Beslutningsprotokol

onsdag den 5. december 2018 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Arne Leyh Petersen, Kurt Andresen, Eivind Underbjerg Hansen, Thomas Juhl, Jan Riber Jakobsen, Christian Panbo, Egon Madsen
Bemærkninger: Afbud: Arne Leyh Petersen.
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/122, Sagsinitialer: HHEN

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  • Teknik- og Miljøudvalget

  onsdag den 5. december 2018.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-12-2018

  Godkendt, idet punkt 165 ændres til beslutningssag.

  Afbud: Arne Leyh Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/122, Sagsinitialer: HHEN

  Sagsfremstilling

  • Ændring af Natura 2000-områder

  • Søm og skruer-puljen i Vækstudvalget for Land og By  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-12-2018

  Der blev orienteret om:

  · Jyndevad Mølle

  · Henvendelse vedr. vandløb ved Hjordkær

  · Mails vedr. Flensborg Landevej

  · Stiplan

  · Natura 2000­-området

  · Søm og skruer-puljen i Vækstudvalget for Land og By

  · Tinglev Mose

  Taget til efterretning.

  Afbud: Arne Leyh Petersen

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/40690, Sagsinitialer: TSN

  Sagsfremstilling

  I denne sag bedes godkendes opstart af ekspropriationer af 2. etape til cykelstien langs Gl. Ribevej.

  Byrådet har d. 28/11-2018 givet anlægsbevilling til projektet.

  Den ca. 0,8 km. cykelsti anlægges som dobbeltrettet cykelsti på den vestlige side af Gl. Ribevej i forlængelse af den ny anlagte cykelsti fra 1. etape og kommer til at gå fra rundkørslen ved Egelund/Forsyningsvejen til rundkørslen ved Rødekrovej Vest/Rødekrovej Øst.

  Der ønskes en bemyndigelse til at optage forhandlinger med de berørte lodsejere med henblik på frivillige aftaler og om nødvendigt, at der foretages ekspropriationer af markarealer. Gennemførelse af projektet forudsætter, at der erhverves jord fra de berørte lodsejere.

  Der er i forbindelse med 1. etape udarbejdet skitseprojekt og ekspropriationsplan over det forventede tracé for 2. etape.

  Projektering og ekspropriation forventes gennemført i foråret 2019, således udbud og anlægsarbejder kan pågå i sommeren 2019 og færdiggøres i 2019/2020.

  Økonomi og afledt drift

  Udgifter til ekspropriation samt erstatning finansieres af anlægsprojektet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Kultur, Miljø & Erhverv bemyndiges til at optage forhandlinger med de berørte lodsejere med henblik på at opnå forlig via frivillige aftaler, og

  at der foretages ekspropriation af de nødvendige arealer, hvis der ikke kan opnås forlig via frivillige aftaler.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-12-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Arne Leyh Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/38926, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  Denne sag omhandler takstnedsættelse vedrørende sejlads med Barsøfærgen og er afledt af budgetaftale 2019-2022 for Aabenraa Kommune. Takstnedsættelserne er besluttet med henblik på at øge bosætningsmuligheder og turismen på øen.

  Kultur, Miljø & Erhverv har undersøgt, hvordan taksterne

  kan nedsættes med effekt for bosætning og turisme og har i den forbindelse bedt beboere og lodsejere på Barsø om at komme med bemærkninger til, hvordan en takstnedsættelse bedst kan understøtte dette.

  Der er indkommet gode svar, der afspejler forskellige muligheder. Nedenstående er uddrag opsummeret herfra:

  • At gøre det gratis for børn under 12 år at sejle med færgen året rundt, hvilket vil øge muligheden for lejrskoler eller skoleklasser at besøge øen (turisme).
  • At sænke eller hæve taksten på personbiler (forskelligt rettede hensyn, herunder problemstilling om færgens bilkapacitet med meget få køretøjer).
  • At reducere taksten for erhvervskørsel rettet mod øboerne selv og mod øboernes drift (f.eks. dyrlæge, håndværkere, erhvervstransporter).
  • Ønske om en afgang mere på hverdage og også i weekender inden for den gældende sejlplan.
  • Ønske om senere afgange, idet sidste sejlads fra fastlandet er kl. 17:20.

