Beslutningsprotokol

onsdag den 2. maj 2018 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Arne Leyh Petersen, Kurt Andresen, Eivind Underbjerg Hansen, Thomas Juhl, Jan Riber Jakobsen, Christian Panbo, Egon Madsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/12702, Sagsinitialer: hbhas

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget har den 7. marts 2018 godkendt en trafikplan vedrørende opførelse af datacentre ved Kassø. Trafikplanen indeholder forslag til forbedringer af vejnettet som følge af den forøgede anlægstrafik og driftstrafik.

  Med udgangspunkt i trafikplanen, og på baggrund af efterfølgende møder med entreprenøren for området, ligger der nu anbefalinger til hvilke veje og kryds der skal forbedres for at kunne håndtere den ekstra trafikmængde som opførelse af datacentret vil generere.

  Tunge transporter, og herunder tilkørsel af sand og grus, vil hovedsageligt ankomme fra nord ad Hellevadvej og Arnhøjvej, og køre ud fra byggepladsen via Kassøvej og mod vest. Håndværkertrafikken vil være fordelt på flere veje, bl.a. også gennem Hjordkær.

  Det anbefales at udføre følgende vejarbejder (se kortbilag med omtrentlige stedangivelser):

  Venstresvingsbane på Hellevadvej i krydset Hellevadvej-Mjølsvej (blå cirkel på kortet)

  Da en større andel af lastbiltrafikken og en stor del af håndværkertrafikken vil komme fra Hellevadvej, vil der komme et trafikalt pres på krydset. Der er registreret ulykker i forbindelse med venstresving, og risikoen for uheld vil øges når anlægsperioden starter og trafikmængderne stiger. Det vurderes ikke nødvendigt at erhverve arealer for at etablere en svingbane. Prisoverslag: 1,5 mio. kr.

  Udvidelse af Arnhøjvej til 6 meter fra Hydevadvej til Nr. Ønlevvej (grøn strækning på kortet)

  Denne del af Arnhøjvej er 5,5 meter bred, men i en stand som ikke i længden kan holde til den tunge trafik, som anlægsperioden forventeligt medfører. Forvaltningen anbefaler at udvide og renovere strækningen på ca. 2,1 km samt de første 200 meter ind af Nr. Ønlevvej frem til byggepladsen for datacentret. Prisoverslag: 1,6 mio. kr.

  Udvidelse af Arnhøjvej til 6 meter fra Nørre Ønlevvej til Kassøvej (blå strækning på kortet)

  Denne del af Arnhøjvej vil hovedsageligt blive belastet med håndværkertrafik, og forventes også at blive benyttet i den efterfølgende driftsfase.

  Vejen er smal (omkring 4 meters bredde). For at sikre passagemulighed for to biler, er det nødvendigt at udvide vejen til 6 m. Strækningen er på ca. 2,1 km. Prisoverslag: 1,5 mio. kr.

  Trafiksanering på Kirkegade gennem Hjordkær (lilla strækning på kortet)

  I anlægsfasen forventes en del håndværkertrafik gennem Hjordkær, og det anbefales at lave en sanering af Kirkegade, for at sikre en lav hastighed. Dette vil give færre gener for beboerne og få noget af trafikken til at vælge andre veje. Forvaltningen arbejder med forskellige forslag til løsning. Prisoverslag: 0,4 mio. kr.

  Den samlede udgift til vejforbedringerne vil i alt blive 5,0 mio. kr.

  Da anlægstrafikken tiltager i kommende tid, anbefales det at udføre forbedringerne hurtigst muligt.

  Sagen afgøres i Byrådet

  Lovgrundlag

  Lov om offentlige veje m.v.

  § 8. Det er vejmyndighedens ansvar at holde sine offentlige veje i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver.

  Planmæssige forhold

  Trafikplan for vejene omkring Lokalplan 88 og 89, Kassø

  Lokalplan 88 – Erhvervsområde nord for Hjordkær

  Lokalplan 89 – Erhvervsområde Kassø vest

  Økonomi og afledt drift

  Til finansiering af vejarbejder i overensstemmelse med trafikplanen for byggeriet ved Kassø er der på investeringsoversigt 2018-2021 under Teknik- og Miljøudvalget afsat et rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. til ”Trafikplan Kassø” i både 2018 og i 2019, samt 5,0 mio. kr. i 2020. Rådighedsbeløbet for 2019 anbefales fremrykket til 2018.

  Tabel 1.1 Rådighedsbeløb projektet ”Trafikplan Kassø”

  (1.000 kr.)

