Beslutningsprotokol

onsdag den 6. juni 2018 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Arne Leyh Petersen, Kurt Andresen, Eivind Underbjerg Hansen, Thomas Juhl, Jan Riber Jakobsen, Christian Panbo, Egon Madsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/122, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  Teknik- og Miljøudvalget

  onsdag den 6. juni 2018.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at dagsordenen godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-06-2018

  Godkendt med følgende ændringer:

  Rækkefølgen bliver:

  86

  91

  88

  87

  89

  90

  92 og efterfølgende i uændret rækkefølge.

  Jan Riber Jakobsen (C) ønsker punkt 97, Orientering om Kollund Mole, ændret til beslutningspunkt. Udvalget besluttede, at ændre punktet til beslutningspunkt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/5215, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Den 2. maj 2018 blev budget 2019-2022 - 1. behandlet på Teknik- og Miljøudvalget, hvor følgende blev anbefalet godkendt

  • Reduktionsforslag 1 % med 1,602 mio. kr. 

  - Asfaltreduktioner, 1,202 mio. kr.

  - Reduktioner i Bygværker 0,2 mio. kr.

  - Nedlæggelse af søndagskørsel 0,2 mio. kr.

  • Aktuel investeringsoversigt 2019-2022 med tilknyttede projektbeskrivelser
  • Takstbilag

  I 2. behandling skal bemærkninger til budget 2019-2022 anbefales godkendt.

  Bemærkningerne viser budget for de enkelte politikområder og beskriver kort målsætninger, indsatsområder og budgetforudsætninger herfor.

  Der tilrettes efterfølgende i budgetbemærkningerne til de løbende beslutninger i enkeltsager frem til budgettets endelige vedtagelse af byrådet. Der kan i den forbindelse ske større ændringer, særligt i forbindelse med det videre arbejde af Helhedsorienteret drift.

  Sagen afgøres i økonomiudvalget / byrådet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at bemærkninger til budget 2019-2022 for Teknik- og Miljøudvalget anbefales godkendt.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-06-2018

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/10182, Sagsinitialer: lmje

  Sagsfremstilling

  På mødet orienteres der om tilsyn 2018, herunder;

  - Grundforholdene omkring tilsyn

  - Tilsynsberetning 2017

  - Plan for 2018

  - Indsats på husdyrbrugområdet

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 02-05-2018

  Udsat.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen og Christian Panbo.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 16-05-2018

  Udsat.      

  Christian Panbo forlod mødet kl. 11.50 og deltog ikke i punkt 80-81 samt punkt 83-84.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-06-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/31364, Sagsinitialer: NMOES

  Sagsfremstilling

  I denne sag behandles det første udkast til Forslag for Spildevandsplan 2018-2022. Det er den første af to politiske fremlæggelser før den offentlige høring af planforslaget, som besluttet på mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 21. marts 2018.

  På mødet vil udkastet blive præsenteret og gennemgået, herunder principper og begrundelser for udvælgelse af områder til hhv. kloakseparering og nykloakering.

  En repræsentant fra Arwos vil deltage i præsentationen af udkastet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Forslag til Spildevandsplan 2018-2022 færdiggøres med udgangspunkt i det forelagte materiale.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-06-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/17466, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  I denne sag anmodes Byrådet om at give anlægsbevilling til anlæg af første etape af Gasværksvej fra Haderslevvej til Kathale.

  Projekteringen af første etape er ved at være færdig. Udbud og licitation forventes at ske i juni, hvorefter anlægs­arbej­derne kan starte i august med forventet afslutning ultimo 2018.

  Gennembruddet af Gasværksvej til krydset Haderslevvej-Løgumklostervej samt udvidelsen af Gasværksvej mod syd til Kystvej er en afgørende del af programmet for Fremtidens Aabenraa. Vejprojektet aflaster H.P. Hanssens Gade og Nørreport for trafik, hvorved der støttes op om udvikling af den nordlige del af gågaden og området omkring Madevej.