  Statens tilskudsmodel til billigere billetter til landets småfærger er blevet evalueret og det medfører beslutning om, at kommunerne nu kan omfordele statens bidrag til også at gælde reduktion af takster i sommerferieperioden. Statens tilskud gives med henvisning til Landevejsprincippet, der skal medvirke til, at priserne på færgefart tilpasses udgifter for kørsel på landeveje.

  Kultur, Miljø og Erhverv anbefaler, at

  • Børn under 12 år fra 1. januar 2019 kan sejle gratis med færgen.
  • Taksten for personbefordring i perioden 30.06 til 12.08, dvs. sommerferieperioden, reduceres, så takstniveauet er ens hele året.
  • Cykler, cykelanhængere og trækvogne medtages gratis hele året rundt.

  Forvaltningen anbefaler for nuværende at holde taksten vedrørende køretøjer i ro, idet de statslige tilskud afledt af landevejsprincippet 2016 og 2017 er tilpasset det nuværende takstbillede.

  Det bemærkes, at øboere er fritaget for betaling ved transport for personer, cykler og invalidevogne, ligesom der er takstreduktion for øboere vedrørende egne erhvervskøretøjer, private køretøjer. Øboerne har yderligere en række fordele vedrørende rekvirering af ekstrature til forskellige formål uden for sejlplanens tidsrum.

  Barsøfærgen er enmandsbetjent, hvilket gør, at der er tre ansatte, der i turnus varetager sejladsen. Af hensyn til hviletidsregler og vagtplanlægning vil det med den nuværende bemandingssituation ikke være muligt at udvide sejlplanen uden at skulle øge antallet af ansatte.

  Økonomi og afledt drift

  På baggrund af opgørelse af overfartsvolumen på de forskellige muligheder for person- og køretøjsbefordring er det opgjort, hvad budgettilskuddet kan medføre vedrørende takstreduktion.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at takstnedsættelserne anført i sagsfremstillingen gøres gældende fra 1. januar 2019 og takstregulativet tilrettes i henhold hertil.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-12-2018

  Anbefales godkendt.

  Afbud: Arne Leyh Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/16419, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  Bekendtgørelsen om anvendelse af vejmarkering er blevet revideret ved årsskiftet 2018 af Vejdirektoratet, hvorfor den nuværende politik, som har været gældende fra 1. januar 2010, bør opdateres.

  Politikken genfremlægges som aftalt på Teknik – og Miljøudvalgets møde den 6. juni 2018 efter at politikken har været sendt i høring hos Business Aabenraa, Landsbyrådet og Turistforeningen.

  Politikken lægger op til flere muligheder for ny skiltning bl.a. med en mulighed for at vejvise med kommercielle formål.

  Forvaltningen er i dialog med andre sønderjyske kommuner, som ønsker ensartethed i administrationsforudsætningerne.

  I forbindelse med opdateringen er de sort-hvide tavler, F30, blevet udfaset og skal erstattes med blåhvide service-vejvisningstavler. Ved vedtagelsen af politikken gennemgås kommunens servicevejvisningsskiltning.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse om anvendelse af vejmarkering.

  Økonomi og afledt drift

  Kultur, Miljø & Erhverv forventer, at politikken er udgiftsneutral for kommunen.  Der er lagt op til finansiering af servicevejvisning med kommercielt formål via egenbetaling – fast pris.

  Høring/udtalelse

  Der er bedt om bemærkninger hos Business Aabenraa, Landsbyrådet og Turistforeningen.

  Business Aabenraa er kommet med bemærkninger, der er vedlagt sagen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at ”Politikken for Servicevejvisning ” godkendes, og

  at forvaltningen bemyndiges til at administrere i overensstemmelse hermed.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-11-2018

  Udsat.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-12-2018

  Godkendt med ændringer vedr.

  - Konkret vurdering ifm. belysning af skilte (s. 17)

  - Udvidelse af tidsfrister for bannere og midlertidig vejvisning til hhv. to uger og tre dage inden arrangementet.

