kommunens gennemførelse af et fiskepassageprojekt vedrørende adskillelse af Mølleåen og mølledammen i 2013 har der været drøftelser mellem Aabenraa Byhistoriske Forening og Aabenraa Kommune omkring manglende vand til driften af møllehjulet.

  Kommunen har undersøgt forskellige løsninger, som vil kunne sikre mere vand til møllen. Konklusionen er, at den bedste løsning vil være etablering af en pumpe, som returnerer vandet til den øvre mølledam. Dette er foreningen enig i.

  Projektet vil koste 0,950 mio. kr. i anlægsudgifter. Hertil kommer udgifter til strøm samt tilsyn og vedligeholdelse (ca. 0,015 mio. kr. årligt, afhængigt af omfanget af drift).

  Foreningen har samtidig fået udarbejdet et projekt for renovering af mølleværket, som er i dårlig forfatning. Renoveringen er en forudsætning for udnyttelse af den øgede vandtilførsel, og de to projekter hænger derfor snævert sammen.

  Der er som følge heraf udarbejdet en fælles ansøgning om fondsstøtte til de to projekter, se bilag. Ansøgningen forudsætter som udgangspunkt en finansiering fra kommunen, eller supplerende fonde, på minimum 0,458 mio. kr. Hertil kommer opgaver og udgifter vedrørende drift og vedligeholdelse af pumpen, som foreningen ikke ønsker at påtage sig.

  Foreningen ønsker, at tildelte støttemidler går først til dækning af udgifterne til renovering af mølleværket og derefter til etablering af en pumpe.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forvaltningen afsøger muligheder for kommunal støtte, herunder eventuelle muligheder for finansiering på tværs af flere relevante udvalg.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-04-2018

  Godkendt, idet udvalget ønsker at tale for en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. og 0,015 mio. kr. i årligt driftstilskud ved budgetforhandlingerne 2019-2022. Med tilkendegivelsen opfordrer udvalget foreningen til at søge fondsstøtte.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/2591, Sagsinitialer: NMOES

  Sagsfremstilling

  Ved mødet orienteres om principper og muligheder for LAR (Lokal Afledning af Regnvand) i eksisterende byområder.

  En repræsentant fra Arwos deltager i mødet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-04-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/5098, Sagsinitialer: heh

  Sagsfremstilling

  Padborg Fjernvarme har den 8. februar 2017 fremsendt ansøgning om godkendelse af projektforslag for konvertering af naturgas til fjernvarme i Smedeby og fjernvarmeforsyning af Lyreskoven.

  Projektområderne fremgår af bilag. 

  Projektforslaget omfatter et eksisterende boligområde i Smedeby, med 79 helårsboliger der opvarmes med naturgas

  Projektforslaget omfatter desuden fjernvarmeforsyning af 8 nye grunde (1. etape af lokalplan nr. 60) 

  Projektforslaget fremgår af bilag.

  Projektforslaget er omfattet af Varmeforsyningsloven og skal godkendes efter Projektbekendtgørelsens kapitel 3 om

  - ændret områdeafgrænsning

  - etablering af distributionsnet

  - betaling af kompensation

  og kapitel 4 om

  - formelle godkendelseskrav

  Projektforlaget er tilpasset i flere omgange, grundet høringssvar modtaget på baggrund af udsendt underretning og partshøring.

  Projektforslaget, revideret 11. marts 2018, er gennemgået og det vurderes ud fra en konkret vurdering, at forslaget er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven og dennes formål, at projektforslaget samlet set er det mest samfundsøkonomisk fordelagtige projekt, samt at der er grundlag for at godkende projektet.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Padborg Fjernvarme skal jf. Projektbekendtgørelsens § 8 betale kompensation til Dansk Gas Distributions A/S.

  Det er oplyst, at der ikke søges om kommunegaranti.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at projektet godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-04-2018

  Godkendt.

  Jan Riber Jakobsen (C) deltog ikke i punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/6694, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 7. marts 2018 at udsætte punktet, idet forvaltningen anmodes om at undersøge økonomi og elevtal.

