Beslutningsprotokol

onsdag den 8. august 2018 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Arne Leyh Petersen, Kurt Andresen, Eivind Underbjerg Hansen, Thomas Juhl, Jan Riber Jakobsen, Christian Panbo, Egon Madsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/122, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  Teknik- og Miljøudvalget

  onsdag den 8. august 2018

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at dagsordenen godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 08-08-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/27426, Sagsinitialer: TFRIC

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget godkendte på sit møde den 4. april d.å., at kommunen i fællesskab med Byhistorisk Forening ansøgte A.P. Møller Fonden om tilskud til restaurering af slotsvandmøllen samt etablering af en vandpumpeløsning.

  I ansøgningen forudsættes, at kommunen bidrager med ca. 500.000 kr. til etablering af en pumpeløsning, der kan sikre vandforsyning til møllen, og at der herudover opnås fondsstøtte på 625.000 kr. til pumpeløsningen.

  Udvalget tilkendegav samtidig, at man ville tale for en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. og 0,015 mio. kr. i årligt driftstilskud ved budgetforhandlingerne 2019-2022.

  Det fremgår af ansøgningen, at Byhistorisk Forening er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af selve slotsvandmøllen, mens det ikke fremgår direkte, at Aabenraa Kommune påtager sig ansvaret for etableringen af en pumpeløsning og den efterfølgende drift.

  Fonden har på den baggrund oplyst, at man inden behandling af ansøgningen og evt. støtte til projektet ønsker, at kommunen garanterer, at man vil sikre tilførsel af vand i en årrække, så møllen kan holdes i drift.

  Fonden venter at kunne behandle ansøgningen på sit møde i august måned.

  Fonden har oplyst, at man vil kunne godkende en formulering som følger:

  ”Det skal hermed bekræftes, at Aabenraa Kommune vil påtage sig at stå for etablering, ejerskab og fremtidig drift af en pumpeløsning, som kan sikre vandforsyning til møllen, mens Byhistorisk Forening som hidtil står for drift og vedligeholdelse af selve vandmøllen.

  Teknik- og Miljøudvalget har således besluttet, at man ved den kommende budgetforhandling vil tale for en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. og 0,015 mio. kr. i årligt driftstilskud. Den nævnte anlægsbevilling forudsætter, som det fremgår af ansøgningen til Fonden, at der opnås en fondsstøtte på 625.000 kr. til pumpeløsningen. Bevillingen er med forbehold for byrådets godkendelse ved budgetforhandlingerne i efteråret 2018.”

  Økonomi og afledt drift

  For det samlede projekt spiller det en væsentlig rolle, at  anlægget (både nyt møllehjul og pumpesystem) planlægges udført i foråret 2019, blandt andet fordi Kulturstyrelsen har meddelt tilsagn om tilskud på 205.000 kr. til Byhistorisk Forening, og tilsagnet skal være udnyttet inden 1. juni 2019, dvs. alle planlagte arbejder skal være udført.

  Udgifter til løbende tilsyn og vedligeholdelse af pumpen er af kommunens rådgiver anslået til ca. 10.000 kr. årligt samt elforbrug (ca. 3.000 kr., afhængigt af aktiviteten).

  Hertil kommer udgifter til udskiftning af pumpen, når der på et tidspunkt måtte blive behov for det. Anslået levetid for en pumpe af den anvendte typer er ca. 30 - 40 år, såfremt servicetilsynene overholdes.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at forvaltningen bekræfter, at kommunen vil påtage sig fremover at sikre tilførsel af vand til møllen, jf. ovenstående forslag til formulering.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 08-08-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/9829, Sagsinitialer: DMM

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget vedtog i marts 2018 udkast til Aabenraa Kommunes Regulativ for Husholdningsaffald.

  Regulativ for Husholdningsaffald er udarbejdet i forlængelse af affaldsbekendtgørelsen og fastsætter reglerne for håndtering af affald fra alle borgere og grundejere i Aabenraa Kommune.

