Beslutningsprotokol

onsdag den 16. maj 2018 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Arne Leyh Petersen, Kurt Andresen, Eivind Underbjerg Hansen, Thomas Juhl, Jan Riber Jakobsen, Christian Panbo, Egon Madsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/122, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden til ekstraordinært møde

   i Teknik- og Miljøudvalget

  onsdag den 16. maj 2018.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at dagsordenen godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 16-05-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/12641, Sagsinitialer: nlh

  Sagsfremstilling

  I denne sag anmodes om anlægsbevilling på i alt 5,65 mio. kr. til to cykelstiprojekter samt til projektering af yderligere to stiprojekter.

  Projekterne er udpeget efter en faglig vurdering fra forvaltningen og på baggrund af erklæringer i budgetforligene 2017-2020 og 2018-2021.

  Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløb i 2018 fra ”cykelsti, pulje” anvendes til følgende:

  1. Projektering og anlæg: ”Cykelforbindelse, Ringvej i Rødekro”.

  Prisoverslag: 2,75 mio. kr.

  Stistrækningen på Ringvej skal være med til at sikre elever/cyklister fra Riseområdet til og fra den nye Hærvejsskole med tilhørende idrætsfaciliteter. Strækningen forløber over jernbanebroen.

  Stistrækningen er også udpeget som et projekt i planen for Rødekro Skolecykelby.

  Planen indeholder en række projekter, som skal forbedre cykelforholdene for elever til og fra Hærvejsskolen. Arbejdsgruppen fra planlægningen af Rødekro Skolecykelby har udpeget strækningen som første prioritet. Der er udarbejdet et skitseprojekt for at kvalificere anlægs­overslaget.

  2. Projektering og anlæg: ”Cykelsti, Gl. Ribevej ved Rise Hjarup”.

  Prisoverslag: 2,1 mio. kr.

  I forbindelse med det kommende tilslutningsanlæg ved motorvejen, er det blevet meget aktuelt at forlænge cykelstien langs Gl. Ribevej. I motorvejsprojektet etableres en pendlerplads med cykelfaciliteter, hvortil der ønskes cykelforbindelse fra Aabenraa. Denne forbindelse prioriteres anlagt i efteråret 2018.

  Et tilhørende projekt med kantbaner langs Rødekro Vest (og med et foreløbigt anlægsoverslag på 1,5 mio.kr.) forventes senere at blive indstillet til anlæg, fx i 2019.

  Det er nødvendigt med arealerhvervelse for gennemførelse af projektet. Omfanget heraf vil blive afklaret i forbindelse med projekteringen og håndteres inden for lovgivningen på vejområdet.

  3. Projekteringsopgave: ”Cykeltrafiksikkerhed mellem Rens og Bylderup-Bov”.

  Prisoverslag: 0,4 mio. kr.

  Projektet skal tilgodese cykeltrafikken mellem Rens og Bylderup-Bov og de mellemliggende mindre byer Burkal og Saksborg. Da det er en længere strækning, ønskes i første omgang frigivelse af penge til projektering, som kan kvalificere prisen for anlægsarbejdet og de tekniske forudsætninger for gennemførelse.

  Med afsæt i projekteringsmaterialet vil det være muligt at udarbejde et forslag til etapeopdeling med mulighed for opstart af anlæg i 2019 med finansiering fra rådighedsbeløb i 2019.

  Projekteringsopgaven følger af budgetforlig 2017-2020, hvor der i forligsperioden er reserveret 3,0 mio. kr. af ”Cykelsti, pulje” til forbedring af cykeltrafik­sikkerheden på strækningen Rens/Saksborg/Bylderup-Bov. En samlet cykelstiløsning vil være betydeligt dyrere end det afsatte beløb.

  4. Projekteringsopgave: ”Cykelsti, Haderslevvej ved Bodum”

  Prisoverslag: 0,4 mio. kr.

