Beslutningsprotokol

onsdag den 7. november 2018 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Arne Leyh Petersen, Kurt Andresen, Eivind Underbjerg Hansen, Thomas Juhl, Jan Riber Jakobsen, Christian Panbo, Egon Madsen
Bemærkninger: Afbud: Jan Riber Jakobsen mødte kl. 9.15 og deltog ikke i punkt 138.
Afbud: Eivind Underbjerg Hansen deltog ikke punkt 152-157.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/122, Sagsinitialer: HHEN

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  • Teknik- og Miljøudvalget

  onsdag den 7. november 2018.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-11-2018

  Godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen mødte kl. 9.15.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/122, Sagsinitialer: HHEN

  Sagsfremstilling

  • Status Tinglev Mose.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-11-2018

  Der blev orienteret om

  • Status for Tinglev Mose
  • Flensborg Landevej – privat fællesvej
  • Borgermøde Padborg, 2-1 vej
  • Møde i Det Grønne Råd
  • Chaufførforhold Padborg

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/37212, Sagsinitialer: HHEN

  Sagsfremstilling

  Byrådet og Økonomiudvalget har fastsat sine møder for 2019, hvorefter fagudvalgene fastsætter egne møder.

  Det foreslås, at Teknik- og Miljøudvalgets møder afholdes onsdage kl. 9.00 – 13.00 på rådhuset i mødelokale 412.

  Uge 7, påskeugen, juli måned og uge 42 friholdes for møder.

  Forslag til TMU mødekalender 2019:

  9. januar

  6. februar

  6. marts

  3. april

  1. maj

  29. maj

  26. juni

  4. september

  2. oktober

  6. november

  4. december

  Udover de nævnte mødedatoer foreslår forvaltningen, at der kalenderbookes til reserverede møder ca. 14 dage efter det ordinære møde.

  Lovgrundlag

  Styrelseslovens § 22.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at mødekalenderen godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-11-2018

  Christian Panbo(A) stillede ændringsforslag om at holde møderne fra kl. 15 eller kl. 16.

  Ikke godkendt idet 2 stemte for Christian Panbo(A) og Egon Madsen(A) og 3 stemte imod Kurt Andresen(S), Thomas Juhl(V) og Eivind Underbjerg Hansen(V).

  Arne Leyh Petersen(O) og Jan Riber Jakobsen(C) undlod at stemme.

  De øvrige planlagte og reserverede møder blev godkendt som indstillet idet udvalget besluttede at flytte det planlagte møde den 1. maj 2019 til den 30.4.2019.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/39430, Sagsinitialer: jkla

  Sagsfremstilling

  I august 2015, fik Aabenraa Kommune af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet meddelt reservation på 6 mio. kr. til områdefornyelse af den nordlige del af Aabenraa bymidte. I efteråret 2016 blev arbejdet med at udarbejde program for områdefornyelsen igangsat. Den 26. april 2017 blev programmet godkendt i byrådet, programmet er efterfølgende sendt til Ministeriet, der i maj 2017 godkendte programmet.

  På mødet vil der blive orienteret om status på områdefornyelsen samt samarbejdet med Realdania omkring ”Hovedbyer på forkant”.

  Der deltager en medarbejder fra forvaltningen.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,
  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-11-2018

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/31364, Sagsinitialer: NMOES

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 8. august 2018 forslag til Spildevandsplan 2018-2022 for Aabenraa Kommune sammen med udkast til afgørelse om ikke pligt til miljøvurdering af planen.

  Teknik- og Miljøudvalgets formand har efterfølgende besluttet en ændring om tilføjelse af regnvandsbassin, inden forslaget blev sendt i offentlig høring. Udvalget blev orienteret herom den 5. september 2018.

  Planen indeholder de områder i kommunen, som er eller bliver offentligt kloakeret. Områder uden offentlig kloak, og som ikke er planlagt kloakeret, betegnet som det åbne land, er ligeledes omfattet af planen.

  Ifølge spildevandsplanen iværksættes følgende initiativer:

  - Kloakering i 3 områder, herunder sommerhusområde

  - Separatkloakering i 7 områder

  - Etablering af 5 regnvandsbassiner

  - Gennemførelse af LAR (Lokal afledning af regnvand) i Kliplev og Bjerndrup med deraf følgende mulighed for delvis udtræden af kloakfællesskabet

  - Forbedret rensning ved udvalgte ejendomme i det åbne land, jf. Statens Vandområdeplaner

  - Berigtigelse af data

  Alle borgere, som er direkte berørt af spildevandsplanen, har modtaget et brev om høring af planen. Derudover har forslaget været i offentlig høring i 8 uger på kommunens hjemmeside.

  Forvaltningen har modtaget en del reaktioner på planforslaget, herunder en del opklarende spørgsmål, diverse tilkendegivelser og deciderede indsigelser. Indsigelserne er samlet i summeret form i bilaget ”Høringsnotat”. I bilaget fremgår yderligere, hvad forvaltningen indstiller til godkendelse i forhold til indsigelserne.

  Indsigelserne og en yderligere finkæmning af planen har givet anledning til nogle rettelser. Det drejer sig om fejlrettelser i fx oplandsgrænser og rettelser af redaktionel karakter. Herunder er den største, at afsnit omkring ekspropriering er sat ind i planens hoveddokument. Afsnittet har tidligere kun fremgået af bilaget. Dette for at sikre, at borgerne ser det.


  To kloakoplande er taget ud af planen på baggrund af indsigelserne – det drejer sig om:

  - En del af Strandgadeområdet (sommerhuse langs Varnæsvej og 2 ejendomme på Felsbækvej). Ejendommen vurderes ikke at forurene i en grad, der kan retfærdiggøre kloakering.