  2018

  2019

  2020

  Trafikplan Kassø

  2.500

  2.500

  5.000

  Fremrykning af

   rådighedsbeløb

  2.500

  -2.500

  Nyt Rådighedsbeløb

  5.000

  0

  5.000

  Ombygningen af krydset ved Hellevadvej-Mjølsvej og trafiksaneringen gennem Hjordkær medfører en afledt drift på 0,02 mio. kr. årligt.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at rådighedsbeløbet i 2019 på 2,5 mio. kr. til ”Trafikplan Kassø” på investeringsoversigt 2018-2021 under Teknik- og Miljøudvalget fremrykkes til 2018, således det samlede rådighedsbeløb i 2018 udgør 5 mio. kr.

  at der meddeles en anlægsbevilling til projektet ”Trafikplan Kassø”, finansieret af rådighedsbeløbet i 2018, som frigives og

  at Teknik- og Miljøudvalget fra 2019 årligt tilføres 0,02 mio. kr. til den afledte drift, som finansieres af puljen ”afledt drift” under Økonomiudvalget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-05-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/35185, Sagsinitialer: SBN

  Sagsfremstilling

  Lars Frank Jensen har den 16. november 2017 fremsendt anmeldelse af 2,5 ha skovrejsning på del af matr. 17 Stollig, Løjt.

  Aabenraa Kommune har den 24. november 2017 afvist anmeldelsen, idet arealet ligger i et område, hvor skovrejsning er uønsket i henhold til Kommuneplan 2015 (negativområder).

  Baggrunden for at skovrejsning er uønsket er, at arealet ligger i et område af ”værdifulde landskaber”, hvor de geologiske interesser er af særlig værdi.

  Kommunen kan vælge, at behandle anmeldelsen som en ansøgning om tilladelse/dispensation til skovrejsning i negativområder, hvis særlige forhold taler for det.

  Det er forvaltningens vurdering, at der foreligger særlige forhold med hensyn til forøget naturværdi og beskyttelse af grundvand/overfladevand, som kan begrunde en tilladelse.

  Udpegningen af værdifulde landskaber i kommuneplanen dækker store områder, og det er nødvendigt at foretage konkrete skøn i forbindelse med ansøgning om skovrejsning indenfor områderne.

  Det er forvaltningens vurdering, at skovrejsningen ikke vil få væsentlig indvirkning på de landskabelige forhold, idet skovrejsningsarealet ligger i forlængelse en eksisterende skov og dermed vil bidrage til et harmonisk og sammenhængende landskabsindtryk.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Planmæssige forhold

  Området er udpeget som ”Område med drikkevandsinteresser”.

  Økonomi og afledt drift

  Ejer forestår tilplantningen. Der er ingen økonomi eller afledt drift af projektet i forhold til kommunen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives tilladelse til skovrejsning på de 2,5 ha, som ligger i et område, hvor skovrejsninger ellers er uønsket.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-05-2018

  Godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/19611, Sagsinitialer: TFRIC
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7192, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages beslutning om ændring af styringsformen, der ligger til grund for Kultur, Miljø & Erhvervs udmøntning af service på udvalgte politikområder under Teknik- og Miljøudvalget. Styreformen er i dag en Bestiller-Udfører-Modtager model, kaldet BUM.

  Der er til sagen bilagt en beskrivelse af styreformerne og et inspirationskatalog udarbejdet for Finansministeriet og KL om BUM og HOD.

  Ved indgåelse af budget 2018-2021 er det besluttet at undersøge, om der kan være fordele ved at ændre styreformen til Helhedsorienteret drift (HOD) i lighed med andre kommuner.

  På den baggrund har forvaltningen afsøgt mulighederne og potentialet herved. Forvaltningen har bl.a. haft ledelsesrepræsentanter på studietur i Haderslev, Aalborg, Herning og Esbjerg, som alle er kommuner, der har besluttet at udskifte BUM til fordel for en helhedsorienteret styreform.

  BUM-modellen har virket effektiv i perioden efter kommunesammenlægningen og til nu. Den har været årsag til harmoniserede serviceniveauer på tværs af sammenlagte kommuner og ikke mindst øget Aabenraa Kommunes fokus på konkurrence og økonomi på området. Derved er der opbygget det beredskab, der indtil nu har medført, at Entreprenørgården har fastholdt opgaver og kontrakter inden for vejdrift, drift af idræts- og fritidsanlæg og vandløbs- og naturområderne.

  Entreprenørgården har gennem en årrække med fokus på udbud og entreprenørskab vist evne til at generere økonomisk overskud.

  HOD:

  Ved helhedsorienteret drift er fokus på at nedbryde bureaukrati ved at etablere det fulde partnerskab med sammenlægning af de økonomiske og personalemæssige ressourcer hos bestiller og udfører funktionerne i en fælles driftsfunktion.