  Som led i budgetforlig 2018-2021 er der inden for de årlige puljer afsat et beløb til projektering af ”3. etape” af stiforbindelsen mellem Bodum og Genner. Strækningen fra Bodum ad Haderslevvej skal forbindes til den nyanlagte, dobbeltrettede cykelsti ved Nørbyvej og dermed skabe en ubrudt stiforbindelse i eget trace fra den nordlige del af Genner til Aabenraa.

  Prisoverslaget har baggrund i erfaringsstal fra tidligere projekter i området.

  Økonomi og afledt drift

  Samlet set beskrives projektering og anlægsprojekter for 5,65 mio. kr. Der er afsat et rådighedsbeløb under Teknik- og Miljøudvalget på investeringsoversigten 2018-2021 ”Cykelsti, pulje” på 5,0 mio. kr. i 2018, samt overført 0,65 mio. kr. fra ”Cykelstipulje 2016”, dvs. i alt ”Cykelsti, puljer” for 5,65 mio. kr.

  I tilfælde af at udbuddene viser højere priser end i de nuværende overslag foreslås det, at projekteringen af strækningen Rens-Bylderup Bov udskydes til 2019 og med finansiering fra rådighedsbeløbet i 2019 på 5,0 mio. kr.

  Etablering af anlæg som nævnt under pkt. 1 og 2 i sagsfremstillingen forventes at medføre en afledt driftsudgift på 0,095 mio. kr. årligt.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der frigives en anlægsbevilling i 2018 på 2,75 mio. kr. til projektering og anlæg af ”Cykelforbindelse, Ringvej i Rødekro”, finansieret af ”Cykelsti, puljer” under Teknik- og Miljøudvalget,

  at der frigives en anlægsbevilling i 2018 på 2,1 mio. kr. til projektering og anlæg af ”Cykelsti, Gl. Ribevej v. Rise-Hjarup”, finansieret af ”Cykelsti, puljer” under Teknik- og Miljøudvalget,

  at der frigives en anlægsbevilling i 2018 på 0,4 mio. kr. til projekteringsopgaven ”Cykeltrafiksikkerhed mellem Rens og Bylderup-Bov”, finansieret af ”Cykelsti, puljer” under Teknik- og Miljøudvalget,

  at der frigives en anlægsbevilling i 2018 på 0,4 mio. kr. til projekteringsopgaven ”Cykelsti, Haderslevvej v. Bodum”, finansieret af ”Cykelsti, puljer” under Teknik- og Miljøudvalget,

  at Teknik- og Miljøudvalget årligt tilføres 0,095 mio. kr. til den afledte drift, som finansieres af puljen ”afledt drift” under Økonomiudvalget, når projekterne afsluttes,

  at forvaltningen bemyndiges til at optage forhandlinger med lodsejere med henblik på at opnå forlig via frivillige aftaler, og

  at der kan igangsættes ekspropriation af det nødvendige areal, hvis der ikke kan opnås forlig via frivillige aftaler.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 16-05-2018

  1. at anbefales godkendt,

  2. at en frigivelse af anlægsbevilling på 0,25 mio. kr. til projektering af ”Cykelsti, Gl. Ribevej ved Rise-Hjarup”, finansieret af ”Cykelsti, puljer” under Teknik- og Miljøudvalget anbefales godkendt,

  3. at anbefales godkendt,

  4. at afventer afholdelse af temamøde,

  5. at tilførsel på 0,05  mio. kr. årligt til Teknik- og Miljøudvalget til den afledte drift, som finansieres af puljen ”afledt drift” under Økonomiudvalget, når projekterne afsluttes, anbefales godkendt, og

  6.og 7. at  anbefales godkendt for så vidt angår ”Cykelforbindelse, Ringvej i Rødekro”.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/8331, Sagsinitialer: BCT

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til afsættelse af budget til vedligeholdelse af udendørs kunstværker. Aabenraa Kommune ejer ca. 200 kunstværker, vartegn, mindesten og springvand, som står på kommunens gader, stræder og grønne arealer – herefter benævnt kunstværker. Disse genstande er udsat for vind og vejr.