  Teknik- og Miljøudvalget skal i denne sag tage stilling til om Aabenraa Kommune skal deltage i et forsøg med transport af elever til ungdomsuddannelser. Deltagelse kræver en medfinansiering af forsøget.

  Sydtrafik og Vejen Kommune har besluttet at ansøge Trafikstyrelsen om støtte til et forsøg med transport til ungdomsuddannelser (en såkaldt Flex Pendler-ordning), og Sydtrafik har henvendt sig til Aabenraa Kommune med spørgsmål om deltagelse.

  Formålet med en eventuel fremtidig Flex Pendler-ordning er at sikre kortere transporttid for unge som har lang transporttid mellem hjem og uddannelsessted, og dermed sikre højere uddannelsesprocent, højere fremmøde og lavere frafald.

  Med Flex Pendler-forsøget ønskes det bl.a. undersøgt

  - hvordan direkte kørsel mellem bopæl og uddannelsessted (inden for de rammer som forsøget tilbyder) vurderes som alternativ til den almindelige, kollektive trafik (via interviews med eleverne undervejs i forsøget),

  - hvordan kørselsordningen kan udføres af de vogne som allerede er i gang med at køre flextrafik, samt hvad udgiften i sidste ende bliver, og

  - om elevens fremmøde på uddannelsesinstitutionen understøttes.

  Resultaterne fra en forsøgsordning vil også give brugbar viden til fremtidige kørsler under ”Den Sammenhængende Rejse”, hvor den almindelige, kollektive trafik kobles med flextrafik

  Baggrunden for Sydtrafiks henvendelse til netop Aabenraa Kommune er de drøftelser som fandt sted på et fælles møde den 31. august 2017 mellem Teknik- og Miljøudvalget, det daværende § 17 stk. 4 udvalg om kollektiv trafik samt Sydtrafik. Drøftelserne drejede sig bl.a. transport udfordringer fra landdistrikter og om at anvende flextrafik-produkterne yderligere.

  Endelig er Aabenraa Kommunes geografi relevant, da der fra flere områder er lang transporttid til uddannelsessteder.

  Forsøgsordningen vil medføre en vis administration fra Aabenraa Kommune, som dog vurderes begrænset, hvis antallet af forsøgspersoner ikke bliver for højt.

  Sydtrafik står for at ansøge Trafikstyrelsen om puljemidler til medfinansiering af forsøget (50 % tilskud).

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Under flextrafikken betales der alene for den kørsel der udføres. Hvis eleven ikke bestiller en vogn, koster det ikke kommunen noget i tilskud.

  Aabenraa Kommune fastsætter egenbetalingen fra eleven.

  Sydtrafik skønner, at hvis kørselsordningen Flex Pendler anvendes maksimalt i et helt år, så vil det koste 60-70.000 kr. pr. elev pr. år.

  Hvis forsøgsordningen oprettes i et halvt år med fx 5 elever fra Aabenraa Kommune, så vil medfinansieringen fra Aabenraa Kommune skulle være ca. 81.000 kr., forudsat maksimal benyttelse (tur/retur hver skoledag).

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Aabenraa Kommune deltager i Flex Pendler-forsøget med 5 elever, og

  at finansieringen af Aabenraa Kommunes andel i forsøget sker via politikområdet Kollektiv Trafik, busdrift, under Teknik- og Miljøudvalget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-03-2018

  Udsat, idet forvaltningen undersøger økonomi og elevantal nærmere.

  Supplerende sagsfremstilling

  Til forsøget skal der findes elever som er interesserede i at deltage, og som har lang transporttid til skole.

  Umiddelbart skønner forvaltningen, at en transporttid på mere end 60 minutter med bus, samt en afstand mellem hjem og stoppested på mere end 2 km vil være et godt kriterium at gå ud fra.

  Såfremt der er mange elever som er interesserede i deltagelse, og de opfylder disse kriterier, udvælges de elever som har længst transportvej.

  Hvis det bliver svært at finde forsøgspersoner, kan det blive nødvendigt at lempe kriterierne for udvælgelse til forsøget. Det kan heller ikke afvises, at det af hensyn til forsøgets undersøgelse af samkørsel vil være relevant at udpege flere elever fra samme område, uanset at nogle af dem måtte have kortere transporttid end elever fra andre områder.