  - Sønder Ønlev-området. Der er ikke nogen umiddelbar miljøbegrundelse for projektet.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Spildevandsplan 2018-2022 for Aabenraa Kommune vedtages med ændringer, som beskrevet i høringsnotatet.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-11-2018

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/13947, Sagsinitialer: JNP

  Sagsfremstilling

  Ved mødet orienteres der om indholdet i en rottehandlingsplan og der drøftes ønsker til målsætninger og initiativer i den fremtidige rottehandlingsplan for Aabenraa Kommune, herunder:

  · Øget bevidsthed hos borgerne

  · Effektiv bekæmpelse

  · Hvordan vi kan holde rotter i kloakkerne

  · Forebyggelse af overjordiske rotter

  Forslag til handlingsplanen forventes forelagt til politisk behandling i januar 2019.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-11-2018

  Udsat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/35179, Sagsinitialer: lmje

  Sagsfremstilling

  Modtagestation Syddanmark I/S (MOTAS) er et fælleskommunalt interessentskab, som varetager de opgaver, der påhviler kommunerne, jf. lovgivningen om bortskaffelse af farligt affald.

  MOTAS har fremsendt forslag til takster for 2019 til godkendelse. Takstforslaget er fastlagt på baggrund af budgettet for 2019 og er godkendt af repræsentantskabet i juni 2018.

  Selskabets udgifter til drift, administration og anlægsaktiviteter dækkes af selskabets gebyrer efter ”hvile-i-sig-selv-princippet”.

  Gebyrerne er beregnet ud fra affaldsbekendtgørelsen. Det betyder, at de udgifter, der kan henføres til de enkelte ordninger er medregnet i taksten for den enkelte ordning. Dette gælder også for de administrationsudgifter, der kan henføres til den enkelte ordning.

  Bortset fra mindre stigninger i henholdsvis taksten for transport i ”lille/landbrugsordning” og ”opsugning af olie- og benzinudskillere samt sandfang” er taksterne uændrede i forhold til 2018. Begge ordninger har hidtil kørt med underskud og stigningerne skal bringe ordningerne i balance.

  Tilbage er en mindre del af omkostningerne, der medgår til de generelle ordninger. Det drejer sig primært om den andel af udgifterne, der går til løn, kontorfaciliteter og kontorhold.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at MOTAS’ takster for håndtering af farligt affald for 2019 godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-11-2018

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/29686, Sagsinitialer: lmje

  Sagsfremstilling

  Isobro (Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation) har sendt et brev til borgmesteren med kritik af kommunens indsamlingsordning for kasserede tekstiler.

  Organisationen fremfører blandt andet, at

  • Ordningen ikke er lovlig
  • Genbrugsbutikkers omsætning undermineres
  • Der er andre, samfundsøkonomisk billigere måder at indsamle på
  • Overskud fra genbrugsbutikkerne bruges i kommunen

  Den 26. oktober har kommunen modtaget

  • Mail fra Isobro med svar på supplerende spørgsmål
  • Mail fra Ulrick Steffensen, 4Plus

  Forvaltningens vurdering af kritikpunkter fremgår af nedenstående, som er uddybet i vedhæftede bilag.

  Lovlighed

  Isobro henviser til en udtalelse fra Ankestyrelsen, hvoraf det fremgår, at kommunerne ikke må forsøge at fremme, at borgerne overdrager genbrugsgenstande til kommunen i stedet for til andre aktører på markedet for genbrugsvarer.

  Ordningen indsamler ikke tekstiler, der kan genbruges til det oprindelige formål. Ordningens formål er at genanvende tekstilmaterialer, der ellers ville være endt i skraldespanden. På den måde bidrages der til, at kommunen lever op til sine forpligtelser efter affaldslovgivningen. På samme måde som Arwos har gjort det nemmere at indsamle papir og pap til genanvendelse, er det nu også nemmere at aflevere ikke-salgbart tekstil til genanvendelse fremfor forbrænding.

  Da der er tale om genanvendelse af affald vurderes ordningen at være lovlig og ikke i strid med udtalelsen fra Ankestyrelsen.

  I den senere mail fra Isobro anfægtes lovligheden af ordningens beskrivelse i Regulativ for Husholdningsaffald. Forvaltningen foreslår derfor, at afsnit 27 i Regulativet ændres, så det bliver tydeligt for borgerne, hvad der må komme i poserne. Forslag til ny tekst i regulativet er vedlagt som bilag.

  Genbrugsbutikkers omsætning undermineres

  Ordningen er indført som et supplement til de eksisterende ordninger – et tilbud til borgerne, som gør det nemt at gøre det rigtige i forhold til ikke-salgbare tekstiler.

  Samtidig kan ordningen betragtes som en serviceforbedring til de genbrugsbutikker, der gratis afleverer de ikke-salgbare tekstiler på kommunens genbrugspladser.

  Det er som altid muligt at aflevere sit genbrugstøj på kommunernes genbrugspladser og i organisationernes containere rundt om i byerne.

  På Arwos’ hjemmeside gøres der en del ud af at fortælle, hvad man skal gøre med det tøj, der kan genbruges. Der henvises bl.a. til hjemmesiden ”secondhandaabenraa.dk”, hvor alle kommunens genbrugsbutikker fremgår.

  I mail fra Isobro dateret den 26. oktober oplyser generalsekretæren, at der siden ordningens udrulning i hele kommunen kun er sket et lille fald i mængden af tekstiler egnet til salg i genbrugsbutikkerne.

  Der er andre, samfundsøkonomisk billigere måder at indsamle på

  Isobro foreslår, at kommunen i stedet gør det nemmere for genbrugsorganisationerne at indsamle, f.eks. ved at tillade opsætning af genbrugscontainere i parcelhuskvarterer og ved boligforeninger.