  Der har hidtil ikke været afsat et budget til det løbende vedligehold på området. Kunstværkerne har derfor alene været vedligeholdt ved akutte behov.

  Forvaltningen har i 2015 fået en stenkonservator til at udarbejde en vedligeholdelsesmanual og liste over kommunens værker (Kunstatlas). Manualen beskriver, hvordan hver materialetype bør vedligeholdes.

  Manualen indeholder desuden en liste over værker, som har akut behov for at blive stabiliseret før et løbende vedligeholdelsesprogram kan udarbejdes.

  Det vurderes, at der er et akut behov på ca. 0,800 mio. kr. som engangsbeløb til at stabilisere genstandene og gøre dem klar til almindelig drift.

  Endvidere er der foretaget et overslag, som skønner, at der skal anvendes ca. 0,200 mio. kr. til den årlige drift for at holde kunstværkerne i en rimelig stand efter stabiliseringen. Beløbet afhænger dog af et eventuelt udbud.

  Til den årlige driftsudgift skal der lægges forbrugsomkostningerne til el og vand samt en eventuelt forsikringssummen af kunstværkerne svarende til ca. 0,050 mio. kr.

  Stenkonservatoren foreslår, at vedligeholdelsen udliciteres til relevante fagfolk og at der udarbejdes en 5-års plan.

  I forhold til budgetprocessen er det ikke er muligt at få afsat budgetmidler i budget 2019-2022. Udgiften kan alternativt fordeles mellem Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget i forhold til eksempelvis udvalgenes andel af kommunens samlede nettodriftsbudget 2018.

  Ejerskabet for vedligeholdelse af kunstværkerne foreslås placeret under Kultur- og Fritidsudvalget.

  I praksis vil Drift & Anlæg varetage vedligeholdelsesopgaven i lighed med idrætsanlæg på kultur- og fritidsområdet.

  Der har tidligere været fremsat driftsudvidelsesønske i forbindelse med budgetlægning, som dog ikke er imødekommet. Der blev i forbindelse med budgetforliget for 2017 afsat 0,095 mio. kr. til vedligeholdelse af kunstværker, som er udmøntet.

  Scenarie 1

  Der vælges en fordelingsmodel i forhold til udvalgenes andel af Aabenraa Kommunes driftsbudget for 2018. Teknik- og Miljøudvalgets andel udgør 4 % og Kultur- og Fritidsudvalgets 3 %.

  Scenarie 2

  Placeringen af udgiften følger præcedens i tidligere Bov, Lundtoft, Rødekro og Tingelv Kommuner samt hovedreglen i gl. Aabenraa Kommune, hvor Teknik & Miljøafdelingerne varetog og bekostede det løbende vedligehold. Budgettet blev ikke udskilt eller bevillingsoverført herfra i forbindelse med kommunesammenlægningen.

  Scenarie 3

  Såfremt der ikke afsættes budget til stabilisering og efterfølgende vedligehold af genstandene, skal der tages stilling til, hvorledes genstandene fremadrettet skal håndteres, f.eks. ved salg eller bortskaffelse, når genstandene er så nedbrudte, at de er til fare for tredjemand eller det kunstneriske udtryk ikke længere opleves.

  Ved nedbrydning af kunstværkerne skal der afsættes et årligt budget til bortskaffelse og reetablering af underlaget under den pågældende genstand.

  Der er ikke afsat midler til bortskaffelse og reetablering af underlaget i budget 2019-2022.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Budgetterede udgifter ifølge vedligeholdelsesmanualen (Kunstatlas) til drift og vedligehold af udendørs kunstværker, m.m.:

  Tabel 1.1 Omkostninger til stabilisering og drift

  (beløb i 1.000 kr.)