  Politikken evalueres i starten af 2021.

  Afbud: Arne Leyh Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/134, Sagsinitialer: JHENN

  Sagsfremstilling

  Byrådet udpeger byrådsmedlemmer til deltagelse i åstedsforretninger.

  Der holdes åstedsforretning i forbindelse med en ekspropriation, for at fortælle berørte grundejere og brugere om ekspropriationens omfang, erstatningsforslag m.m.

  En åstedsforretning skal ledes af et byrådsmedlem.

  Byrådet har den 27. januar 2010 bemyndiget Teknik- og Miljøudvalget til at udpege et eller flere medlemmer af udvalget til at repræsentere byrådet ved åstedsforretninger. Bemyndigelsen gælder fortsat.

  Teknik- og Miljøudvalget udpegede den 10. januar 2018 Arne Leyh Petersen og Kurt Andresen til at deltage i åstedsforretninger.

  Forvaltningen anbefaler, at Teknik- og Miljøudvalget udpeger to af udvalgets medlemmer til at være suppleanter til åstedsforretninger for at imødegå forsinkelser i tilfælde af, at de udpegede medlemmer er forhindrede med kort varsel.

  Næstkommende åstedsforretning er den 10., 11. og 12. december i forbindelse med ekspropriationsproces til vandforsynings- og spildevandsforsyningsledning mellem Aabenraa og Kassø.

  Lovgrundlag

  Lov om offentlige veje m.v.:

  § 101. Ved åstedsforretningen skal mindst et medlem af det byråd, der er vejmyndighed, deltage. Åstedsforretningen skal ledes af et medlem af byrådet.

  Der er også hjemmel til ekspropriation efter anden lovgivning, f.eks. via planloven, miljøbeskyttelsesloven og vandforsyningsloven. I disse situationer anvendes dog også vejlovens regler om ekspropriation.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Teknik- og Miljøudvalget udpeger to af udvalgets medlemmer som suppleanter til at deltage i åstedsforretninger.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-12-2018

  Jan Riber Jakobsen(C) og Egon Madsen(A) blev udpeget.

  Afbud: Arne Leyh Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/13947, Sagsinitialer: JNP

  Sagsfremstilling

  Ved mødet orienteres der om indholdet i en rottehandlingsplan og der drøftes ønsker til målsætninger og initiativer i den fremtidige rottehandlingsplan for Aabenraa Kommune, herunder:

  · Øget bevidsthed hos borgerne

  · Effektiv bekæmpelse

  · Hvordan vi kan holde rotter i kloakkerne

  · Forebyggelse af overjordiske rotter

  Forslag til handlingsplanen forventes forelagt til politisk behandling i januar 2019.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 07-11-2018

  Udsat.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-12-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Arne Leyh Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/3650, Sagsinitialer: LMTH

  Sagsfremstilling

  Badevandssæsonen 2018

  Aabenraa Kommune har i 2018 udtaget prøver til kontrol af vandet for indhold af bakterier fra i alt 32 lokaliteter, jf. bilag 1.
  Strandenes klassifikation bygger på statistiske beregninger på resultater fra de sidste 4 badevandssæsoner.

  Alle 11 Blå Flag-strande er igen blevet klassificeret som ”udmærket”.

  Af de 14 almindelige badestrande er 8 blevet klassificeret som ”udmærket”, 5 som ”god” og 1 som ”tilfredsstillende”.  I f.t. sæsonen 2017 er stranden Munkemøllebugten faldet fra ”udmærket” til ”god”, og Hostrupskov Strand er faldet fra ”god” til ”tilfredsstillende”.

  Af de 7 kontrolstationer er 4 klassificeret som ”udmærket”, 1 station som ”god”, 1 station som ”tilfredsstillende og 1 som ”ringe”.

  Aabenraa Kommune kan dermed søge om Blå Flag for sæson 2019 på samtlige 11 Blå Flag-strande, og ingen strande har så ringe kvalitet, at badning skal frarådes.