  Der er containere på centrale steder som f.eks. indkøbssteder og på containerpladserne. Kommunen ønsker ikke opstilling af containere andre steder.

  Overskud fra genbrugsbutikkerne bruges i kommunen

  Isobro oplyser, at mere end 50 % af overskuddet fra de frivillige butikker bruges i kommunen til at finansiere f.eks. aflastning, besøgstjeneste, patientstøtte, julehjælp osv.

  Eventuelt overskud fra tekstilordningen tilfalder ligeledes kommunens borgere, idet det bruges til at finansiere de øvrige affaldsordninger.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Arwos fortsætter indsamling af kasserede tekstiler i overensstemmelse med kommunens regulativ for husholdningsaffald, og 

  at afsnit 27 i Regulativ for Husholdningsaffald ændres som angivet i bilag, og

  at forvaltningen skriver et svar til Isobro på baggrund af redegørelsen i sagsfremstillingen og bilaget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-11-2018

  Godkendt.

  Jan Riber Jakobsen deltog ikke i beslutningen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/17466, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Anlægget af første etape af Gasværksvejs gennembrud er snart ved at være færdig. Tidsplanen følges, og der forventes en aflevering i december.

  For at sikre fuld finansiering af færdiggørelsen af 1. etape, og for at holde planlægningsprocessen i gang med henblik på udførelse af de kommende etaper som forudsat i investeringsplanen, er der nu behov for at tilføre vejprojektet en bevilling på 1,6 mio. kr.

  Licitationsprisen for anlægsarbejdet blev højere end det bygherreoverslag som lå til grund for Byrådets frigivelse af anlægsbevilling d. 27/6 2018.

  Der har undervejs i projektet vist sig behov for bortkørsel og håndtering af en større jordmængde end forventet.

  Endelig skal der nu startes en planlægning for de næste etaper af Gasværksvej, idet der laves VVM-undersøgelse og forventeligt en sideløbende lokalplanlægning for strækningen fra Reberbanen til Skibbroen.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Planmæssige forhold

  Gennembruddet af Gasværksvej er en central del af Fremtidens Aabenraa.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i 2016 og 2017 givet anlægsbevillinger på i alt 0,924 mio. kr. til opstart af projektet.

  Der er i juni 2018 meddelt en anlægsbevilling på 6 mio. kr. til Gasværksvej, etape 1 (første del af projektet), som forventes færdig 7. december 2018. Der er på investerings­oversigten 2019-2022 afsat yderligere 22 mio. kr.

  Med ønske om at fremrykke rådighedsbeløb til at dække merudgifter på første del af projektet, samt opstart af næste del, vil rådigheds­beløb under Teknik- og Miljøudvalget for projektet ”Gasværksvej, etape 1” fordele sig efter tabel 1.1.

  Tabel 1.1 Rådighedsbeløb Gasværksvej etape 1:

  (1.000 kr.)

  2018

  2019

  2020

  2021

  I ALT

  Rådighedsbeløb

    6.924

    4.000

    13.000

    5.000

    28.924

  Ønskes fremrykket

    1.600

   -1.600

          -  

  Nyt rådighedsbeløb

   8.524

    2.400

   13.000

   5.000

   28.924

  Heraf frigivet

    6.924

  Ikke frigivet

   1.600

    2.400

   13.000

   5.000

   22.000

  Der ønskes således frigivet 1,6 mio. kr. i 2018.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at 1,6 mio. kr. af rådighedsbeløbet i 2019 til projektet ”Gasværksvej, etape 1” fremrykkes til 2018, og

  at der gives et tillæg til en anlægsbevilling i på 1,6 mio. kr. til projektet ”Gasværksvej, etape 1”, finansieret af rådighedsbeløb jf. tabel 1,1, som frigives.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-11-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Jan Riber Jakobsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/38562, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Aabenraa Kommunes hidtidige parkeringsbekendtgørelse fra 2008 skal revideres, da den er udstedt med hjemmel i den tidligere færdselslov.

  En parkeringsbekendtgørelse supplerer Færdselslovens almindelige bestemmelser om standsning og parkering på kommunale veje og private fællesveje.

  Parkeringsbekendtgørelsen må ikke forveksles med kommunens parkeringsvedtægt, som er udstedt med hjemmel i byggelovgivningen, og som fastsætter krav til antal parkeringspladser ved byggeri, og som åbner for indbetaling til en parkeringsfond.

  Forslaget til ny parkeringsbekendtgørelse udstrækker reguleringen af parkering på kommuneveje til at gælde for veje i hele kommunen, hvor den tidligere bekendtgørelse alene regulerede parkering inden for byzonetavler.

  Begrundelsen herfor er, at f.eks. parkering med lastbiler på en vej i en landsby (uden byzonetavler) kan være til lige så stor trafikal gene, som hvis den er parkeret på en vendeplads i et boligområde.

  For private fællesveje kan bekendtgørelsen fortsat kun regulere parkering i områder, hvor privatvejslovens byregler er gældende (dvs. planmæssig byzone og sommerhus­områder).

  Anvendelsen af vægtgrænser og tidsrestriktioner i forslaget lægger sig op ad tilsvarende restriktioner i parkerings­bekendtgørelsen for Sønderborg Kommune, med hvem Aabenraa Kommune har et fællesskab om parkeringskontrol (Parkeringskontrol Syd).

  Parkeringsrestriktionen for tung trafik er nu beskrevet med et tidsrum, idet den tidligere begrænsning på 6 timer har været svær at håndhæve.

  For at lave en mere tidssvarende og brugbar henvisning til langtidsparkering for tunge køretøjer, har Kultur, Miljø & Erhverv til hensigt at lave en let søgbar oplysning på kommunens hjemmeside om placeringen af pladser til langtidsparkering.