  2019

  2020

  2021

  2022

  Stabilisering af kunstværkerne

  0,400

  0,400

  0

  0

  Drift efter stabilisering

  0

  0,200

  0,200

  0,200

  Forbrugsomkostninger

  0

  0,050

  0,050

  0,050

  I alt

  0,400

  0,650

  0,250

  0,250

  Fordeling af engangsudgift og efterfølgende løbende driftsudgifter mellem Teknik- og Miljøudvalget (4/7-del) og Kultur- og Fritidsudvalget (3/7-del) i forhold til scenarie 1:

  Tabel 1:2 Fordeling af omkostningerne efter scenarie 1

  (beløb i 1.000 kr.)

  2019

  2020

  2021

  2022

  Teknik- og Miljøudvalget

  0,229

  0,371

  0,143

  0,143

  Kultur- og Fritidsudvalget

  0,171

  0,279

  0,107

  0,107

  I alt

  0,400

  0,650

  0,250

  0,250

  Ved valg af scenarie 2 påhviler hele udgiften Teknik- og Miljøudvalget.

  Vælges scenarie 3 kan budget i forhold til nedbrydning af udendørs kunstværker, m.m. budgetteres i hvert enkelt tilfælde. Alternativt kan der afsættes en pulje.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at scenarie 1 anbefales, og

  at udgiften til stabilisering og løbende drift af kunstværker

  indgår i prioriteringerne i forbindelse med budgetlægningen for 2019.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 02-05-2018

  Godkendt.

  Afbud: Carina Underbjerg Hansen

  Supplerende sagsfremstilling

  Forvaltningen foreslår finansieringen via politikområdet ”Drift af veje og parker”. Dette politikområde sikrer tilsvarende opgaver ved kilometersten, milesten og lignende monumenter på vejareal. Anvisningen sker på bekostning af tilsvarende økonomisk nedjustering på service for renhold. Det gennemføres som en generel nedjustering over hele kommunens geografi.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at vedligeholdelse af kunst i Aabenraa Kommune finansieres af politikområdet ”Drift af veje og parker” med 0,229 mio. kr. i 2019, 0,371 mio. kr. i 2020 og 0,143 mio. kr. i 2021 og fremefter, og

  at omplacering af midler til Kultur- og Fritidsudvalget håndteres ved næstkommende bevillingskontrol.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 16-05-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/19972, Sagsinitialer: DMM

  Sagsfremstilling

  Renovationsbilerne har svært ved at komme rundt i nogle steder i Aabenraa Midtby.

  For at afhjælpe dette, foreslår forvaltningen efter dialog med Arwos, at der etableres nedgravede affaldsløsninger forskellige steder i Aabenraa Midtby.

  Etablering af nedgravede affaldsløsninger vil betyde, at de omfattede borgere ikke får afhentet affald på boligens matrikel. Da der er benyttelsespligt til de kommunale ordninger, skal de berørte borgere bruge de nedgravede affaldsløsninger.

  Borgerne bliver således pålagt at transportere deres affald. Det er vigtigt at tage højde for, hvor langt det er rimeligt, at borgerne skal gå for at få bortskaffet deres affald.

  Der er etaberet en nedgravet affaldsløsning ved Humlehaven. Her blev der taget udgangspunkt i en maksimal gåafstand på 100 meter. Det har efterfølgende vist sig, at borgere længere væk end 100 meter har tilsluttet sig ordningen.

  Kravene til gåafstande i andre kommuner er undersøgt. I Århus er det f.eks. vurderet, at gåafstande over 100 meter medfører klager. Sønderborg Kommune har ikke lagt sig fast på en maksimal gåafstand, her bliver affaldsløsninger etableret på baggrund af trafikale forhold. 

