Beslutningsprotokol

onsdag den 20. februar 2019 kl. 09:00

Mødested: Lokale 412, Skelbækvej
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Medlemmer: Arne Leyh Petersen, Kurt Andresen, Eivind Underbjerg Hansen, Thomas Juhl, Jan Riber Jakobsen, Christian Panbo, Egon Madsen
Bemærkninger: Afbud: Jan Riber Jakobsen. Christian Panbo. Eivind Underbjerg Hansen deltog ikke i pkt. 22, 23 og 27
Udskriv hele dagsordnen
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/269, Sagsinitialer: HHEN

  Sagsfremstilling

  • Teknik- og Miljøudvalget

           onsdag den 20. februar 2019.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at dagsorden godkendes.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 20-02-2019

  Godkendt med den ændring at pkt. 22 Forslag til udpegning af badepunkt-strande i 2019 og pkt. 23 Orientering om principper for udgiftsfordeling ved udskiftning af rørlagte vandløb flyttes til behandling efter pkt. 26.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/269, Sagsinitialer: HHEN

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 20-02-2019

  • Til mødet den 6. marts kommer Sydtrafik på besøg og informerer om Plus-tur.
  • Det varsles at det reserverede møde den 20. marts gennemføres.
 • Udskriv
  Sagsid.: 19/442, Sagsinitialer: HEHU

  Sagsfremstilling

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede på sit møde d. 5. 12. 2018, at man ønskede en sag vedrørende mulighederne for udpegning af Badepunkt-strande forelagt. Udvalget gav samtidig udtryk for, at eventuelle ændringer så vidt muligt skulle ske med virkning fra badesæsonen 2019. I forbindelse med drøftelsen blev der særligt fokuseret på mulighederne for adgang med hunde på strandene.

  Aabenraa Kommune har 11 Blå Flag–strande og 14 almindelige badestrande. Strandene er vist på vedlagte kortbilag.

  Nedenfor redegøres for udvalgte regler. En detaljeret gennemgang af forskellene mellem Blå Flag og Badepunkt findes i bilaget.

  Hunde og heste

  På Blå Flag-strande er adgang med såvel hunde som heste forbudt inden for ”Blå Flag-zonen” fra 1.6. til 15.9.

  På alle strande, herunder øvrige badestrande og Badepunkt-strande, gælder naturbeskyttelseslovens bestemmelser:

  Hunde må medbringes, men skal være i snor fra 1.4. til 30.9.

  Der må rides på stranden fra 1.9. til 31.5. Heste må ikke være på stranden fra 1.6. til 30.8., men ejeren af strandbredden kan give lov til yderligere ridning om sommeren på udvalgte strækninger og evt. på særlige tidspunkter.

  Det bemærkes, at Kultur, Miljø & Erhverv er i dialog med to rideklubber om etablering af mulighed for badning med heste i området syd for Farversmøllebæks udløb fra sommeren 2019.

  Vandkvalitet

  På Blå Flag-strande og Badepunkt-strande kræves, at vandkvaliteten er ”udmærket”, mens der på almindelige badestrande blot stilles krav om ”god” vandkvalitet. Ligesom på Blå Flag-strande markeres Badepunkt-strande med et flag (eller skilt), som tages ned, hvis f.eks. vandkvaliteten er for dårlig.

  Øvrige forhold

  Der stilles væsentligt flere krav til Blå Flag-strande, f.eks. vedrørende affaldssortering, toilet-kvalitet, førstehjælpsudstyr og ophæng af badevandsresultater. Ordningen administreres mere restriktivt end for Badepunkt-strande, og kontrollen med overholdelse af kriterierne er de seneste år skærpet.