  Den tilladte parkeringstid på den enkelte plads vil da være angivet på hjemmesiden, samt på færdselstavler ved parkeringspladsen.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  En kommunal parkeringsbekendtgørelse udstedes med hjemmel i Færdselslovens § 92 stk. 1 nr. 1.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslaget til ny parkeringsbekendtgørelse sendes i offentlig høring i 8 uger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-11-2018

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/36306, Sagsinitialer: hbhas

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med byggeriet af datacenteret ved Kassø vil der ske en forøgelse af den tunge trafik til og fra byggeriet. I trafikplanen for Kassø er det planlagt, at denne trafik skal komme til byggepladsen fra nord. Det vil sætte ekstra pres på det forsatte kryds i Mjøls, hvor Arnhøjvej, Hydevadvej og Mjølsvej mødes. Trafikplanen vurderer, at der i byggefasen vil komme omkring 300 lastbiler og 360 arbejdsbiler forbi krydset dagligt, hvilket er ca. en fordobling af trafikmængden i forhold til tidligere.

  Arnhøjvej er i forvejen blevet forstærket og udvidet for bedre at kunne håndtere den ekstra trafik.

  Forvaltningen foreslår, at sideudvide Mjølsvej fra 5,5 m til 8 m gennem det forsatte kryds. Derved etableres cykelbaner og 2-1 vejen fjernes lokalt på en strækning af 90 m. På den måde sikres det, at trafikken i den nord-sydgående akse kan passere hinanden. Forslaget forbedrer også forholdene for de bløde trafikanter, som får et areal for sig selv. Projektet forventes at koste 0,45 mio. kr. Projekttegning kan ses i bilag 1.

  Der er undersøgt forskellige alternative krydsløsninger med at ændre prioriteten af vejen og flytte vigepligten eller etablere en rundkørsel. Det har vist sig at koste mellem 2,0 og 5,5 mio. kr. De alternative forslag er beskrevet i bilag 2.

  Der er behov for arealerhvervelse i forbindelse med udvidelsen.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Planmæssige forhold

  Projektet er ikke nævnt i trafikplanen for Kassø.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i maj 2018 frigivet 5 mio. kr. i 2018 under projektet ”Trafikplan Kassø” til:

  • Venstresvingsbane på Hellevadvej i krydset Hellevadvej/Mjølsvej.
  • Udvidelse af Arnhøjvej til 6 meter fra Hydevadvej til Nr. Ønlevvej.
  • Udvidelse af Arnhøjvej til 6 meter fra Nørre Ønlevvej til Kassøvej.
  • Trafiksanering på Kirkegade gennem Hjordkær.

  Jf. Investeringsoversigten 2019-2022, er der i 2020 afsat yderligere 5 mio. kr. til at understøtte trafikplan for Kassø.

  Forvaltningen foreslår, at finansiere projektet med Sideudvidelse Mjølsvej gennem det forsatte kryds via de afsatte midler til Trafikplan Kassø, som fremrykkes fra 2020 til 2019.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at 0,450 mio. kr. af rådighedsbeløbet i 2020 til ”Trafikplan Kassø” fremrykkes til 2019,

  at der meddeles et tillæg til anlægsbevilling til sideudvidelse af det forsatte kryds i Mjøls på 0,450 mio. kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2019, som frigives,

  at forvaltningen bemyndiges til at optage forhandlinger med lodsejer med henblik på at opnå forlig via frivillige aftaler, og

  at der kan igangsættes ekspropriation af de nødvendige arealer, hvis der ikke kan opnås forlig via frivillige aftaler.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-11-2018

  Eivind Underbjerg Hansen(V) stillede følgende ændringsforslag:

  at man tager det alternative løsningsforslag B2 og laver en cykelsti ved Hellevadvej og at finansieringen sker ved de 5 mio. kr. til at understøtte trafikplan for Kassø og ved cykelpuljen for 2019.

  Ikke godkendt idet 3 stemte for Eivind Underbjerg Hansen(V), Christian Panbo(A) og Egon Madsen(A) og 4 stemte imod Arne Leyh Petersen(O), Thomas Juhl(V), Kurt Andresen(S) og Jan Riber Jakobsen(C).

  Thomas Juhl(V) stillede følgende ændringsforslag:

  at forslaget som fremsendt af Dansk Cyklistforbund vælges:

  kombination af forslag A for så vidt angår cykelsti og forslag B1/B2 for så vidt angår vejforløbet.

  Godkendt idet 5 stemte for Eivind Underbjerg Hansen(V), Christian Panbo(A), Egon Madsen(A), Thomas Juhl(V) og Kurt Andresen(S) og 2 stemte imod Arne Leyh Petersen(O) og Jan Riber Jakobsen(C).

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/37173, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  Denne sag har afsæt i Teknik- og Miljøudvalgets temamøde om cykelstiprioritering.
  Udvalget er blevet præsenteret for forskellige indfaldsvinkler og hensyn, som forvaltningen lægger til grund for indstillinger til udvalget.
  Bl.a. er trafiksikkerhed og tryghed to relevante emner, som forvaltningen bl.a. har introduceret betydningen af.

  Udvalget har med denne sag ønsket at få mulighed for at komme med indsatsområder med politisk betydning, herunder også at få lejlighed til at vægte sådanne hensyn op mod hinanden.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at udvalget drøfter forskellige indsatsområder med politisk betydning, og

  at indsatsområder prioriteres i rækkefølge til brug for administrationen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-11-2018

  Drøftet.