  Hvis de nedgravede løsninger i Aabenraa Midtby skal placeres, så de ikke er synlige i byrummet, vil en gåafstand på 100 meter ikke altid være mulig. Der vil være behov for afstande op til 150 meter.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at nedgravede affaldsløsninger placeres, så borgerne maksimalt skal gå 150 meter for at komme af med deres affald, og

  at forvaltningen bemyndiges til at kunne udpege steder til placering af nedgravede løsninger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-05-2018

  Udsat.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen og Christian Panbo.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 16-05-2018

  Teknik- og Miljøudvalget beslutter,

  at nedgravede affaldsløsninger tilstræbes placeret inden for en afstand af ca. 150 meter i forhold til borgerne, og

  at Arwos bemyndiges til at planlægge placeringen af de nedgravede affaldsløsninger under hensyntagen til kommunens planlægning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/48284, Sagsinitialer: TFRIC

  Sagsfremstilling

  Der har i de senere år været afholdt møder mellem Aabenraa Kommune og Sønderjyske Vandløb/vandløbslaugene med forskellig hyppighed og deltagerkreds.

  Ved seneste møde den 23.januar 2018 blev det aftalt, at Teknik- og Miljøudvalget skulle vende tilbage til Sønderjyske Vandløb med ”nærmere vedrørende den fremtidige mødestruktur”. Der skal tages beslutning herom i denne sag.

  Der blev afholdt først to, senere ét årligt politisk møde mellem Teknik- og Miljøudvalget og Sønderjyske Vandløb.

  På disse møder har der været drøftelser af politisk karakter, men der har også vist sig behov for et forum til at drøfte konkrete lokale problemstillinger.

  Nogle laugsrepræsentanter har været utilfredse med

  , at der ved de politiske dialogmøder ikke var plads til drøftelse af de enkelte vandløb. Samtidig har det været utilfredsstillende for forvaltningen, at vi først ved dialogmødet bliver bekendt med problemstillinger, som lige så godt kunne have været drøftet og måske løst i et direkte samarbejde.

  På denne baggrund blev der på mødet den 23. januar foreslået, at man fremover skulle afholde møder mellem forvaltningen og de enkelte vandløbslaug, som supplement til det årlige møde med politisk indhold. Der var stor tilslutning til idéen, hvor forvaltningen og laugene får mulighed for en mere direkte og handlingsorienteret dialog.

  Forvaltningen står nu lige foran første runde af årlige besigtigelser med de enkelte vandløbslaug. Det bliver en god lejlighed til at besigtige konkrete steder i felten med henblik på at komme tættere på de problemstillinger, som det enkelte vandløbslaug oplever, drøfte løsningsmuligheder og finde praktiske løsninger ved vandløbsvedligeholdelsen.

  Der er afsat 3 timer pr vandløbslaug og forvaltningen vil deltage med 2-3 vandløbsmedarbejdere og en leder i størst mulig omfang. Forvaltningen tillægger møderne stor værdi og der er ligeledes stor tilslutning fra vandløbslaugene.

  Udover et årligt politisk møde om efteråret mellem Teknik- og Miljøudvalget og Sønderjyske Vandløb og årlige møder om foråret mellem forvaltningen og de enkelte vandløbslaug blev det foreslået ved mødet den 23. januar, at afholde en vandløbskonference sammen med Tønder Kommune vedrørende udfordringer og handlemuligheder som følge af stigende nedbørsmængder og grundvandsstand.

  Der er endnu ikke taget stilling til eventuel afholdelse af en sådan konference.

  Teknik- og Miljøudvalget har ved siden af de aftalte årlige møder ønsket besigtigelser i marken vedrørende konkrete, større udfordringer på vandløbsområdet.

  I marts måned var der arrangeret tur til Bylderup-Bov og Rens, og der er derudover planlagt besigtigelse omkring Hjordkær/Søderup Å/Valmont og en besigtigelse i efteråret vedr. grødeskæringen, hvor udvalget kan se grødeskæring i praksis med forskellige metoder samt se forskellige typer af vandløb. Til denne besigtigelse er Sønderjyske Vandløb indbudt til at udpege lokaliteter, der viser de efter deres opfattelse vigtigste problemstillinger.

  Slutteligt vil der som hidtil løbende opstå behov for, at forvaltningen mødes med lodsejere og evt. vandløbslaugsrepræsentanter om nogle konkrete aktuelle problemstillinger eller at forvaltningen besigtiger vandløb som led i sagsbehandlingen eller vedligeholdelsen.

