Beslutningsprotokol

onsdag den 3. oktober 2018 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Arne Leyh Petersen, Kurt Andresen, Eivind Underbjerg Hansen, Thomas Juhl, Jan Riber Jakobsen, Christian Panbo, Egon Madsen
Bemærkninger: Afbud: Christian Panbo.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/122, Sagsinitialer: HHEN

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  • Teknik- og Miljøudvalget

  onsdag den 3. oktober 2018.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-10-2018

  Godkendt.

  Det blev præciseret, at punkt 131 er et beslutningspunkt.

  Afbud: Christian Panbo.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/4401, Sagsinitialer: MAJUH

  Sagsfremstilling

  Team Natur & GIS, Kommunikationsafdelingen, ARWOS, Entreprenørgården samt Team Drift og Vedligehold har i samarbejde med Brand & Redning Sønderjylland (BRSJ) udarbejdet en beredskabsplan for oversvømmelser i Aabenraa Kommune.

  Aabenraa Kommune v/ Team Natur & GIS er overordnet ansvarlig for planen.

  Den nuværende plan er gældende, men mangler stadig mindre rettelser samt udarbejdelse af en særlig udgave uden kontaktoplysninger, da disse ikke må offentliggøres. Derfor fremvises en papirudgave af planen på mødet i Teknik- og Miljøudvalget.

  Beredskabsplanen er udarbejdet med henblik på at sikre, at de nødvendige foranstaltninger iværksættes i forbindelse med varsel om stormflod og oversvømmelser, således at konsekvenser og skader reduceres.

  Ved varsling om højvande, længerevarende regn, skybrud, tørbrud eller kombinationer heraf, der kan give anledning til oversvømmelser i Aabenraa Kommune, aktiveres Højtvandsgruppen, der består af udvalgte nøglepersoner fra Team Natur & GIS (vandløbsgruppen), BRSJ, Entreprenørgården, Kommunikationsafdelingen og ARWOS.

  Som bilag til planen er der udarbejdet ”actioncards”, der iværksættes ved varsling om stormflod/oversvømmelse, samt efter hændelsen er overstået.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-10-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Christian Panbo.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/12933, Sagsinitialer: LJ

  Sagsfremstilling

  I medfør af planloven blev der i december 2017 nedsat et fælles naturråd for Sønderborg og Aabenraa Kommune. Rådet havde i alt 16 medlemmer, nogenlunde ligeligt fordelt til hhv. erhvervsmæssige og natur-, miljø- og friluftsinteresser. Medlemmer ved arbejdets afslutning fremgår af vedlagte bilag.

  Teknik- og Miljøudvalget er senest d. 6. december 2017 blevet orienteret om det kommende naturråd.

  Aabenraa Kommune v/Team Natur & GIS har varetaget opgaven, som sekretariat for naturrådet i tæt samarbejde med Sønderborg Kommune. Herudover blev Haderslev Kommune samt naturforvaltningen i Kreis Schleswig-Flensburg tilbudt at deltage som observatører. Haderslev Kommune har deltaget i enkelte møder, mens der ikke har været ønske om deltagelse fra tysk side.

  Formålet med naturrådene har været at rådgive kommunerne i arbejdet med at udpege områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort. Grønt Danmarkskort er et kommuneplantema vedrørende områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, økologiske forbindelseslinjer, potentielle naturområder samt potentielle økologiske forbindelseslinjer. Udpegningen er bl.a. en forudsætning for, at kommunerne må udpege udviklingsområder i kystnærhedszonen.

  Rådet afsluttede sit arbejde d. 15. juli.

  Rådets anbefalinger

  Et resumé af anbefalingerne fremgår af bilag A. Arbejdet har resulteret i dels en række fælles anbefalinger fra hele naturrådet (bilag B), dels to mindretalsudtalelser fra hhv. erhvervsside og natur-, miljø- og friluftsside (hhv. bilag C og D).

  Udover anbefalinger til udpegningen af Grønt Danmarkskort og kommuneplanretningslinjer for de fire områdetyper, angives anbefalinger vedrørende anvendelse af virkemidler samt inddragelse af lodsejere.