  I programmet for Fremtidens Aabenraa fremgår Gasværks­vej som en ”klimaboulevard” til sikring mod højvande fra fjorden. Denne funktion er udeladt, da den krævede meget store sidearealer og alligevel ikke kunne ske uden problemer med tilpasning mod naboejendomme. Klimasikring vil ske på anden måde.

  Med projektet anlægges godt 200 meter vej med midterrabat, fortove og cykelstier, svingbaner og signal­anlæg i krydset Gasværksvej-Reberbanen, samt sving­bane og udvidelse af signalanlægget mod Haderslevvej-Løgum­klostervej. Reberbanen mellem Gasværksvej og Nørreport får stiforbindelse til Gasværksvej, og forlægges en smule ved sin tilslutning til Gasværksvej fra øst. Kathale lukkes på sigt mod Gasværksvej.

  For at sikre et sammenhængende og smukt udtryk af den kommende gennemfartsvej i Aabenraa er der udarbejdet en designmanual for Gasværksvej, bl.a. udstyres vejen med særlige belysningsmaster.

  Det har undervejs i projekteringen været fokus på også at tilpasse vejprojektet til Cimbriaparkens arealer. I anlægs­peri­oden sikres midlertidig adgang til Cimbriaparken.

  Der er udarbejdet en nødvendig tidsmæssig forskydning af anlægsprojektet, idet nogle af Arwos’ forsyningsledninger skal på plads først. For at fremme tidsplan og proces er det aftalt med Arwos, at ledningsomlægningen indgår i udbuddet for Gasværksvej, herunder med en præcis udgiftsfordeling for hhv. ledningsanlæg og vejanlæg.

  Planmæssige forhold

  Gennembruddet af Gasværksvej er en central del af Fremtidens Aabenraa.

  Økonomi og afledt drift

  Overslaget på den samlede anlægsomkostning for første etape er ca. 5,3 mio. kr. Hertil kommer, at der skal tages højde for en større risiko end normalt for at støde på forure­net jord eller for at der bliver behov for, at løse uforud­sete problemer med fx forsyningsledninger.

  Det er vigtigt at kunne sikre fremdrift i projektet, uanset om disse problemer opstår, da anlægsperioden ellers vil forsky­des ind i vinterperioden med stor anlægsusikkerhed og sand­synlige ekstraudgifter til følge.

  Derfor søges frigivet 6,0 mio. kr. til anlægsprojektet.

  På investeringsoversigt 2018-2021 er der afsat et rådigheds­beløb på 6,0 mio. kr. i 2018, 8,0 mio. kr. i 2019 og 14 mio. kr. i 2020.

  Der forventes afledte driftsomkostninger på 0,15 mio. kr. årligt.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at der gives anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. til første etape af Gasværksvej, finansieret af rådighedsbeløbet på 6,0 mio. kr. i 2018 på investeringsoversigt 2018-2021 under Teknik- og Miljøudvalget, og

  at der tilføres politikområdet ”Drift af veje og parker” 0,15 mio. kr. årligt fra projektet er afsluttet, finansieret af puljen for afledt drift under Økonomiudvalget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-06-2018

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/16419, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  Bekendtgørelsen om anvendelse af vejmarkering er blevet revideret ved årsskiftet 2018 af Vejdirektoratet, hvorfor den nuværende politik som har været gældende fra 1. januar 2010 bør opdateres.

  Politikken forventes indført pr. 1. juli 2018.

  Forslaget til ny politik for servicevejvisning er udarbejdet med udgangspunkt i gældende politik som har været lavet i samarbejde med Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa Kommuner. 

  Forvaltningen er i dialog med de 3 andre sønderjyske kommuner om ensartethed i kommunernes politik. 

  Med vedtagelsen af politikken gennemgås kommunens veje, for opdateringen, således de overholder den vedtagne politik.

  Politikken lægger op til flere muligheder for ny skiltning bl.a. med en mulighed for at vejvise med kommercielle formål.

  I forbindelse med opdateringen er de private sort-hvide tavler, F30, blevet udfaset og skal erstattes med blåhvide servicevejvisningstavler.