  Forslag

  Såfremt der ønskes udvalgt et antal Blå Flag-strande, som kan ændres til Badepunkt-strande, med henblik på at opretholde den positive signalværdi ved en kvalitetsmærkningsordning samtidig med at mulighederne for adgang med især hunde forbedres, foreslås følgende fremgangsmåde:

  • Der udvælges i første omgang et begrænset antal strande jævnt fordelt over kommunen
  • Der vælges strande, som er lidt mindre benyttede og dermed med lavere risiko for, at der opstår konflikter mellem hundeejere og øvrige brugere
  • Relevante interessenter inddrages inden endelig udpegning.

  Forudsat at udpegning af strande er afsluttet inden udgangen af marts måned (ansøgningsfrist), kan ændringen få virkning fra sæsonen 2019.

  Samtidig foreslås det, at begrænsningerne vedrørende adgang med hunde på de resterende Blå Flag-strande tydeliggøres ved hjælp af skiltning på de enkelte strande.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Det forventes, at det samlede ressourceforbrug til administration af Blå Flag- og Badepunkt-strande vil være stort set uændret. Det forudsættes således, at ekstra arbejde vedrørende etablering af en ny ordning opvejes af lavere ressourceforbrug til administration af Badepunktsordningen.

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at Sønderhav, Barsø Landing og Varnæsvig eller Skarrev strande udpeges som badepunktsstrande med virkning fra badesæsonen 2019, såfremt interessentinddragelsen ikke taler imod det, og

  at udpegningen udsættes til badesæsonen 2020, såfremt interessentinddragelsen medfører behov for yderligere drøftelser.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 20-02-2019

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede, at alle Blå Flag strande bibeholdes. Udvalget bemærkede, at der er rig mulighed for ophold på strande med hunde uden for Blå Flag strandes afgrænsninger.

  Eivind Underbjerg Hansen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 17/9620, Sagsinitialer: tbkn

  Sagsfremstilling

  I Aabenraa Kommune findes ca. 220 km rørlagte offentlige vandløb. Mange af disse vandløb blev rørlagt for over 50 år siden. Kun for meget få af disse vandløb kendes den aktuelle tilstand.
  Kultur, Miljø & Erhverv får et stigende antal henvendelser om problemer med sammenstyrtede rørledninger og åbenlyst udtjente rør. Det er forvaltningens skøn, at mange af rørlægningerne vil blive så ringe i deres funktion i løbet af de kommende 10 år, at det vil være nødvendigt med en udskiftning af rørlægningen. En åbning af vandløbet kan komme på tale som alternativ.

  Kommunen er forpligtiget til at vedligeholde de offentlige vandløb. Når et rørlagt vandløb er i så dårlig stand, at det er nødvendigt med en omfattende renovering eller udskiftning, betragtes dette ikke længere som almindelig vedligehold, men som en regulering.

  Renoveringen/udskiftningen forestås typisk af kommunen, mens omkostningerne fordeles mellem de lodsejere, der har afvandingsmæssig nytte af reguleringen.

  Kommunen bidrager således kun i det omfang, kommunalt ejede arealer måtte have nytte af reguleringen. Udgifterne kan for enkelte lodsejere (afhængigt af afvanding, rørlængde mv.) løbe op i store beløb – flere 100.000 kr.

  Denne omkostningsfordeling fremgår af vandløbsloven og er blevet præciseret af ombudsmanden.

  Mange af de potentielt berørte lodejere er ikke bekendt med disse bestemmelser, hvorfor forvaltningen søger at udbrede viden herom.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Lovgrundlag

  Ombudsmandens udtalelse om vandløbslovens § 32 i FOU nr. 1998.261:

  ”Bestemmelsen i vandløbslovens § 32 om, at vedligeholdelsen af rørlagte offentlige vandløb ikke omfatter hel eller delvis omlægning af rørledninger, er en videreførelse af bestemmelsen i § 36, stk. 5 i vandløbsloven af 1949.

  Bestemmelsen blev indsat i vandløbsloven i forbindelse med lovens revision i 1963, da amtskommuner og kommuner overtog udgifterne til vedligeholdelse af offentlige vandløb. Bestemmelsen tilsigtede, at præcisere det offentliges økonomiske ansvar i loven i forhold til de udgifter, der efter lovens bestemmelser er brugerfinansieret.