  Herudover har naturrådet

  • ønsket, at de samlede anbefalinger præsenteres for byrådene i Sønderborg og Aabenraa, evt. på et samlet byrådsmøde, og har tilbudt at fremlægge anbefalingerne ved et sådant møde.
  • tilbudt kommunerne at fortsætte efter 15. juli, hvis der i projekter eller anden sammenhæng er behov for at høre de interesseorganisationer, som rådet repræsenterer. I den forbindelse skal det overvejes, hvilken rolle naturrådet kunne have i forhold til Det Grønne Råd. Det Grønne Råd for Aabenraa Kommune er således i hht. forretningsordenen rådgivende for kommunen vedrørende opgaver med natur, miljø, friluftsliv og naturformidling, og skal være med til at sikre en bred, konstruktiv og kvalificeret dialog med organisationer, foreninger og brugere om beskyttelse, benyttelse og udvikling af naturen i kommunen.

  Endelig havde naturrådet planlagt at sende et fælles brev til staten angående rammerne for arbejdet med Grønt Danmarkskort, herunder bemærkninger angående rådets arbejdsvilkår. Det er aftalt, at et af medlemmerne skulle udarbejde et udkast, som dog endnu ikke er modtaget.

  Anbefalingerne er sendt til Kommunernes Landsforening mhp. indarbejdelse i en samlet oversigt over anbefalinger fra landets naturråd.

  Videre proces

  Kommunen skal, under inddragelse af Naturrådets anbefalinger, foretage en udpegning af områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort. Det er endnu ikke besluttet, hvorvidt Grønt Danmarkskort skal udarbejdes som et tillæg til den gældende kommuneplan, eller i forbindelse med næste kommuneplanrevision.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om etablering af lokale naturråd med tilhørende vejledning.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning,

  at naturrådets anbefalinger så vidt muligt tages i betragtning ved næste revision af plantemaet ”Grønt Danmarkskort”,

  at Naturrådet inviteres til en fremlæggelse i Teknik- og Miljøudvalget på et fællesmøde med Sønderborg Kommunes tilsvarende udvalg, såfremt der er interesse fra Sønderborg Kommune, og

  at der takkes nej til naturrådets tilbud om at fortsætte efter 15. juli, idet Det grønne råd involveres i den videre proces.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-10-2018

  1. at taget til efterretning.

  2. at godkendt.

  Kurt Andresen stillede følgende ændringsforslag vedr.

  3. at naturrådet inviteres til en fremlæggelse i Teknik- og Miljøudvalget og for relevante embedsmænd kun i Aabenraa Kommune og

  4. at der træffes senere beslutning, om der takkes ja til naturrådets tilbud om at fortsætte efter 15. juli i den videre proces.

  Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte ændringsforslaget.

  Jan Riber Jakobsen stemte imod med den begrundelse, at han følger forvaltningens indstilling.

  Afbud: Christian Panbo.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/20450, Sagsinitialer: ajni

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde den 20. juni 2018 godkendt principper for prioritering af ansøgninger om markvanding i områder, hvor vandoplande eller naturområder allerede er kritisk påvirkede af vandindvinding, eller hvor vandoplande eller naturområder vil blive påvirket kritisk af en ny eller øget indvinding. De godkendte principper er vedlagt.

  Desuden besluttede udvalget, at prioriteringsprincipperne skulle sendes til kommentering hos LandboSyd, Sønderjysk Landboforening, LHN og Sønderjysk Familielandbrug, og at principperne skulle tages op til eventuel revision i oktober.

  Udvalget vil på mødet i december blive orienteret om status på sagsbehandlingen.

  Høringsbrev af 13. juli til de fire landbrugsorganisationer er vedlagt. Der er kun modtaget et høringssvar fra LandboSyd, som er vedlagt.

  Høringssvaret vedrører især de anvendte faglige beregningsmetoder og vurderingskriterier.

  LandboSyd har fire overordnede bemærkninger, som er behandlet i bilaget ”Høringsnotat”, hvor forvaltningen har vurderet bemærkningerne og udarbejdet forslag til, hvilke ændringer de indsendte bemærkninger giver anledning til.

  Forvaltningen har på baggrund af de første erfaringer med sagsbehandlingen efter den nye metode ligeledes et forslag til ændringer, som omhandler behandling af sager med påvirkning under bagatelgrænsen. Dette forslag fremgår ligeledes af høringsnotatet.

