Beslutningsprotokol

onsdag den 9. januar 2019 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Arne Leyh Petersen, Kurt Andresen, Eivind Underbjerg Hansen, Thomas Juhl, Jan Riber Jakobsen, Christian Panbo, Egon Madsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 18/122, Sagsinitialer: HHEN

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  • Teknik- og Miljøudvalget

  onsdag den 9. januar 2019.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 09-01-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/122, Sagsinitialer: HHEN

  Sagsfremstilling

  • Ændringer i omfang og afgrænsning af de vandløb, som er omfattet af vandområdeplanerne.

  • Miljøvagten.

  • Regnskab 2018.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 09-01-2019

  Der blev orienteret om

  • Højvande i nytårsdagene
  • Ændringer i omfang og afgrænsning af de vandløb, som er omfattet af vandområdeplanerne.
  • Miljøvagten.
  • Regnskab 2018.
  • Opfølgning Spildevandsplanen.

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/20909, Sagsinitialer: hbhas

  Sagsfremstilling

  I budgetforlig 2018 blev det besluttet at lave en trafiksikkerhedsgennemgang af Nørregade og specielt pladsen og rundingen vest for viadukten.

  Der er foretaget en trafiksikkerhedsrevision ved en uvildig revisor, som har undersøgt, hvilke trafiksikkerhedsmæssige udfordringer, der er på strækningen. Revisoren har fundet syv problemer på strækningen.

  Problemerne omhandler:

  • Oversigter fra sideveje
  • Markeringerne af ”fodgængerkrydsningerne”
  • Hastighedsmåling viser høje hastigheder på strækningen
  • Fodgængerfelt ved Deutsche Schule er for svært at få øje på
  • Cykeltrafikken i viadukten
  • Bygrænsens synlighed fra Østre Viaduktvej

  Revisor har også undersøgt krydsudformningen ved Oksevej/Møllegade (den runde plads). Det har vist sig, at antallet af ulykker efter ombygningen til plads er faldet fra 5 til 0 over en 5 års periode, og derfor anbefaler revisor ikke en grundlæggende ombygning af krydset. Revisor foreslår markering af vigepligt og ekstra synlighed for krydsende bløde trafikanter over pladsen.

  Der er foretaget ekstra trafiktællinger, da tidligere hastighedsmåling lå uden for området og var misvisende. Den nye tælling viser, at hastigheden alligevel ikke længere er en udfordring.

  På baggrund af trafiksikkerhedsrevisionen påtænker Kultur, Miljø & Erhverv at arbejde videre med følgende for at forbedre trafiksikkerheden på Nørregade:

  • Gennemgå beplantning, så cyklister og fodgængere ikke kan ”gemme” sig og blive overset
  • Lukke for de ”falske” fodgængerfelter, så der ikke er tvivl om vigepligt
  • Fodgængerfeltet ved Deutsche Schule synliggøres med belægning med større kontrast
  • Fortovet under tunnelen laves om til fællessti, så cyklister kan komme længere væk fra biltrafikken
  • Bygrænsen ved Østre Viaduktvej gøres mere synlig med bedre skiltning
  • Undersøge krydsningspunkt for de bløde trafikanter over rundingen.

  Tiltagene foreslås at indgå i den samlede prioritering af trafiksikkerheds- og tryghedsprojekter i Aabenraa Kommune, som finansieres under politikområdet Vejtrafik.

  På baggrund af ulykkesbilledet og revisors vurdering, anbefaler forvaltningen ikke, at der laves større ændringer i rundingen ved Oksevej/Møllegade.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at resultatet af trafiksikkerhedsrevisionen tages til efterretning, og

  at forvaltningen lader de nævnte tiltag indgå i den samlede prioritering af trafiksikkerheds- og tryghedsprojekter under politikområdet Vejtrafik.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 09-01-2019

  1. at taget til efterretning.