  Regulativet indeholder blandt andet:

  - præciserede bestemmelser om, hvordan affaldsbeholderne skal være placeret for, at de bliver tømt

  - en beskrivelse af, hvordan affaldstekstiler nu kan afleveres til genbrug via genbrugsbeholderen

  - bestemmelser om, hvordan man som borger skal sortere sit affald.

  Regulativet har været i offentlig høring fra den 17. april til den 15. maj 2018. Der er ikke indkommet høringssvar, og regulativet er derfor ikke blevet redigeret yderligere.

  Regulativets tekstdokument dannes igennem det lovpligtige system Nstar og følger således ikke kommunes designlinje. Enkelte redaktionelle tekstrettelser kan af samme årsag først gennemføres, efter regulativet er politisk godkendes og kan endeligt godkendes i Nstar.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Indsamling af affald er takstfinansieret og en ændring af regulativet vil derfor ikke medføre øgede eller ændrede udgifter for kommunen.

  Der forventes ingen takstændringer på baggrund af det ændrede regulativ.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Aabenraa Kommunes Regulativ for Husholdningsaffald vedtages.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 08-08-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/22723, Sagsinitialer: bfr

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget blev på mødet den 16. maj 2018 orienteret om behandling af markvandingssager, herunder om sagspuklen og ressourceudfordringerne.

  Udvalget besluttede at finansiering af efterslæbet skulle afsøges indenfor udvalgets rammer.

  I denne sag forelægges forslag herom.

  I den tidligere sag er det opgjort, at der skal behandles op til 700 sager, hvoraf der er funder ressourcer til behandling af de første 135 sager. Det samlede ressourcebehov er opgjort til 1,8 mio. kr.

  Forvaltningen har afsøgt, hvilke muligheder der umiddelbart kan peges på til finansiering af opgaven.

  Det foreslås, at 0,8 mio. kr. for 2018 og 1 mio. kr. i 2019 overføres til opgaven fra politikområdet Vintertjeneste, hvor der forventes et overskud. Såfremt vintervejret i den kommende vinter medfører et øget ressourcebehov, forelægges der en sag om finansiering herom

  Siden maj måned er der sat gang i sagsbehandlingen. Der er dog endnu ikke opnået tilstrækkelig erfaring til at kunne vurdere, om forvaltningen vil kunne følge med den sideordnede sagsbehandling indenfor områderne vandløb og natur, der knytter sig til markvandingstilladelserne.

  Ressourcebehovet må således anses som et absolut minimumsbehov, og det foreslås, at udvalget forelægges en økonomisk status for området omkring årsskifte.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Der afsættes 0,8 mio. kr. i 2018 med henblik på at færdigbehandle alle indgåede ansøgninger.

  Der afsættes 1 mio. kr. i 2019 med henblik på at behandle ansøgninger for tilladelser, der er udløbet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der overføres 0,8 mio. kr. i 2018 fra politikområdet Vintertjeneste til politikområdet Sikring af alsidig natur til behandling af markvandingstilladelser, 

  at der foretages en rammekorrektion for 2019, hvor der omplaceres 1 mio. kr. i fra politikområdet Vintertjeneste til politikområdet Sikring af alsidig natur til behandling af markvandingstilladelser, og

  at der forelægges en status på opgaven, herunder økonomien, omkring årsskiftet 2018/2019.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 08-08-2018

  1. at godkendt.

  Jan Riber Jakobsen(C) stemte imod med den begrundelse, at han er enig i udfordringen, men at det er for risikabelt at finansiere det af vintertjenesten.

  2. at: Udfordringen på 1 mio. kr. i 2019 forsøges løst i budgetforhandlingerne.

  3. at godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/22745, Sagsinitialer: tbkn

  Sagsfremstilling

  I 2002 etablerede Sønderjyllands Amt en vinterokkersø umiddelbart opstrøms Ravsted. Søen etableres hvert år ved opstemning af Hvirlå i perioden fra 15. oktober til 15. marts.