  Politikken forventes indført den 1. juli 2018.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  Vejloven

  Vejreglerne

  Økonomi og afledt drift

  Kultur, Miljø & Erhverv forventer, at politikken er udgiftsneutral for kommunen.

  Forvaltningen planlægger at de sort-hvide tavler udskiftes til blå-hvide tavler hurtigst muligt.  Dette arbejde vil ske i samarbejde med de nuværende ejere af tavlerne. Forvaltningen lægger op til at denne udskiftning er uden udgift for virksomhederne af disse forholdsvis få tavler.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at "Politik for Servicevejvisning - dateret maj 2018" godkendes, og

  at forvaltningen bemyndiges til at administrere i overensstemmelse hermed.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-06-2018

  Politikken sendes til Business Aabenraa, Landsbyrådet og turistforeningen med henblik på at indhente deres bemærkninger.

  Sagen genfremsættes til godkendelse på et senere udvalgsmøde.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/16436, Sagsinitialer: lbon

  Sagsfremstilling

   I investeringsoversigten for 2018 er der reserveret 0,5 mio. kr. til en legeplads i Genforeningshaven, disse midler ønskes frigivet.

  Legepladsen bliver målrettet børn i aldersgruppen 2-6 årige (børnehavebørn), så der fremover vil være mulighed for leg for alle aldersgrupper i Genforeningshaven. De yngste børn vil kunne lege på den nye legeplads og de ældre på multibanen. 

  Der er to placeringsmuligheder, placering A og placering B, som fremgår af bilag. Ved placering A står der i dag en statue af H.P. Hanssen. I forbindelse med konkurrencen for Genforeningsparken, som blev holdt i efteråret 2017, blev det drøftet at man kunne flytte statuen hen foran Folkehjem. Med placeringsmulighed A vurderes det, at legepladsen vil få en fin visuel forbindelse til resten af Genforeningshaven, mens den i placeringsmulighed B vil ligge mere som en bagside til resten af anlægget.

  I forbindelse med etableringen af en Legeplads i Genforeningshaven, har forvaltningen et ønske om, på sigt at placere en container med en maskine, som bruges i forbindelse med etablering og vedligeholdelse af skøjtebanen. I dag står containeren på Mellemvej, hvilket betyder at der er en omkostning, hver gang containeren skal transporteres hen til Genforeningshaven. Man kan eventuelt beklæde containeren med træ, så den kommer til at ligne de to skure som allerede står i Genforeningshaven i dag.

  Placeringen af en legeplads og eventuel container i Genforeningshaven vil blive undersøgt nærmere i skitseringsfasen, hvor der blandt andet kigges på lys/skygge og andre forhold.

  Det æstetiske udtryk vægtes højt, da legepladsen får en central placering i bymidten og i tæt forbindelse med Genforeningshaven.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsoversigten afsat et rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i 2018 til legepladsfaciliteter i Genforeningshaven.

  Efterfølgende vil der være en afledt driftsomkostning på 0,05 mio. kr./år.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at
  der meddeles en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til projektet ”Legeplads Genforeningshaven”, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb som frigives, og

  at der ved anlæggets afslutning tilføres politikområdet ”Drift af veje og parker” under Teknik- og Miljøudvalget 0,050 mio. kr. til afledt drift finansieret af afledt driftspulje under Økonomiudvalget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-06-2018

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/16656, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Som et led i arbejdet med trafikplan 2018-2022 har Sydtrafik anmodet Aabenraa Kommunes Teknik- og Miljøudvalg om at drøfte forventningerne til fremtidigt kørselsomfang i planperioden, og om hvorvidt eksisterende servicekriterier for buskørslen forventes at gælde for hele planperioden.

  Sydtrafik ønsker en tilbagemelding herom, senest i forbindelse med høring af trafikplanen.

  Som baggrund for udvalgets drøftelse har Sydtrafik fremsendt en kort introduktion til samarbejdet mellem kommunen og Sydtrafik, samt et fakta-ark om Sydtrafiks buskørsel i Aabenraa Kommune.