  Denne bestemmelse for offentlige vandløb skal således bl.a. sikre, at den for vedligeholdelsen ansvarlige myndighed ikke gøres økonomisk ansvarlig for gennemførelse af eksempelvis den nødvendige renovering/omlægning af en gammel, nedslidt og udtjent rørledning. Sådant arbejde skal i overensstemmelse med vandløbsloven afholdes af brugerne efter den nytte vandløbet har for den enkelte ejendom, jf. § 24, stk. 1, 2. punktum i vandløbsloven, og ikke af kommunens skatteydere. ”

  Indstilling

  Kultur, Miljø og Erhverv indstiller,

  at orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 20-02-2019

  Taget til efterretning.

  Eivind Underbjerg Hansen deltog ikke i sagens behandling.

 • Udskriv
  Sagsid.: 18/36306, Sagsinitialer: hbhas

  Sagsfremstilling

  Trafikken gennem Mjøls er blevet større som følge af anlægstrafikken til datacenterbyggeriet. Det belaster det forsatte kryds i Mjøls. I byggefasen vil der på tidspunkter forventes en fordobling af trafikken, hvilket giver utryghed for de bløde trafikanter, samtidig med at den tunge trafik skal vige for hinanden grundet pladsmangel.

  På Teknik- og Miljøudvalgsmødet  den 7. november 2018 blev der forelagt 4 mulige krydsningsløsninger.

  • Sideudvide Mjølsvej fra 5,5 m til 8 m (0,45 mio. kr.)
  • Etablere rundkørsel (3,5 mio. kr.)
  • Ændre prioriteten og forsætning. Skarpe kurver uden ny bro. (2,0 mio. kr.)
  • Ændre prioriteten og forsætning. Bløde kurver med ny bro (5,0 mio.kr.)

  Teknik- og Miljøudvalget besluttede, at der arbejdes videre med en ændrede prioritet, som suppleres med en sikker krydsning for de bløde trafikanter.

  Forvaltningen har set på mulighederne og er kommet frem til følgende løsning, som er beskrevet i bilag.

  Prioriteten og forsætningen  i krydset ændres, men for at overholde oversigt i kurverne med 60 km/t er det nødvendigt at forlægge broen over Rødå. Den gamle østvest gående Hydevadvej omlægges til cykelsti, som således får deres egen krydsning .

  Denne krydsning vurderes at koste 5,2 mio. kr., og det er nødvendigt med arealerhvervelse.

  Sagen afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

  Økonomi og afledt drift

  Der er på investeringsoversigten 2019-2022 afsat 5,0 mio. kr. i 2020 vedrørende ”Trafikplan Kassø”.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at krydsombygningen i Mjøls sættes i bero.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 20-02-2019

  Ændringsforslag fra Eivind Underbjerg Hansen(V), Thomas Juhl(V) og Egon Madsen(A),

  at der arbejdes videre med en løsning som kombination af B2 med en cykelstiløsning som i B3.

  For ændringsforslaget stemte Eivind Underbjerg Hansen(V), Thomas Juhl(V) og Egon Madsen(A).

  Imod forslaget stemte Kurt Andresen(S) og Arne Leyh Petersen(O) med begrundelsen om betænkelighed ved trafiksikkerheden i forslag B2, kombinationen af lave kurveradier, lav sigtbarhed og mørke. De to medlemmer foretrækker forvaltningens oprindelige forslag fra 7. november 2018 med øget fokus på trafiksikkerhed.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/6273, Sagsinitialer: hbhas

  Sagsfremstilling

  Som led i udvidelsen af Hærvejsskolen og Børnehuset Fladhøj er der et ønske om at forbedrer vejene i området samt at få undersøgt en ekstra udkørsel til Fladhøjvej, som lokalplan 90 giver mulighed for.