  Forvaltningen arbejder i øjeblikket på at etablere et omløbsstryg ved opstemningen, som kan sikre fiskeopgang i de perioder, hvor vinterokkersøen er opstemmet. I forbindelse med stryget udlægges der banker af gydegrus til forbedring af gydemulighederne for fisk.

  Opstrøms det planlagte stryg er der imidlertid konstateret problemer med brinkudskridning og sandvandring i forbindelse med okkersøens årlige etablering og tømning.

  Efter at have været i dialog med lodsejerne, som er positive overfor projektet, foreslår forvaltningen at der gennemføres et restaureringsprojekt med opgravning af sand på en strækning samt indsnævring og sikring af vandløbsprofilet med sten til regulativbredde over ca. 50 m. Endelig foreslås der etableret et sandfang ved indløbet til okkersøen, så risikoen for sandvandring til okkersøen og det nye omløbsstryg nedsættes.

  Indsatsen understøttes af, at kommunen i gældende vandområdeplan 2015-2021 har en indsats med forbedring af gyde- og opvækstforholdene for fisk i form af udskiftning af sandet bundmateriale med grus. Også i den forbindelse er det relevant, at sandvandringen i Hvirlå er på et minimum. Forberedelserne til denne indsats forventes påbegyndt i 2019.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  Projektet gennemføres som et restaureringsprojekt i henhold til vandløbsloven.

  Økonomi og afledt drift

  Den samlede udgift er skønnet til ca. 50.000 kr. og foreslås afholdt af driftsmidler på politikområdet ”Sikring af alsidig natur”.

  Der blev i bevillingskontrollen pr. 30.9.2017 overført driftsmidler på 715.000 kr. til vand- og naturplansindsatsen, og det er disse midler, der foreslås anvendt til finansiering af projektet. Se bilagsnotat om baggrund for overførslen.

  Høring/udtalelse

  Restaureringsprojektet er i 8 ugers offentlig høring i henhold til vandløbsloven. Høringsfristen udløber den 28. august 2018.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at projektet til begrænsning af sandproblematikken i Hvirlå søges gennemført, og

  at projektet finansieres af driftsmidler på politikområdet ”Sikring af alsidig natur”.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 08-08-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/31364, Sagsinitialer: NMOES

  Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet et forslag til spildevandsplan for perioden 2018-2022.  Planen skal tilvejebringe et samlet overblik over kommunens eksisterende og planlagte spildevandshåndtering.

  Planen indeholder de områder i kommunen, som er eller bliver offentligt kloakeret. Områder uden offentlig kloak, og som ikke er planlagt kloakeret, betegnet som det åbne land, er ligeledes omfattet af planen.

  I forslaget til spildevandsplanen foreslås iværksat følgende initiativer:

  - Kloakering i 3 områder, herunder sommerhusområde

  - Separatkloakering i 7 områder

  - Etablering af 4 regnvandsbassiner

  - Gennemførelse af LAR (Lokal afledning af regnvand) i Kliplev og Bjerndrup med deraf følgende mulighed for delvis udtræden af kloakfællesskabet

  - Forbedret rensning ved udvalgte ejendomme i det åbne land, jf. Statens Vandområdeplaner

  - Berigtigelse af data

  Initiativerne skal bidrage til at opnå målsætningerne om bl.a.:

  - Høj forsyningssikkerhed og god service

  - Reduktion af udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer og hav, herunder at reducere overløb

  - Beskyttelse af grundvandet mod forurening med spildevand

  - God badevandskvalitet

  - Opfyldelse af krav i Vandområdeplanerne

  Med spildevandsplanen pålægges kommunens spildevandsforsyningsselskab Arwos at

  - Gennemføre de planlagte kloakeringer og separeringer

  - Undersøge eksisterende kloakeringstyper for at rette op på fejlregistreringer og tilvejebringe korrekt datagrundlag

  - Kortlægge forekomsten af uvedkommende vand i relevante områder af det offentlige kloaksystem

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Planmæssige forhold

  Spildevandsplan 2018-2022 afløser Spildevandsplan 2014-17 med senere tillæg.