  Fremtidigt kørselsomfang

  Sydtrafik ønsker at vide, om udvalget forventer at fastholde, øge eller reducere omfanget af buskørsel i planperioden.

  Det er forvaltningens vurdering, at det nuværende kørselsomfang ikke kan gøres mindre uden at ramme passagerer, og at det er vanskeligt at omprioritere de nuværende køreplantimer til en mere effektiv betjening af passagererne.

  Det skønnes samtidigt, at det eksisterende niveau for buskørsel giver en rimelig betjening af de forskellige passagergrupper.

  Servicekriterier for kollektiv bustrafik

  Sydtrafik ønsker udvalgets tilbagemelding om hvorvidt kommunens eksisterende servicekriterier skal revideres.

  Servicekriterierne er senest revideret den 7. december 2016, hvor det blev indskrevet, at skolebusserne kun kører inden for den vejledende ferieplan som skoleforvaltningen udmelder.

  Forvaltningen har ikke hidtil konstateret uhensigts­mæssigheder i de nuværende servicekriterier.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Kontraktpriserne for Aabenraa Kommunes kollektive bustrafik er fra sommeren 2017 steget som følge af nye kontrakter.

  Ved bevillingskontrollen pr. 30/9 2017 blev der overført et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. til dækning af forhøjede kontraktudgifter i 2018 (1,95 mio. kr.) og 2019 (2,05 mio. kr.), mens der fortsat ikke er finansiering til et uændret serviceniveau fra og med 2020.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Sydtrafik gives besked om, at omfanget af den kommunalt finansierede, kollektive bustrafik i Aabenraa Kommune for perioden 2018-2019, forventes fastholdt,

  at Sydtrafik gives besked om, at serviceniveauet, med de nuværende forudsætninger om finansiering, må sænkes med 2,049 mio. kr. årligt fra og med 2020, og

  at de eksisterende servicekriterier fastholdes indtil videre.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-06-2018

  Godkendt,

  med den bemærkning, at Sydtrafik og Fynbus skal sammenlægges hurtigst muligt og rationaler benyttes til serviceforbedringer.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/16434, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Sydtrafiks bestyrelse behandler den 25. maj 2018 et forslag til trafikplan 2018-2022, som efterfølgende sendes i høring hos region og kommuner, med høringsfrist den 1. august 2018.

  Kultur, Miljø & Erhverv har inden deadline for nærværende indstilling modtaget det planforslag som skal behandles i bestyrelsen. Forslaget er vedlagt.

  For at kunne nå et politisk svar inden fristen den 1. august skønner forvaltningen det rimeligt, at Teknik- og Miljøudvalget grundlægger sit høringssvar på vedlagte planforslag, idet der ikke forventes betydende ændringer i forslaget som følge af behandlingen i Sydtrafiks bestyrelse.

  Trafikplanen giver dels en status på den kollektive trafik og betingelserne for den, og dels beskrives tre fokusområder som trafikselskabet vil arbejde med i planperioden.

  De tre fokusområder er:

  - Datadrevet udvikling og effektivisering (side 38): Dette område beskriver hvordan fx data fra Rejsekortet og fra det nyligt indførte realtidssystem kan anvendes til at optimere kørslen og give bedre planlægnings muligheder.

  - Behovsstyret betjeningsniveau (side 40): Dette område beskriver hvordan Sydtrafik vil arbejde for at indrette busnet og flextrafik efter det behov der konstateres, fx i forhold til ungdomsuddannelser eller erhvervs­rettet pendling.

  - Rådgivning om bæredygtighed (side 43): Dette område beskriver hvordan Sydtrafik vil formidle rådgivning om miljøaftrykket fra den kollektive trafik, til brug for fx kommunernes udbud af buskørsel og busmateriel.