  Teknik- og Miljøudvalget ønsker, at følgende områder indgår fremadrettet i ikke-prioriteret rækkefølge:

  • Er der alternative muligheder
  • Kan der bindes byer sammen
  • Hvor mange kan der flyttes
  • Skolecyklisme skal prioriteres højt
  • Belægning
  • Mulighed for pendlerruter
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/37173, Sagsinitialer: nlh

  Sagsfremstilling

  I denne sag anmodes om godkendelse og frigivelse af midler til igangsætning og udførelse af en række stiprojekter.

  Prioriteringsmodel

  De seneste år er stiprojekterne udpeget på baggrund af en prioriteringsmodel inden for projekterne i Aabenraa Kommunes stiplan.

  Teknik- og Miljøudvalget er blevet orienteret om modellen og principperne ved udvalgsmødet d. 20. juni 2018 og i forlængelse af denne uddybning ved et temamøde d. 19. september 2018.

  Tidligere udpegede og godkendte projekter for 2018

  - Trafiksikker skolerute til og fra Rise og Hærvejsskolen (2,750 mio. kr.)

  - Projektering af Gl. Ribevej 2. etape. Forbindelsen til ny motorvejstilslutning (0,250 mio. kr.)

  - Projektering af cykelforbindelse Rens-Bylderup Bov (0,400 mio.kr.)

  Forslag til projekter

  Forvaltningen anbefaler at restmidlerne fra cykelpuljen anvendes til følgende projekter

  1. Projektering af 3. etape Haderslevvej, der skal forlænge cykelstien fra Nørbyvej til Bodum (0,40 mio.kr.)
  2. Projektering og anlæggelse af cykelsti, der skal supplere trafiksikker skolerute til og fra Rise og Hærvejsskolen, således Plantevænget forbindes via Hærvejen (0,500 mio. kr.)
  3. Anlæggelse af 2. etape Gl. Ribevej (1,850 mio.kr.)

  Samlet set beskrives projektering og anlægsprojekter for 2,750 mio. kr.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  På investeringsoversigten 2018-2022, er der et ikke frigivet rådighedsbeløb til ”Cykelstipulje 2018” på 2,223 mio. kr. og til ”Cykelstipulje 2019” på 5 mio. kr. Med et samlet finansieringsbehov på 2,750 mio. kr., til de 3 ovennævnte projekter, ønskes frigivet resten af 2018 puljen, samt 0,527 mio. kr. af 2019 puljen, og der vil således restere 4,473 mio. kr. i 2019 puljen til senere disponering. 

  Tabel 1.1 Rådighedsbeløb cykelstipuljer 2018/2019

  (1.000 kr.)

  Cykelstipulje 2018

  Cykelstipulje 2019

  Ikke frigivet rådighedsbeløb

                         2.223

                         5.000

  Projektering 3. etape Haderslevvej

                        400

  Cykelsti Plantevænget

                        500

  Cykelsti 2. etape Gl. Ribevej

                     1.323

                        527

  Rest rådighedsbeløb

                               -  

                         4.473

  Afledt drift for etableret cykelsti langs Hærvejen estimeres til 0,013 mio. kr.

  Afledt drift for etableret cykelsti langs Gl. Ribevej estimeres til 0,046 mio. kr.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget tager stilling til udmøntning af cykelstipuljen 2019 i 1. kvartal,

  at der gives en anlægsbevilling på 2,750 mio. kr. til udførelse af de foreslåede projekter, finansieret af rådighedsbeløbet fra ”Cykelstipulje 2018” med 2,223 mio. kr., og fra ”Cykelstipulje 2019” med 0,527 mio. kr. som frigives, og

  at Teknik- og Miljøudvalget årligt tilføres 0,059 mio. kr. til den afledte drift, som finansieres af puljen ”afledt drift” under Økonomiudvalget, når projekterne afsluttes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-11-2018

  1. at godkendt.

  Ændringsforslag fra Eivind Underbjerg Hansen(V) vedr. 2. og 3. at:

  at der gives en anlægsbevilling på 2,695 mio. kr. til udførelse af de nedenfor foreslåede projekter, finansieret af rådighedsbeløbet fra ”Cykelstipulje 2018” med 2,223 mio. kr., og fra ”Cykelstipulje 2019” med 0,472 mio. kr. som frigives, og

  at Teknik- og Miljøudvalget årligt tilføres 0,072 mio. kr. til den afledte drift, som finansieres af puljen ”afledt drift” under Økonomiudvalget, når projekterne afsluttes.

  Projekter:

  1. Projektering og anlæggelse af cykelsti, der skal supplere trafiksikker skolerute til og fra Rise og Hærvejsskolen, således Plantevænget forbindes via Hærvejen (0,500 mio. kr.)

  1. Anlæggelse af 2. etape Gl. Ribevej (1,850 mio.kr.)
  2. Projektering og anlæggelse Skovfennen i Tinglev (0,345 mio.kr.)

  Ikke godkendt idet 1 stemte for Eivind Underbjerg Hansen(V)og 6 stemte imod.

  Ændringsforslag fra Jan Riber Jakobsen(C), Arne Leyh Petersen(O), Christian Panbo(A), Egon Madsen(A), Thomas Juhl(V) og Kurt Andresen(S):

  at der gives en anlægsbevilling på 2,35 mio. kr. til udførelse af de nedenfor foreslåede projekter, finansieret af rådighedsbeløbet fra ”Cykelstipulje 2018” med 2,223 mio. kr., og fra ”Cykelstipulje 2019” med 0,127 mio. kr., som frigives,

  at Teknik- og Miljøudvalget årligt tilføres 0,059 mio. kr. til den afledte drift, som finansieres af puljen ”afledt drift” under Økonomiudvalget, når projekterne afsluttes, og

  at anlægget af trafikforbedringer i Rens samt projektering af 3. etape Haderslevvej, der skal forlænge cykelstien fra Nørbyvej til Bodum, jf. de tidligere budgetaftaler prioriteres ved udmøntningen af stipuljens anlægsmidler i 2019.