  Der er ikke foretaget en samlet tilbagemelding til Sønderjyske Vandløb vedrørende den fremtidige mødestruktur og deltagerkreds/formål med de enkelte møder. Sønderjyske Vandløb er dog orienteret om møderne med vandløbslaugene samt udvalgets planlagte besigtigelser.

  Det foreslås, at forslag til fremtidig struktur, som uddybet i bilaget, godkendes.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at den foreslåede mødestruktur godkendes, og

  at mødestrukturen evalueres på det politiske dialogmøde i efteråret 2019.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 16-05-2018

  Godkendt.

  Teknik- og Miljøudvalget beslutter desuden, at Teknik- og Miljøudvalgets formand og næstformand afsøger mulighederne for et fællesmøde med Tønder Kommunes Teknik- og Miljøudvalg.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/20450, Sagsinitialer: ajni

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen er i gang med at indhente et større efterslæb vedrørende ansøgninger om fornyelse af tilladelser til markvanding. Efterslæbet er opbygget over en længere årrække, og arbejdet er aktualiseret af, at tilladelserne ikke længere må forlænges administrativt uden sagsbehandling, hvilket Miljøstyrelsen har indskærpet overfor kommunerne.

  Efterslæbet består af 350 sager, hvor der er søgt om indvindingstilladelse. Herudover er der ca. 350 potentielle sager, hvor tilladelsen er udløbet, men (endnu) ikke ansøgt fornyet.

  Forvaltningen har under inddragelse af konsulenter fra Sønderjysk Landboforening, LandboSyd, LHN og Dansk Familielandbrug udarbejdet en administrationspraksis for behandling af sagerne. Der er opnået enighed om, hvordan arbejdet skal gribes an, herunder bl.a. at de 350 sager, hvor der ér søgt om fornyelse, behandles først og søges færdigbehandlet i 2018, men at forvaltningen dog prioriterer hastende sager vedr. nye boringer og i forbindelse med ejerskifte højt.

  Principperne for tildeling af vandmængder til den enkelte landmand har været diskuteret.

  Forvaltningen har oprindeligt foreslået at begrænse tildelingen til det højest indberettede vandforbrug i de seneste 10 år + 25 % med det udgangspunkt, at der derved vil være mest mulig plads til evt. nye ansøgninger/tilladelser og vandressourcen vil komme flest mulige interessenter til gode.

  Der kunne dog ikke opnås enighed herom, da landbrugsorganisationerne er af den opfattelse, at der er rigeligt med grundvand i kommunen, og derfor mener organisationerne ikke, at der er grund til at begrænse markvandingstilladelserne på forhånd.

  I stedet er det nu aftalt, at der tages udgangspunkt i den ansøgte vandingsmængde, og at der som udgangspunkt tildeles minimum 750 m3/ha, med mindre hensyn til konkrete vand- og naturforhold nødvendiggør en begrænsning.

  Den ændrede tilgang vil betyde øget påvirkning af grundvandsressourcen og at flere sager dermed falder ud til nærmere vurdering vedr. påvirkning af vand og natur.

  Der er mulighed for at samle op på, hvordan det samlede billede udvikler sig, og om parterne mener, at der er behov for justering af administrationen, i forbindelse med et aftalt evalueringsmøde med landbrugskonsulenterne medio 2018.

  Det er aftalt, at der snarest i fællesskab med landboforeningerne udsendes en pressemeddelelse, som orienterer om behandlingen af markvandingstilladelser.

  Som resultat heraf kan der forventes en del henvendelser fra landmænd, som ønsker deres ansøgninger behandlet hurtigt. Som nævnt ovenfor prioriteres imidlertid ansøgninger om nye boringer og sager vedrørende ejerskifte samt de allerede indgåede ansøgninger.