  2. at godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 15/20909, Sagsinitialer: hbhas

  Sagsfremstilling

  I budgetforliget 2018, er der beskrevet, at der skal foretages en evaluering med borgerinddragelse omkring 2-1 vejene og specielt behovet for 2-1 vej. Den del af projektet skulle i forvejen evalueres, da der er medfinansiering fra Statens cykelpulje, hvilket kræver evaluering af projektets effekt for cykeltrafikken.

  På baggrund af dette har Kultur, Miljø & Erhverv udført følgende undersøgelser og inddragelser.

  • Med udgangspunkt i statens cykelpulje
   • Før – og efterundersøgelser af trafikken på baggrund af tællinger, ulykker, besigtigelser og spørgeskemaer blandt skolens elever.
  • Med udgangspunkt i budgetforliget 2018
   • Spørgeskemaundersøgelse af beboerne på Padborgvej og Hærvejen
   • Stopinterview af cyklister på strækningen
   • Borgermøde om resultaterne.

  Resultat af trafikundersøgelsen  viser at, hastighederne er faldet fra ca. 50 km/t til ca. 40 km/t og især de højeste hastigheder er faldet. Trafikmængden er faldet ca. 15 %, men er stadig i den høje ende for en 2-1 vej.

  En større gennemgang af resultaterne kan læses i rapporten i bilaget.

  Spørgeskemaundersøgelserne viser, at de adspurgte cyklisterne på strækningen generelt føler sig mere trygge. Spørger man beboerne langs vejen, mener størstedelen ikke, at der er sket en ændring, mens at det er blevet mindre trygt som bilist.

  Skole og lokalrådet er begge tilfredse med projektet, og mener at vejene er blevet mere trygge for cyklisterne efter ombygningen.

  Til borgermødet var der primært lokale beboere til stede samt repræsentanter fra skole og lokalråd.

  De væsentligste punkter fra mødet var:

  • Støj fra striber
  • Bump var for stejle og giver støj og rystelser
  • Indsnævringerne fungerer ikke optimalt, da 2 køretøjer alligevel kan passere hinanden
  • Pladsen bag indsnævringerne er for smal
  • Det er muligt at parkere langs 2-1 vejene, som cyklisterne køre i
  • Ønske om hastighedsbegrænsning frem for anbefaling
  • Ønske om færre bilister på strækningen

  Alle punkter  som blev nævnt på mødet kan findes i bilag.

  Forvaltningen tiltænker at arbejde videre med følgende punkter, som er kommet frem ved evalueringen:

  • Bump på Padborgvej og Hærvejen ombygges for at mindske de gener naboerne har til vejen. Dette kan resultere i en lidt højere hastighed.
  • Indsnævringerne suppleres med heller i modsatte side, hvilket forhindrer forbikørsel af 2 køretøjer og forringer lysten til at bruge vejen til gennemkørsel
  • Der igangsættes arbejde med at lave parkeringsforbud på Hærvejen og Padborgvej

  Forvaltningen anbefaler ikke at 2-1 vejs striberne fjernes, da det ud fra evalueringen giver gode forhold for cyklisterne på strækningerne i forhold til de gener borgerne oplever. Pladsen bag hellerne tiltænkes ikke ændret. Brede cyklister med trailer eller lad må derfor køre udenom hellen på de enkelte steder. Det er ikke muligt at lave en zone med 40 km/t (hastighedsbegrænsning), da mængden af gennemkørende trafik er for stor i forhold til bekendtgørelsen.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at evalueringen tages til efterretning,

  at tiltag med tilpasning af bump, ekstra heller og parkeringsforbud godkendes, og

  at finansieringen af tiltagene sker med driftsmidler fra politikområdet Vejtrafik.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 09-01-2019

  Evalueringen og resultatet fra borgermødet taget til efterretning.

  2. og 3. at godkendt med den bemærkning, at der ved etablering af parkeringsforbuddet tages mest mulig hensyn til parkeringsforhold for de ejendomme, der ikke har anden parkeringsmulighed.

  Desuden afsøges muligheden for etablering af en zone med ønsket hastighed på max. 40 km/t.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/43835, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til frigivelse af anlægsmidler til et løft af belægning på kommunens mindste  veje, cykelstier og fortove. Anlægsbevillingen har afsæt i budgetaftale 2019-2022.