  Projekter i 2018:

  1. Projektering og anlæggelse af cykelsti, der skal supplere trafiksikker skolerute til og fra Rise og Hærvejsskolen, således Plantevænget forbindes via Hærvejen (0,500 mio. kr.)
  2. Anlæggelse af 2. etape Gl. Ribevej (1,850 mio.kr.)

  1. og 2. at i ændringsforslaget anbefales godkendt og 3. at i ændringsforslaget godkendt, idet 6 stemte for.  Eivind Underbjerg Hansen(V) stemte imod med den begrundelse, at det er for tideligt at projektere 3. etape af cykelstien ved Haderslevvej i 2019, men at budgetaftalerne naturligvis skal overholdes.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/16419, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  Bekendtgørelsen om anvendelse af vejmarkering er blevet revideret ved årsskiftet 2018 af Vejdirektoratet, hvorfor den nuværende politik som har været gældende fra 1. januar 2010 bør opdateres.

  Politikken genfremlægges som aftalt på Teknik – og Miljøudvalgets møde den 6. juni 2018 efter at politikken har været sendt i høring hos Business Aabenraa, Landsbyrådet og Turistforeningen.

  Politikken lægger op til flere muligheder for ny skiltning bl.a. med en mulighed for at vejvise med kommercielle formål.

  Forvaltningen er i dialog med andre sønderjyske kommuner, som ønsker ensartethed i administrationsforudsætningerne.

  I forbindelse med opdateringen er de sort-hvide tavler, F30, blevet udfaset og skal erstattes med blåhvide service-vejvisningstavler. Ved vedtagelsen af politikken gennemgås kommunens servicevejvisningsskiltning.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om anvendelse af vejmarkering.

  Økonomi og afledt drift

  Kultur, Miljø & Erhverv forventer, at politikken er udgiftsneutral for kommunen.  Der er lagt op til finansiering af servicevejvisning med kommercielt formål via egenbetaling – fast pris.

  Høring/udtalelse

  Der er bedt om bemærkninger hos Business Aabenraa, Landsbyrådet og Turistforeningen.

  Business Aabenraa er kommet med bemærkninger, der er vedlagt sagen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at ”Politikken for Servicevejvisning ” godkendes, og

  at forvaltningen bemyndiges til at administrere i overensstemmelse hermed.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-11-2018

  Udsat.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/39660, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages beslutning om, hvorvidt der skal ændres ved tidligere beslutninger om indførelse af betalings-toiletter på udvalgte toiletbygninger.

  Sagen har været drøftet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. december 2016, hvor udvalget vedtog at lukke tre toiletter: Toilettet ved Taxabygningen, toilettet ved Føtex i Aabenraa samt toilettet på rastepladsen ved Bolderslev.

  Lukning af disse toiletbygninger gav mulighed for en besparelse på i alt 0,106 mio.kr. af de 0,150 mio. kr. der skulle findes på området.

  Udvalget ønskede dengang en sag om brugerbetaling fremsendt således den resterende udmøntning på 0,044 mio. kr. kunne søges finansieret.

  Forvaltningen har undersøgt mulighederne for indførelse af betalingssystemer.

  Betalingssystemet der giver mindst administration er en løsning med indførelse af et kontantløst system, som f.eks. mobilpay og kort. 

  Betaling med kontanter giver den udfordring at møntbokse skal tømmes med jævnlig frekvens. Det betyder, at der skal etableres administrative procedurer for omgang med kontanter og for sikkerhed. Yderligere forøges risikoen for hærværk og tyveri betydeligt.

  Forvaltningen ser 3 løsninger, der kan indfri den manglende udmøntning af besparelse:

  1.               Lukning af yderligere et toilet f.eks. toilettet på

                    Oksevej 5 i Padborg

  2.               Indførelse af møntfri betalingstoiletter

  3.               Finansieringen anvises på den løbende drift

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Udmøntningen af den manglende besparelse ud fra de tre forslag kan således opgøres som følger:

  Forslag 1: Lukning af toiletbygning ved Oksevej 5, Bov medfører en besparelse på: 0,047 mio. kr. årligt.

  Forslag 2: Der indføres betalingstoiletter toiletterne ved Sønderhav, Kollund lilleskov samt Madeskovvej.  Betalingsløsningen koster i anlægsudgiver ca. 0,030 mio. kr. pr. dør og prisen for at bruge toilettet må ligge på 0,5 Euro eller 4 kr.  Det betyder, at der skal ca. 7.500 gæster igennem døren før anlægsudgiften er tjent hjem og før besparelsen på de 0,044 mio. kr. kan findes.  Forvaltningens bud er at besparelsen og anlægsudgiften er tjent hjem i løbet af 2022 og vedtaget besparelse kan derefter udmøntes.

  Forslag 3: Den restende årlige besparelse finansieres/anvises indenfor driften ved forpagtningsindtægter på politikområdet Drift af veje og parker.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at forslag 3 vedtages, og

  at forsøgsordninger med betalingstoiletter sættes i bero.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-11-2018

  Godkendt.

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/33568, Sagsinitialer: tbkn

  Sagsfremstilling

  Sønderborg Kommune har udarbejdet et forslag til fællesregulativ for alle offentlige vandløb i kommunen – herunder tre grænsevandløbsstrækninger til Aabenraa Kommune. De tre grænsevandløb er Bjerndrup Mølleå på en strækning på 1 km, vandløbet Lille Lundtoft på en strækning på 500 m og Stranderød Bæk på en strækning på 600 m.

  Formålet med fællesregulativet er at samle og harmonisere fællesbestemmelserne for offentlige vandløb i Søn­derborg Kommune.