  Opgaver og økonomi vedr. badestrande inkl. Blå Flag

  Både de almindelige badestrande og Blå Flag-strandene er underlagt regelsættet i badevands-bekendtgørelsen. Der anvendes årligt ca. 130 timer til administration af dette regelsæt (analyseprogram, udarbejdelse af beskrivelser og kort for strandene, kontrol af analyseresultater, indberetning til Miljøstyrelsen samt indsatser i forbindelse med konstateret forurening af badevandet). Hertil kommer udgifter til analyser og fagprogram, ca. 0,100 mio. kr.

  Derudover er de 11 Blå Flag strande underlagt 29 obligatoriske ”Blå Flag-kriterier” vedrørende krav til formidlingsarrangementer og information, vandkvalitet, miljøforvaltning samt sikkerhed og service, jf. bilag 2. Blandt andet må hunde og heste ikke opholde sig på stranden i sæsonen. Hvis en strand ikke opfylder kriterierne kan flaget permanent eller midlertidigt trækkes tilbage.

  Friluftsrådet, som kontrollerer Blå Flag-strandene, har i 2018 skærpet håndhævelsen af kriterierne. Bl.a. har man indskærpet, at der skal være faciliteter til sortering af affald i 4 fraktioner, et krav, der endnu ikke er opfyldt fuldt ud, da det er relativt dyrt (ca. 0,015 mio. kr. + løbende drift pr. strand).

  Der er i 2018 anvendt ca. 240 timer til administration af regelsættet i Blå Flag-kriterierne. Hertil kommer en årlig afgift på i alt 0,080 mio. kr.

  Kommunen anvender p.t. ca. 0,66 mio. kr. årligt til drift af strande (flaghejsning, strandrensning, affald, opsætning af skilte og resultater m.m.). Hovedparten af udgifterne vedrører Blå Flag-strandene; halvdelen af beløbet anvendes således på Sønderstrand Nord.

  På tre af Blå Flag-strandene (Varnæsvig, Uge og Løjt) sørger borgere eller ejere selv for bl.a. faciliteter og fjernelse af affald, mens kommunen står for vandprøver, redningsstation og skiltning.

  Lovgrundlag

  Badevandsbekendtgørelsen

  Blå Flag-kriterier.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orientering om badevandssæsonen 2018, samt opgaver og økonomi vedrørende kommunens badestrande og Blå Flag, tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-12-2018

  Taget til efterretning.

  Forvaltningen forelægger i 2019 en sag om mulighed for udpegning af Badepunkt-strande.

  Afbud: Arne Leyh Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/41576, Sagsinitialer: TFRIC

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen skal i 2019 udarbejde indsatsplaner for indsatsområder udpeget af staten. Planerne tænkes forelagt efterhånden som de er klar. Første forslag til indsatsplan ventes forelagt til politisk behandling i foråret 2018.

  På mødet orienteres om indsatsplanlægning for grundvand i Aabenraa Kommune, herunder:

  • Baggrund for indsatsplanlægningen
  • Status for kommunens indsatsplanlægning
  • Forventet indhold af indsatsplanerne, herunder retningslinjer for kommunens administration og indsatser for vandværker
  • Proces for udarbejdelsen, herunder inddragelse af koordinationsforum og forelæggelse for Teknik- og Miljøudvalget
  • Er der særlige politiske ønsker?

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at de politiske ønsker til planlægningen tilkendegives.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-12-2018

  Det Konservative Folkeparti ønsker følgende forslag indarbejdet i kommende sag:

  - Frivillig vandfond for Aabenraa Kommune

  - Grænseoverskridende forhold

  Afbud: Arne Leyh Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/20450, Sagsinitialer: ajni

  Sagsfremstilling

  Der blev orienteret på mødet mundtligt om status for forvaltningens behandling af ansøgninger om markvanding.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-12-2018

  Udsat.

  Afbud: Arne Leyh Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/35216, Sagsinitialer: lmje

  Sagsfremstilling

  Arwos har fremsendt forslag til takster for 2019 til godkendelse.

  Taksterne er godkendt af Arwos’ bestyrelse den 18. september 2018.