  Det er ud fra oplysninger fra Fødevareerhvervsstyrelsen vurderet, at den enkelte landmand ikke får problemer ved eventuel krydsoverensstemmelseskontrol, såfremt der er indsendt en ansøgning, og såfremt der ved næste kontrol foreligger en tilladelse.

  Indtil videre er der fundet finansiering til behandling af de første 135 ansøgninger.

  Der er en stærk forventning hos landbrugsorganisationerne til, at arbejdet fortsætter derefter.

  Økonomi og afledt drift

  Der skal findes finansiering for de resterende sager, eksempelvis fordelt på 0,8 mio. kr. i 2018 og 1 mio. kr. i 2019. Forvaltningen vender tilbage med forslag herom senere.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 16-05-2018

  Orientering taget til efterretning.

  Det blev præciseret under orienteringen, at den ansøgte mængde typisk er 1000 m3/ha og at dette også er den mængde, der som udgangspunkt vil blive tildelt.

  Konservativ Folkeparti fremsætter følgende ændringsforslag:

  At sagen prioriteres med karakter høj og at finansiering af efterslæbet afsøges indenfor udvalgets rammer.

  Ændringsforslaget blev vedtaget.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/9460, Sagsinitialer: tha

  Sagsfremstilling

  Ravsted vinterokkersø blev etableret af Sønderjyllands Amt i 2002/2003. Som en del af projektet skulle der etableres et omløbsstryg udenom stemmeværket mhp. mulighed for passage for faunaen i vandløbet i vinterhalvåret. Af ukendte årsager blev dette omløb aldrig etableret.

  Ved Teknik- og Miljøudvalgets besigtigelse d. 12. marts gjorde lodsejerne opmærksom på det manglende stryg og udtrykte ønske om, at der etableres et stryg.

  Lodsejerne mente desuden, at der er behov for at foretage en oprensning af sand aflejret i åen.

  Forvaltningen har igangsat projektering af et omløbsstryg.

  Omløbet etableres som et ca. 100 m langt stryg med passende fald, så vandløbets dyr kan passere både i op- og nedstrøms retning. Nedstrøms stabiliseres bunden med grus på en ca. 180 meter lang strækning. Orbicon arbejder pt. med at beregne dimensioner og indløbskote for stryget.

  Der er opbakning til projektet fra ejeren af arealet, hvor stryget skal placeres.

  Stryget forventes etableret i efteråret 2018, når der er meddelt tilladelse efter vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven.

  Opstrøms vinterokkersøen påtænkes derudover etableret et sandfang, som skal opfange sand og slam, således at dette ikke lægger sig på vandløbsbunden på den opstemmede strækning i vinterhalvåret.

  Der afholdes besigtigelse med vandløbslauget i foråret 2018 vedrørende behovet for oprensning af aflejret materiale.

  Økonomi og afledt drift

  Stryget forventes etableret indenfor en beløbsramme på 0,150 mio. kr. og finansieres af midler fra anlægsprojektet ”implementering af vand- og naturplaner 2015”.

  Sandfanget finansieres af driftsmidler afsat til vedligeholdelse af vandløb i 2018.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-05-2018

  Udsat.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen og Christian Panbo.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 16-05-2018

  Orienteringen taget til efterretning.

  Konservativ Folkeparti stiller følgende ændringsforslag:

  Beslutning om etablering af stryget fastholdes. Kompensation for finansiering afsøges i forbindelse med budgetforhandling.

  Ændringsforslaget blev vedtaget.

  Eivind Underbjerg Hansen (V) stiller følgende ændringsforslag:

  Der igangsættes straks dialog med lodsejerne om behovet for oprensning og at nødvendig oprensning foretages straks herefter.

  Ændringsforslaget blev vedtaget.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/10182, Sagsinitialer: lmje

  Sagsfremstilling

  På mødet orienteres der om tilsyn 2018, herunder

  - Grundforholdene omkring tilsyn

  - Tilsynsberetning 2017

  - Plan for 2018

  - Indsats på husdyrbrugområdet

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-05-2018

  Udsat.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen og Christian Panbo.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 16-05-2018

  Udsat.      