  I trafikplanens statusdel beskrives bl.a.:

  - den demografiske udviklings betydning for antallet af buspassagerer i fremtiden. For Aabenraa Kommune forventes en demografisk betinget passagerudvikling på minus 4,0 % for perioden 2018-2023 (side 26),

  - anvendelsen af flextrafik vokser jævnt (side 32), og Sydtrafik tilbyder efterhånden flere forskellige flextrafik-produkter,

  - udviklingen i nye teknologier, som fx førerløse køretøjer og delebilstjenester,

  - den fælles vision med Fyn Bus,

  - oplysninger om passagernes brug af kollektiv trafik.

  Som et led i processen med kvalificering af trafikplanens fokusområder har Sydtrafik bl.a. afholdt en workshop med deltagelse på administrativt niveau fra kommuner og region.

  Forvaltningen har skrevet vedlagte forslag til høringssvar.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslaget til høringssvar godkendes og sendes til Sydtrafik.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-06-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/9731, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Som en del af udviklingsplanen for Løjt Kirkeby arbejdes der på at indrette et grønt areal på en del af den eksisterende parkeringsplads ved Løjt Nørregade 2-14, mellem forsamlings­­huset og kirken.

  Dette forudsætter nedlæggelse af offentligt vejareal, hvorfor den påtænkte nedlæggelse af offentlig vej har været offentliggjort, herunder med information direkte til naboer.

  Arealet nedlægges helt som vej, og Aabenraa Kommune vil fortsat være ejer af arealet.

  Den påtænkte nedlæggelse har været offentliggjort på kommunens hjemmeside under ”Aktuelle høringer”, i perioden 22. marts 2018 til 18. maj 2018.

  Nedlæggelsen medfører ikke ændringer i adgangsforholdene for nogle ejendomme, som alle fortsat har vejadgang via offentlig vej. Der vil fortsat være parkeringsmulighed på det resterende, ca. 7 meter brede vejareal som fremkommer omkring det grønne areal.

  Det er forvaltningens vurdering, at det vejareal der nedlægges ikke er vigtigt for nogle bestemte ejendomme.

  Der er ikke indkommet indvendinger imod nedlæggelsen.

  Udkast til afgørelse om nedlæggelsen er vedlagt som bilag.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  Offentlig vej kan nedlægges med hjemmel i vejlovens § 15, og i henhold til procedurereglerne i vejlovens kap. 11.

  Planmæssige forhold

  Det nedlagte vejareal indgår i udviklingsplanen for Løjt Kirkeby som et grønt areal til anden anvendelse end vej.

  Økonomi og afledt drift

  Matrikulær berigtigelse af de ændrede vejforhold finansieres af udviklingsprojektet for Løjt Kirkeby.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at vejarealet nedlægges i overensstemmelse med vedlagte udkast til afgørelse herom.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-06-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/20909, Sagsinitialer: nlh

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med skolecykelbyprojektet i Padborg er der udført en del projekter for at gøre elevernes rute til og fra skole mere tryg og sikker med henblik på at få flere til at cykle. Der er bl.a. etableret 2-1 vej på 3 strækninger, med hastighedsdæmpning i form af bump og indsnævringer i 2017.

  Udarbejdelsen af projekterne er sket i samarbejde med skole, forældre, lokalråd, politi og rådgiver og er delvis finansieret af statens cykelpulje. Det kræver, at projektet evalueres, inden midlerne fra staten frigives.

  Der er i budgetforliget for 2018, ønske om yderligere evaluering og borgerinddragelse omkring striberne på vejstrækningerne samt en trafiksikkerhedsmæssig gennemgang af Nørregade og rundingen vest for viadukten.

  Forvaltningen har igangsat evaluering i forhold til cykelbyprojektet med følgende fokuspunkter

  • Før-efter undersøgelse af trafikken på baggrund af tællinger, ulykkesstatistik og besigtigelser.
  • Beboere langs Padborgvej og Hærvejen modtager spørgeskema over e-boks.
  • Plejehjemmet og skolen modtager spørgeskema på mail.
  • Lokalråd modtager spørgeskema på mail.
  • Cyklister bliver adspurgt med Stopinterview.