  Med anlægsbevillingen vil forvaltningen kunne sende et samlet set større volumen afsted i asfaltudbud, idet der udbydes i en samlet pakke sammen med belægningsopgaver fra driftsbudgettet 2019 under politikområdet Belægninger og bygværker under Teknik- og Miljøudvalget. 

  Kultur, Miljø & Erhverv ønsker så tidligt som muligt at have mulighed for at placere et udbud på markedet. Udbud af asfalt sker i udbudsfællesskab med Tønder Kommune og koordinering af udbudsplanen pågår.

  Der er i forvaltningens planlægning fokus på, at der er øremærket 5,0 mio. kr. til vejklasse 4, f.eks. boligveje,  og udvælgelsen af strækninger sker i henhold til det registrerede skadesomfang registreret gennem de årlige tilsyn. Det generelle tilstandsbillede er senest opgjort i rapporten ”Tilstand af veje, cykelstier og fortove” fra 2018.

  Der er i budgettet afsat  1,0 mio. kr. til fortovsbelægninger og 1,0 mio. kr. til cykelstibelægninger, og bevillingen vil blive brugt i sammenhæng med ovenstående eller i forbindelse med andre arbejder på kommunens vejnet. Bl.a. forventes det, at en del asfaltarbejde på boligveje vil medføre lokale behov for at hæve kantsten og justere bagvedliggende fortove eller stiarealer.   

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i investeringsoversigten 2019-2022  afsat 5,0 mio. kr. til asfalt primært på kategori 4 vejene samt 1,0 mio. kr. til fortove, og 1,0 mio. kr. til cykelstier.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives anlægsbevilling på i alt 7,0 mio. kr. til asfalt på mindre veje, fortovsrenovering og til cykelstibelægning, og

  at bevillingen finansieres af de afsatte rådighedsbeløb på i alt 7 mio. kr. til asfalt - veje, fortove og cykelstier, som frigives.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 09-01-2019

  Anbefales godkendt med den præcisering, at klasse 4-veje udenfor boligområder får høj prioritet.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/37264, Sagsinitialer: jejk

  Sagsfremstilling

  Med denne sag opsummeres beslutninger vedrørende Trafikplan Kassø med det formål at give Teknik– og Miljøudvalget lejlighed til at drøfte status og tiltag.

  7. marts 2018 blev trafikplanen for Kassø godkendt, idet det er protokolleret, at der også skal kigges nærmere på Hellevadvej/Mjølsvej krydset. Planen har til formål at belyse den trafikale situation på baggrund af de to datacenterprojekter, som skal huses i området.

  I marts 2018 godkendte Byrådet en etableringen af svingbaneløsning på Kassøvej for adgang til et datacenter.

  I maj 2018 behandlede Teknik- og Miljøudvalget en sag om konkrete anlægsaktiviteter, og der blev af Byrådet givet og frigivet anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til projekterne:

  • Venstresvingsbane på Hellevadvej i krydset Hellevadvej-Mjølsvej (blå cirkel på kortbilag)

  En større andel af lastbiltrafikken og en stor del af håndværkertrafikken vil komme fra Hellevadvej og medføre et trafikalt pres på krydset. Der er registreret ulykker i forbindelse med venstresving, og risikoen for uheld øges når trafikmængderne stiger.

  • Udvidelse af Arnhøjvej til 6 meter fra Hydevadvej til Nr. Ønlevvej (grøn strækning på kortbilag)

  Arnhøjvej blev renoveret og vejbredden øget på en strækning over ca. 2,1 km samt de første 200 meter ind af Nr. Ønlevvej frem til byggepladsen for datacentret.

  • Udvidelse af Arnhøjvej til 6 meter fra Nørre Ønlevvej til Kassøvej (blå strækning på kortet). Strækningen er på ca. 2,1 km og udvidelsen er udført i efteråret.
  • Trafiksanering på Kirkegade gennem Hjordkær (lilla strækning på kortbilag)

  Kultur, Miljø & Erhverv arbejder med forskellige forslag til løsning og med en proces, der medfører involvering af lokalrådet. Projektet er under forberedelse.

