Beslutningsprotokol

onsdag den 6. februar 2019 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Arne Leyh Petersen, Kurt Andresen, Eivind Underbjerg Hansen, Thomas Juhl, Jan Riber Jakobsen, Christian Panbo, Egon Madsen
Bemærkninger:
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/286, Sagsinitialer: HHEN

  Sagsfremstilling

  Godkendelse af dagsorden

  • Teknik- og Miljøudvalget
   onsdag den 6. februar 2019.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-02-2019

  Godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/286, Sagsinitialer: HHEN

  Sagsfremstilling

  • Region Syddanmarks strategi for færdiggørelse af kortlægning af forurenede grunde.

  • Bortfald af administrationsgebyr for erhvervsaffald.

  • Status for Parkeringskontrol Syd.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-02-2019

  Der blev orienteret om

  • Planlagt studietur – 4 dage.
  • Region Syddanmarks strategi for færdiggørelse af kortlægning af forurenede grunde.
  • Bortfald af administrationsgebyr for erhvervsaffald.
  • Status for Parkeringskontrol Syd.
  • Nyt vandløbslaug v. Ladegårdsgrøften og Skelgrøften
  • Udvikling af landbrugsområder
  • Sydtrafik
  • Indflydelse på økonomi

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/5435, Sagsinitialer: bfr

  Sagsfremstilling

  Der er blevet afholdt et møde om vandløb mellem Aabenraa og Tønder Kommune om erfaringsudveksling på vandløbsområdet og muligheder for samarbejde. I mødet deltog de to kommuners formænd og næstformænd for Teknik- og Miljøudvalgene, samt ledere fra de to forvaltninger.

  Mødet kom i stand på baggrund af en henvendelse fra Sønderjyske Vandløb til de fire sønderjyske kommuner (se bilag), samt på baggrund af møder mellem Teknik- og Miljøudvalget og Sønderjyske Vandløb den 23. januar 2018 og 12. november 2018.

  På mødet blev følgende emner drøftet:

  • landbrugets udtalte udfordringer med afvanding af marker, herunder klimaforandringer, herunder øget nedbør, ændret nedbørsmønster samt stigende havvandsspejl
  • nødvendighed af helhedsløsninger
  • forventning til og om en ny vandløbslov
  • eksisterende samarbejde mellem de to kommuner
  • Tønder Kommunes erfaringer med proces og følgeomkostninger vedr. fællesregulativ og med Vidå-Life-projektet
  • ideer til forbedret afvanding

  Der blev aftalt, at der arbejdes videre med ideen om en vandkonference i regi af de sydjyske kommuner. Dette emne drøftes og aftales nærmere på næstkommende formandsmøde for de sønderjyske kommuner i marts måned.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-02-2019

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/35567, Sagsinitialer: JHENN
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/269, Sagsinitialer: HHEN

  Sagsfremstilling

  I august 2015, fik Aabenraa Kommune af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet meddelt reservation på 6 mio. kr. til områdefornyelse af den nordlige del af Aabenraa bymidte. I efteråret 2016 blev arbejdet med at udarbejde program for områdefornyelsen igangsat. Den 26. april 2017 blev programmet godkendt i Byrådet, programmet er efterfølgende sendt til Ministeriet der i maj 2017 godkendte programmet.

  Status på Realdania projekt.

  På mødet deltager medarbejder fra forvaltningen.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-02-2019

  Taget til efterretning.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/6554, Sagsinitialer: KRY

  Sagsfremstilling

  I denne sag anbefales frigivelse af en anlægsbevilling til anlæg af fortov på Rise Bygade til Riseparken.

  Der er efterspørgsel på fortov til Riseparken fra det eksisterende fortov på Rise Bygade. Der mangler fortov på en strækning på ca. 155 meter, fra Smedevænget til Riseparken. Se vedlagte projektoplysningsskema fra investeringsoversigt 2019-2022.

  Derfor er der afsat et rådighedsbeløb på 0,515 mio. kr. på investeringsoversigt 2019–2022 til anlæg af fortovet.

  For at kunne starte på projektering af fortovet, og dernæst anlæg, søges rådighedsbeløbet nu frigivet.

  Anlæg af fortovet medfører, at der til politikområdet ”Drift af veje og parker” skal afsættes penge til afledt drift.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives anlægsbevilling på 0,515 mio. kr. til projektering og anlæg af ”Fortov Rise plejehjem”, finansieret af rådighedsbeløbet i 2019, som frigives.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-02-2019

  Teknik- og Miljøudvalget anbefaler godkendelse af

  at der gives anlægsbevilling på 0,515 mio. kr. til projektering og anlæg af ”Fortov Rise plejehjem”, finansieret af rådighedsbeløbet i 2019, som frigives,

  at Kultur, Miljø & Erhverv bemyndiges til at optage forhandlinger med de berørte lodsejere med henblik på at opnå forlig via frivillige aftaler, og

  at der foretages ekspropriation af de nødvendige arealer, hvis der ikke kan opnås forlig via frivillige aftaler.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/4601, Sagsinitialer: PAK

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal der tages stilling til frigivelse af anlægsbevilling til projektet ”Bro over Nyløkke” i Høje Kolstrup.

  Broen trænger til en renovering og det forventes, at broen vil få nyt brodæk samt nyt rækværk, således at broens funktionelle og æstetiske udtryk bliver moderniseret.

  Dette vil i samspil med de andre tiltag, der er foretaget i Høje Kolstrup, give området et samlet løft omkring Nyløkke.

  Arbejdet på broen forventes udbudt i en samlet pakke sammen med Kultur, Miljø & Erhvervs andre bygværksopgaver for at opnå en udbudsmæssig synergieffekt.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsoversigten 2019-2022 afsat 0,45 mio. kr. 

  Arbejdet med renoveringen forventes ikke at give anledning til ansøgning om afledt drift.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 0,45 mio. kr. til projektet ”Bro over Nyløkke”, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2019, som frigives.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-02-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/286, Sagsinitialer: HHEN

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 06-02-2019

  -