  Høring/udtalelse

  Forslag til Spildevandsplan 2018-2022 skal i offentlig høring i 8 uger.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag til Spildevandsplan 2018-2022 vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 08-08-2018

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede at Forslag til Spildevandsplan 2018-2022 sendes i offentlig høring.

  Der tilføjes et afsnit 3.12.1 om Hostrup Sø, som forelagt på mødet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/22723, Sagsinitialer: bfr

  Sagsfremstilling

  Der er i kommunen ca. 1200 såkaldte spøgelsesboringer, som er (tidligere) vandindvindingsboringer, der ud fra kommunens vidensgrundlag ikke længere er i brug.

  I denne sag foreslås, at der allokeres ressourcer til opsporing og lukning af disse boringer.

  Oftest er der uklarhed om boringernes beliggenhed og beskaffenhed. Viden om boringernes eksistens stammer fra oplysninger i databaser, som ikke er fyldestgørende eller er modstridende.

  Boringerne udgør en trussel mod grundvandet, da en boring giver adgang til, at bakterier og forurenende stoffer kan komme i kontakt med ellers beskyttede grundvandsmagasiner.

  Derfor bør kommunen sætte ind for at opspore disse spøgelsesboringer og sørge for, at de bliver sløjfet korrekt. Der kan gives påbud om sløjfningen.

  Kommunen er ud fra lovgivningen ikke forpligtet til at handle på uklare oplysninger om boringer. Men der er tale om en opgave, der er af væsentlig miljømæssig betydning.

  Vurderet ressourcebehov:

  Der foreligger endnu ingen erfaringer med sagsområdet, men det er erfaringsmæssigt ressourcekrævende at opnå samarbejde med grundejere om en opgave, som umiddelbart kun betyder omkostninger for dem.

  Det anslåede ressourcebehov er 0,2 årsværk over 5 år for at opnå et godt resultat.

  Forvaltningen foreslår, at opgaven finansieres ved at reducere vedligeholdelsen af vejafvandingssystemer, herunder rabatter, ledninger, brønde og grøfter i perioden.

  Hvis opgaven ikke løftes indenfor de kommende år, vil mere og mere lokal viden om boringernes beliggenhed forsvinde. Muligheden for at indhente opgaven bliver derfor ringere og ringere. Det er vanskeligt at vurdere trusselsbilledet i detaljer, da boringerne netop ikke er kendte, men risikoen for en grundvandsforurening fra en ikke-sløjfet ubenyttet boring er ikke ubetydelig.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Det foreslås, at der afsættes 0,2 årsværk over en 5-årig periode, svarende til 0,1 mio. kr. årligt i perioden.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der foretages en rammekorrektion, hvor der omplaceres 0,1 mio. kr. årligt i årene 2019-2023 fra politikområdet Drift af veje og parker til politikområdet Sikring af alsidig natur til opsporing og lukning af spøgelsesboringer.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 08-08-2018

  Godkendt.

  Jan Riber Jakobsen (C) og Eivind Underbjerg Hansen (V) stemte imod med den begrundelse, at de er enige i behovet, men at de ikke er enige i finansieringen, da området er underfinansieret i forvejen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/22344, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  Storetorv er et attraktivt byrum til dagsarrangementer, og da benyttelsesgraden af pladsen øges, er der behov for at der tænkes ny løsning for afspærring, som simplificerer trafikplanlægningen og skaber en øget fleksibilitet omkring afspærring af pladsen.

  Særligt ved større arrangementer efterspørges et trafikfrit rum, hvor de erhvervsdrivende kan have udstillings-mulighed,  og arrangørerne kan have et bilfrit råderum til arrangement og besøgende.