  Yderligere har Teknik- og Miljøudvalget behandlet en sag om mulig krydsombygning mellem Hydevadvej og Mjølsvej og i den forbindelse besluttet at forvaltningen skal undersøge et konkret løsningsforslag nærmere. Forvaltningen kan være klar med sagen til udvalgsbehandling i starten af 2019.

  Økonomiske beslutninger

  Byrådet har besluttet følgende justering af budgetforudsætninger for udmøntning af trafikplan Kassø:

  Tabel 1.1 Rådighedsbeløb projektet ”Trafikplan Kassø”

  (1.000 kr.)

  2018

  2019

  2020

  Trafikplan Kassø

  2.500

  2.500

  5.000

  Fremrykning af

   rådighedsbeløb

  2.500

  -2.500

  Nyt Rådighedsbeløb

  5.000

  0

  5.000

  Som det fremgår af Tabel 1.1 er der udmøntet 5,0 mio. kr. i 2018 og der er finansiering til andre projekter i trafikplanen i 2020, hvor der er yderligere 5,0 mio. i budget. Dermed er det samlede budget på 10,0 mio. kr. i perioden 2018-2020.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at udvalget drøfter status og ønsker til indsatser afledt af ”Trafikplan for Kassø”.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 09-01-2019

  Forvaltningens orientering taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/27426, Sagsinitialer: HSO

  Sagsfremstilling

  Sagen vedrørende sikring af vand til møllen er to gange tidligere blevet behandlet i Teknik- og Miljøudvalget henholdsvis den 4. april og den 8. august 2018.

  Kommunen har i fællesskab med Byhistorisk Forening udarbejdet et projekt til restaurering af slotsvandmøllen samt etablering af en vandpumpeløsning og sammen ansøgt A.P. Møller Fonden om tilskud. Dette tilskud samt et tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen er meddelt.

  I ansøgningen forudsættes, at kommunen bidrager med ca. 0,5 mio. kr. til etablering af en pumpeløsning, der kan sikre vandforsyning til møllen.

  Der blev efterfølgende ved budgetforhandlingen afsat et rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr., som ønskes frigivet i denne sag.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Aabenraa Kommunes andel i det samlede projekt er på 1,016 mio. kr.

  Beløbet finansieres fra 0,5 mio. kr., som er afsat i 2019 på investeringsoversigten, samt tilskud fra  A.P. Møller Fonden på 0,516 mio. kr.

  Der forventes en afledt drift på 0,015 mio. kr. til vedligeholdelse og servicering af pumpesystemet samt eludgifter.

  Pumpen styres af et cisternesystem, således, at pumpen alene kører, når der ikke er vand nok til driften i mølledammen. 

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 1,016 mio. kr. til projektet ”Slotsmøllen”,

  at der gives en indtægtsbevilling på 0,516 mio. kr., finansieret af A.P. Møller Fonden, og

  at Aabenraa Kommunes andel på 0,500 mio. kr. finansieres af afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten, som frigives.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 09-01-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/35567, Sagsinitialer: JHENN
 • Udskriv
  Sagsid.: 17/20450, Sagsinitialer: ajni

  Sagsfremstilling

  Der blev orienteret på mødet mundtligt om status for forvaltningens behandling af ansøgninger om markvanding.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-12-2018

  Udsat.

  Afbud: Arne Leyh Petersen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 09-01-2019

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/42, Sagsinitialer: HHEN

  Sagsfremstilling

  Formanden ønsker en evaluering af mødet med Sønderjyske Vandløb, der blev afholdt den 12. november 2018.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at mødet evalueres.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 05-12-2018

  Udsat.

  Afbud: Arne Leyh Petersen.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 09-01-2019

  Evalueret.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/122, Sagsinitialer: HHEN

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 09-01-2019

  -