  Ravsted-, Rens- og Pluskær-området vil umiddelbart være relevante at søge elever fra, idet kørselstiderne med bus ligger omkring 60 minutter.

  Der foreslås en egenbetaling for deltagelse i forsøget svarende til prisen for et ungdomskort. Hvis 5 elever deltager i forsøget.

  Vejen Kommune har besluttet at deltage i forsøget (forudsat at der ydes tilskudsmidler), og har sat forsøgsperioden fra sommerferien til juleferien 2018, svarende til en forsøgstid på 4 måneder.

  Det er oplagt, at Aabenraa Kommune lægger sig op ad denne tidsplan, hvilket medfører en lidt anden økonomi end forudsat i den tidligere sagsfremstilling, hvor forsøgs­perioden blev forudsat til 6 måneder.

  Udgiften for Aabenraa Kommune da vil blive maks. 50.000 kr., med forudsætning om 50 % medfinansiering. Hertil kommer en mindre indtægt fra elevernes egenbetaling, svarende til 7.500 kr. Nettoudgift for Aabenraa Kommune bliver altså ca. 42.500 kr.

  Sydtrafik deltager i mødet.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-04-2018

  Godkendt.

  For stemte 4:

  Egon Madsen(A), Arne Leyh Petersen (O), Christian Panbo (A) og Jan Riber Jakobsen (C)

  Imod stemte 3:

  Kurt Andresen (S), Thomas Juhl (V) og Eivind Underbjerg Hansen (V) med begrundelsen, at forsøgsordningen ikke løser de konkrete udfordringer i den vestlige del af kommunen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/9425, Sagsinitialer: ajni

  Sagsfremstilling

  Tillæg nr. 2 til Aabenraa Kommunes Vandforsyningsplan 2010-2018 er udarbejdet for at give Arwos mulighed for at forsyne et erhvervsområde ved Kassø, beliggende inden for rammerne af lokalplantillæg 88, med drikkevand og procesvand.

  Det nye erhvervsområde ligger inden for Hjordkær Vandværks forsyningsområde, men Hjordkær Vandværk ønsker ikke at forsyne erhvervsområdet.

  Arwos har derfor ansøgt om at forsyne området via en vandledning fra Arwos’ højdebeholder ved Skedebjerg.

  Forsyningen sammenkobles med Hjordkær Vandværks forsyningsnet, hvilket sikrer et minimumsforbrug på ledningen og minimerer vandspild. Samtidig etableres mulighed for nødforsyning til Hjordkær Vandværk.

  Ændringen vil ikke påvirke forsyningssikkerheden for Arwos’ øvrige kunder, og vandmængderne til datacentret vil kunne holdes inden for Arwos’ nuværende indvindingstilladelser.

  Der er gennemført en miljøscreening af planen. Konklusionen på miljøscreeningen er, at planen ikke har en sandsynlig væsentlig indvirkning på miljøet.

  Forslaget til tillæg nr. 2 til vandforsyningsplanen skal i 8 ugers offentlig høring sammen med den tilknyttede miljøscreening.

  Planmæssige forhold

  Dette tillæg er udarbejdet i overensstemmelse med den samlede vandforsyningsplan 2010-2018 for Aabenraa Kommune.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til tillæg nr. 2 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-04-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/6729, Sagsinitialer: lmje

  Sagsfremstilling

  Tillæg nr. 5 til Aabenraa Kommunes Spildevandsplan 2014-2017 erstatter tillæg nr. 3 ”Udvidelse af oplandet til Stegholt Renseanlæg ved kloakering af et erhvervsområde i Kassø nord for Hjordkær”.

  Tillæg nr. 5 giver mulighed for at tilslutte såvel procesvand som sanitært spildevand til offentlig kloak samtidig med, at der tillades større mængder spildevand.

  Området ønskes spildevandskloakeret. Det vil sige, at Arwos modtager og håndterer spildevandet og overfladevand håndteres på grunden.

  Der er gennemført en miljøscreening af planen. Konklusionen på miljøscreeningen er, at planen ikke har en sandsynlig væsentlig indvirkning på miljøet.