  Lovgrundlag

  Vandforsyningsloven.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at de i høringsnotatet foreslåede ændringer godkendes, og

  at forvaltningen svarer LandboSyd i overensstemmelse med ovenstående.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-10-2018

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede,

  at stillingtagen til de faglige kriterier og en eventuel ændring heraf udsættes, til der er oparbejdet et større erfaringsgrundlag med behandling af sagerne, dog således at infiltrationsfaktoren ændres til 0,26 fremadrettet.

  at prioriteringsprincipperne ændres, således at

  • der ikke skæres ned på indvindinger, hvis påvirkning af vandoplande eller naturområder er under bagatelgrænsen
  • der, hvis det er ubetænkeligt ift. hensyn til drikkevandsforsyningen, efter konkret vurdering kan gives tilladelse til etablering af en dybere boring.

  at der udarbejdes et tillæg til vandforsyningsplanen, som ikke udelukker vand fra dybe magasiner til brug for andet end drikkevand.

  Afbud: Christian Panbo.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/6729, Sagsinitialer: lmje

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget har i marts 2018 godkendt, at  forslag til Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2014-2017 og forslag til Tillæg nr. 2 til Vandforsyningsplan 2010-2018 blev sendt i offentlig høring.

  Tillæggene omhandler forsyningen af et erhvervsområde ved Kassø.

  Ved den offentlige høring indkom indsigelser, som førte til et forslag om ændret linjeføring. Ledningsføringen vil blive ændret så meget, at en ny 8 ugers høring var nødvendig. Dette skyldes især, at ledningsplaceringen kan medføre rådighedsindskrænkninger ved ekspropriation.

  Høringen af de nye forslag sluttede den 7. september. Ved høringen af de nye forslag er der indkommet indsigelser fra 5 af de ejendomme, som gjorde indsigelser mod første version af forslagene. Der er ikke kommet nye oplysninger som følge af indsigelserne, og de har ikke ført til, at ledningsføringen foreslås ændret igen.

  Ekspropriation

  Det er kommunens forsyningsselskab, Arwos, der skal gennemføre ledningsarbejdet, ligesom det er Arwos, der senere skal drive ledningsanlægget og dermed have adgang til anlægget.

  Forvaltningen vil sammen med Arwos arbejde for, at der indgås frivillige aftaler med ejerne af de ejendomme, hvor ledningerne skal passere og/eller, hvor der skal sættes brønde, for på den måde at sikre, at ejendomsejerne bliver kompenseret, dels for rådighedsindskrænkning og dels for deklarationer på deres ejendomme.

  I de tilfælde, hvor der ikke kan opnås enighed igennem frivillige aftaler, foreslås rådighedsindskrænkninger og deklarationer gennemført ved ekspropriation.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2014-2017 godkendes,

  at Tillæg nr. 2 til Vandforsyningsplan 2010-2018 godkendes,

  at byrådet udtrykker ekspropriationsvillighed, og

  at forvaltningen overdrages kompetencen til at gennemføre ekspropriation.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-10-2018

  Anbefales godkendt.

  Eivind Underbjerg Hansen deltog ikke i punktet pga. inhabilitet.

  Afbud: Christian Panbo.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/19909, Sagsinitialer: TFRIC

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 20. juni 2018 at igangsætte en proces med det formål at sikre, at vandløbene i Søderup Å-systemet kan aftage aktuelle og fremtidige vandmængder.

  Konkret besluttede udvalget en faseopdelt proces.

  Fase 1 består af en afdækning af problemstillingen samt udarbejdelse af et detaljeret forslag til proces og tidsplan. Arwos, Peter Hell samt evt. særligt berørte lodsejere, vandløbslauget og lokalrådet skulle inddrages i fase 1.

  I fase 2 skulle der udarbejdes et skitseprojekt inkl. prisoverslag vedr. detailprojektering og anlæg.

  Udvalget besluttede, at fase 2 betinger, at der afsættes midler til finansiering i budget 2019.

  Forvaltningen har grundet ressourcepres endnu ikke igangsat fase 1.

  Forvaltningen foreslår nu at igangsætte fase 1 i februar 2019, forudsat at der i det endelige budget afsættes midler til fase 2.

  Fordelen ved at igangsætte arbejdet på dette tidspunkt er, at der forventeligt vil være ansat en yderligere vandløbsmedarbejder og at det vil være muligt at inddrage rådgiveren vedr. fase 2 allerede i fase 1. På denne måde undgås unødig forsinkelse og tab af væsentlig information, når der skal overdrages til nye personer imellem faserne.

  Fase 2 vil under alle omstændigheder først kunne startes op i 2019 på grund af den økonomiske ramme.

  Hvis fase 1 fremskyndes, vil dette medføre nedprioritering af andre højt prioriterede opgaver, herunder især opfølgning på vandløbsvedligeholdelsen.