  I forbindelse med arrangementer på Storetorv bruger forvaltningen en del ressourcer på at bistå arrangørerne med løsninger for trafikafvikling, herunder opsætning af spærring/chikaner i forbindelse med et arrangement på pladsen. Forvaltningen oplever at et overtal af arrangørerne finder det svært at lave tilstrækkelige planer for omlægning og afspærring for trafikken i forbindelse med deres arrangementer.

  Som mulighederne er i dag vil afspærringer skulle foregå ved hjælp af afspærringsmateriel, skilte, betonchikaner o.lign.  og det er ikke altid muligt på forhånd at vide om der skal yderligere afspærring op, hvis f.eks. Politi eller beredskab måtte se et behov.

  Det er en ikke særlig fleksibel situation for brug af byens rum og det skaber unødige problemstillinger for arrangørerne.

  Forvaltningen foreslår derfor en form for automatisk spærring ved pullerter som kan hæves og sænkes elektronisk, således at vejforholdende i dagligdagen skaber uhindret adgang til området, og at der  nemt og hurtigt i arrangementssammenhæng kan skabes en trafikal tryghed i det afspærrede område.

  Der foreslås opsat afspærring 4 steder markeret med rødt på medfølgende kortbilag.

  I alt skal der opsættes omkring 17 stk. pullerter som i form, farve og materialevalg skal afspejles i områdefornyelsens design.  Alle pullerterne hæves og sænkes separat således reguleringen af trafikken ud og ind kan skal kunne foregå  fleksibelt.

  Eksakt placering afstemmes med Politi, Beredskab og Byledelsen.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  En overslagspris inkl. materialer, el arbejde, opgravning samt reetablering udgør ca. 1,275 mio. kr.

  Hertil kommer afledt drift på ca. o,1 mio. kr./år til  drift af pullerterne.

  Der er erfaringsmæssigt dyr punktmæssig drift også selvom pullerterne er ganske modstandsdygtige ved påkørsel.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & erhverv indstiller,

  at den trafikale fleksible løsning iht. sagsbeskrivelsen prioriteres i kommunens budgetlægning ved først givne lejlighed.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 08-08-2018

  Teknik- og Miljøudvalget kunne ikke tiltræde indstillingen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/36477, Sagsinitialer: klh

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har udarbejdet et skitseforslag til 3. etape af promenaden på strækningen fra Mølleåens udløb til Sydhavn. Fortsættelsen af promenadeforløbet er blevet aktuelt, idet der i løbet af det kommende år opføres to private byggeprojekter i området – et kontordomicil på ejendommen Sydhavn 4 og en ny grillbygning ud for Sydhavn på adressen Sydhavn 2.

  Skitseprojektet præsenteres nærmere på udvalgsmødet. Såfremt forslaget kan godkendes, udarbejdes der med udgangspunkt i beslutningen snarest et forprojekt med henblik på at kunne beregne et samlet anlægsoverslag og for deletaper. Når der foreligger et anlægsoverslag præsenteres dette for begge udvalg med henblik på om projektet skal realiseres og i givet fald skal etapeopdeles.

  Promenadeprojektet har tre hovedformål. At forbinde bymidten med strandpromenaden ud til Sønderstrand, at forskønne området ved Sydhavn og Mølleåens udløb i sammenhæng med de aktuelle nybyggerier og at indgå i klimasikringen af Aabenraa bymidte.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget og Vækstudvalget for Land og By.

  Planmæssige forhold

  Skitseforslaget er i overensstemmelse med bestemmelserne i lokalplan nr. 98 – Skibbroen/Sønderjyllandskajen.

  Undersøgelser af jordbunds-, forurenings-  og ledningsforhold er i gangsat.

  Projektet medfører ikke anlæg på søterritoriet. Mølleåens udløb antages ikke at være en del af søterritoriet, men ligger indenfor havnens dækkende værker og er heller ikke omfattet naturbeskyttelseslovens § 3 vedrørende beskyttelse af vandløb.