  Fællesregulativet indeholder bl.a. bestemmelser om vedligeholdelse, tilsyn, bredejerforhold og arbejdsarealer, samt kommunens og lodsejernes rettigheder og pligter, herunder de tidsmæssige rammer for vedligeholdelse og oprensning.

  To af de største ændringer som forslaget medfører er, at ansvaret for at fjerne væltede træer fra vandløbet overdrages fra kommunen til den enkelte bredejer og, at alle nyetablerede dræn til offentlige vandløb skal have et sandfang.

  Fællesregulativet fastlægger ikke det enkelte vandløbs skikkelse eller vandføringsevne og påvirker derfor ikke afvandingen.

  Forvaltningen har været til møde med Sønderborg Kommunes forvaltning, hvor forslaget blev gennemgået. Det er forvaltningens vurdering, at forslag til fællesregulativet ikke giver anledning til tvivl eller problemer i forhold til de grænsevandløb, som er omfattet.

  Bilag 1 (Forslag til Fællesregulativ for de offentlige vandløb i Sønderborg Kommune inkl. dettes bilag) svarer til de bilag, som bliver forelagt Sønderborg Kommunes Teknik- og Miljøudvalg på deres møde d. 6. november, hvor forslaget forventes godkendt. 

  For overskuelighedens skyld har Aabenraa Kommunes forvaltning udarbejdet et skema, hvori forskellene mellem de nugældende bestemmelser og bestemmelserne i forslaget til fællesregulativet er oplistet for grænsevandløbene – se bilag 2.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  Aabenraa Kommune har grænsevandløb til Sønderborg Kommune, som kommunerne deler myndighedsopgaverne for.

  I praksis er vedligeholdelsen af grænsevandløbene fordelt efter aftale, og det er de vandløb, hvor Sønderborg Kommune tager sig af vedligeholdelsen, som er omfattet af forslaget til fællesregulativet.

  Det følger af bekendtgørelsen om regulativer for offentlige vandløb, at forslag til regulativer for vandløb, der berører flere kommuner, skal forhandles mellem disse kommuner.

  Derfor skal Aabenraa Kommune godkende forslaget til fællesregulativet for så vidt angår de omfattede grænsevandløb, og ligeledes sende forslaget i offentlig høring.

  Økonomi og afledt drift

  De grænsevandløb, som er omfattet af forslaget til fællesregulativet, er de vandløb, som i forvejen vedligeholdes af Sønderborg Kommune.

  Forslaget til fællesregulativet har derfor ingen påvirkning af hverken økonomi eller drift i forhold til Aabenraa Kommune.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Forslag til Fællesregulativ for de offentlige vandløb i Sønderborg Kommune godkendes, så det kan sendes i offentlig høring i Aabenraa Kommune sideløbende med den offentlige høring i Sønderborg Kommune.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-11-2018

  Godkendt.

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/30674, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  I henhold til kommunens økonomiske strategi/årshjul udarbejdes den anden detaljerede bevillingskontrol i 2018 pr. 30. september 2018.

  Forvaltningen har, i samarbejde med budgetkontoret, foretaget en vurdering af det økonomiske resultat pr. 30. september 2018 i forhold til drifts- og anlægsbudgetterne.

  Der er i den forbindelse foretaget en vurdering af evt. tillægsbevillings- og rammekorrektionsbehov samt finansiering heraf.

  På udvalgets område kan bevillingskontrollen opdeles i følgende:

  1. Omplaceringer indenfor udvalg (netto 0)
  2. Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  3. Tillægsbevillinger drift finansieret af andre udvalg (netto 0)
  4. Tillægsbevillinger anlæg

  Tillægsbevillinger godkendes af Økonomiudvalget ved netto 0, og af byrådet ved påvirkning af kassen, og er opdelt i to sager, tillægsbevillinger på driften og tillægsbevillinger på anlæg.

  En samlet oversigt over forslag til bevillingsændringer fremgår af bilag I3.

  Denne sag vedrører omplaceringer indenfor udvalget, som godkendes af udvalget.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Bilag I4 viser en økonomisk oversigt over det forventede regnskab på udvalgets område fordelt på serviceudgifter og anlæg.

  I bilag i2N er opsummeret de bevillingsmæssige ændringer på politikområderne. Der søges samlet følgende bevillingsændringer:

  Tabel 1.1 Økonomisk oversigt for 2018

  1.000 kr.

  Oprinde

  ligt. budget

  Korrige

  ret. budget

  Forbrug 30/9

  Forventet forbrug 2018

  Forventet Resultat 2018

  Heraf, Ændring i bevilling 2018

  Serviceudgifter

  159.285

  173.519

  106.703

  163.966

  9.553

  -8.547

  Anlæg

  24.500

  44.173

  7.036

  30.863

  13.310

  -12.675

  Aftalestyrede enheder:

  • Entreprenørgården forventer at overfører 1,006 mio. kr. indenfor retningslinjerne for dialogbaseret aftalestyring.
  • Barsøfærgen forventer at overholde budgettet.

  Omplaceringer indenfor eget udvalg:

  • Samlet forventes budgettet overholdt for 2018. Fra politikområdet ”Sikring af alsidig natur” overføres AS miljøtilsyn af dambrug på 0,046 mio. kr. i 2018, stigende til 0,047 mio. kr. i 2019 og frem til politikområdet ”Miljøbeskyttelse”.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der omplaceres 0,46 mio. kr. i 2018 og 0,047 mio. kr. i 2019 og frem fra politikområdet ”Sikring af alsidig natur” til politikområdet ”Miljøbeskyttelse”.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-11-2018

  Godkendt.