  Overordnet er målet med HOD at sikre rammerne for udvikling og værdien for borgere og brugere med afsæt i en sund økonomi og positiv effekt. I denne styreform er organisationen agil og i konstant udvikling. Det medfører helt konkret muligheder for at indgå i nye samarbejdsformer med borgere, lokalråd eller andre interessenter. Disse muligheder er i dag underlagt begrænsninger, fordi BUM medfører kontraktslige forpligtigelser mellem forvaltning og Entreprenørgård/leverandør. Ved at omlægge driftsformen og standse alle genudbud på Entreprenørgårdens nuværende kontrakter muliggøres det, at kommunen kan indgå i nye samarbejder med borgere og frivillige på området. Fællesskaber og helheder bliver således et omdrejningspunkt for måden at arbejde på.

  Om udbud:

  Aabenraa Kommune udbyder i dag langt størstedelen af serviceydelser på politikområderne under Teknik- og Miljøudvalget. Med HOD vil forvaltningen fortsat udbyde ydelser. Der er således fortsat udbud af bl.a. vintertjeneste, asfalt, drift på belysnings- og signalanlæg, grusvejes vedligeholdelse, bro- og bygværker. Forvaltningen vil af egen drift bruge udbud på de nuværende kontraktområder til hele tiden at fastholde evnen til økonomisk effektiv drift, til benchmarking og til at udvikle eventuelle samarbejder og partnerskaber med 3. part, det være sig andre kommuner eller private virksomheder. Forvaltningen kan i HOD også hjemtage udbudte ydelser, når det påvises, at kommunen selv kan udføre opgaven bedst og billigst.

  Implementering/transaktionsomkostninger:

  Erfaringerne fra de besøgte kommuner viser, at organisationsudviklingen smidiggøres med konsulentbistand til ledelsesmæssig sparring og procesunderstøttelse. Der er i budgetaftalen 2018-2021 anvist 0,2 mio. kr. til udarbejdelse af diverse rapporter, der skal afdække potentiale ved ændret driftsform til HOD. Kultur, Miljø & Erhverv vurderer, at pengene til undersøgelsen i stedet bedst bruges til organisationsudvikling i en implementeringsperiode.

  Entreprenørgården drives i dag som en decentral enhed, og det vil af hensyn til den helhedsorienterede driftsform være nødvendigt at ændre dette.

  Tidsplan og proces:

  Erfaringerne fra de besøgte kommuner viser, at det tager tid at omstille fra BUM til HOD. Det er forvaltningens forventning, at organisationsændringen kan være på plads ved årets udgang, hvilket også giver de bedste muligheder for at tilpasse budgetmæssige beslutninger til regnskabsårets afslutning og et nyt budgetårs start.

  Med en politisk beslutning om at omlægge driftsformen til Helhedsorienteret drift vil forvaltningen hurtigst muligt igangsætte en proces, der inddrager MED-organisationen og berørte medarbejdere i organisationsudviklingen. 

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at styreformen for driftsområderne under politikområderne Drift af veje og parker, Belægninger og bygværker og Entreprenørgården omlægges til Helhedsorienteret drift,

  at genudbud af ydelser, som i dag ligger i kontrakt hos Entreprenørgården, standses på baggrund af omlægning af styreform,

  at Kultur, Miljø & Erhverv igangsætter høring om ændret styreform i MED-organisationen, idet kompetencen til afledte organisationsændringer ligger i denne forvaltning, og

  at organisationsudvikling og –omlægning straks igangsættes og afsluttes med årets udgang.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-03-2018

  Udsat.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 21-03-2018

  Anbefales godkendt, idet 3. at suppleres med, at den fremtidige organisation forelægges Teknik- og Miljøudvalget til beslutning inden høring i MED-systemet.

  6 stemte for og 1 stemte imod (Jan Riber Jakobsen).

  Teknik- og Miljøudvalget beslutter, at alle byrådsmedlemmer inviteres til orienteringsmøde inden byrådsmødet i april.

  Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2018

  2. at godkendt. Sagen tilbagesendes til Teknik og Miljøudvalget fsva. øvrig indstilling.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at styreformen for driftsområderne under politikområderne Drift af veje og parker, Belægninger og bygværker og Entreprenørgården omlægges til Helhedsorienteret drift,

  at Kultur, Miljø & Erhverv igangsætter høring om ændret styreform i MED-organisationen, idet kompetencen til afledte organisationsændringer ligger i denne forvaltning, og idet den fremtidige organisation forelægges Teknik- og Miljøudvalget til beslutning inden høring i MED-systemet, og

  at organisationsudvikling og –omlægning straks igangsættes og afsluttes med årets udgang.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-05-2018

  Godkendt, med tilføjelse af

  at den helhedsorienterede drift evalueres i første kvartal 2020.

  Punkt 67 blev behandlet inden punkt 66.