  Vand

  Driftsbidragene er ændret, så den faste afgift på den mindste måler stiger fra 650 kr. til 1.125 kr. Afgiften på de øvrige målere stiger ligeledes ca. 73 % i forhold til taksterne for 2018. Prisen pr. m3 falder fra 5 kr./m3 til 4 kr./m3.

  Med ændringen i driftsbidragene ønsker Arwos i højere grad at afspejle den reelle omkostningsfordelingen mellem det variable og det faste bidrag.

  Den ændrede prisstrukturs betydning for vand:

  · Ved et årligt forbrug på 80 m3 vand ændres prisen fra 1.950 kr. til 2.444 kr.

  · Ved et årligt forbrug på 170 m3 vand ændres prisen fra 3.229 kr. til 3.610 kr.

  Den samlede prisændring for vand og afledning af spildevand:

  · Ved et årligt forbrug og afledning af 80 m3 vand ændres prisen fra 6.945 kr. til 7.452 kr.

  · Ved et årligt forbrug og afledning af 170 m3 vand ændres prisen fra 12.999 kr. til 13.393 kr.

  Der er tilføjet et fast bidrag for måler af typen DN350 på 7.752 kr. samt et fast bidrag på 175.000 kr. (Stand-by vand), der skal dække udgifter, som er forbundet med driften af ekstraordinær forsyning.

  Anlægs- og driftsbidrag, der ligger udenfor de i takstbladet fastsatte takster, skal aftales skriftligt mellem vandforsyningen og forbrugeren. Aftalen skal godkendes af kommunen i hvert enkelt tilfælde.

  Der er ingen ændringer af tilslutningsbidraget udover en indeksregulering.

  Spildevand

  Der er sket en indeksregulering for det faste bidrag på vandafledning og tilslutningsbidraget.

  Taksten for tømning af bundfældningstanke samt ekstra bidrag for manglende tømning pga. tilgængelighedsforhold stiger med 55 kr.

  Der er tilføjet følgende nye takster:

  - Spildevandsmåler (flowmåler), som måler den mængde vand, der afledes på lokaliteter, hvor den indpumpede vandmængde ikke kan danne grundlag for taksten. Det kan fx være i tilfælde, hvor en del af vandet er fordampet. Taksten fastsættes af Arwos ud fra de faktiske udgifter.

  - Aflevering af spildevand på rensningsanlæg fra tømning af bundfældningstanke.

  - Afløftning af tungt dæksel (25-50 kg), som ikke overholder tømningsregulativets bestemmelser.

  Affald og deponi

  Der er tilføjet en ny takst for en ekstra genbrugsbeholder, fordi nogle borgere har efterspurgt større kapacitet.

  Øvrige takster på renovation og genbrug fra private er uændrede.

  Taksterne for deponi er uændrede i forhold til 2018.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at Arwos’ takster for 2019 godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-12-2018

  Anbefales godkendt.

  4 stemte for. Jan Riber Jakobsen(C) og Egon Madsen(A) stemte imod.

  Afbud: Arne Leyh Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/42, Sagsinitialer: HHEN

  Sagsfremstilling

  Formanden ønsker en evaluering af mødet med Sønderjyske Vandløb, der blev afholdt den 12. november 2018.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at mødet evalueres.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-12-2018

  Udsat.

  Afbud: Arne Leyh Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/42, Sagsinitialer: HHEN

  Sagsfremstilling

  I august 2015, fik Aabenraa Kommune af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet meddelt reservation på 6 mio. kr. til områdefornyelse af den nordlige del af Aabenraa bymidte. I efteråret 2016 blev arbejdet med at udarbejde program for områdefornyelsen igangsat. Den 26. april 2017 blev programmet godkendt i Byrådet, programmet er efterfølgende sendt til Ministeriet der i maj 2017 godkendte programmet.

  Status på Realdania projekt

  På mødet deltager medarbejder fra forvaltningen og en konsulent.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-12-2018

  Taget til efterretning.

  Afbud: Arne Leyh Petersen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/122, Sagsinitialer: HHEN

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-12-2018

  -

  Afbud: Arne Leyh Petersen.