Beslutningsprotokol

onsdag den 5. september 2018 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Arne Leyh Petersen, Kurt Andresen, Eivind Underbjerg Hansen, Thomas Juhl, Jan Riber Jakobsen, Christian Panbo, Egon Madsen
Bemærkninger: Afbud: Christian Panbo.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/122, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  Teknik- og Miljøudvalget

  onsdag den 5. september 2018.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at dagsordenen godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-09-2018

  Godkendt med den ændring, at punkt 124 ændres til beslutningspunkt.

  Afbud: Christian Panbo.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/26715, Sagsinitialer: lmje

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med etablering af erhvervsområde i Kassø er der behov for tilslutning til rent vand henholdsvis til bortskaffelse af spildevand.

  Standardtaksterne for tilslutning af såvel rent vand som spildevand fremgår af Arwos’ takstblad, som er godkendt i Byrådet. Erhvervsområdets anvendelse til datacenter falder dog i en kategori, som gør det nødvendigt at fastsætte individuelle tilslutningsbidrag.

  Spildevand

  Tilslutningstaksterne er standardtakster, som er fastsat i Spildevandsbetalingsloven.

  I nogle tilfælde kan påligning af standardtilslutningsbidraget være uforholdsmæssigt stort. I disse tilfælde – fx ved virksomheder, der dækker et  stort areal men afleder forholdsmæssigt meget lidt spildevand – kan der fastsættes et lavere tilslutningsbidrag, jf. Spildevandsbetalingslovens § 2, stk. 8.

  Ved fastsættelse af et lavere tilslutningsbidrag skal det påses, at bidraget dækker de faktiske udgifter, så Arwos’ øvrige kunder ikke belastes økonomisk.

  Rent vand

  Ifølge Arwos’ takstblad for vand, beregner Arwos individuelle takster for vandtilslutningen til kunder, der falder udenfor de forsyningskategorier, der fremgår af takstbladet, det vil fx sige et vandforbrug på mere end 10.000 m3/år.

  Beregningen af individuelt tilslutningsbidrag til vand er muligt efter Vandforsyningslovens § 52 a. Der skal tages højde for de faktiske omkostninger i forbindelse med tilslutning og distribution.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forvaltningen bemyndiges til at godkende tilslutningsbidragene for tilslutning af erhvervsområdet ved Kassø, og

  at forvaltningen bemyndiges til at godkende evt. kommende individuelle tilslutningsbidrag for andre områder.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-09-2018

  Ikke godkendt.

  Afbud: Christian Panbo.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/19611, Sagsinitialer: bfr
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/22723, Sagsinitialer: bfr

  Sagsfremstilling

  I denne sag forelægges en oversigt over større administrative vandløbsopgaver og projekter til drøftelse af prioriteringen.

  Der tilgår forvaltningen opgaver i et omfang, der ikke kan løses indenfor en tilfredsstillende tidshorisont med de nuværende personaleressourcer. Det vil derfor være ønskeligt med en politisk tilkendegivelse af, hvordan opgaverne ønskes prioriteret hhv. hvilke andre løsningsmuligheder, forvaltningen skal arbejde videre med.

  Opgaverne er oplistet og uddybet i bilagsnotatet.

  Notatet omfatter ikke mindre opgaver, der klassificeres som daglig drift og sagsbehandling. Dette omfatter løbende henvendelser som fx ansøgninger om minivådområder, overkørsler, brinksikringer og andre mindre reguleringer, vurdering af udledningstilladelser, opmålinger efter henvendelser, vurdering og gennemførsel af mindre tiltag til fx rørudbedring, brinksikring mv., opfølgning på ulovligheder mv.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget drøfter opgaverne og deres prioritering.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-09-2018

  Drøftet og prioriteret.

  Afbud: Christian Panbo.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/31364, Sagsinitialer: NMOES

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget har den 8. august 2018 besluttet Forslag til Aabenraa Kommunes Spildevandsplan 2018-2022. Spildevandsplanen indeholder bl.a. udpegninger af områder til regnvandsbassiner.


  Det er efterfølgende konstateret, at der mangler at blive beskrevet et bassin i Hovslund. Bassinet er nødvendigt i forbindelse med nedlæggelse af Hovslund Renseanlæg. Renseanlægget er nedlagt, men den sidste del af adskillelsen af regnvand og spildevand mangler. Som det er nu, pumpes regnvandet med spildevandet.

  Bassinet skal ligge på matr.nr. 136 Hovslund, Ø. Løgum.

  Regnvandsbassiner skal beskrives i en spildevandsplan eller tillæg til spildevandsplan for at give mulighed for at gennemføre ekspropriation til bassinet.

  Udvalgsformanden har den 14. august 2018 truffet beslutning om, at bassinet på matr.nr. 136 Hovslund, Ø. Løgum tilføjes Forslag til Spildevandsplan 2018-2022.

  Bassinet er således med i den udgave af Forslag til spildevandsplanen, der er sendt i offentlig høring. På den måde er der sikret en forståelig og entydig proces overfor offentligheden, og de berørte borgere har mulighed for at kommentere den samlede plan.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen om formandsbeslutning om tilføjelse af regnvandsbassin i spildevandsplanen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-09-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Christian Panbo.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/122, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  · Henvendelse fra Isobro om husstandsindsamling af tekstiler

  · Udelukkende digital annoncering af afgørelser, der kun berører en lille interessentkreds

  · Poppelallén

  · Vildsvinehegn

  · Genforeningshaven – Legeplads

  · Fordele og ulemper ved oprensning af "tørlagte vandløb".

  · Status Trafikplan Apple.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-09-2018

  Der blev orienteret om

  · Henvendelse fra Isobro om husstandsindsamling af tekstiler

  · Genforeningshaven – Legeplads

  · Bus til Riseparken

  · Bus fra Flensborg – grænsekontrol

  · Udelukkende digital annoncering af afgørelser, der kun berører en lille interessentkreds

  · Poppelalléen

  · Vildsvinehegn

  · Fordele og ulemper ved oprensning af "tørlagte vandløb"

  · Status Trafikplan Apple

  · Hastighed Saksborg

  · Cykelsti Fladhøj – til temamøde om stier

  Taget til efterretning.

  Jan Riber Jakobsen forlod mødet under punktets behandling.

  Afbud: Christian Panbo.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/122, Sagsinitialer: TMP

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-09-2018

  -