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/30674, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Udvalgets bevillingskontrol kan opdeles i følgende:

  • Omplaceringer indenfor udvalg (netto 0)
  • Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  • Tillægsbevillinger drift finansieret af andre udvalg (netto 0)
  • Tillægsbevillinger anlæg

  Tillægsbevillinger godkendes af Økonomiudvalget ved netto 0, og af byrådet ved påvirkning af kassen.

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger driften.

  Økonomi og afledt drift

  I bilag i3 ses en samlet oversigt over forslag til bevillingsændringer, hvoraf også tillægsbevillinger på driften fremgår.

  Tillægsbevillinger med påvirkning af kassen

  Der søges i alt oveført 8,690 mio. kr. fra 2018 fra politikområderne ”Sikring af alsidig natur” og ”Ejendomme”. Overførslerne flyttes med 4,690 mio. kr. i 2019, 1 mio. kr. i 2020 og med 3,0 mio. kr. i 2021.

  ”Sikring af alsidig natur”:

  Plejeplan for Fladstensdalen kan først udarbejdes i 2019.

  Der ønskes overført reservebeløb til erstatningsspørgsmålet til 2019, idet man afventer endelig afgørelse.

  Projekter for Rise Enge og omløbsstryg ved Hvirlå er forsinkede og gennemføres først i 2019. 

  ”Ejendomme”

  Puljen bygningsvedligeholdelse har i første omgang finansieret 9,8 mio. kr. til rådhusrenovering. Ved Midtvejsreguleringen blev tilbageført 9,8 mio. kr. i 2018 til puljen. De 8 mio. kr. tilbageføres til puljens oprindelige budget.

  Tillægsbevillinger, netto 0

  Samlet tilføres udvalget 0,143 mio. kr. i 2018 fra Økonomiudvalget. Endvidere overføres til Kultur- og Fritidsudvalget 0,229 mio. kr. i 2019 samt 0,371 mio. kr. i 2020 og 0,143 mio. kr. i 2021 og frem.

  ”Drift af veje og parker”

  Der overføres til Kultur- og Fritidsudvalget 0,229 mio. kr. i 2019, 0,371 mio. kr. i 2020 og 0,143 mio. kr. i 2021 og frem til vedligeholdelses af udendørs kunst jf. beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 16. maj. 2018.

  ”Sikring af alsidig natur”

  Som en del af lov- og cirkulæreprogrammet 2018 tilføres udvalget 0,143 mio. kr. i 2018 til indsatsplanlægning. Den tidligere aftalte regulering af ressourceforbruget til indsatsplanlægning er endnu ikke foretaget, så der kan senere komme en efterregulering. 

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en negativ tillægsbevilling til Teknik- og Miljøudvalget i 2018 på 8,690 mio. kr., som tilgår kassen,

  at der gives en tillægsbevilling til Teknik- og Miljøudvalget i 2019 på 4,69 mio. kr. samt en rammekorrektion på 1 mio. kr. i 2020 og 3 mio. kr. i 2021, finansieret af kassen,

  at der gives en tillægsbevilling til Teknik- og Miljøudvalget på 0,143 mio. kr. i 2019, finansieret af Økonomiudvalget, og

  at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,229 mio. i 2019 samt en negativ rammekorrektion på 0,371 mio. kr. i 2020 og 0,143 mio. kr. i 2021 og frem til Teknik- og Miljøudvalget, som tilgår Kultur- og Fritidsudvalget.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-11-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/30674, Sagsinitialer: mvf

  Sagsfremstilling

  Udvalgets bevillingskontrol kan opdeles i følgende:

  • Omplaceringer indenfor udvalg (netto 0)
  • Tillægsbevillinger drift, hvor udvalget ikke kan finde finansiering
  • Tillægsbevillinger drift, finansieret af andre udvalg (netto 0)
  • Tillægsbevillinger anlæg

  Tillægsbevillinger godkendes af Økonomiudvalget ved netto 0, og af byrådet ved påvirkning af kassen.

  Denne sag vedrører tillægsbevillinger anlæg.

  Økonomi og afledt drift

  I bilag i3 ses en samlet oversigt over forslag til bevillingsændringer, hvoraf også tillægsbevillinger på anlæg fremgår. Der er i bilag A2 givet en status på de enkelte anlæg.

  10 projekter forventes afsluttet i 2018 og 19 projekter forventes overført til 2018, heraf 13 i bevillingskontrollen.  Samlet forventes et mindreforbrug i 2018 på 13,311 mio. kr., hvoraf der søges overført 12,512 mio. kr. til 2019 i bevillingskontrollen.

  Der er 3 projekter, der forventer ikke at overholde budgettet:

  • Bystrækninger foran skoler forventer merforbrug på 0,053 mio. kr.
  • Projektet Cykelsti pulje, Cykling Løjt & Rødekro forventer et merforbrug på 0,027 mio. kr.
  • Tinglev Mose, erstatninger forventer et merforbrug på 0,837 mio. kr., som et udlæg erstatninger.

  Der er 3 projekter, der forventer at have et mindreforbrug

  • Ny national cykelrute NC8, forventer et mindreforbrug på 0,200 mio. kr.
  • Rundkørsel Erik Jessens Vej/Løgumklostervej forventer et mindreforbrug på 0,019 mio. kr.
  • Udskiftning af gadebelysning forventer et mindreforbrug på 0,013 mio. kr.

  Efter finansiering af merforbrug for hhv. Bystrækninger foran skoler og Cykling Løjt & Rødekro, kan 0,139 mio. kr. tilgå anlægspuljen.  Dette søges i en sideløbende samlesag til Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2018 på 12,512 mio. kr. samt en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2019 på 12,512 mio. kr., finansieret af kassen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-11-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/122, Sagsinitialer: HHEN

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-11-2018

  -

  Afbud: Eivind Underbjerg Hansen.