  Christian Panbo forlod mødet kl. 12.58, efter behandling og beslutning af punkt 67.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/19972, Sagsinitialer: DMM

  Sagsfremstilling

  Renovationsbilerne har svært ved at komme rundt i nogle steder i Aabenraa Midtby.

  For at afhjælpe dette, foreslår forvaltningen efter dialog med Arwos, at der etableres nedgravede affaldsløsninger forskellige steder i Aabenraa Midtby.

  Etablering af nedgravede affaldsløsninger vil betyde, at de omfattede borgere ikke får afhentet affald på boligens matrikel. Da der er benyttelsespligt til de kommunale ordninger, skal de berørte borgere bruge de nedgravede affaldsløsninger.

  Borgerne bliver således pålagt at transportere deres affald. Det er vigtigt at tage højde for, hvor langt det er rimeligt, at borgerne skal gå for at få bortskaffet deres affald.

  Der er etaberet en nedgravet affaldsløsning ved Humlehaven. Her blev der taget udgangspunkt i en maksimal gåafstand på 100 meter. Det har efterfølgende vist sig, at borgere længere væk end 100 meter har tilsluttet sig ordningen.

  Kravene til gåafstande i andre kommuner er undersøgt. I Århus er det f.eks. vurderet, at gåafstande over 100 meter medfører klager. Sønderborg Kommune har ikke lagt sig fast på en maksimal gåafstand, her bliver affaldsløsninger etableret på baggrund af trafikale forhold. 

  Hvis de nedgravede løsninger i Aabenraa Midtby skal placeres, så de ikke er synlige i byrummet, vil en gåafstand på 100 meter ikke altid være mulig. Der vil være behov for afstande op til 150 meter.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at nedgravede affaldsløsninger placeres, så borgerne maksimalt skal gå 150 meter for at komme af med deres affald, og

  at forvaltningen bemyndiges til at kunne udpege steder til placering af nedgravede løsninger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-05-2018

  Udsat.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen og Christian Panbo.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/9460, Sagsinitialer: tha

  Sagsfremstilling

  Ravsted vinterokkersø blev etableret af Sønderjyllands Amt i 2002/2003. Som en del af projektet skulle der etableres et omløbsstryg udenom stemmeværket mhp. mulighed for passage for faunaen i vandløbet i vinterhalvåret. Af ukendte årsager blev dette omløb aldrig etableret.

  Ved Teknik- og Miljøudvalgets besigtigelse d. 12. marts gjorde lodsejerne opmærksom på det manglende stryg og udtrykte ønske om, at der etableres et stryg.

  Lodsejerne mente desuden, at der er behov for at foretage en oprensning af sand aflejret i åen.

  Forvaltningen har igangsat projektering af et omløbsstryg.

  Omløbet etableres som et ca. 100 m langt stryg med passende fald, så vandløbets dyr kan passere både i op- og nedstrøms retning. Nedstrøms stabiliseres bunden med grus på en ca. 180 meter lang strækning. Orbicon arbejder pt. med at beregne dimensioner og indløbskote for stryget.

  Der er opbakning til projektet fra ejeren af arealet, hvor stryget skal placeres.

  Stryget forventes etableret i efteråret 2018, når der er meddelt tilladelse efter vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven.

  Opstrøms vinterokkersøen påtænkes derudover etableret et sandfang, som skal opfange sand og slam, således at dette ikke lægger sig på vandløbsbunden på den opstemmede strækning i vinterhalvåret.

  Der afholdes besigtigelse med vandløbslauget i foråret 2018 vedrørende behovet for oprensning af aflejret materiale.

  Økonomi og afledt drift

  Stryget forventes etableret indenfor en beløbsramme på 0,150 mio. kr. og finansieres af midler fra anlægsprojektet ”implementering af vand- og naturplaner 2015”.

  Sandfanget finansieres af driftsmidler afsat til vedligeholdelse af vandløb i 2018.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-05-2018

  Udsat.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen og Christian Panbo.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/10182, Sagsinitialer: lmje

  Sagsfremstilling

  Ved mødet orienteres der om tilsyn 2018, herunder

  - Grundforholdene omkring tilsyn

  - Tilsynsberetning 2017

  - Plan for 2018

  - Indsats på husdyrbrugområdet

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-05-2018

  Udsat.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen og Christian Panbo.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/122, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  · Status vildsvinehegn

  · Henvendelse fra fem landbrugsorganisationer om helhedsplanlægning for vandløb

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-05-2018

  Der blev ikke orienteret om status for vildsvinehegn og henvendelse fra fem landbrugsorganisationer om helhedsplanlægning for vandløb.

  Der blev orienteret om henvendelse fra vandløbslaug.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen og Christian Panbo.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/122, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-05-2018

  Intet.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen og Christian Panbo.