  Der er foretaget trafiktællinger i april 2018 og ekstern trafiksikkerhedsrevisor har været på besigtigelse på Nørregadestrækningen i maj 2018.

  Kultur, Miljø & Erhverv afventer resultat af trafiksikkerhedsgennemgangen fra Nørregade i slutningen af maj, mens evalueringen af 2-1 vejene forventes afsluttet i august. Derefter planlægges der et borgermøde i samarbejde med Lokalrådet med henblik på at orientere om resultaterne og få flere inputs fra borgere, som ikke er direkte naboer til vejen. Borgermødet tænkes planlagt i starten af september, således der har været en hel cykelsæson efter projektets færdiggørelse.

  Resultaterne af borgermødet, evalueringen og den trafiksikkerhedsgennemgangen forelægges Teknik- og Miljøudvalget i oktober med anbefalinger til ændringer.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at tids- og procesplan for evaluering, trafiksikkerhedsgennemgang og borgermøde godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-06-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 12/48284, Sagsinitialer: TFRIC

  Sagsfremstilling

  På mødet orienteres der om de afholdte dialogmøder mellem forvaltningen og vandløbslaugene.

  En egentlig evaluering af dialogmøderne gennemføres i efteråret 2019, jf. beslutningen i Teknik- og Miljøudvalget den 16. maj 2018 om at mødestrukturen evalueres på det politiske dialogmøde i efteråret 2019.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-06-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/16035, Sagsinitialer: brd

  Sagsfremstilling

  Repræsentanter fra Kollund Lokalråd har fået udarbejdet et forslag til et molebad ved Kollund Mole. Molebadet ligger på østsiden af molen i Kollund. Lokalrådet vurderer at projektet vil blive til gavn for både beboere og turister.

  Lokalrådet ønsker, at søge forskellige fonde og ønsker i den anledning en tilkendegivelse om der fra kommunens side ses positivt på projektet og tilkendegivelse om støtte, såfremt der opnås fondsfinansiering. Lokalrådet ønsker endvidere kommunens bistand til undersøgelse af såvel myndigheds- som planmæssige forhold.

  Forvaltningen vurderer, at projektet kunne være et positivt tiltag i udvikling af Kollund Mole til rekreative formål, og at projektet er i overensstemmelse med et af de tre indsatsområder i Kultur og Fritidspolitikken ”Land Vand og By”, hvor følgende fremgår;

  ”Vi vil styrke forbindelsen mellem land, vand og by og skabe liv på landet, på vandet og i byens rum.

  Vi vil tage udgangspunkt i lokale ønsker og behov, så det særlige ved hvert enkelt sted udnyttes.

  Aabenraa Kommunes historie og kulturelle baggrund skal komme til syne igennem gode oplevelser i naturen.

  Vi vil sætte fokus på det særlige ved vandet, det kystnære område, øerne og de muligheder, der byder sig ved havne og på strande.

  Vi vil udvikle en bred vifte af åbne aktiviteter på og ved vandet for at give borgere og besøgende mulighed for at opleve naturen, historien og kulturen.”

  Forvaltningen vurderer det vil være hensigtsmæssigt, at der i samme forbindelse bliver udarbejdet en samlet plan for hele molen bl.a. i forhold til forskønnelse og bedre udnyttelse af arealet til rekreative formål.

  Forvaltningen anbefaler, at der ses positivt på projektet og at kommunen yder bistand til en samlet plan for området og myndighedsbehandling samt tilkendegivelse om økonomisk støtte på 0,3 mio. kr.

  Sagen afgøres i Vækstudvalget for Land og By.

  Planmæssige forhold

  Den del af anlægget som lægger på vandsiden skal godkendes hos Kystdirektoratet. På landsiden vurderes projektet at være i overensstemmelse med lokalplanen for området Lokalplan Kollund Mole 4/79-1.

  Anlægget stemmer ind i lokalplanens formål og ændrer ikke det bestående miljø i så væsentlig grad, at det udløser lokalplanpligt.

  Det skal i det videre forløb undersøges om der er yderligere opmærksomhedspunkter.