  Forslaget skal i 8 ugers offentlig høring  sammen med den tilknyttede miljøscreening.

  Planmæssige forhold

  Dette tillæg er udarbejdet i overensstemmelse med den samlede spildevandsplan 2014-2017for Aabenraa Kommune.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til tillæg nr. 5 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-04-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/2501, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Der gives en introduktion til elementære begreber indenfor kommunal økonomi, samt de politikområder (bevillinger) der henhører til Teknik- og Miljøudvalget.

  1. Teknik- og Miljøudvalgets driftsbevillinger.

  De udgifter, der skal til for at udføre opgaver indenfor driften. Det enkelte bevillingsniveau er på politikområder lagt ud til det stående udvalg. Udvalget har kompetencen til at omplacere mellem politikområder, indenfor eget udvalg. Herfra er det delegeret videre til det administrative fagområde, hvor direktøren kan råde indenfor det enkelte politikområde. I forhold til den decentrale ledelse (Barsøfærgen og Entreprenørgården), er budgetansvaret flyttet ud iht. dialogbaseret aftalestyring.

  2. Teknik- og Miljøudvalgets anlægsbevillinger.

  For at starte et anlægsarbejde op, kræver det at der foreligger en anlægsbevilling, som kan være et- eller flerårig. En forudsætning er, at der er afsat et rådighedsbeløb. For at kunne bruge penge på et anlægsbudget, kræves udover en bevilling, at rådighedsbeløbet er frigivet. Kompetencen til at ændre rådighedsbeløb, samt give bevilling på anlægsprojekter er hos byrådet.

  3. Takster

  Takster fastsættes i forbindelse med budgettet, og skal godkendes i byrådet.

  4. Medarbejdere i Teknik- og Miljø

  De medarbejdere der er tilknyttet aktiviteterne i Teknik- og Miljøudvalget, er lønnet fra Økonomiudvalget (politikområdet Administrativ organisation). Der er få undtagelser.

  Der vedlægges som bilag de specielle bemærkninger fra Budget 2018-2021, hvor hhv. målsætninger, indsatsområder og budgetforudsætninger er uddybet indenfor de enkelte politikområder. Endvidere foreligger investeringsoversigt for 2018-2021.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at introduktionen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-04-2018

  Udsættes.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/39960, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget godkendte den 6. februar 2018, Økonomiske procedure for 2018, herunder budget 2019-2022.

  Drift

  Med afsæt i den økonomiske politik, er der besluttet følgende proces for driftsrammen

  • Med udgangspunkt i basisbudgettet, vil der komme en rammeudmelding 11. april.
  • P/L fremskrivning indarbejdes fuldt ud på alle områder.
  • Effektiviseringspuljen på 5 mio. kr. udmøntes forud for rammeudmelding.
  • Lokale udfordringer håndteres indenfor det stående udvalgs budgetramme.
  • Der skal udarbejdes særskilt reduktionskatalog på 1 %, frist 8. juni. Forslag skal prioriteres.
  • Der kan fremsendes driftsinvesteringsønsker, som minimum skal være tilbagebetalt indenfor en 4 årig periode. Forslagene listes særskilt.

  Takster

  Takstbladet behandles sideløbende med driftsbudgettet.

  Anlæg

  På anlægsrammen har det afgående byråd i forbindelse med budget 2018-2021 prioriteret anlægsrammen for 2019 og 2020. Der resterer en pulje på 0,012 mio. kr. i 2019 og 4,5 mio. kr. i 2020. Der er en ikke disponeret pulje i 2021 på 47 mio. kr.

  Der igangsættes ikke en politisk proces for nye anlæg i de stående udvalg. Der kan udarbejdes forslag til akutte anlæg, hvor der foreligger et påbud, eller eksisterer en anlægsudfordring i et af de eksisterende projekter på investeringsoversigten.

  Nuværende anlæg på investeringsoversigten 2019-2022 kvalificeres, herunder periodisering af udgifterne. Ændringer listes særskilt i budgetbidrag, og Økonomiudvalget tager stilling til, om den ændrede udgiftsfordeling skal indarbejdes.