  Der arbejdes sideløbende med placering af pumpestation ved Mølleåens udløb. De to projekter koordineres.

  Ved promenadens krydsning af Søndre havnevej sikres fortsat mulighed for passage af lange køretøjer til Sønderjyllandskajen.

  Økonomi og afledt drift

  Anvendelse af midler til skitseforslag og forprojektering sker i henhold til bevilling fra Byrådet den 28. februar 2018 – sag nr. 88.

  Høring/udtalelse

  Skitseforslagene har været forelagt Aabenraa Havn og den private bygherre. Der vil fremadrettet fortsat være involvering af disse parter.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at det anbefales Vækstudvalget for Land og By, at skitseforslag af 5. juli 2018 godkendes som grundlag for udarbejdelse af forprojekt og beregning af anlægsoverslag.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 08-08-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/22808, Sagsinitialer: HSO

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der træffes beslutning om den fremadrettede håndtering af Poppelalléen.

  Poppelaléen er plantet omkring 1950 på nyanlagte diger langs den omlagte Mølleå. Dengang blev poplerne plantet som små, etårige træer, og de har nu en alder på knap 70 år. Det svarer til disse poppeltræers forventede levetid.

  Poppelalléen blev tegnet og projekteret af J. P. Junggren Have og C.Th. Sørensen  og er et meget kendt og elsket by-element i Aabenraa, der også afbildet i diverse bøger og tidsskrifter for landskabskunst.

  Alléen er en dobbelt allé med to rækker på den nordlige side og to rækker på den sydlige side af åen.

  Poppelalléen er udtjent, og træerne skal fældes inden for de nærmeste år.

  Der er i juni 2018 lavet en undersøgelse af hele alléens tilstand, også med henblik på sikkerheden i at færdes under træerne.

  Der blev oprindeligt plantet ca. 500 træer. Den nuværende undersøgelse viser, at der er hhv. 87 og 77 træer, dvs. i alt 164 træer tilbage. 5 træer anbefales i undersøgelsen fældet hurtigst muligt og yderligere 18 træer anbefales fældet til efteråret.

  Af risikohensyn fældes de 5 træer allerede i begyndelsen af august måned.

  Digerne har sat sig.

  Oprindeligt er digerne udlagt med en topkote på ca. 2 meter over vandløbsbunden dvs. ca. kote 2,3 m mod øst og 2,7 m mod vest. Digerne er nogle steder i dag i 1,4 m – 1,5 m.

  Hvis digerne skal give sikkerhed for en 100 års hændelse skal højden være i kote ca. 2,5 m inklusiv klimatillæg.

  I 2009 udarbejdede landskabsarkitekt Niels Junggren Have et skitseprojekt til en ny allé.

  Forslaget  gik ud på at genplante på de genoprettede diger, samtidig med at digetoppen gøres lidt bredere af hensyn til de nye træer. Der nyplantes popler af samme type som de gamle.

  På det nordlige dige plantes poppelalléen med lidt større afstand mellem de to rækker, så træerne ikke kommer helt så tæt på stien. Stien beholder sin nuværende bredde på 2 m, og belægningen udskiftes med ny asfalt, evt. med grus a hensyn til træernes rodnet.

  Forvaltningen foreslår, at der gennemføres en renovering af alleen inkl. forhøjelse af digerne, fremfor at fortsætte med at fælde enkelte risikotræer, som hidtil.

  Fældning af alle træer på én gang  er betydeligt mere omkostningseffektivt end den hidtidige fældning af enkelttræer.

  Alléen og en genplantning bør som udgangspunkt indgå som et tema og landskabselement i de fremtidige planer for Campusområdet.  En landskabsplan for Campusområdet allerede er under udarbejdelse.