  Som bekendt, har vedligeholdelsen i år været meget udfordrende og har krævet – og kræver fortsat – intensiv opfølgning i forhold til entreprenøren. Samtidigt opstår der altid en del spørgsmål og borgerhenvendelser i forbindelse med vedligeholdelsen, som forvaltningen forsøger at besvare omgående for at undgå, at de udvikler sig til større problemer.

  Derudover er der opdaget grove ulovligheder ved den systematiske gennemgang af vandløbene under vedligeholdelsen, som forvaltningen pt. prioriterer højt at klarlægge og følge op på.

  Den anden ressourcetunge opgave, som alternativt vil kunne nedprioriteres, er vandløbsvurderinger af markvandingstilladelser, som er en forudsætning for at kunne give tilladelserne.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at processen for en evt. regulering af vandløb i Søderup Å-systemet igangsættes med fase 1 og 2, som beskrevet i beslutningen fra mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 20. juni 2018, med start i februar 2019 under forudsætning af, at der afsættes midler til dette i det endelige budget 2019, og

  at forvaltningen orienterer Peter Hell skriftligt om, at han er velkommen til at indsende et reguleringsprojekt, såfremt han ikke ønsker at afvente inddragelse af sine forslag i den besluttede proces.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-10-2018

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede,

  at fase 1 fastholdes i form af afsøgning af lodsejerinteresse igennem vandløbslauget for at fremme processen.

  Afbud: Christian Panbo.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/32481, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv anbefaler mindre justeringer af kommunens gældende vinterregulativ. Regulativet danner grundlag for kommunens indsatser for vintertjeneste

  I praksis anbefales følgende justeringer:

  Konsekvensrettelse i regulativet, idet nu kun 4 kommuner samarbejder om vintertjenesten på overordnet vejnet.

  Ændret vejlovgivning flytter rydningsforpligtigelsen på enkelte fortovsstrækninger, således at kommunen har fået flere fortovsstrækninger at vedligeholde. Der pågår løbende rettelser som konsekvens af lovændringen.

  På Klasse I- vejene er en enkelt strækning føjet til, idet Hærvejen (Gejlå), som følge af trafikbelastning må ændres. Ændringen kan uden videre indarbejdes i den nærmeste rute.

  Enkelte strækninger anbefales omklassificeret, idet de ændres fra Klasse IV til klasse III. Det drejer sig om:

  • Skovbakken i Kollund
  • Tværgade, P-plads ved Hjemmeplejen samt P-plads i Felsted
  • Skolegade og P-plads ved Kirken i Hellevad
  • Kirkebakken i Aabenraa

  På cykelstiområdet er der sket mindre justeringer. Bl.a. ved Genner Hoel, hvor den nye cykelstistrækning er føjet til som Klasse II sti.

  På baggrund af henvendelser fra flere kirker foreslås det, at kirkerne ved særlige højtider eller kirkelige handlinger kan indgå aftaler med vintervagten om konkrete tiltag vedrørende snerydning og glatførebekæmpelse.

  Det reviderede vinterregulativ er vedlagt som bilag. De reviderede Kortbilag kan ses på kommunens hjemmeside.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  Aabenraa Kommunes vinterregulativ.

  Lov om offentlige veje. LOV nr. 1520 af 27/12/2014.

  Økonomi og afledt drift

  Regulativet udmøntes på politikområdet Vintertjenesten forså vidt angår vintertjenesten og glatførebekæmpelsen.

  Ukrudtsbekæmpelsen samt renholdelsen udmøntes på politikområdet ”Drift af Veje og Parker”.

  Høring/udtalelse

  Regulativet er forelagt politiet, som har givet deres samtykke til det reviderede regulativ.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at regulativ for Vintervedligeholdelse og Renholdelse af Veje, Stier og Pladser godkendes og er gældende fra den 1. november 2018.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-10-2018

  Godkendt, idet Fornbyvej samt stierne ved Stenskær og Moseløkke opklassificeres.

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede,

  at Vinterregulativet evalueres på et senere møde.

  Afbud: Christian Panbo.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/122, Sagsinitialer: HHEN

  Sagsfremstilling

  • Status på brugerundersøgelse vedr. Padborg Skolecykelby.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-10-2018

  Udgået.

  Afbud: Christian Panbo.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/122, Sagsinitialer: HHEN

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 03-10-2018

  -