  Christian Panbo forlod mødet kl. 11.50 og deltog ikke i punkt 80-81 samt punkt 83-84.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/13973, Sagsinitialer: vrd

  Sagsfremstilling

  Renoveringen af Storetorv er nu færdig og torvet er klar til at blive taget i brug til sommerens kommende arrangementer. Siden torvets færdiggørelse har flere musikarrangører gjort opmærksom på behovet for en permanent sceneoverdækning på Storetorv. Det er vigtigt for arrangørernes planlægning og gennemførelse af musikarrangementer, at elektronik og musikinstrumenter kan stå beskyttet under overdækning i tilfælde af regn og fugtig vejrforhold.

  Forvaltningen har til dette formål indkøbt en mobil sceneoverdækning, som arrangørerne kan låne og få opsat, hvis de skulle have behov for sceneoverdækning til deres arrangement. Udgifter til opsætning og nedtagning af sceneoverdækningen vil den enkelte arrangør selv skulle afholde.

  Med udgangspunkt i, at flere af arrangørerne ikke har økonomi til op- og nedtagning af sceneoverdækningen samt ønsket om en permanet løsning for scenen på Stortorv, vil forvaltningen som et pilotprojekt opsætte sceneoverdækningen og lade den stå henover hele sommeren. Forvaltningen vil i opstillingsperioden få afdækket, hvad brugernes reelle behov er og om den mobile sceneoverdækning, kan bruges til en permanent løsning eller om der skal arbejdes i andre løsninger.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 16-05-2018

  Taget til efterretning.

  Christian Panbo forlod mødet kl. 11.50 og deltog ikke i punkt 80-81 samt punkt 83-84.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/7192, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 2. maj 2018, at ændre styreform fra Bestiller-Udfører-Modtager til Helhedsorienteret drift (HOD) på politikområdet ”Drift af veje og parker”. Ændringerne af styreformen skal være implementeret med udgangen af 2018.

  Ændring af styreform giver anledning til beslutninger om justeringer af organisationen, der skal arbejde med afsæt i styreformen.

  Justeringerne drejer sig primært om samling af fælles ressourcer fra Entreprenørgården og Drift og Vedligehold til en samlet Vej og Park-enhed, der nu i fællesskab skal arbejde ud fra HOD. Justeringerne skal særligt tage højde for, hvordan effektiviteten kan forøges til mere borgernær service, men også hvordan den sammenlagte enhed skal samarbejde bredt på forvaltningsniveau og med øget samspil med eksterne interessenter og borgere.

  Kultur, Miljø & Erhverv forelægger på mødet planer for den tilpassede organisering.

  På baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen, sendes denne i høring i MED-organisationen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen om justeringerne i organisationen til implementering af Helhedsorienteret drift tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 16-05-2018

  Taget til efterretning.

  Punktet blev behandlet efter punkt 79.

  Christian Panbo forlod mødet kl. 11.50 og deltog ikke i punkt 80-81 samt punkt 83-84.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/822, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Orientering om:

  • Henvendelse fra fem landbrugsorganisationer om helhedsplanlægning for vandløb
  • Godkendelse fjernvarmeprojekt i Padborg påklaget af Dansk Gas Distribution

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 16-05-2018

  Orientering taget til efterretning.

  Derudover blev der orienteret om

  - Vejforhold ved flere lokaliteter

  - Budgethenvendelser fra borgere

  - Kloakering Lundsbjerg Møllevej

  - Vinterrydning Kirkebakken

  - Asfaltering efter Arwos’ ledningsarbejder

  - Status på de nye offentlige skraldespænde

  - Status på lys i ”isflagerne”

  - Udfordringer med entreprenører ift. Vandløb.

  Christian Panbo forlod mødet kl. 11.50 og deltog ikke i punkt 80-81 samt punkt 83-84.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/122, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 16-05-2018

  -