  Sagen indeholder forslag til 2 forbedringer.

  • Etablering af gadelys langs Fladhøjvej
  • Ny vejadgang til området omkring Hærvejsskolen

  Gadelys langs Fladhøjvej

  Det foreslås at etablere vejbelysning på Fladhøjvej fra Skovbrynet og frem til den nye udstykning, Fladhøjparken.

  Projektet udføres i henhold til kommunens belysningsplan med Københavnerlamper og tilsluttes eksisterende belysning på Fladhøjvej ved Skovbrynet.

  Fladhøjvej blev i 2017 breddeudvidet for at give bedre forhold for trafikken til og fra udstykningen Fladhøjparken.

  Belysningsbehovet er trafikalt begrundet og Kultur, Miljø & Erhverv har modtaget ønsker om etableringen af lys bl.a. som følge af den afledte byggepladstrafik.

  Ny vejadgang til området omkring Hærvejsskolen

  Forvaltningen har undersøgt muligheder og potentiale for anlæg af den ekstra fordelingsvej, og vurderer samlet set, at den eksisterende tilkørsel fra Skovbrynet vil være tilstrækkelig til at kunne håndtere trafikken til og fra området. En ekstra tilkørsel vil alene forhøje serviceniveauet til skolen, idrætscenter og børnehus samt eventuelt give mulighed for ensretning.

  Fordelingsvejen, som er undersøgt, er en strækning på 250 m mod nord fra parkeringspladsen til den nyanlagte vej til Fladhøjparken.

  Jf. lokalplan 90 er formålet med vejen at forøge til- og frakørsels­mulighederne til området. Det nævnes i lokalplanen at: ”Fremadrettet gives der mulighed for at etablere endnu en udkørsel nord for den eksisterende for at skabe et bedre trafikflow i området”.

  Jf. lokalplanen kan vejen udlægges som fordelingsvej med 8 meter udlæg og 5,5 meter kørebanebredde.

  Fordelingsvejens tilslutning til offentlig vej foreslås at ske til den øst vestgående, nyetablerede vej til udstykningen i Fladhøjparken. Dette er ikke i overensstemmelse med lokalplan 90, som anviser tilslutning til eksisterende nord syd gående vej, og kræver derfor en dispensation. Det vurderes på det foreliggende grundlag, at der vil kunne dispenseres, idet forslaget ikke er i strid med planens principper. Dispensationen forudsætter forudgående naboorientering. Alternativt kan vejændringen indarbejdes i lokalplansændringen 90.1, som er under udarbejdelse.

  Begrundelsen for at afvige fra lokalplanens vejføring er, at der kan skaffes bedre oversigt i vejtilslutningen. Endelig vil der blive større afstand fra vejen til de fredede gravhøje og fredsskoven bliver ikke berørt. Ruten bliver dog længere end den skitseret i lokalplanen.

  Vejens status vil blive privat vej, svarende til det eksisterende vej- og parkeringsanlæg ved skolen.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Der er i investeringsoversigten 2019-2022  afsat 5,0 mio. kr. til ”afledt infrastrukturomkostninger ved nybyggeri.” Puljen kan anvendes i forbindelse med større byggerier og infrastrukturprojekter, hvor der erkendes behov for at supplere de eksisterende vej- eller adgangsforhold.

  Det vurderes at etablering af vejbelysningen langs Fladhøjvej beløber sig til 0,225 mio. kr. og at anlæg af vejadgangen til området omkring Hærvejsskolen vil koste  1,4 mio. kr.

  De forventede afledte driftsomkostninger for anlæggene er på 0,01 mio. kr. årligt for belysningen langs Fladhøjvej og på 0,04 mio. kr. årligt for vejadgangen til skoleområdet.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 0,225 mio. kr. til belysning på Fladhøjvej, som finansieres af rådighedsbeløbet i 2019 fra puljen ”afledte infrastrukturomkostninger ved nybyggeri" der frigives, og

  at projektet med vejadgang til området omkring Hærvejsskolen ikke udføres.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 20-02-2019

  Udsat - med henblik på en drøftelse mellem forvaltningen og skolebestyrelsen.