  Såfremt projektet besluttes, bør der før påbegyndelsen udarbejdes en kommunikationsstrategi.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget

  Økonomi og afledt drift

  Budgetoverslag for renovering med fældning, nyplantning og forhøjelse af digerne:

  I kr.

  Forundersøgelser, udbud, tilsyn m.m.

  440.000

  Rydning

  1.390.000

  Jordarbejder

  1.950.000

  Beplantning m.m.

  320.000

  Samlede udgifter

  4.085.000

  I sag nr. 17/2488 frigav  byrådet en bevilling på 1,4 mio. kr. til klimatilpasningsprojekter. Projektering af en ny Poppelallé er et af de opstillede forslag.

  Der vil være forøgede udgifter til afledt drift specielt i de første år efter plantningen af alléen

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der arbejdes for en løsning med fældning og nyplantning af alléen samt forøgelse af digerne,

  at forundersøgelser og projektering af ny allé igangsættes straks og finansieres fra de afsatte midler til klimatilpasningsprojekter,

  at træsorten samt andre anlægsdetaljer foreslås af den projekterende rådgivere og forelægges senere for udvalget til endelig beslutning, og

  at Teknik- og Miljøudvalget lader behovet for et anlægsprojekt indgå i kommunens budgetlægning ved førstgivne lejlighed.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 08-08-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/6729, Sagsinitialer: lmje

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget har i marts 2018 godkendt forslag  til Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2014-2017 og forslag til Tillæg nr. 2 til Vandforsyningsplan 2010-2018.

  Tillæggene omhandler forsyningen af et erhvervsområde ved Kassø.

  Plantillæggene har været i offentlig høring i 8 uger. I perioden er der indkommet indsigelser til tracéet. Indsigelserne skelner ikke mellem vandforsyningsledningen og spildevandsledningen. De er derfor behandlet sammen i nærværende sag.

  Forvaltningen har forholdt sig til indsigelserne og været i dialog med Arwos med henblik på at afdække, om indsigelserne kan imødekommes ud fra en teknisk og samlet økonomisk vurdering af projektet.

  Der er på denne baggrund udarbejdet forslag til revideret linjeføring, hvor indsigelserne delvist er imødekommet, således at nogle af de væsentligste rådighedsindskrænkninger undgås eller mindskes.

  Der er redegjort for indsigelserne og deres vurdering samt nyt forslag til ledningsplacering i bilaget.

  Ændringen af ledningsføringen bevirker, at der er andre matrikler end i det oprindelige forslag, der bliver berørt, og den nye ledningsføring kan derfor ikke besluttes alene på baggrund af den oprindelige høring. Dette skyldes især, at ledningsplaceringen kan medføre rådighedsindskrænkninger ved ekspropriation.

  Den ændrede ledningsføring er sendt i fornyet offentlig høring, som slutter den 7. september 2018.

  Planmæssige forhold

  Dette tillæg er udarbejdet i overensstemmelse med den samlede spildevandsplan 2014-2017for Aabenraa Kommune.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 08-08-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/122, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  · Brugerbetaling i sager om anmeldelse af udbringning af slam på landbrugsarealer

  · Tinglev Mose

  · Arnhøjvej

  · Anlægsprojekter

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 08-08-2018

  Der blev orienteret om

  • Markvandingstilladelser
  • Brugerbetaling i sager om anmeldelse af udbringning af slam på landbrugsarealer
  • Tinglev Mose
  • Arnhøjvej
  • Anlægsprojekter
  • Forureningssag
  • Lundbæk
  • Benyttelse af stranden
  • Motorvejsramper
  • Besigtigelsestur vandløb
  • Bustur Byhistorisk Forening
  • Sønderå ved Rens
  • Vildsvinehegn
  • Kørsel i Kollund
  • Søderup Å
  • Temamøde om cykelstier
  • Prioritering af ny asfalt
  • Padborgvej mv.

  Taget til efterretning.

  Thomas Juhl og Christian Panbo forlod mødet under behandlingen af punktet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/122, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 08-08-2018

  -