  Reduktioner, driftsinvesteringsønsker og nye akutte anlægsforslag indgår til budgetseminaret.

  Tidsplan for Teknik- og Miljøudvalget

  Følgende tidsplan foreligger for udvalgets budgetproces:

  4. april         Udvalget orienteres om budgetprocedure, tidsplan og basisbudget uden P/L .

  2. maj          1. behandling af budget

  · Evt. omplaceringer indenfor udvalget

  · 1 % reduktionsforslag

  · Driftsinvesteringsønsker

  · Takstblad

  · Akutte anlæg

  6. juni                   2. behandling af budget

  · Budgetbemærkninger

  · Evt. omplaceringer indenfor udvalget

  · 1 % reduktionsforlag

  · Driftsinvesteringsønsker

  · Takstblad

  · Akutte anlæg

  8. august     Orientering om Lov- og Cirkulæreprogram

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orientering om budgetproces og tidsplan tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-04-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/10254, Sagsinitialer: TFRIC

  Sagsfremstilling

  To medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget Eivind Underbjerg Hansen (V) og Jan Riber Jakobsen (C) har ønsket, at udvalget drøfter og tager beslutning omkring tilladelse til rydning af træer lang vandløb.

  Kommunen gennemfører som en del af sin myndighedsopgave vedrørende vandløbsvedligeholdelse hvert år en indsats mod problematiske træer og buske, som besværliggør grødeskæring og anden vedligeholdelse og forringer afstrømningen.

  Indsatsen lægges, hvor kommunen via tilsyn, oplysninger fra lodsejere eller indberetninger fra entreprenørerne har registreret problemer.

  Indsatsen vedrører især piletræer, fortrinsvis på nordsiden af vandløbene, som er de træer, der oftest giver problemer. Andre træer vurderes som udgangspunkt at være gavnlige ved at reducere grødevæksten og danne opholdssteder for insekter og smådyr.

  De beskæres derfor normalt kun, såfremt de er til gene for afstrømningen.

  Opgaven med at gennemgå samtlige vandløb og rydde, hvor der er behov, er stor og bekostelig. Der kommer løbende nye træer ved selvsåning og genvækst fra stød.

  Forvaltningen brugte før 2013 i gennemsnit ca. 0,2 mio. kr. årligt til fjernelse af problematiske træer og buske (driftsbudgettet). Som følge af, at der var opbygget et meget stort efterslæb på området, har der fra 2013 til 2017 samt i 2019 været afsat anlægsmidler på 0,5 mio. kr. til ekstraordinær fjernelse af træer.

  I 2018 og fra og med 2020 er der bevilget 0,5 mio. kr. årligt på driften.

  I årene 2013-2017 har der samlet været anvendt ca. 0,7 mio. kr. årligt til rydning af træer.

  Lodsejere må ikke selv foranstalte træer og buske inden for vandløbsprofilet fjernet. Der er ikke indgået faste aftaler med lodsejere om fjernelse af træer langs vandløb, men i konkrete tilfælde, hvor lodsejere ønsker træer fjernet, kan der efter kommunens konkrete vurdering indgås aftale om, at kommunen eller lodsejer selv fjerner disse.

  Hvis der skæres store mængder træer og buske, sørger kommunen for at fjerne dem. Hvis der kun er tale om begrænsede mængder fra den årlige vedligeholdelse, påhviler det lodsejerne at fjerne materialet.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at nuværende praksis fastholdes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-04-2018

  nuværende praksis ændres.

  Udvalget åbner for en ny praksis, hvor lokale aftaler om fældning af træer uden omkostning for kommunen søges indgået med vandløbslaug eller lodsejere. Aftalerne skal indgås efter konkrete vurderinger og på frivillig basis.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/122, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Der blev orienteret om:

  • Orientering om møderesultat med Landbosyd.
  • Borgerhenvendelse om vindmøller og solceller i forbindelse med Apple projektet.
  • Emnet Helhedsorienteret drift tages op med invitation til byrådsmedlemmer.

  Indstilling

  At orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-04-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/122, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 04-04-2018

  Udvalgsmødet 2. maj berammes fra kl. 9 til 13.