 • Udskriv
  Sagsid.: 16/36517, Sagsinitialer: AEB

  Sagsfremstilling

  I denne sag skal det besluttes om en supplerende adgang til plejehjemmet Ny Grønningen fra Grønnevej, kan prioriteres på puljen til ”Afledte infrastrukturomkostninger ved Nybyggeri” under Teknik- og Miljøudvalgets område.

  Beslutningen betinges af en flytning af funktionen ”Dagplejernes hus” fra Grønnevej 32 til Hovedgaden 84 (tidl. pedelbolig ved Tinglev skole). Denne beslutning foreligger forud for denne sags behandling. Der er i samarbejde med dagplejerne og Dagtilbud, fundet den ovenstående mulighed som ønskes udnyttet.

  Grønnevej 32 foreslås nedrevet, så der kan etableres indkørsel og adgang til plejehjemmet Ny Grønningen.

  Infrastrukturen omkring det nye plejehjem vil blive væsentlig forbedret, hvis der åbnes op for adgang via Grønnevej. Man kan fordele tilkørsel og p-pladsbelastningen mellem de to indkørsler - besøgende via indkørslen til rådhuset/borgerhuset (Tinglev Midt), mens personale-, og varetransport sker via indkørsel fra Grønnevej.

  Løsningen vil også – ikke bare fastholde – men forstærke et lokalt ønske om etablering af et hovedstrøg for gående og cyklende, der forbinder Byskoven og Aktivitetshuset (Grønnevej 41) med Centerpladsen. Strøget skal krydse Ny Grønningen og skabe liv og aktivitet i plejehjemmet og danne mødested mellem beboere og borgere i Tinglev.

  Adgangen via Grønnevej 32 vil ligeledes styrke adgangen til plejehjemsbyggeriet og give bedre mulighed for at komme til pladsen fra flere sider, hvilket er en klar fordel i bygge-processen, endvidere forventes det at mindske generne for borger og bruger af rådhus og borgerhus.

  Sagen afgøres i Byrådet.

  Økonomi og afledt drift

  Grønnevej 32 ligger umiddelbart syd/vest for grunden, hvorpå Ny Grønningen skal bygges.

  Bygningen vedligeholdes løbende, men der er udsigt til  investeringer indenfor 5–8 år på ca. 0,5-0,6 mio. kr.

  Den supplerende adgang til Ny Grønningen medfører udgifter til flytning af dagplejen, nedrivning af Grønnevej 32 og til etablering af vejadgangen. Udgiften hertil anslås at udgøre ca. 1,1 mio. kr.

  Høring/udtalelse

  Ønsket om en supplerende adgang har været i intern høring i Kultur, Miljø & Erhverv, Dagtilbud og Pleje & Omsorg.

  Direktionen haft sagen til behandling.

  Børne- og Uddannelsesudvalget har sagen om afgivelse af ejendommen Grønnevej 32 til Økonomiudvalget til behandling den 5. februar 2019. Sagen anbefales godkendt.

  Indstilling

  Kultur, Miljø & Erhverv indstiller,

  at der gives en anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. til afledte flytningsomkostninger vedr. Dagplejens Hus, rydning og nedrivning af Grønnevej 32 og etablering af adgangsvej over grunden finansieret af ”pulje til afledte infrastrukturomkostninger ved nybyggeri”, som frigives.

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 20-02-2019

  Anbefales godkendt.

 • Udskriv
  Sagsid.: 19/269, Sagsinitialer: HHEN

  Sagsfremstilling

  -

  Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den 20-02-2019

  • Generelle spørgsmål om gadelys.

  Eivind Underbjerg Hansen deltog ikke i sagens behandling.