  Økonomi og afledt drift

  Kollund Lokalråd oplyser, at projektet på nuværende grundlag er estimeret til ca. 0,8 mio. kr. inkl. moms, men der er en vis usikkerhed. Derfor anbefales det at prissætning kvalificeres ved rådgivning fra ingeniør.

  I budget 2018 er der på investeringsoversigten afsat 0,970 mio. kr. i 2018 til ”Udviklingsplaner byfornyelse”, som er frigivet ved budgetvedtagelsen. Det er tale om en pulje, der bl.a. kan anvendes til arbejdet med yderligere udviklingsplaner, forundersøgelser, programmer i forbindelse med områdefornyelse, skitse- og projektforslag til mindre bysamfund, hvor der ikke er udviklingsplaner, samt eventuelle mindre anlægsprojekter, der ikke er omfattet af materialepuljen.

  Forvaltningen foreslår, at udgifterne til den samlede plan og udgifter til kvalificering af anlægsprojektet på maks. 0,1 mio. kr. afholdes inden for disse midler, og at der reserveres 0,3 mio. kr. til projektet under forudsætning af at projektet opnår yderlige fondsstøtte. I alt 0,4 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller, 

  Til orientering i Teknik- og Miljøudvalget samt i Kultur- og Fritidsudvalget.

  Til beslutning i Vækstudvalget for Land og By.

  at kommunen er positiv overfor projektet,

  at forvaltningen yder bistand til plan og myndighedsmæssige forhold,

  at der ydes støtte på maks. 0,1 mio. kr. til en samlet plan og kvalificering af anlægsbudget, og

  at der reserveres 0,3 mio. kr. til anlæg af projektet.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-06-2018

  Orientering taget til efterretning.

  Teknik- og Miljøudvalget gør opmærksom på, at der skal afsættes midler til afledt drift af Økonomiudvalget.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/15985, Sagsinitialer: jkla

  Sagsfremstilling

  På Teknik- og Miljøudvalgets møde i juni 2017 blev der orienteret om samarbejdet med Just Human, Kompan og Rødekro Udviklingsråd.

  På henholdsvis Vækst- og Udviklingsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget i september/oktober 2017, blev placeringen af aktivitetspladsen samt efterfølgende overtagelse og drift at pladsen godkendt.

  Der er på nuværende tidspunkt fundet lidt over halvdelen af finansieringen til pladsen. Der er stadig fonde der ikke har givet tilbagemelding på ansøgninger, og der sælges sponsorpakker til lokale virksomheder og foreninger.

  Som en del af fundraisingen afholdes der Walk’n talk søndag den 24. juni kl. 13-15. Det er Just Human og Rødekro Udviklingsråd der står for planlægning og koordinering af fundraising og Walk’n talk.

  Der er fremsendt invitationer til Walk’n Talk samt indvielsen af pladsen den 2. september 2018 til alle medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt til Vækstudvalget for Land og By og Borgmesteren.  Det er alle tre udvalg der er inviteret da projektet har snitflader til alle udvalg. Det er frivilligt for medlemmerne af udvalgene om de ønsker at deltage. Formændene og Borgmesteren har fået en særskilt invitation.

  Walk’n talk søndag den 24. juni kl. 13-15 er med start og afslutning ved Rødekro Hallen, Østergade 40B, Rødekro.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-06-2018

  Taget til efterretning.

  Jan Riber Jakobsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

  Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/122, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-06-2018

  Der blev orienteret om:

  • Procedure om ændringsforslag til dagsorden.
  • Nygade/Møllegade, Aabenraa.
  • Fællesmøde ang. vandløb for Teknik- og Miljøudvalget,  Tønder/Aabenraa.
  • Ekstra møde i Teknik- og Miljøudvalget den 20/6/18.
  • Temadag.
  • Badevand ved Sønderstrand.
  • Stemmeværk ved Jyndevad Mølle.

  Orientering taget til efterretning.

  Jan Riber Jakobsen (C) og Christian Panbo (A) deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/122, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-06-2018

  Intet.